Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Зміст семінарських занять

№ п/п Зміст семінарських занять Кількість годин  
 
 
1. Предмет, методи, структура і функції соціології  
2. Структура соціологічного знання  
3. Закони і категорії соціологічної науки  
4. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку  
5. Соціологія культури  
6. Соціальна структура суспільства  
7. Соціальні інститути та соціальні організації  
8. Соціальні зміни та соціальні процеси  
9. Соціологія особистості  
10. Соціальна дія, соціальна взаємодія, соціальні відносини  
11. Девіантна поведінка та соціальний контроль  
12. Масові дії та соціальні рухи  
13. Еволюція футурологічної думки  
14. Наукові засади складання соціального прогнозу  

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЬ

Тема 1. ОБ"ЄКТ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ.

1. Об"єкт та предмет соціологічної науки.

2. Структура і рівні соціологічних знань. Функції соціологічної науки.

3. Місце соціології у системі суспільствознавства, її зв"язок з іншими науками. Практичне значення соціологічної теорії для вирішення суспільних проблем.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає сутність і зміст соціології як сфери наукового знання?

2. Як визначити об"єкт та предмет соціології?

3. Хто є засновником соціології?

4. Через які функції реалізується роль соціології у житті суспільства?

5. Якою є структура системи соціологічного знання?

6. Якими є особливості соціологічного бачення світу?

7. Яку роль відіграє соціологія у соціальних перетвореннях в Україні?

 Интернет реклама УБС

 Интернет реклама УБС

Тема 2. СТРУКТУРА СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

1. Внутрішня організація соціологічної науки.

2. Типи соціологічних теорій.

3. Загальна соціологічна теорія.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю

1. Якою є структура соціологічного знання?

2. Чим відрізняється теоретична соціологія від емпіричної?

3. Хто з соціологів першим виокремлював у структурі соціології два рівні?

4. Чим відрізняються макросоціологія, мезосоціологія та мікросоціологія?

5. Що зумовило появу галузевих соціологій?

6. Які задачі вирішують фундаментальні та прикладні теорії?

7. Назвіть головні напрями загальної соціологічної теорії.

 Интернет реклама УБС

Тема 3.ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ.

1. Сутність і зміст соціологічних законів, їх класифікація.

2. Категорії соціології, їх сутність, типологія та зміст.

3. Роль законів та категорій соціології у розвитку наукового знання.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність поняття "соціологічний закон"? Яка його відмінність від законів інших наук?

2. Зазначте структуру і види соціологічних законів?

3. За якими критеріями класифікують соціологічні закони?

4. Назвіть категорії соціології, у чому полягає їхня сутність?

5. За якими ознаками здійснюється класифікація соціологічних категорій?

6. У чому полягає зміст основних категорій соціології? Дайте їх класифікацію.

 Интернет реклама УБС

 Интернет реклама УБС

Тема 4. СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.

1. Уявлення про суспільство, та теорії його походження.

2. Сутність суспільства як соціального феномену. Типологізація суспільств.

3. Теорія модернізації, Види модернізації. Особливості модернізації сучасного українського суспільства.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає сутність поняття "суспільство"?

2. Поясніть зміст понять: "суспільство", "держава", "країна".

3. Які Ви знаєте соціологічні підходи у дослідженні суспільства?

4. Розкрийте зміст суспільства як соціетальної (великої соціальної) системи і визначте його складові елементи (підсистеми).

5. Які типи суспільств Вам відомі?

6. У чому полягають основні ідеї теорії модернізації?

7. Дайте характеристику процесу модернізації українського суспільства.

 Интернет реклама УБС

Тема 5. КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН.

1. Соціальна сутність культури, основні напрями дослідження.

2. Структурні елементи та форми вияву культури.

3. Особливості української національної культури.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. Визначте зміст соціології культури та виокремте її об"єкт та предмет.

2. Поясніть зміст культури як соціального явища.

3. Охарактеризуйте основні елементи культури.

4. Які основні форми прояву культури Вам відомі?

5. Дайте пояснення таким явищам як етноцентризм та культурний релятивізм.

6. Наведіть приклади культурних універсалій. Які фактори зумовлюють їх існування.

7. Які функції культура виконує у суспільстві?

 Интернет реклама УБС

Тема 6. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА.

1. Соціальна структура суспільства. Критерії класифікації.

2. Соціальні статуси і ролі – головні сполучні елементи соціальної структури суспільства.

3. Соціальна мобільність.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. Що означає термін "соціальна структура суспільства"?

2. Назвіть основні елементи соціальної структури суспільства.

3. У чому сутність понятть "соціальний статус", "соціальна роль", "соціальний ранг"?

4. Що таке статусна несумісність та її можливі соціальні наслідки?

5. Розкрийте сутність основних теорій соціальної структури суспільства.

6. В чому полягає зміст теорії соціальної стратифікації?

7. Поясніть значення категорії "соціальна мобільність".

8. Зазначте особливості соціально-класової структури українського суспільства.

 Интернет реклама УБС

Тема 7. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СУСПІЛЬСТВА І СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

1. Соціальні інститути, їх види та функції.

2. Соціальна організація, сутність, види та функції.

