Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Галузь знань : 0304 ПРАВО

Спеціальність: 7.03040101 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень: СПЕЦІАЛІСТ

Форма навчання: ДЕННА, ЗАОЧНА

м. Харків

 


 

  СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ 30.08.2013 Протокол № 1 ______________________________   ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ 28.08.2013 Протокол № 2   ______________ В.І. Московець (підпис)
  ПОГОДЖЕНО Секцією науково-методичної ради Харківського національного університету внутрішніх справ 29.08.2013 Протокол № 1   ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ   27.08.2013 Протокол № 2   _______________________ О.П. Гетманець  

Рецензенти:

Сергієнко В.В., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедрою правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету

Кройтор В.А.., канд. юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Організація договірної роботи на підприємстві: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробники: Карчевський К.А. доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент; Загородній А.С. викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій ХНУВС – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013 –27 с.

 

 

© Карчевський К. А., Загородній А.С., 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013


 

1. Загальні методичні вказівки У зв’язку з тим, що саме економічні відносини створюють необхідне підґрунтя для побудови в Україні демократичної, правової та соціальної держави, то головна увага права, як основного регулятора суспільних відносин, повинна приділятися саме тим відносинам, які виникають у економічній сфері. Центральне місце серед останніх займають господарські (підприємницькі) відносини, тобто відносини, що виникають безпосередньо при здійсненні суб’єктами господарювання господарської (підприємницької) діяльності. Головне місце серед зазначених відносин займають договірні відносини, адже саме в процесі виконання господарських договорів можна досягнути мети підприємництва – отримання прибутку. За останні роки держава здійснила чимало кроків у справі формування належного правового механізму регулювання договірних господарських (підприємницьких) правовідносин. Одними з останніх кроків стало прийняття нового Цивільного кодексу України, який містить чимало правових норм, які безпосередньо спрямовані на регулювання господарсько-договірних відносин (до відповідних норм відносяться норми, що стосуються господарських договорів), а також Господарського кодексу України, який присвячений регулюванню таких правовідносин. На сьогодні правовідносини, що регулюють зміст, порядок укладання та виконання господарських договорів достатньо ґрунтовно регламентовані в Господарському кодексі України, в Цивільному кодексі України та у інших законодавчих і підзаконних нормативних актах. Це обумовлює те, що різні положення вказаного господарсько-правового договірного механізму відносяться до різних галузей права та, відповідно до цього, вивчаються в межах різних навчальних дисциплін, зокрема „Цивільного права”, „Господарського права”, „Господарського процесу”, „Юридичної служби на підприємстві” тощо. Разом з тим не можна не відмітити комплексного характеру цих правовідносин. Тому існує необхідність в об’єднанні відповідних правових норм, які стосуються всіх питань, пов’язаних з організацією договірної роботи на підприємстві, в тому числі зі змістом, порядком укладання та виконання господарських договорів. До питань, які доцільно з’ясовувати треба віднести як безпосередньо правові, так і деякі інші, пов’язані з правовими, питання. Це стосується питань про порядок оформлення договорів, попередніх домовленостей, змін до договорів, питань про облік договорів, претензій та позовів, інших питань, які стосуються документування договірної роботи. Саме такий підхід надасть можливість комплексно вивчити та засвоїти увесь спектр питань, які пов’язані з господарсько-правовим договірним механізмом та створить ґрунтовне підґрунтя для реалізації відповідних знань та вмінь на практиці. Метою викладення навчальної дисципліни «Організація договірної роботи на підприємстві» є систематизувати основні правові інститути у господарсько-договірній сфері та орієнтувати студентів на їх поглиблене вивчення, а також сформувати глибокі теоретичні знання, навички самостійного аналізу та вміння застосовувати правові норми, що регламентують порядок організації договірної та пов'язаної з нею правової роботи на підприємстві, в тому числі: розробку та укладання договору, виконання господарських договорів, претензійного врегулювання суперечок, які виникають на всіх стадіях договірної роботи тощо. Вивчення цієї навчальної дисципліни дозволить придбати професійні знання у сфері правового забезпечення організації договірної роботи суб’єкта господарювання (насамперед – юридичної особи). У результаті вивчення матеріалу, запропонованого до ознайомлення у даній програмі, студент отримає професійні знання законодавства у господарсько-договірній сфері, здобуде навички теоретичного та методологічного наукового аналізу і пошуку шляхів вирішення типових та нестандартних ситуацій, які виникають або можуть виникати у професійній діяльності юристів, діяльність яких пов’язана із юридичним супроводженням договірної роботи суб’єкту господарювання. Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Організація договірної роботи на підприємстві» є з’ясування ряду головних засад, на яких базуються основні напрями та принципи укладання та виконання господарських договорів. Особливу увагу під час вивчення вказаної навчальної дисципліни передбачається приділити загальним положенням про господарські договори, загальному та спеціальним порядкам вчинення господарських договорів, порядку їх виконання тощо. Враховуючи комплексний характер договірного законодавства навчальна дисципліна «Організація договірної роботи на підприємстві» базується на основних положеннях цивільного, господарського та господарсько-процесуального законодавства, враховує основні принципи вказаних галузей права і розрахована на поглиблене комплексне вивчення господарських (підприємницьких) правовідносин у господарсько-договірній сфері. Тому дану програму розроблено з урахуванням програм таких базових навчальних дисциплін як «Цивільне право» «Господарське право» та „Господарський процес”. Програма з розглядуваної навчальної дисципліни є універсальною, оскільки надає змогу викладати відповідну навчальну дисципліну як за денною, так і за заочною формами навчання. До програми в якості додатка надаються відомості про обсяг годин, що заплановані для аудиторної та самостійної роботи студентів, перелік тем лекційних, практичних (семінарських) занять, а також кількість академічних годин, запланованих для самостійної підготовки. Позиція відносно обрання обсягу матеріалу під час викладання питань, передбачених поданою програмою, залежить від денної чи заочної форми навчання. Предметом навчальної дисципліни «Організація договірної роботи на підприємстві» є: а) вивчення суспільних відносин, що виникають під час підготовки до укладання, укладанні, виконанні та досудовому захисті в разі порушення умов господарського договору; б) одержання необхідних теоретичних знань та розгляд положень, що вироблені юридичною думкою з приводу організації та забезпечення претензійно-договірної роботи; в) освоєння нормативного матеріалу, закріпленого законодавством України, щодо претензійно-договірної роботи; г) ознайомлення з юридичною та іншою науковою літературою з питань організації та забезпечення претензійно-договірної роботи, судовою практикою в господарсько-договірній сфері. Розгляд та вивчення вказаних основних засад має за мету формування у студентів правового мислення, навичок з тлумачення відповідних норм, формування практичних навичок, що пов’язані із застосуванням у майбутній практичній діяльності отриманих знань та вмінь. Для досягнення зазначеної мети у ході викладення навчальної дисципліни «Організація договірної роботи на підприємстві» передбачається проведення (відповідно до програми) лекційних, практичних (та/або семінарських) занять; проведення ділових ігор; написання студентами реферативних робіт; підготовка наукових доповідей. З метою поточного контролю знань планується проведення опитувань на практичних (семінарських) заняттях та написання контрольних робіт. Підсумковий контроль передбачає складання студентами заліків, що проводяться усно.  

