Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Якщо спростити та узагальнити, то фармакодинаміка вивчає вплив ліків на організм, а фармакокінетика – вплив організму на ліки.

Токсикологія(грец. toxicon -отрута і logos - наука) вивчає механізм токсичної дії лікарських засобів і розроб­ляє методи запобігання отруєнь лікарськи­ми та іншими засобами, лікування у випадках отруєнь та ускладнень фармакотерапії. Адже всі ліки, або майже всі, за певних умов проявляють на організм не тільки позитивну дію, але можуть викли­кати негативні побічні ефекти, навіть серйозні ускладнення. Це різко обме­жує ефективність лікування хворих, може бути причиною тяжких пошко­джень організму, навіть смерті.

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ вивчає вплив біологічно активних і лікарських речовин на організм тварин в умовах екс­перименту, виконує роль сполучної ланки між теоретичною і клінічною фармакологією.

Складовими частинами її є фізико-хімічна, біохімічна і фізіологічна фарма­кологія.

1. Фізико-хімічна фармакологіявив­чає фізико-хімічні процеси (комплексоутворення, адсорбція, каталіз), що лежать в основі взаємодії лікарських речовин і біомембран.

2. Біохімічна фармакологія -церозділ чи науковий напрямок фармако­логії, який вивчає дію лікарських засобів на рівні біохімічних процесів, тобто з’ясовує суть первинної фармакологічної реакції, взаємодії лікарських речовин і біо­хімічних структур – рецепторів, (під рецепторами розуміють молекулярні струк­тури (наприклад, на клітинній оболонці), яким вла­стива вибіркова спорідненість до певних речовин і здатність вступати з ними у взаємодію). Зо­крема, ліки можуть змінювати інтенсивність тих чи інших реакцій шляхом впливу на активність відповідних ферментів.

3. Молекулярна фармакологіявивчає процеси взаємодії лікарського за­собу з живими організмами на молекулярному і субмолекулярному рів­нях. Вона пояснює механізм дії на рівні окремих молекул, їх комплексів, певних структурних компонентів біологічних мембран, кінцевим результа­том чого є виникнення відповідної фармакологічної реакції. Молекулярна фармакологія тісно пов’язана з біохімічною фармакологією.

4. Фізіологічна фармакологіяздій­снює аналіз функціональних змін з боку органів і систем, що виникають під впливом лікарських речовин.Интернет реклама УБС

Важливим для експериментальної фарма­кології є вивчення дії лікарських речовин на моделях патологічних процесів, або за­хворювань експериментальних (лаборатор­них) тварин.

Терапевтична дія лікарських засобів реа­лізується шляхом впливу її на ті чи інші структури організму. Розкриття суті цьо­го впливу дає змогу уявити механізм дії лікарських засобів і прогнозувати побічні ефекти.

КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯвивчає вплив лікарських речовин на організм людини. Згідно з визначенням ВООЗ, клінічна фа­рмакологія вивчає взаємодію лікарських речовин з організмом людини в умовах патології.

Завданнямиклінічної фармако­логії є:

дослідження нових і переоцінення відомих препаратів;

удосконалення лікарсь­кої терапії;

розроблення методів ефектив­нішого і безпечнішого використання лікар­ських засобів.

 

Визна­ченням арсеналу лікарських засобів, необхідних для лікування того чи іншого конкретного захворювання, займається фармакотерапія(грец. pharmасоп - лікарський засіб, отрута, зілля і therapeia - лікування) - науково обґрун­товане застосування лікарських засобів для лікування при конкретному захворюван­ні з урахуванням особливостей його перебігу, тривалості, форми і стадії, патогенетич­них механізмів розвитку, супутніх захво­рювань.

Фармакотерапіяздійснюється за такими напрямками:


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. I етап. Аналіз впливу типів ринку на цінову політику.
 3. II. Фактори, що впливають на зарплату при зарубіжних призначеннях
 4. Абсорбція ліків
 5. Абсорбція ліків
 6. АДАПТАЦІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
 7. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища
 8. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
 9. Адаптація функціональних систем організму спортсменів
 10. Адекватним фізичним критерієм оцінки її впливу на організм люди1
 11. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 12. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РОЗДІЛИ ФАРМАКОЛОГІЇ | Етіотропне лікування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.