Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Хлоропластар дегеніміз-

#101#

тек ќана µсімдік клеткасына тєн органоид

#101#

жануарлар жасушасына тєн органоид

#101#

ќосарланѓан ќарапайым мембрана

#101#

структурасы жоќ масса

#101#

µзіне тєн табиѓи орта жаѓдайында болады

#101#

Су режимін реттеу єдістеріне байланысты ксерофиттерді бірнеше т‰рлерге бµледі:

#101#

пойкилоксерофиттер,гемиксерофиттер, эуксерофиттер

 

#101#

суккуленттер, мезофиттер, гидрофиттер

 

#101#

гигрофиттер , ксерофиттер

 

#101#

гемиксерофиттер, эуксерофиттер

#101#

мезофиттер, гидрофиттер

 

#101#

Механикалыќ ластаѓыштар-

#101#

єр т‰рлі ластаѓыш заттар биоценозда аумаќты орындарды аѓып,организмдердіњ тіршілік ортасын ыѓыстырады

#101#

ауру ќоздырѓыш микроорганизмдердіњ кењ таралуынан болады, арамшµптермен ластану немесе жєндіктер мен жануарлар адамныњ шаруашылыќ ќызметіне шыѓын єкеледі

 

#101#

организмдерде ж‰ріп жататын биохимиялыќ процестерге ќатысып жасушаларѓа еніп,олардыњ ќызметін тежейді

#101#

организмде биохимиялыќ реакцияларѓа ќатыса отырып,ќаназдыќ,сєулелік,т±ќым ќуалайтын т.б аурулар туѓызады

#101#

жєндіктер мен жануарлар адамныњ шаруашылыќ ќызметіне шыѓын єкеледі

 

 

#101#

Организімдер бойында улы заттардыњ µзгеруі, яѓни, кµптеген заттар ‰шін негізгі метоболизм жолы

#101#

тотыѓу

#101#

конъюгациялану

 

#101#

дегидро хлорлану

 

#101#

улардыњ гидролизденуі

 

#101#

тотыќсыздану

 

#101#

Кенеттен болатын т±ќым ќуалайтын µзгергіштіктіњ т±раќты т‰рі

#101#

мутация

#101#

популяция

#101#

селекция

#101#

µзгергіштік

#101#

т±ќым ќуалаушылыќ

#101#

Тек ќана µсімдік клеткасына тєн органоид болып саналады

#101#

хлоропластар

#101#

ламеллалар

#101#

эндоплазмалыќ тор

 

#101#

митохондрия

 

#101#

хромопласт

 

#101#

¤сімдік м‰шесіндегі ±лпалар саны ќанша

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

Органикалыќ химияныњ ќ±рамын жєне органиканыњ тіршілігіндегі химияныњ ќ±рамыныњ µзгеріске ±шырау процестерін зерттейдіИнтернет реклама УБС

#101#

биохимия

#101#

биофизика

#101#

физиология

#101#

генетика

#101#

биология

#101#

Организмдік дењгей -

#101#

денесі бір ѓана жасушадан т±ратын µсімдіктер мен жануарлар, денесінде тірі организмдерге тєн барлыќ тіршілік процестер ќоректену тыныс алу,зат алмасу,тітіркену,кµбею жєне т.б ж‰реді

#101#

жер ѓаламшарындаѓы барлыќ тірі организмдер мен олардыњ тіршілік ететін жалпы табиѓи орта жаѓдайларыныњ жиынтыѓы

#101#

µзіне тєн табиѓи орта жаѓдайында бір т‰рге жататын белгілі бір аймаќта таралѓан даралардыњ жиынтыѓы

#101#

жер бетіндегі тірі организмдер кµпшілігініњ ќ±рылымдыќ жєне ќызметтік бірлігі

#101#

жалпы табиѓи орта жаѓдайларыныњ жиынтыѓы

 

 

#101#

#101#

Ќосарланѓан ќарапайым мембрана болып табылады

#101#

ламеллалар

#101#

гольджи апараты

 

#101#

хлоропластар

 

#101#

рибосомалар

#101#

митохондрия

#101#

Пестицидтердіњ улылыѓын кµрсететін арнайы символдар пайдаланылады: µлім конценттрациясы

#101#

СК

 

#101#

ЛД

 

#101#

ЕД

 

#101#

СД

 

#101#

СЛ

 

