Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Якісні характеристики фінансових звітів, організація їх підготовки та подання

Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона складається як для потреб менеджменту, так і для зовнішніх користувачів. Як уже зазначалося, основною метою складання фінансових звітів є надання користувачам для прийняття економічних рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки банку.

Повна фінансова звітність банку включає:

балансовий звіт;

звіт про фінансові результати;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про власний капітал;

Примітки до фінансових звітів.

Жоден із перелічених звітів окремо не може надати всієї потрібної користувачам інформації, а тому всі компоненти фінансової звітності слід інтерпретувати та аналізувати у комплексі.

Насамперед фінансові звіти мають правдиво відображати фінансову інформацію щодо банку. Необхідною умовою правдивого відображення діяльності банку є подання інформації у певному форматі та за показниками, які забезпечують якісні характеристики фінансових звітів.

Основні вимоги щодо форм фінансової звітності банку такі:

1. відповідність національним та міжнародним стандартам з бухгалтерського обліку;

2. складання на підставі даних бухгалтерського обліку;

3. оптимальність за кількістю і складом показників що відображаються у фінансових звітах;

4. розкриття кількісних та якісних характеристик господарського факту, явища чи процесу, які відображаються у фінансовому звіті;

5. зручність формату форм фінансової звітності для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки інформації.

Якісні характеристики визначають ступінь корисності інформації, що містять фінансові звіти. Виділяють такі якісні характеристики фінансової інформації: дохідливість, доречність, достовірність і зіставність.

1. Дохідливість — це якість інформації. Інформація, що включена до форм звітності має бути зрозумілою користувачам.

2. Доречність означає здатність інформації впливати на рішення, що приймаються. Для користувачів інформація є доречною, якщо вона дає їм змогу оцінити минулі, поточні події та зробити прогноз майбутніх подій і виходячи з отриманих висновків прийняти обґрунтоване економічне рішення щодо діяльності банку. Доречність інформації визначається її суттєвістю, своєчасністю та можливістю використання для прогнозування.Интернет реклама УБС

3. Достовірність інформації означає, що вона не містить помилок та похибок, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Вимоги щодо достовірності передбачають:

· сумлінність подання інформації. Кожна стаття звіту повинна з достатньою точністю піддаватись конкретній оцінці;

· змістовність інформації. Відображення максимальних обсягів інформації в межах форми;

· нейтральність. Подання звітної інформації не повинно мати вибіркового характеру для заздалегідь визначеного результату;

· відповідність. Для недопущення значних недооцінок чи переоцінок окремих елементів звітів необхідна повна точність у відображенні всіх показників діяльності банку.

4. Зіставність інформації означає надання користувачам можливості порівнювати:

· фінансові звіти банку за різні періоди;

· фінансові звіти різних банків.

За звітним періодом фінансові звіти, що складають банки, поділяються на щоденну, місячну, квартальну та річну звітність (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

Класифікація та склад фінансової звітності за звітним періодом

Періодичність звітності Форми фінансової звітності
Щоденна Баланс
Місячна Баланс 2. Звіт про прибутки та збитки
Квартальна Балансовий звіт Звіт про фінансові результати Примітка «Зобов’язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках»
Річна Балансовий звіт Звіт про фінансові результати Звіт про рух коштів Звіт про власний капітал Примітки

 

Повним звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік (починається 1 січня і закінчується 31 грудня). Звітний період ще часто називають обліковим періодом. У межах річного облікового періоду або циклу банки складають проміжні фінансові звіти.

Щоденна, місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку року. Баланс банку складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Процес підготовки до складання та безпосереднє складання форм фінансових звітів включає кілька етапів:

1. Закриття рахунків доходів і витрат банку (шостого класу «Доходи» і сьомого класу «Витрати»);

2. Визначення чистого фінансового результату діяльності банку за звітний період (записи на рахунку 5040 «Прибуток чи збиток звітного року, що очікує затвердження»);

3. Підтвердження залишків на рахунках активів, зобов’язань та капіталу через їх інвентаризацію (першого класу «Казначейські і міжбанківські операції», другого класу «Операції з клієнтами», третього класу «Операції з цінними паперами, інші активи і зобов’язання», четвертого класу «Довгострокові вкладення, основні засоби і нематеріальні активи» і п’ятого класу «Капітал банку»).

4. Внесення коригувань за наслідками інвентаризації (у разі виявлення відхилень даних обліку від даних інвентаризації);

5. Складання звіту про фінансові результати, Балансу та інших форм фінансової звітності;

6. Коригування показників звітності та формування Приміток щодо подій після дати балансу.

7. Перевірка узгодженості показників звітності.

Річна фінансова звітність банку складається на підставі даних бухгалтерського обліку банку з урахуванням коригувальних проведень за рік.

Банки — юридичні особи складають консолідовану річну фінансову звітність. Порядок складання та надання звітності філіями, відділеннями визначається банком самостійно.

Річна фінансова звітність складається у тисячах гривень. Інформація у річних фінансових звітах подається порівняно з попереднім роком.

 


Читайте також:

 1. A. Організація уроку.
 2. C. 3. Структурна побудова управління організаціями.
 3. I. Організація класу до уроку та повторення правил техніки безпеки.
 4. II. Організація і проведення спортивних походів
 5. II. Організація перевезень
 6. II. Організація перевезень
 7. III. Строки подання скарг
 8. IV. Подання нового матеріалу
 9. IXX. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ДО кафедри військової підготовки НАУ
 10. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 11. V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи
 12. V. Порядок подання скарги

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема12 Складання фінансової звітності банку | Методика складання Балансу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.