Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Як працювати над текстом.

Робота над текстом має здійснюватися у такій послідовності:

ü працюючи над текстом, виписуйте та запам'ятовуйте в першу чергу основні слова.

ü перед тим, як виписувати слово та шукати його значення у словнику, потрібно встановити, якою частиною мови воно є.

ü виписуючи слова відкидайте закінчення та знаходьте початкову форму слова, тобто для іменників - форму загального відмінка однини; для прикметників та прислівників - форму звичайного ступеня; для дієслів - неозначену форму (інфінітив).

ü уважно прочитайте текст, намагаючись зрозуміти його загальний зміст;

ü випишіть нові слова у словниковий зошит, вивчіть їх. Читання кожного слова перевірте за транскрипцією, яка дається в словнику. Якщо слово читається не за правилами, запишіть його транскрипцію. Поряд запишіть рідною мовою значення іноземного слова, яке найбільше підходить до даного контексту;

ü прочитайте текст ще раз, намагаючись зловити не тільки його загальний зміст, а й деталі;

ü опрацюйте кожне слово тексту, щоб зрозуміти його зміст. У важких випадках проаналізуйте речення: зверніть увагу на порядок слів в реченні, формальні ознаки слів тощо. Найважчі речення або їх частини перекладають на рідну мову.

Важливим елементом самостійної робота над текстом є вміння стисло розповісти суть тексту. Щоб оволодіти цим умінням, ви повинні навчатися швидко переглядати текст, відшукуючи потрібну інформацію. Для успішного виконання завдань з реферування потрібно:

ü насамперед чітко усвідомити, яку конкретно інформацію необхідно відшукати;

ü швидко прочитати ту частину тексту, яка пов'язана з потрібною інформацією.

Не відхиляйтеся від виконання поставленого завдання. У разі потреби знайдена інформація виписується рідною або іноземною мовою.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Найменування розділів, тем Всього годин Кількість навчальних годин Кон-суль-тації Фор-ми конт-ролю
Всього ауди­тор­них В тому числі самос-тійна робота
лекції прак-тичні
І СЕМЕСТР
Розділ 1. Іноземна мова - мова ділового спілкування    
Тема 1.1 Іноземна мова - мова ділового спілкування. Дієслово to be. Стверджуваль­на, заперечна, пи­тальна форми. Пов­торення системи транскрипційних знаків.   h   ПО ІЗ ІО
Тема 1.2 Країна, мова якої вивчається - Великобританія. Загальні відомості. Порядок слів в англійському реченні. Головні та другорядні члени речення.       Т УО ІЗ
Тема 1.3 Канада. Загальні відомості. Іменник. Утворення множини іменників. Виключення.     ПР ПО
Тема 1.4 США. Інші англомовні країни. Артикль. Означений і неозначений артикль.     ІЗ Т
Тема 1.5 Моя майбутня спеціаль­ність. Вживання означеного артикля з власними назвами. Артиклі у сталих словосполученнях.   ІЗ Т
                     

 Интернет реклама УБС

Тема 1.6 Влаштування на роботу. Прикметник. Загальні відомості. Ступені порівняння прикметників.     УО
Тема 1.7 Сфера діяльності. Вимоги до спеціаліста. Прис­лівник. Класифікація та творення прис­лівників.     Т ІЗ
Тема 1.8 Телефонна розмова. Зай­мен­ник. Класифікація займенників.     ІЗ ТО
Тема 1.9 Комп`ютер в житті ділової людини. Неозначені та заперечні займенники.     ПО Т
Тема 1.10Що таке бухгалтерський облік? Питальні та сполучні займенники.     ПО УО
Тема 1.11Бухгалтерський облік як функція керівної діяльності. Прий­менники, що вира­жають просторові відношення.     Т УО
Розділ 2. Ведення бухгалтерського обліку.      
Тема 2.1 Види бухгалтерського обліку. Сталі словосполучення з прийменниками.   ІЗ ПР  
Тема 2.2 Порядок ведення бухгал­терського обліку. Числівник. Кількісні та порядкові числівники.     ПО Т  
Тема 2.3 Порядок ведення бухгалтерського обліку. Дієслово. Поняття про видо-часові форми дієслова.     УО ІЗ  
Тема 2.4 Управлінський облік. Неозначені часи. Теперішній неозначений час, стверджувальна, заперечна, питальна форми.     ПР ПО  
Тема 2.5 Фінансовий облік особливості термінології. Види запитань. Загальне, спеціальне, розділове, альтернативне запитання та запитання до підмета.       ПР ІЗ  
Тема 2.6 Методи бухгалтерського обліку (документація, рахунки, запис, оцінки). Минулий неозначений час. Стверджувальна, заперечна та запитальна форми. Правильні та неправильні слова.     ПО Т  
Тема 2.7 Методи бухгалтерського обліку (калькуляція, баланс, звітність), Повторення та закріплення граматики.     УО ПО  
Тема 2.8 Структурний підрозділ установи, що здійснює бухгалтерський облік. Майбутній неозначений час. Стверджувальна, питальна, заперечна форми.     УО ІЗ ПР  
Тема 2.9 Обов'язки бухгалтера. Тривалі часи. Теперішній тривалий час, стверджувальна, заперечна, запитальна форми.     ПО ІЗ УО  
Тема 2.10 Обов`язки головного бухгалтера. Теперішній неозначений та тривалий часи. Порівняльна характеристика.     Т ПО  
Тема 2.11 Обов`язки ревізора. Минулий тривалий час. Стверджувальна, заперечна питальна форми.     ПР ПО  
Тема 2.12 Аудит і аудиторські звіти. Майбутній тривалий час, стверджувальна, заперечна. Запитальна форма.     УО ІЗ  
Тема 2.13 Типи аудиту. Повторення та закріплення граматики.     Т ПО  