3. Основні тенденції трансформації соціальних інститутів та організацій в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Чому поняття "соціальний інститут" посідає одне з центральних місць у соціології?

2. Охарактеризуйте основні ознаки соціального інституту.

3. Які умови виникнення і становлення соціальних інститутів?

4. Охарактеризуйте умови успішного функціонування соціальних інститутів.

5. У чому полягають основні дисфункції сучасних соціальних інститутів в Україні?

6. В яких значеннях вживається поняття "соціальна організація"?

7. Покажіть специфіку формальної та неформальної соціальних організацій.

 Интернет реклама УБС

Тема 8. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ.

1. Соціальні зміни, сутність та типи. Теорії соціальних змін.

2. Соціальні процеси, сутність та їх різновиди. Особливості соціальних процесів в Україні на сучасному етапі.

3. Соціальна революція.

 Интернет реклама УБС

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. Які зміни належать до соціальних?

2. Що спільного і відмінного між поняттями "соціальні зміни", "соціальний розвиток", "соціальний прогрес"?

3. За якими критеріями класифікують соціальні процеси?

4. Розкрийте зміст поняття "травма соціальних змін".

5. Покажіть принципову різницю між реформами та революціями.

6. Які теорії революцій Вам відомі?

 Интернет реклама УБС

Тема 9. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

1. Сутність понять "людина", "особистість", "особа". Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця у суспільстві.

2. Соціологічна структура особистості.

3. Сутність процесу соціалізації особистості, етапи та стадії, моделі.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте зміст понять "людина", "особистість", "індивід","особа".

2. Охарактеризуйте головні теорії особистості та покажіть відмінності між ними.

3. Що становить соціологічну структуру особистості?

4. Дайте визначення процесу соціалізації.

5. Розкрийте сутність процесу соціалізації і назвіть його основні етапи.

6. Вкажіть основні моделі соціалізації особистості.

7. Порівняйте можливості однорівневого і багаторівневого підходів у дослідженні процесів соціалізації.

 Интернет реклама УБС

Тема 10. СОЦІАЛЬНА ДІЯ, СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ, СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ.

1. Сутність і механізми соціальної дії.

2. Зміст і характерні ознаки соціальної взаємодії. Теорії соціальної взаємодії.

3. Поняття та особливості соціальних відносин. Типи соціальних відносин.

 Интернет реклама УБС

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає сутність соціологічних категорій "соціальна дія", "соціальна взаємодія", "соціальні відносини"?

2. Які дії М.Вебер відносив до соціальних дій?

3. Назвіть основні теорії соціальної взаємодії.

4. Які типи соціальних відносин Вам відомі?

5. Яке значення для соціальних відносин мають довіра та недовіра?

 Интернет реклама УБС

 Интернет реклама УБС

Тема 11. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Девіантна поведінка: сутність та види.

2. Соціологічне пояснення девіантної поведінки.

3. Система соціального контролю.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. Покажіть специфіку біологічного, психологічного та соціологічного пояснення девіантної поведінки.

2. Назвіть види девіантної поведінки та зазначте ступінь їх поширення в суспільстві.

3. В чому полягає різниця між позитивною та негативною девіацією?

4. Дайте визначення соціальному контролю.

5. Яку роль у здійсненні соціального контролю відіграють соціальні норми та санкції?

6. Які типи формального та неформального соціального контролю Вам відомі?

 Интернет реклама УБС

Тема 12. МАСОВІ ДІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ РУХИ.

1. Поняття масової дії.

2. Колективна поведінка.

3. Соціальні рухи та їх динаміка.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. Поясніть зміст понять "масова дія", "колективна поведінка", "соціальний рух".

2. Дайте визначення такому явищу як натовп.

3. Які теорії натовпу Вам відомі?

4. Зазначте, які суспільні процеси вплинули на формування, мобілізацію та розвиток соціальних рухів?

5. Які соціальні рухи відносять до "нових"?

6. Назвіть основні теорії суспільних рухів.

 Интернет реклама УБС

Тема 13. ЕВОЛЮЦІЯ ФУТУРООРІЄНТОВАНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДСЬКОЇ ДУМКИ

1. Міфологічне бачення світу.

2. Утопічні пошуки соціального ідеалу.

3. Футорологія як галузь суспільствознавства.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення міфу. Які міфи Вам відомі?

2. В чому полягає сутність утопічного мислення?

3. Чим утопії відрізняються від антіутопій?

4. Чи пов"язана фантастика із соціальним прогнозуванням?

5. Коли з"являється футорологія? Які етапи розвитку футорології Ви можете виокремити?

 Интернет реклама УБС

Тема 14.НАУКОВІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ

1. Передбачення майбутнього: сутність та види.

2. Прогноз як форма наукового передбачення. Методи та функції прогнозу.

3. Структура прогностичного дослідження.

 Интернет реклама УБС

Питання для самоконтролю:

1. В чому полягає сутність передбачення?

2. Наведить приклади наукового та ненаукового передбачення.

3. В чому полягає мета прогнозу?

4. Наведіть приклади пошукового та нормативного прогнозів.

5. За якою методикою відбувається проведення прогностичного дослідження?

 Интернет реклама УБС

 Интернет реклама УБС

45.

 Интернет реклама УБС
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ІІІ. Зміст дисципліни | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.