Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Яке з тверджень правильне.

а) за рахунок резервного капіталу не можна виплачувати дивіденди, якщо у даному періоді понесені збитки;

б) валовий прибуток включає в себе тільки прибуток від реалізації виробничих запасів;

в) надходження виручки ще не означає отримання доходу.

30 Господарський зміст операції, записаної по дебету рахунку 94 "Інші операційні витрати" та кредиту рахунку 79 "Фінансові результати":

а) оприбутковані надлишки товарів, виявлених при інвентаризації;

б) відображено збиток від реалізації товарів;

в) списано на фінансові результати собівартість реалізованих виробничих запасів.

31. Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді:

а) дивідендів, роялті, відсотків;

б) авансових платежів;

в) передоплат.

32. При здійсненні обміну активами, які подібні за призначенням і мають однакові справедливі вартості, дохід:

а) визнається повністю;

б) визнається частково (на суму переданих або отриманих грошових коштів);

в) не визнається.

33. Як закривається в кінці відповідного звітного періоду рахунок 70 "Дохід від реалізації":

а) не закривається;

б)закривається шляхом списання його кредитового сальдо в дебет рахунку 79 "Фінансові результати";

в) закривається шляхом списання його дебетового сальдо в кредит рахунку 79 "Фінансові результати";

г) закривається шляхом списання його дебетового сальдо в дебет рахунку 79 "Фінансові результати", а кредитового сальдо в кредит рахунку 79 "Фінансові результати".

34. Яка проводка відповідає операції: "Відвантажено готову продукцію покупцям"?

а) Д-т 36 К-т 70;

б) Д-т 26 К-т 70; " . -.

в) Д-т 90 К-т 26.

35. Рахунок 71 „Інший операційний дохід” за призначенням і структурою відноситься:

а) до групи операційно-результативних рахунків;

б) до групи регулюючих рахунків;

в) до групи фінансово-результативних рахунків.

36. Рахунок 70 "Дохід від реалізації" відображається:Интернет реклама УБС

а) в розділі 2 активу балансу;

б) в розділі 1 пасиву балансу;

в) в балансі не наводиться.

38. Вставте пропущене слово: "_________ протилежне доходам":

а) витрати;

б) податки;

в) прибутки.

39. Між поняттями "виручка", "витрати", "прибуток" існує такий зв'язок:

а) виручка = прибуток - витрати;

б) прибуток складається з виручки і витрат;

в) прибуток = виручка - витрати.

40. До прибутку, отриманого від операційної діяльності до оподаткування, відноситься:

а) прибуток, отриманий від розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів;

б) прибуток, отриманий від реалізації цінних паперів;

в) прибуток, отриманий від реалізації продукції допоміжних виробництв.

41. Дохід від не операційних курсових різниць відображається у Звіті про фінансові результати в статті:

а) "Інші операційні доходи";

б) "Інші доходи";

в) "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)".

42. У Звіті про фінансові результати згорнуто відображаються доходи і витрати від:

а) звичайної діяльності;

б) інвестиційної діяльності;

в) надзвичайних подій.

43. Не визнаються витратами і не включаються до Звіту про фінансові результати:

а) нарахування заробітної плати;

б) погашення одержаних позик;

в) амортизаційні відрахування.

44. Залежно від можливості віднесення витрат безпосередньо до конкретного об'єкту економічно доцільним шляхом розрізняють:

а) прямі та непрямі витрати;

б) основні та накладні витрати;

в) продуктивні та непродуктивні витрати.

45. Витрати, що пов'язані з виробництвом декількох видів продукції та відносяться на об'єкти калькуляції шляхом розподілу пропорційно відповідній базі - це:

а) основні та накладні витрати;

б) постійні та змінні витрати;

в) одноелементні та комплексні витрати.

46. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

а) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), наднормативних виробничих витрат, адміністративних витрат;

б) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), розподілених постійних загально виробничих витрат, наднормативних виробничих витрат;

в) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), нерозподілених постійних загально виробничих витрат, наднормативних виробничих витрат.

47. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) складається з:

а) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат;

б) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загально виробничих витрат;

в) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загально виробничих витрат.

48. Змінні загально виробничі витрати:

а) розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу виходячи з фактичної потужності підприємства за звітний період;

б) розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу виходячи з нормальної потужності підприємства;

в) не розподіляються, а списуються всією сумою на зменшення фінансового результату від операційної діяльності.

49. Нерозподілені загально виробничі витрати списуються проводкою:

а) дебет 901 кредит 91;

б) дебет 23 кредит 91;

в) дебет 791 кредит 91.