#101#

Ластаѓыш заттар агрегаттыќ к‰йіне ќарай нешеге бµлінеді

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

« Популяция» терминін ѓылымѓа алѓаш ќай жылы, ќай ѓалым енгізген

#101#

1903 жылы дат биологы В. Иоганен (1857-1927)

#101#

1903 жылы Ч.Дарвин

 

#101#

1903 жылы

Б.К.Бруновский

 

#101#

1903 жылы А.П.Виноградов

 

 

#101#

1904 жылы В.И. Вернадский

 

#101#

Уытты заттардыњ 4 класы ќандай

#101#

ќауіптілігі шамалы

 

#101#

ќауіптілігі жоѓары

 

#101#

орташа ќауіпті

 

#101#

µте ќауіпті

 

#101#

аз ќауіпті

 

#101#

Химияляќ ластаѓыштар -

#101#

организмдерде ж‰ріп жататын биохимиялыќ процестерге ќатысып жасушаларѓа еніп,олардыњ ќызметін тежейді

#101#

арамшµптермен ластану немесе жєндіктер мен жануарлар адамныњ шаруашылыќ ќызметіне шыѓын єкеледі

 

#101#

организмде биохимиялыќ реакцияларѓа ќатыса отырып,ќаназдыќ,сєулелік,т±ќым ќуалайтын т.б аурулар туѓызады

 

#101#

єр т‰рлі ластаѓыш заттар биоценозда аумаќты орындарды аѓып,организмдердіњ тіршілік ортасын ыѓыстырады

 

#101#

организмдердіњ тіршілік ортасын ыѓыстырады

 

#101#

Мутация, яѓни т±ќым ќуалайтын µзгергіштік кезінде организімдегі генотиптіњ µзгеруіне сєйкес бірнеше топќа бµлінеді

#101#

цитоплазмалыќ мутация,

хромосомалыќ мутация,

геномдыќ мутация,

гендік мутация

 

#101#

хромосомалыќ мутация,

геномдыќ мутация

#101#

геномдыќ мутация,

гендік мутация

 

#101#

хромосомалыќ мутация, цитоплазмалыќ мутация

 

#101#

µсімдіктер анатомиясы, µсімдіктер генетикасы

 

 

#101#

¤сімдіктердіњ тіршілігін,яѓни ќоректену,тыныс алу,µсіп жетілу,фотосинтез сияќты ішкі процестерді зерттейтін ѓылым

#101#

µсімдіктер физиологиясы

#101#

µсімдіктер морофологиясы

#101#

µсімдіктер анатомиясы

#101#

µсімдіктер генетикасы

#101#

µсімдіктер селекциясы

#101#

Эуксерофиттер –

#101#

терењ емес интенсивті тамыр ж‰йесі бар, ќ±рѓаќшылыќта булануды ќатты ќысќартады, µсімдіктердіњ ќ±рамындаѓы судыњ жойылуын, кеуіп ќалуын жаќсы кµтереді

#101#

грунт суларына жететін терењ орналасќан тамырлары бар, булануы интенсивті, біраќ тоќтаусыз сумен ќамтамасыз ету нєтижесінде шыѓын орнына келеді

#101#

орта жаѓдайында жартылай µсетін µсімдіктер тобы

#101#

ќ±рѓаќќа шыдамды µсімдіктер

#101#

сулы жерде µсетін µсімдіктер

 

 

#101#

Б±л организімдерге богде заттардыњ эндогенді химиялыќ ќосылыстармен ќосылып ж‰ретін биосинтездік процесстер

#101#

конъюгациялану

#101#

улардыњ гидролизденуі

 

#101#

дегидро хлорлану

 

#101#

тотыѓу

#101#

тотыќсыздану

#101#

Уытты заттардыњ1 классы

#101#

µте ќауіпті

#101#

ќауіптілігі шамалы

 

#101#

ќауіптілігі жоѓары

 

#101#

орташа ќауіпті

 

#101#

аз ќауіпті

 

#101#

¤зіне тєн табиѓи орта жаѓдайында бір т‰рге жататын белгілі бір аймаќта таралѓан даралардыњ жиынтыѓы

#101#

популяциялыќ т‰рлік дењгей

#101#

биогеоценоздыќ дењгей

 

#101#

биосфералыќ дењгей

 

#101#

жасушалыќ дењгей

 

#101#

молекулалыќ дењгей

 

