Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

МЕТА ПРАКТИКИ

ЗМІСТ

  Стор.
Вступ……………………………………………………………………………………………..
Мета практики…………………………………………………………………………..
Бази практики…………………………………………………………………………...
Керівництво практикою………………………………………………………………..
Завдання та зміст практики…………………………………………………………...
4.1 Завдання для проходження практики на підприємстві…………………………..
4.2 Завдання для проходження практики у податкових інспекціях…………………
4.3 Завдання для проходження практики у банках……………………………………
4.4 Завдання для проходження практики у державних установах…………………
4.5 Завдання для проходження практики у срахових компаніях……………………
Структура звіту про практику та вимоги до його складових…………………….
Критерії оцінювання результатів практики, форми і методи контролю……….
Додаток……………………………………………………………………………………………

 

 


ВСТУП

Переддипломна практика студентів-спеціалістів за спеціальністю «Фінанси та кредит» здійс­нюється після зачислення на 5-й на про­тязі трьох тижнів, на підприємствах будь-якої форми власності та виду дія­льності згідно з договором, який укладається між учбовим закладом та підпри­ємством.

Назва підприємства, на якому студент проходить переддипломну практику, вказується в темі дипломної роботи спецаліста.

Формування ринкової економіки значно посилило потребу в підготовці кваліфікованих фахівців з фінансів. Саме ця категорія фахівців сьогодні особ­ливо потрібна органам державної влади та управління всіх рівнів, підприємст­вам різних сфер діяльності та форм власності, а також спеціалізованим фінан­сово – кредитним установам.

Поглиблена практична підготовка студентів відповідно до обраного ними фахового спрямування одночасно із забезпеченням комплексного підходу та високого рівня підготовки за базовими дисциплінами з’являється основною ме­тою навчального процесу.

Практика є невід’ємною складовою процесу підготовки студентів і про­водиться на базах, що за своїми функціями відповідають спеціальності та спе­ціалізації фахівців, яких випускає кафедра економічного аналізу та фінансів. При цьому відбувається процес професійної орієнтації майбутнього бакалавра.Интернет реклама УБС

Підставою для складання наведеної інструкції з – практичної під­готовки спеціаліста спеціальності 7.030508 «Фінанси та кредит» є «Положення про прове­дення практики студентів вищих навчальних закладів України» ( наказ Мініс­терства освіти України № 93 від 08.04.93 р. ).

Практика студентів – спеціалістів передбачає безперервність та послідов­ність її проведення при одержанні необхідного достатнього обсягу практичних фахових знань і умінь. Під час практики поглиблюються та закріпляються тео­ретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, накопичується та аналізу­ється фактичний матеріал для виконання дипломної роботи.

З метою адаптації студентів до професійної діяльності практика прово­диться, по можливості, у тому трудовому колективі, де в майбутньому передба­чається їх працевлаштування.

Виховна робота, яка проводиться спільно викладачами кафедри ( на яких покладено керівництво практикою) та керівниками практики від підприємства, яке є базою практики, забезпечує створення умов для професійного зростання, повноцінної самореалізації особистості студента, адаптацію до трудового коле­ктиву, професії і нового соціального статусу.

 

 


МЕТА ПРАКТИКИ

Мета практики –збирання матеріалів для виконання дипломної роботи, підготовка до виконання дипломної роботи; оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професій­них умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної ро­боти в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практич­ній діяльності.

Ціллю здобуття студентами навичок самостійної роботи за майбутнім фахом та підготовки до виконання дипломної роботи студент-практикант під час проходження переддипломної практики виконує аналіз результатів фінансово господарської діяльності підприємства та представляє його в звіті.

Практика як один з найважливіших видів учбової роботи призначено мак­симально підготувати майбутніх спеціалістів до практичної роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки, придбати навички роботи в трудовому колек­тиві.

У процесі проходження практики студенти повинні ознайомитися зі: структурою підприємства – бази практики; організацією, сутністю та методами роботи спеціалістів та менеджерів фінансових структур; складом управлінських функцій, що ними виконуються; порядком розрахунку фінансових показників; складання фінансової звітності та іншими професійними питаннями.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.