50. Податки та передбачені законодавством обов'язкові платежі, окрім тих, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг):

а) не визнаються витратами згідно вимог П(С)БО;

б) відносяться до адміністративних витрат;

в) відносяться до інших операційних витрат.

51. Адміністративні витрати:

а) розподіляються на кожен об'єкт витрат пропорційно виробничій собівартості продукції (робіт, послуг);

б) розподіляються на кожен об'єкт витрат пропорційно прямим витратам на оплату праці;

в) не розподіляються, а списуються в усій сумі на зменшення фінансового результату.

52. Витрати на рекламу та дослідження ринку відносяться до:

а) витрат, що формують собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

б) витрат на збут;

в) інших операційних витрат.

53. Витрати на створення резерву сумнівних боргів відносяться до:

а) адміністративних витрат;

б) витрат на збут;

в) інших операційних витрат.

54. Погашення позик:

а) не визнаються витратами згідно П(С)БО;

б) включаються до інших операційних витрат;

в) включаються до фінансових витрат.

55. Вартість списаних активів відображається на рахунку:

а) "Відшкодування раніше списаних активів";

б) "Списання необоротних активів";

в) "Списані активи". ,

56. Активи на відповідальному зберіганні - це:

а) активи, що тимчасово знаходяться на території підприємства;

б) активи, які не є власністю підприємства, але знаходяться на його території відповідно до укладеного належним чином договору;

в) активи, щодо яких визначені певні особи, відповідальні за їх зберігання.

57. Основні засоби передаються орендарю на підставі:

а) договору оренди;

6) договору консигнації;

в)інвентарної картки.

58. Регістрами аналітичного обліку орендованих необоротних активів є:

а) інвентарна картка;

б) копія інвентарної картки;

в) інвентарна книга.

59. Облік матеріалів, прийнятих для переробки, ведеться:

а) в ринкових цінах;

б) в цінах, зазначених в договорах або приймально-передавальних актах;

в) за середньо галузевими цінами.

60. Субрахунок "Товари, прийняті на комісію" використовують:

а) промислові підприємства;

б) будівельні організації;

в) торговельно-посередницькі підприємства.

61. Первинним документом при отриманні товарів на комісію є:

а) товарно-транспортна накладна;

б) приймальний акт;

в) комітентська квитанція;

г) прибутковий ордер.

62. Облік контрактних зобов'язань ведеться на рахунку:

а) "Довгострокові зобов'язання з оренди";

б) "Непередбачені зобов'язання";

в) класу 0, шифр 03.

63. Дебіторська заборгованість списується на позабалансовий рахунок:

а) при встановленні неплатоспроможності боржників;

б) якщо дебітор через місяць після виникнення дебіторської заборгованості відмовився її повертати;

в) при встановленні, що причиною недостачі матеріалів є природний убуток.

64. Свідоцтва, трудові книжки, посвідчення обліковуються на рахунку:

а) "Грошові документи в національній валюті";

б) "Активи на відповідальному зберіганні";

в) "Бланки суворого обліку".

65. Інвентаризація це:

а) діяльність, що пов'язана з підрахунками і визначенням вартості майна і зобов'язань;

б) перевірка наявності і стану матеріальних цінностей, грошових коштів;

в) перевірка наявності засобів з метою виявлення розкрадання;

г) перевірка відповідності фактичної наявності засобів в натурі даним бухгалтерського обліку.

66. Зміст інвентаризації складають наступні елементи:

а) наявність розпорядчого документу, застосування органолептичних прийомів, реєстрація та оцінка фактів, узагальнення та реалізація результатів прийняття рішень;

б) наявність розпорядчого документу, здійснення дій колегіальним органом, реєстрація та оцінка фактів, узагальнення та реалізація результатів нормативно-правового регулювання, лічильна та бухгалтерська обробка документів прийняття рішень;

в) наявність розпорядчого документу, здійснення дій колегіальним органом, застосування органолептичних прийомів, реєстрація та оцінка фактів, узагальнення та реалізація результатів нормативно-правового регулювання, лічильна та бухгалтерська обробка документів, прийняття рішень;

г) застосування органолептичних прийомів фактичного контролю.

67. Мета інвентаризації полягає в:

а) забезпеченні реальності бухгалтерської звітності і балансу;

б) доповненні відображення господарських операцій;

в) обліку тих коштів, що не були відображені в системі бухгалтерського обліку;

г) порівнянні фактичної наявності господарських засобів з даними бухгалтерського обліку;

д) доведенні того, що баланс правильно відображає стан господарства, в перевірці діяльності підзвітних і відповідальних за цінності посадових осіб;

е) виявленні фактичної наявності майна, співставленні фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку, перевірці повноти відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань;

є) визначенні кількості, стану і вартості майна;

ж) виявленні фактичної наявності і стану об'єкту, що перевіряється, виявленні відхилень від тих нормативних, планових і багатьох інших характеристик, у відповідності з якими він може функціонувати, та їх нормативно-правовому регулюванні.