#101#

Атмосфераныњ ластануыныњ ќандай типтері бар:

#101#

газдану жєне тозањдану

#101#

биотикалыќ жєне абиотикалыќ

#101#

табиѓи жєне антропогендік

#101#

биологиялыќ, химиялыќ жєне физикалыќ

#101#

биологиялыќ, химиялыќ, механикалыќ жєне физикалыќ

 

 

#101#

Ч.Дарвинніњ « ‡й хайуанаттары жєне мєдени µсімдіктердіњ µзгеруі» деген ењбегі ќай жылы жарыќ кµрді

#101#

1868 жылы

#101#

1869 жылы

#101#

1865 жылы

#101#

1866 жылы

#101#

1867 жылы

#101#

Заттардыњ сіњірілуі

#101#

пиноцитоз

#101#

эндоцитоз

#101#

экзоцитоз

#101#

парацитоз

#101#

мезоцитоз

#101#

Аз ѓана мµлшерде болса да организмніњ бойына єрт‰рлі жолдармен еніп, оларды белгілі бір жаѓдайларда улап , ауруларѓа шалыќтыратын заттар

#101#

улар

#101#

биогенді заттар

#101#

органикалыќ заттар

#101#

пестицидтер

#101#

бейорганикалыќ заттар

#101#

Пойкилоксерофиттер –

#101#

ќ±рѓаќќа шыдамды µсімдіктер

#101#

сулы жерде µсетін µсімдіктер

 

#101#

орта жаѓдайында жартылай µсетін µсімдіктер тобы

 

#101#

ќ±рѓаќ аймаќтарда µсетін µсімдіктер

 

#101#

ќ±рѓаќшылыќта булануды ќатты ќысќартады, µсімдіктердіњ ќ±рамындаѓы судыњ жойылуын, кеуіп ќалуын жаќсы кµтереді

 

 

#101#

Конъюгациялану –

#101#

б±л организімдерге богде заттардыњ эндогенді химиялыќ ќосылыстармен ќосылып ж‰ретін биосинтездік процесстер

#101#

организімдер бойында улы заттардыњ µзгеруі, яѓни, кµптеген заттар ‰шін негізгі метоболизм жолы

 

#101#

б±л реакция организімдер бойында химиялыќ немесе ферментативтік жолмен ж‰руі м‰мкін

 

#101#

хлорлы сутектіњ бµлініп шыѓуы

 

#101#

атќаратын ќызметі біркелкі ±лпалар жиналады

 

 

#101#

Жер ѓаламшарындаѓы барлыќ тірі организмдер мен олардыњ тіршілік ететін жалпы табиѓи орта жаѓдайларыныњ жиынтыѓы

#101#

биосфералыќ дењгей

#101#

жасушалыќ дењгей

 

#101#

±лпалыќ дењгей

 

#101#

молекулалыќ дењгей

 

#101#

биоценоздыќ дењгей

 

#101#

Газ тєрізді ластаѓыш заттарѓа нелер жатады

#101#

иіс газы, кµмір ќышќыл газы, к‰кірт т.б

#101#

к‰л,ќоќыстар т.б.

#101#

метанды,этанол,бензол т.б

#101#

азот, фосфор, калий

#101#

ќорѓасын, сынап

#101#

Молекулалыќ дењгей -

#101#

кез-келген тірі организм ќ±рылысыныњ ќарапайымдылыѓына немесе к‰рделілігіне ќарамай оныњ бєрі де біркелкі молекулалыќ ќосылыстардан т±рады

#101#

шыѓу тегі ќ±рылысы жєне атќаратын ќызметі біркелкі жасушалармен жасуша аралыќ заттардыњ жиынтыѓынан ±лпа т‰зіледі

#101#

кµп жасушалы организмдерде ш±ѓыл тегі, ќ±рылымы жєне атќаратын ќызметі біркелкі ±лпалар жиналады

#101#

жер ѓаламшарындаѓы барлыќ тірі организмдер мен олардыњ тіршілік ететін жалпы табиѓи орта жаѓдайларыныњ жиынтыѓы

#101#

жер бетіндегі тірі организмдер кµпшілігініњ ќ±рылымдыќ жєне ќызметтік бірлігі

#101#

«Микроэволюция» терминін алѓаш енгізген ѓалым (1938 ж.)