 

Тема 2.14 Податки та оподаткування. Перфектні часи. Теперішній перфектний час. Стверджувальна, запитальна, заперечна форми. Узгодження часів.     ІЗ ПР Т
Тема 2.15 Податки у Великобританії. Теперішній перфектний та минулий неозначений часи. Особливості вживання в мові. Повторення та закріплення граматики.     ТО Т ІЗ
Тема 2.16Застосування комп`ютера в роботі бухгалтера. Минулий перфектний час.     УО ІЗ
Розділ 3. Фінансова звітність.      
Тема 3.1 Основні елементи фінансової звітності (балансовий звіт, активи, пасиви). Майбутній перфектний час. Стверджувальна, заперечна, питальна форми.       Т ПО УО
Тема 3.2Основні елементи фінансової звітності (надходження, прибутки та збитки). Перфектні та неозначені часи. Порівняльна характеристика.       ПР Т
Тема 3.3 Користувачі фінансової звітності. Майбутній час в підрядних реченнях часу та умови.       ПР Т
Всього за І семестр:    
ІІ СЕМЕСТР
Розділ 1. Фінанси.      
Тема 1.1 Фінанси та фінансові системи. Майбутній час з точки зору минулого. Модальні дієслова. Умовний спосіб.     ТО Т ІЗ
Тема 1.2 Управління державним бюджетом. Повторення та закріплення граматики.     ПО УО
Тема 1.3 Організація фінансової діяльності. Перфектно-тривалі часи.     ІЗ Т
Тема 1.4 Фінансові показники. Модальні дієслова.     ПО
Розділ 2. Документація.    
Тема 2.1 Ділове листування. Структура та схема написання ділового листа. Його основні складові частини. Модальні дієслова у минулому та майбутньому.   ІЗ ПО
Тема 2.2 Ділове листування. Лексика, що використовується при написанні ділового листа. Еквіваленти модальних дієслів.     Т ПО
Тема 2.3 Ділові листи. Лист запит. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Закріплення.     Т
Тема 2.4 Ділові листи. Лист-замовлення Узгодження часів.     Т,ПО
Тема 2.5 Торгова та фінансова документація. Узгодження часів. Закріплення і розширення знань.     ПР ІЗ
Тема 2.6 Рекомендаційні листи банків. Пряма і непряма мова.   Т ПО
Тема 2.7 Банківська кореспонденція. Повторення та закріплення граматичного матеріалу.     Т ПО
Тема 2.8 Система центрального банку. Пасивний стан дієслова. Теперішній час. The Passive Voice.     УО ІЗ
Тема 2.9 Комерційні банки. Пасивний стан дієслова. Минулий час. The Passive Voice.     УО ІЗ
Тема 2.10 Англійські банки. Гроші та чеки Англії. Вживання пасивного часу.   ПО ПР
Тема 2.11 Банки Америки. Гроші США. Активний та пасивний стан. Порівняння.     ІЗ

 

Тема 2.12 Банки України. Закріплення матеріалу.     ПР ПО
Тема 2.13 Банківські послуги. Дієприкметник. (The Participle).     УО ПО
Тема 2.14 Відкриття рахунку. Функції Present/Past Participle у реченні.     ІЗ
Тема 2.15 Гроші та валюта. Герундій.     ІЗ
Тема 2.16 Гривня національна валюта України. Функції герундія в реченні.     Т
Розділ 3. Міжнародний ринок.    
Тема 3.1 Фінансові ринки. Інфінітив.   УО
Тема 3.2 Фінансові інструменти. Вживання інфінітива без частки to.     ПР Т
Тема 3.3 Кар’єра в фінансах. Інфінітив та герундій.     ПО ІЗ
Тема 3.4 Страхові компанії. Інфінітивні конструкцій.     Т ІЗ
Тема 3.5 Міжнародні фінанси. Способи дієслова.     ПР Т
Тема 3.6Міжнародна торгівля. Умовний спосіб дієслова.     ПО

 

Тема 3.7Міжнародний розвиток. Повторення граматики.     ПР Т
Всього за ІІ семестр:    
Всього:    
Форма підсумкового контролю – екзамен  
Загальний обсяг за ЕСТS– 6 залікових кредитів  
                   

Умовні позначення:

ПО –письмове опитування ,

УО –усне опитування,

Т –тестування ,

ІЗ –перевірка індивідуального завдання,

ПР –презентація індивідуального (колективного) завдання.


Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Морфологія | THE ENGLISH LANGUAGE

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.