 

 

2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять
Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю      
Модуль 1          
    Змістовий модуль № 1: Загальна характеристика господарських договірних відносин   модульний контроль      
  Тема № 1: Поняття, види та загальна характеристика господарських договорів        
  Лекція за темою № 1: Поняття, види та загальна характеристика господарських договорів        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
  Тема № 2: Договірна робота на підприємстві.        
  Лекція за темою №2: Договірна робота на підприємстві.        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
  Тема № 3: Загальні вимоги щодо розробки господарського договору.          
    Лекція за темою № 3: Загальні вимоги щодо розробки господарського договору.        
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
  Тема № 4: Загальна характеристика умов господарського договору.        
  Лекція за темою № 4: Загальна характеристика умов господарського договору.        
  Семінарське заняття: -        
Самостійна робота        
    Тема № 5: Зміст окремих умов господарського договору        
  Лекція за темою № 5: Зміст окремих умов господарського договору        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
       
Модуль 2      
  Змістовий модуль № 2: Порядок проведення претензійно-договірної роботи          
  Тема № 6:Загальний порядок укладання господарського договору        
    Лекція за темою № 6: Загальний порядок укладання господарського договору        
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 7:Спеціальний порядок укладання господарських договорів          
    Лекція за темою № 7: Спеціальний порядок укладання господарських договорів        
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 8: Порядок виконання господарського договору          
  Лекція за темою № 8: Порядок виконання господарського договору        
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 9: Забезпечення належного виконання господарських договорів.        
  Лекція за темою № 9: Забезпечення належного виконання господарських договорів.        
  Семінарське заняття: -        
Самостійна робота        
    Тема № 10: Порядок вирішення спорів, що виникають при виконанні господарських договорів.        
  Лекція за темою № 10: Порядок вирішення спорів, що виникають при виконанні господарських договорів.        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
Всього за двома модулями: 108      
                           

