Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Ян Коменський (1592-1670).

План.

Тема 2. Основні дидактичні концепції: сучасні підходи.

1.Види дидактичних систем.

2.Погляди різних вчених на основні дидактичні концепції.

 

У педагогічній літературі дидактичні системи умовно поділяються на традиційні (Я.Коменський, Й.Песталоцці, Й.Гербарт) і педоцентричні (Дж.Дьюї).

Для традиційної школихарактерним є схематизм, пошук абсолютно ідеального методу навчання.

У традиційній системі навчання трактується насамперед з позиції вчителя. Вчитель – суб’єкт навчання, учні – об’єкти його педагогічних впливів. Ефективність навчання залежить головним чином від методів і прийомів діяльності вчителя, у зв’язку з цим основна увага приділена пошукові й обґрунтуванню ефективних методів викладання. До того ж особливості пізнавальної активності учнів, як правило, до уваги не беруться.

У такій пояснювально-ілюстровній моделі навчання педагог повідомляє учням певну інформацію, а учні засвоюють її. Тобто вчитель “вкладає “ знання в голови учнів, яким залишається лише сприйняти, засвоїти їх, а потім відтворити. Викладання, засвоєння і відтворення – основні етапи традиційного навчання. Крім цього, основна функція вчителя вбачається у чіткому, доступному і зрозумілому викладі, поясненні учням навчального матеріалу – готових знань і умінь.

У педоцентричної системінавчання розглядається з погляду учня як процес учіння. Навчання доцільно будувати на основі потреб, інтересів та здібностей дитини. Педоцентричний напрямок діяльності зосереджує увагу не на методах діяльності вчителя, а на психологічних закономірностях розвитку дитини у навчанні. Отже, основна мета навчання полягає в активізації пізнавальної діяльності учнів. Оскільки мислення активізується в проблемних ситуаціях, коли особистість відчуває певні труднощі. Дж.Дьюї пропонував будувати навчання як розв’язування учнями під керівництвом учителя конкретних практичних проблем. До того ж останні мають бути життєвими, зрозумілими і близькими для учнів. Основна ідея – “навчання через відкриття “, яке повинно здійснюватися за такими етапами:Интернет реклама УБС

1. Відчуття конкретного утруднення в процесі діяльності.

2. Аналіз і формулювання проблеми.

3. Обґрунтування гіпотез щодо її розв’язання.

4. Логічна перевірка гіпотез.

5. Практична перевірка гіпотез за допомогою спостережень і експериментів.

Очевидно, що виділені Дж.Дьюї етапи відображають стадії пізнавальної діяльності учнів, а формальні Й.-Ф.Гербарта – етапи викладацької діяльності вчителя.

У педоцентричні концепції основна функція вчителя в постановці перед учнями життєво важливих практичних проблем та організації діяльності учнів, спрямованої на їх розв’язання. Знання й уміння не виступають спеціальною метою діяльності учнів, а формуються ними мовби паралельно, під час розв’язання практичних проблем.

Сучасна дидактика, розглядаючи навчання як єдність викладання і учіння, намагається синтезувати позитивні сторони обох дидактичних систем.

В основі дидактичних поглядів Я.Коменського – сенсуалістична теорія пізнання. Видатний педагог вважав, що істинність і достовірність одержаних людиною знань залежить насамперед від свідчень органів відчуття, тому він особливу увагу приділяв принципу наочності навчання. Я.Коменський відстоював полі сенсорне пізнання, в основі якого “золоте правило дидактики”. Він прагнув створити універсальний метод навчання беззастережно вірив у методику, підручник, книгу. Це спричинило його недооцінку ролі вчителя в дидактичному процесі.

У дидактичному вченні Я.Коменський одне з найважливіших місць займає питання про загальні принципи навчання. Він не тільки вказав на необхідність керуватися ними в навчанні, але і розкрив сутність таких принципів навчання, як наочності, свідомості і активності в навчанні, систематичності і послідовності, міцного засвоєння знань і навичок.

Великою заслугою Я.Коменського є обґрунтування класно-урочної системи шкільного навчання і уроку як форми організації навчання. Він виділив три частини уроку: початок – відновлення в пам’яті учнів вивченого матеріалу, опитування і формування уваги; продовження – показ, сприймання, роз’яснення; закінчення – вправа, оволодіння, використання.

Одним з центральних питань у дидактиці Я.Коменського є питання про методи навчання. Для забезпечення успішності навчання особливе значення має використання таких методів, які забезпечують свідоме, легке, ґрунтовне засвоєння матеріалу, що вивчається.

Велику увагу Я.Коменський приділяв проблеми визначення змісту освіти. Він охарактеризував основні принципи визначення змісту освіти: доцільності, енциклопедичності знань, посильності, концентричності.

Важливе значення для дидактики мали погляди Коменського про можливість здійснення позитивних змін у людях. У процесі становлення особистості вирішальним фактором, на думку педагога, є самостійна діяльність, яка може забезпечити розвиток здібностей, розуму, мови, трудових умінь. Цей погляд на людину і її можливості самовдосконалення як виявлення педагогічного оптимізму є актуальним і сьогодні.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА 3: Історія політичної думки України | Йоганн Песталоцці (1746-1827).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.