#101#

орыс генетикі Н.В. Тимофеев-Ресовский

#101#

Ч.Дарвин

 

#101#

Ф.Энгельс

 

#101#

Э.Геккель

 

#101#

А.П.Виноградов

 

 

#101#

Уытты заттардыњ 2 класына ќандай заттар кіреді

#101#

к‰кіртті сутегі,бензол,азот оксидтері,хлор оксидтері, мыс ќосылыстары жєне никель

#101#

сірке ќышќылы,этанол,фенол,ќорѓасын диоксиді, альдегидтер

#101#

аммиак,иіс газы,мырыш хлориді,алюминий, марганец

#101#

сынап жєне оныњ ќосылыстары, гексохлоран,бензопирен,диоксиндер,к‰міс пен

хром ќосылыстары

#101#

диоксиндер,к‰міс пен

хром ќосылыстары, алюминий, марганец

 

 

#101#

М‰шелік дењгей -

#101#

кµп жасушалы организмдерде ш±ѓыл тегі, ќ±рылымы жєне атќаратын ќызметі біркелкі ±лпалар жиналады

#101#

жер бетіндегі тірі организмдер кµпшілігініњ ќ±рылымдыќ жєне ќызметтік бірлігі

#101#

кез-келген тірі организм ќ±рылысыныњ ќарапайымдылыѓына немесе к‰рделілігіне ќарамай оныњ бєрі де біркелкі молекулалыќ ќосылыстардан т±рады

#101#

жер ѓаламшарындаѓы барлыќ тірі организмдер мен олардыњ тіршілік ететін жалпы табиѓи орта жаѓдайларыныњ жиынтыѓы

#101#

шыѓу тегі ќ±рылысы жєне атќаратын ќызметі біркелкі жасушалармен жасуша аралыќ заттардыњ жиынтыѓынан ±лпа т‰зіледі

#101#

Геномдыќ мутация

#101#

хромосомалардыњ саны µзгереді

#101#

ќ±рамында ДНЌ молекулалары бар органоидтерде (хлоропласттарда, митохондрияларда) µзгерістер байќалады

#101#

бір гендегі ДНЌ молекуласындаѓы нуклеотидтердіњ орналасу реттілігі µзгереді

#101#

хромосомалыќ мутация

кезінде хромосомалардлыњ ќалыпты ќ±рылымы µзгереді

#101#

клеткада белокты синтездеу

 

#101#

Плазмолемманыњ ќасиеті:

#101#

µзгергіштік, активті тасымалдау

#101#

клеткадаѓы суды реттейді

#101#

клеткада белокты синтездеу

#101#

фотосинтез процесіне ќатысады

#101#

хромосомалардыњ саны µзгереді

#101#

Хлорлы сутектіњ бµлініп шыѓуы

#101#

дегидро хлорлану

#101#

улардыњ гидролизденуі

 

#101#

конъюгациялану

 

#101#

тотыѓу

 

#101#

тотыќсыздану

 

#101#

Гигрофиттер – ќандай µсімдіктер

#101#

б±л топыраѓы мен ауасыныњ ылѓалдылыѓы жоѓары, ылѓалы мол жердіњ µсімдіктері

#101#

±заќ уаќыт ыстыќќа тµзімді µсімдіктер

#101#

ылѓалдыњ едєуір жетіспеушілігіне тµзе алатын, ќ±рѓаќ аймаќтарда µсетін µсімдіктер

#101#

ќ±рѓаќќа шыдамды µсімдіктер

#101#

сулы жерде µсетін µсімдіктер

 

 

#101#

Тірі организмдердіњ ењ кіші ќ±рылымдылыќ жєне ќызметтік бірлігі

#101#

жасуша (клетка)

#101#

ядро

#101#

клетка ќабыќшасы

#101#

митохондрия

#101#

рибасома

#101#

Уытты заттардыњ 3 класы ќандай

#101#

орташа ќауіпті

 

#101#

µте ќауіпті

 

#101#

ќауіптілігі шамалы

 

#101#

ќауіптілігі жоѓары

 

#101#

аз ќауіпті

 

#101#


Читайте також:

  1. Ламеллалар дегеніміз-
  2. Ламеллалар дегеніміз-
  3. Сублетальды доза дегеніміз-
  4. Тіршілік дегеніміз-
  5. Тіршілік дегеніміз-
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ламеллалар дегеніміз- | Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: Учеб.-практ. пособие/ А.Н. Алейников. – М.: Новое издание, 2003. – 304 с.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.