 

2.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять
Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю      
Модуль 1          
    Змістовий модуль № 1: Загальні положення правового регулювання діяльності контролюючих органів     модульний контроль      
  Тема № 1: Поняття правового забезпечення діяльності контролюючих органів та джерела його регулювання        
  Лекція за темою № 1: Поняття правового забезпечення діяльності контролюючих органів та джерела його регулювання        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота *        
  Тема № 2: Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання          
  Лекція за темою № 2: Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
Модуль 2            
  Змістовий модуль № 2: Правове регулювання діяльності окремих контролюючих органів                
  Тема № 3: Правове регулювання діяльності Державної податкової служби України            
    Лекція за темою № 3: Правове регулювання діяльності Державної податкової служби України          
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 4: Правове регулювання діяльності органів, що здійснюють контроль у сфері соціального страхування            
    Лекція за темою № 4: Правове регулювання діяльності органів, що здійснюють контроль у сфері соціального страхування          
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 5: Правове регулювання діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України            
  Лекція за темою № 5: Правове регулювання діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України          
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 6: Правове регулювання діяльності органів державного нагляду за охороною праці            
  Лекція за темою № 6: Правове регулювання діяльності органів державного нагляду за охороною праці        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 7: Нагляд за додержанням трудового законодавства суб’єктами господарської діяльності            
  Лекція за темою № 7: Нагляд за додержанням трудового законодавства суб’єктами господарської діяльності        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 8: Контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів            
  Лекція за темою № 8: Контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 9: Правове регулювання діяльності Антимонопольного комітету України            
  Лекція за темою № 9: Правове регулювання діяльності Антимонопольного комітету України        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 10: Правове регулювання діяльності Державної контрольно-ревізійної служби України        
    Лекція за темою № 10: Правове регулювання діяльності Державної контрольно-ревізійної служби України        
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 11: Правове регулювання діяльності Державної митної служби України        
  Лекція за темою № 11: Правове регулювання діяльності Державної митної служби України        
    Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
    Тема № 12: Правове регулювання діяльності органів Державного пожежного нагляду        
  Лекція за темою № 12: Правове регулювання діяльності органів Державного пожежного нагляду        
  Семінарське заняття:        
Самостійна робота        
                                   

Всього за двома модулями: 126

 

