Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

Основные рецептурные сокращения

àà — ana ïîðîâíó

Ac. — Acidum êèñëîòà

Aq. destill. — Aqua destillata âîäà äèñòèëëèðîâàííàÿ

But. — Butyrum ìàñëî (òâåðäîå)

D.t.d. N. — Da (Dentur) tales Âûäàé (Ïóñòü áóäóò âûäàíû)

doses numero òàêèå äîçû ÷èñëîì

D.S. — Da. Signa. Âûäàé. Îáîçíà÷ü. (Ïóñòü

(Detur. Signetur.) áóäåò âûäàíî, îáîçíà÷åíî)

Dec. — Decoctum îòâàð

dil. — dilutus ðàçâåäåííûé

Emuls. — Emulsum ýìóëüñèÿ

Empl. — Emplastrum ïëàñòûðü

Extr. — Extractum ýêñòðàêò

f. — fiat (fiant) îáðàçóåòñÿ (îáðàçóþòñÿ)

fol. — folia ëèñòüÿ

gtts — guttas êàïåëü (âèí. ïàä. ìí. ÷.)

in amp. — in ampullis â àìïóëàõ

in caps. gel. — in capsulis gelatinosis â êàïñóëàõ æåëàòèíîâûõИнтернет реклама УБС

in caps. gel. el. — in capsulis â êàïñóëàõ æåëàòèíîâûõ

gelatinosis elasticis ýëàñòè÷íûõ

in ch. cer. — in charta cerata â áóìàãå âîùåíîé

Inf. — Infusum íàñòîé

Lin. — Linimentum ëèíèìåíò

Liq. — Liquor æèäêîñòü

M.D.S. — Misce. Da. Signa. Cìåøàé. Âûäàé. Îáîçíà÷ü.

(Misceatur. Detur. Signetur.) (Ïóñòü áóäåò ñìåøàíî, âûäàíî,

îáîçíà÷åíî)

M. f. — Misce ut fiat ñìåøàé, ÷òîáû îáðàçîâàëîñü

ml ìèëëèëèòð

Mucil. — Mucilago ñëèçü

Ol. — Oleum ìàñëî

Pulv. — Pulvis ïîðîøîê

q. s. — quantum satis ñêîëüêî ïîòðåáóåòñÿ

rad. — radices êîðíè

Rp. — Recipe Âîçüìè

rhiz. — rhizomata êîðíåâèùà

Sir. — Sirupus ñèðîï

Sol. — Solutio ðàñòâîð

Steril. — Sterilisa! Ïðîñòåðèëèçóé! (Ïóñòü

(Sterilisetur!) áóäåò ïðîñòåðèëèçîâàíî!)

Supp. — Suppositorium ñóïïîçèòîðèé

Tabl. — Tab(u)letta òàáëåòêà

T-ra, Tinct. — Tinctura íàñòîéêà

Ung. — Unguentum ìàçü

ut f. supp. rect. — ut fiat ÷òîáû îáðàçîâàëñÿ

suppositorium rectale ñóïïîçèòîðèé ðåêòàëüíûé

 


Читайте також:

 1. I. Основные положения экономической теории.
 2. S 2. Основные типы
 3. Вопрос Основные макроэкономические проблемы
 4. Глава 1. Основные понятия и законы экологии
 5. Глава 1. Основные понятия и определения термодинамики
 6. ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
 7. Глава 13 Основные направления бюджетной реформы
 8. Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
 9. Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
 10. Глава 2. Педагогическая психология: основные характеристики
 11. Глава 3. Современная уголовно-исполнительная политика: общая характеристика, основные направления и главные факторы ее реализации
 12. Глава 4 Основные законы и принципы управления сложными системами

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Пример рецепта

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.