Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Формування технологічних напрямів (1965–1975)

З давніх пір усі нові теорії у фізики, математиці і в інших природних науках затверджувались у житті через технології.

Технологія – це сукупність узагальнених і систематизованих знань чи наука про методи, способи, прийоми і засоби автоматизації та порядку їх використання при виробництві і застосуванні деякого продукту с необхідними властивостями. Цей термін використовується також у усіх областях діяльності людства (господарчій, промислової, економічної, фінансовій та ін.).

В області комп’ютеризації і інформатизації в світі сформувалися такі види технологій: комп’ютерна, системна, інформаційна та ТП у СРСР і в США як програмна технологія чи інженерія (Software Engineering – SE). Термін SE сформувався в комп’ютерної науки (Computer science – СS) в той же час, що і ТП, а офіційно він пролунав на конференції НАТО (1968), як самостійна дисципліна, сформована міжнародним комітетом спеціалістів ACM і IEEE в вигляді ядра знань SWEBOK (www.swebok.com.edu, 2001). До складу СS входять також Computer Engineering (комп’ютерна технологія) та System Engineering (системна технологія).

Дисципліни СS, інформаційні системи та технології створюють простір інформатики рис.1.1), в якому SE або ТП займає центральне місце, оздоблюючи усі складові дисципліни цього простору відповідними теоріями, методами та засобами розробки, застосування, розгортання та конфігурування ПП [33].

 
 

 


Рис.1.1. Місце програмної технології в інформаційному просторі

 

Об­ласть ком­п’ютерній технології за­ймає усю ниж­ню час­ти­ну розвитку апа­рат­но­го за­без­пе­чен­ня, а ін­фор­ма­цій­ні сис­те­ми за­йма­ють біль­шість го­ри­зон­таль­но­го про­сто­ру вго­рі на рів­ні ор­га­ні­за­цій. SE охо­п­лює ши­ро­кий діа­па­зон, пов’язаний із сис­те­ма­тич­ною роз­роб­кою ПЗ, доменів та про­грам­них про­ек­тів. Ос­нов­на ме­та SE і ТП – роз­роб­ка мо­де­лей систем, багаторазових готових ПП та ме­то­дів ви­го­тов­лен­ня ви­со­ко­якіс­них ПС вчас­но і в рам­ках бю­дже­ту. Об­ласть SE по­ши­рю­є­ть­ся вниз до сис­тем­ної технології, а вго­ру до ор­га­ні­за­цій­них пи­тань з про­ек­ту­ван­ня і роз­роб­ки ін­фор­ма­цій­них сис­тем і технологій, що від­по­ві­да­ти­муть сучасним пот­ре­бам різних ор­га­ні­за­цій і підприємств.Интернет реклама УБС

Комп'ютерна технологія– це дисципліна з теорії і принципів побудови комп'ютерів (frameworks, мікропроцесів, кластерів, суперкомп’ютерів тощо), системного забезпечення (ОС, трансляторів, компіляторів тощо) як процесів підтримки систем обробки даних. Основні теорії в цієї технології ­– теорія Тюрінга, Фон Неймона, теорія автоматів, алгоритмів та кібернетики Глушкова [24–29]. Вона також використовує математику, логіку, теорію аналізу і систем тощо. Відповідно цієї технології побудовані: різні фреймворки, багатопроцесорні, рекурсивні, макроконвеєрні комп’ютери, різні пристрої, блоки, мікросхеми, карти тощо. Досягнутий за цей час рівень комп’ютерній технології у десятки разів більш ніж у системної і програмної технології.

Системна технологія це теорія, методи та принципи побудови інформаційних систем, автоматизованих систем, систем управління та комп'ютерних систем (Computer Systems). Основа знань цієї технології – комп’ютерна технологія СS, як базис моделювання різних типів комп'ютерних застосувань (Computer Applications) та нових засобів управління інформаційними системами (ОС, БД, СУБД й ін.). Головна теорія цієї технології – теорія АСУ Глушкова [5, 24], наукові дисципліни з логіки, математики, CS, інтелектуальні дисципліни (комбінаторика, графіка тощо) та методи в економіці, фінансовій, банківській діяльності тощо.

Програмна інженерія чи технологія –це система методів, способів і дисциплін з планування, розробки, експлуатації і супроводження програмного забезпечення (ПЗ), призначених для його промислового виробництва (www.swebok.com). Вона охоплює усі аспекти створення ПЗ від початку формулювання вимог, розроблення продукту і до його використання, супроводження та остаточного списання. Базис цієї технології – теорія алгоритмів, теорія програмування, теорія обчислень і розподіленої комунікаційної мережі [21–29]. Масове виробництво ПП включає ще теорію планування, регулювання процесів та ресурсів, тестування, вимірювання результатів, оцінювання ризику та якості ПП [26–34].

Ін­фор­ма­цій­ні сис­те­ми –це комп’ютерні системи обробки різноманітної інформації в підприємської та бізнес діяльності, включаючи бух­гал­тер­сь­кий об­лі­к, роз­ра­хун­ки за­ро­біт­ної пла­ти, документообіг на усіх рівнях управління держави тощо [6, 12, 33–42]. Вони є засобом керування та обробки інформації, забезпечення про­дук­тив­но­сті та ефек­тив­но­сті роботи різних ор­га­ні­за­цій з інформатизації. Зараз інформаційні пошукові системи стали головнім інструментом накопичення, пошуку і відбору різних інформаційних ресурсів, необхідних для масового застосування їх різними користувачами Інтернету.

Ін­фор­ма­цій­ні тех­но­ло­гії з 1990–х років стали базисом комп’ютерної ін­фра­струк­ту­ри сучасних кор­по­ра­цій, підприємств та державних органів управління, на яких ви­рі­шуються різні задачі обробки різноманітної інформації, зокрема глобального типу. На розробку ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій і підготовку високо кваліфікованих ІТ–спеціалістів виділяються ней­мо­вір­ні ре­сур­си для підтримки і зростання різних видів інформаційних ресурсів системи Інтернет і доступу до них усіх бажаючих світового інформаційного простору. Цілі і завдання інформатики з побудови інформаційних систем і технологій сформулював академік В.М.Глушков у своєї останній в житті монографії «Беспаперова інформатика» (1982) [10].

Надалі розглядається лише зміст, засоби автоматизації ТП і динаміка її розвитку, починаючи з ідей і постановок їх реалізації академіком В.М.Глушковим.

 


Читайте також:

 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 3. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 4. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
 5. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 6. Алгоритм формування статутного фонду банку
 7. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 8. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 9. Аналіз капітальних інвестицій у формування основного стада
 10. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 11. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поява і розвиток технології програмування (1952–2012) | Становленья технології програмування (1975–1982)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.