3. Методичні рекомендації до семінарських занять   модуль № 1 ТЕМА № 1. Поняття, види та загальна характеристика господарських договорів Семінарське заняття:Поняття, види та загальна характеристика господарських договорів. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та наукових доповідей. Час проведення: вивчається самостійно Навчальні питання: 1. Поняття договору, його ознаки та зміст. 2. Види договорів. 3. Поняття та особливості господарського договору. 4. Договірне право України. 5. Принципи договірного права.   Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:   1. Правове значення розглядання договору як угоди, право відношення та документу. 2. Види та особливості господарських договорів. 3. Елементи принципу свобода договору, їх види, зміст та юридичне значення. Завдання для самостійної роботи: Завдання 1. Складіть таблицю з вказівкою основних значень, у яких розглядається поняття «договір» та наведіть характеристику для кожного значення окрема з зазначенням змісту кожного значення вказаного поняття. Завдання 2.Акціонерне товариство «Скіф» з долею державної власності у статутному капіталі 5 (п’ять) відсотків встановило ціну на продукцію власного виробництва та відмовило в укладанні договору на поставку власної продукції для казенного підприємства «Світ шахтаря». Антимонопольний комітет визнав положення АТ «Скіф» монопольним (домінуючим) та надав розпорядження про зміну монопольно високої ціни на продукцію. АТ «Скіф» оскаржило рішення Антимонопольного комітету України та мотивувала незгоду з рішенням дією принципу свободи договору. Які існують обмеження принципу свободи договору та з чим вони пов’язані? Чи може АТ в даному випадку відмовляти в укладенні договору з казенним підприємством? Чи зміниться рішення завдання у разі, якщо доля держави у статутному капіталі АТ буде складати 30% або договір укладався з приватною юридичною особою? Чи повинно в даному випадку АТ змінити встановлену ціну? Теми для рефератів:   1. Види договорів. 2. Принцип свободи договору, поняття, елементи, зміст. 3. Обмеження принципу свободи договору.   Література: 1. Законодавство: 1,2, 3, 7. 2. Навчально-наукова література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 44.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та доповіді за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тези відповіді. Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми. ТЕМА № 2: Договірна робота на підприємстві.   Семінарське заняття:Договірна робота на підприємстві. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: 2 години   Навчальні питання:   1. Договірна робота та її загальна характеристика. 2. Стадії договірної роботи. 3. Суб’єкти договірної роботи. 4. Документування договірної роботи.   Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:   1. Фізична особа як сторона у договорі. 2. Юридична особа як сторона у договорі. 3. Порядок взаємодії з іншими відділами під час ведення договірної роботи. Завдання для самостійної роботи: Завдання 1. Складіть структурно-логічну схему договірної роботи на підприємстві. В структурно-логічній схемі зазначте: основні етапи роботи, види дій, що проводяться на кожному з етапів договірної роботи; суб’єкти, що приймають участь в договірній роботі на кожному з етапів, їх конкретні дії на кожному з етапів. Завдання 2.Складіть зразок Журналу обліку господарських договорів. Теми для рефератів: 1. Попередні підготовчі дії по укладенню договору. 2. Юридичні відділи юридичних осіб та їх значення для договірної роботи. 3. Журнали обліку та руху договорів, обліку претензій та позовів та інші документи, що фіксують стадії договірного процесу.   Література: 1. Законодавство: 1, 2, 3, 6, 7, 9. 2. Навчально-наукова література: 1-4, 7,8, 25, 37, 40.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді. Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми. ТЕМА № 3: Загальні вимоги щодо розробки господарського договору. Семінарське заняття: Загальні вимоги щодо розробки господарського договору. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: 2 години   Навчальні питання: 1. Загальні вимоги щодо складання господарських договорів. 2. Принципи складання господарського договору. 3. Загальні положення про форму господарського договору. 4. Правові формальності при розробці господарського договору.     Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою: 1. Критерії, якими слід керуватися під час розробки господарського договору. 2. Неправові формальності при розробці господарського договора.   Завдання для самостійної роботи: Завдання 1.Складіть структурно-логічну схему розробки та погодження проекту договору з вказівкою відповідних структурних підрозділів, фахівців та інших працівників, які приймають участь в процесі розробки та погодження проекту договору.   Завдання 2. Надайте декілька видів Типових договорів.   Теми для рефератів: 1. Використання зразків договорів та типових договорів під час складання проекту договору. 2. Види умов договору та їх юридичне значення.   Література: 1. Законодавство: 2,3. 2. Навчально-наукова література: 5,6, 13, 16, 20, 21, 37, 38, 40, 43.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді. Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.     ТЕМА № 4: Загальна характеристика умов господарського договору   Семінарське заняття:Загальна характеристика умов господарського договору. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: 2 години   Навчальні питання: 1. Поняття про реквізит договору. Обов’язкові та факультативні реквізити договору. 2. Використання зразків договорів та типових договорів під час складання проекту договору. 3. Печатна форма договору та рукописні зміни чи виправлення. 4. Суттєві, звичайні та випадкові умови їх характеристика та юридичне значення.   Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою: 1. Типові помилки під час користування зразками договорів.. 2. Види умов договору.     Теми для рефератів: 1. Суттєві, звичайні та випадкові умови їх характеристика та юридичне значення.   Література: 1. Законодавство: 1,2,3. 2. Навчально-наукова література: 5,6, 13, 16, 20, 21, 37, 38, 40, 43.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді. Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми. ТЕМА № 5: Зміст окремих умов господарського договору.   Семінарське заняття:Зміст окремих умов господарського договору. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: 2 години     Навчальні питання: 1. Поняття, зміст та юридичне значення преамбули договору. 2. Предмет договору та його формулювання. 3. Умови договору про права та обов’язки сторін. 4. Умови договору про порядок виконання договору. 5. Умови договору про відповідальність сторін та форс-мажор. 6. Умови договору про строки. 7. Умови про ціну договору. Умови договору про порядок розрахунків. 8. Транспортні умови договору. 9. Умови про порядок внесення змін та доповнень до договору. 10. Умови про порядок розірвання та припинення договору. 11. Умови про порядок розв’язання спорів та про визначення права, що застосовується   Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою: 1. Додатки до договору, їх зміст та правове значення. 2. Прикінцеві положення договору, їх зміст та правове значення.   Завдання для самостійної роботи: Завдання 1.Складіть декілька варіантів преамбул договорів про передачу майна у власність, користування, виконання робіт, та надання послуг з різним суб’єктним складом сторін (під різним суб’єктивним складом слід розуміти різні організаційно-правові форми та різні види представництва Сторін).   Завдання 2.Складіть декілька варіантів розділу «Предмет договору» для договорів про передачу майна у власність, користування, виконання робіт, та надання послуг.   Завдання 3.Складіть декілька варіантів розділу «Права та обов’язки сторін» для договорів про передачу майна у власність, користування, виконання робіт, та надання послуг.   Завдання 4.Складіть декілька варіантів розділу «Строк договору» для договорів про передачу майна у власність, користування, виконання робіт, та надання послуг. Вкажіть в яких ще розділах договору можуть застосовуватися строки та наведіть приклади формулювання таких положень у договорах різного виду   Завдання 5.Складіть декілька варіантів розділу «Відповідальність сторін та форс-мажор» для договорів про передачу майна у власність, користування, виконання робіт, та надання послуг.   Завдання 6.Складіть декілька варіантів розділу «Ціна договору» для договорів про передачу майна у власність, користування, виконання робіт, та надання послуг.   Теми для рефератів: 1. Особливості визначення у договорі предмету у вигляді робіт та послуг. 2. Співвідношення понять “об’єкт” та “предмет договору”.   Література: 1. Законодавство: 2-5, 16, 19, 22 2. Навчально-наукова література: 1, 3,4, 6, 16, 17, 18, 24, 38, 39, 42.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.   модуль № 2 Змістовий модуль № 2: Порядок проведення претензійно-договірної роботи:   ТЕМА № 6: Загальний порядок укладання господарського договору.   Семінарське заняття:Загальний порядок укладання господарського договору.. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: 2 години   Навчальні питання: 1. Способи укладання договору. 2. Укладання договору між присутніми та між відсутніми особами. 3. Стадії укладання договору. 4. Оферта, поняття та ознаки. Способи вираження оферти. 5. Акцепт, поняття та ознаки. Способи вираження акцепту. 6. Умови узгодження акцепту. 7. Відзив акцепту та його наслідки.   Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою: 1. Пов’язаність офертою. 2. Відзив оферти та його наслідки. 3. Внесення акцептантом додаткових умов договору. 4. Строки для акцепту. Завдання для самостійної роботи: Завдання 1.Складіть таблицю, в якій зазначте основні способи укладення господарського договору та надайте стислу характеристику кожного з наведених способів. Підстави для класифікації оберіть самостійно.   Завдання 2.Громадянин П. у січні 2008 р. звернувся до суду з позовом до супермаркету «Велика торба» про примушення до укладання договору в якому він зазначив, що знайшовши рекламний проспект вказаного супермаркету вирішив придбати зазначений в ньому товар, а саме кольоровий телевізор за ціною в 1000 грн. Однак в супермаркеті в укладенні договору йому було відмовлено на тій підставі, що вказаний товар реалізується за ціною 1500 грн., а 1000 грн. він коштував під час проведення акції, яка проводилась в вересні 2007 р. з нагоди відкриття супермаркету, про що прямо зазначалося в рекламних буклетах. Що таке оферта та які її ознаки? Що таке публічна оферта? Як співвідносяться поняття оферта та публічна оферта? Як співвідносяться поняття публічна оферта та реклама? За яких умов реклама може бути засобом передачі публічної оферти? Яке рішення повинен прийняти суд? Чи зміниться рішення суду у разі, коли в рекламному проспекті не буде зазначено строк дії реклами? Теми для рефератів: 1. Укладання договорів в конкурсному порядку. 2. Публічна оферта та її правове значення.     Література: 1. Законодавство: 2,3, 7. 2. Навчально-наукова література: 5,6, 16, 22, 23, 27, 33, 42, 43.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді. Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.   ТЕМА № 7: Спеціальний порядок укладання господарських договорів   Семінарське заняття:Спеціальний порядок укладання господарських договорів. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: 2 години   Навчальні питання: 1. Конкурсний порядок укладання господарських договорів, поняття, види. 2. Укладання договорів на аукціонах. 3. Особливості укладання договорів, заснованих на державних та регіональних контрактах. 4. Стадії державних закупівель. 5. Порядок проведення відкритих торгів. 6. Порядок закупівлі шляхом запиту цінових пропозицій. 7. Зміст договору про закупівлю.   Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою: 1. Особливості укладання договорів на ярмарках. 2. Тендерний комітет та його правове положення. 3. Випадки застосування тендерної процедури укладання договору про закупівлю. 4. Порядок проведення редукціонів.   Завдання для самостійної роботи: Завдання 1.Складіть структурно-логічну схему порядку укладання договорів в порядку аукціону з зазначенням основних етапів, суб’єктів, їх прав та обов’язків на кожному етапі, а також документального оформлення кожного з етапів.   Завдання 2.Складіть структурно-логічну схему порядку укладання договорів в порядку конкурсу з зазначенням основних етапів, суб’єктів, їх прав та обов’язків на кожному етапі, а також документального оформлення кожного з етапів.     Теми для рефератів: 1. Укладання договорів на біржах. 2. Порядок проведення двохступеневих торгів.   Література: 1. Законодавство: 2,3, 7. 2. Навчально-наукова література: 5,6, 16, 22, 23, 27, 33, 42, 43..   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді. Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.   ТЕМА № 8: Порядок виконання господарського договору.   Семінарське заняття:Порядок виконання господарського договору. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: 2 години   Навчальні питання: 1. Загальні положення про виконання договорів. 2. Способи підтвердження виконання договору. 3. Накладна та її реквізити. 4. Акти прийняття продукції.   Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:   1. Принципи належного виконання договірних зобов’язань. 2. Суб’єкти виконання договірних зобов’язань. 3. Види та загальний порядок складання документів, що підтверджують виконання договору. 4. Комерційний акт та підстави для його складання   Завдання для самостійної роботи: Завдання 1.Складіть акт прийняття продукції за кількістю. Завдання 2.Складіть акт прийняття продукції за якістю.   Теми для рефератів: 1. Порядок прийняття продукції за кількістю. 2. Порядок прийняття продукції за якістю.   Література: 1. Законодавство: 1,2, 3. 2. Навчально-наукова література: 1, 3,4, 6, 9, 11-13, 26, 31, 33, 42, 43.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням спочатку необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою, а потім вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді. Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.   ТЕМА № 9: Забезпечення належного виконання господарських договорів. Семінарське заняття:Забезпечення належного виконання господарських договорів. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: вивчається самостійно   Навчальні питання: 1. Зобов’язально-правові засоби забезпечення виконання господарських договорів. 2. Речово-правові засоби забезпечення виконання господарських договорів. 3. Оперативні засоби забезпечення виконання господарських договорів.   Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою: 1. Зміст та співвідношення понять „неустойка”, „штраф”, „пеня”. 2. Утримання як засіб забезпечення виконання господарських договорів.   Завдання для самостійної роботи: Завдання 1.Розробіть проект договору застави рухомого майна. Завдання 2.Розробіть проект договоруіпотеки. Завдання 3.Розробіть проект договору поставки з забезпеченням різних обов’язків кожної із сторін різними за видами та розмірами зобов’язально-правовими засобами забезпечення виконання договору.   Теми для рефератів: 1. Застава як засіб забезпечення належного виконання господарського договору. 2. Оперативні засоби забезпечення належного виконання господарських договорів.   Література: 1. Законодавство: 1,2,3. 2. Навчально-наукова література: 1, 3,4, 6, 9, 11-13, 26, 31, 33, 42, 43.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату: Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням спочатку необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою, а потім вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді. Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.   ТЕМА № 10: Порядок вирішення спорів, що виникають при виконанні господарських договорів. Семінарське заняття:Порядок вирішення спорів, що виникають при виконанні господарських договорів.. Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів. Час проведення: 2 години   Навчальні питання: 1. Загальні положення про захист сторін у випадку порушення господарського договору. 2. Загальні положення про досудове врегулювання договірних спорів та його документальне оформлення. 3. Поняття та значення претензії. 4. Порядок пред’явлення претензії. 5. Порядок та строки розгляду претензії. 6. Відповідь на претензію.     Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою: 1. Способи захисту у випадку порушення господарського договору. 2. Відмова задовольнити вимоги претензії.   Завдання для самостійної роботи: Завдання 1.Складіть протокол розбіжностей. Завдання 2.Надайте не менше трьох судових рішень зі справ, пов’язаних з вирішенням господарських спорів, що виникають при укладенні господарського договору. Завдання 3.Складіть позовну заяву, пов’язану з укладенням господарського договору.     Теми для рефератів: 1. Реквізити претензії. 2. Підготовка претензії.   Література: 1. Законодавство: 2-5, 10, 11, 15, 23. 2. Навчально-наукова література: 1, 3, 4, 6, 13, 32-36, 43.   Хід проведення заняття: Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини. Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуюНе знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.