68. Проведення інвентаризації є необхідним:

а) перед виплатою дивідендів;

б) при зміні головного бухгалтера;

в) перед модернізацією виробництва;

г) перед переобранням правління АТ.

69. Об'єкти інвентаризації це:

а) активи, зобов'язання;

б) власний капітал;

в) доходи, витрати;

д) майно, зобов'язання;

е) господарські операції і процеси;

є) діяльність МВО і робітників бухгалтерії.

70. До прибутку, отриманого від операційної діяльності до оподаткування, відноситься:

а) прибуток, отриманий від розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів;

б) прибуток, отриманий від реалізації цінних паперів;

в) прибуток, отриманий від реалізації продукції допоміжних виробництв

71. За організацію, проведення та за загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) головний інженер;

г) головний економіст.

72. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

а) наказом;

б) протоколом;

в) приписом судово-слідчих органів;

г) установчими документами.

73. До складу внутрішньої інвентаризаційної комісії входять:

а) заступник керівника, незалежний аудитор, бухгалтер;

б) головний інженер, головний енергетик, матеріально відповідальна особа;

в) головний бухгалтер, майстер цеху;

г) заступник головного бухгалтера, ревізор Міністерства фінансів України, юрист-консультант.

74. До складу інвентаризаційної комісії не можуть включатися:

а) особи, що притягувалися до адміністративної відповідальності;

б) порушники трудової дисципліни;

в) МВО.

75. Інвентаризаційний процес складається з наступних стадій:

а) підготовчої, організаційної, технологічної, документальної;

б) попередньої, підготовчої, результативної, технологічної;

в) організаційної, підготовчої, технологічної, результативної.

76. До складу організаційної стадії не входять наступні процедури:

а) вибір об'єктів інвентаризації,

б) підбір і комплектування інвентаризаційної комісії;

в) видача розпорядження про проведення інвентаризації;

г) інструктаж членів інвентаризаційної комісії;

д) пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації;

е) огляд місця зберігання.

77. До складу технологічної стадії не входять наступні процедури:

а) підготовка ТМЦ до визначення їх фактичної наявності;

б) перевірка наявності і стану об'єктів інвентаризації;

в) оцінка стану об'єктів інвентаризації;

г) документування (складання інвентаризаційних описів);

д) складання порівняльних відомостей;

е) проведення розрахунку по зарахуванню пересортування.

78. До складу підготовчої стадії не включаються наступні процедури:

а) інструктаж членів інвентаризаційної комісії;

б) пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації;

в) огляд місця зберігання цінностей;

г) отримання розписки від МВО;

д) підготовка ТМЦ до визначення їх фактичної наявності;

е) перевірка наявності і стану об'єктів інвентаризації.

79. До складу результативної стадії не входять наступні процедури:

а) документування і складання інвентаризаційних описів;

б) складання порівняльних відомостей;

в) проведення розрахунку по списанню природного убутку;

г) відображення даних по зарахуванню пересортування в порівняльній відомості;

д) отримання від МВО розписки;

е) відображення даних на списання природного убутку в порівняльній відомості;

є) визначення кінцевих результатів інвентаризації.

80. Підготовка до визначення фактичної наявності матеріальних цінностей здійснюється:

а) напередодні проведення інвентаризації;

б) самостійно МВО після оповіщення про проведення інвентаризації;

в) згідно оперативного плану проведення інвентаризації, комплексно за участю МВО і членів інвентаризаційної комісії.

81. Записи про фактичну наявність матеріальних цінностей, визначених попередньо, записуються в:

а) інвентаризаційний опис;

б) інвентарні картки;

в) порівняльну відомість;

г) робочий зошит члена інвентаризаційної комісії.

82. Причинами виникнення недостач можуть бути:

а) завищене списання на витрати виробництва;

б) зниження якості, виявлене при прийманні товарів порівняно здокументами постачальника;

в) псування;

г) розкрадання;

д) неповне оприбуткування ТМЦ від постачальника, з виробництва

83. Списання недостач матеріальних цінностей, що утворились внаслідок їх природного убутку проводиться за наявності наступних умов:

а) у разі виявлення недостачі після проведення технологічної стадії інвентаризаційного процесу;

б) при наявності затверджених норм природного убутку;

в) у випадку непричетності матеріально відповідальної особи до утворення недостачі матеріальних цінностей;

г) у випадку розкрадання матеріальних цінностей МВО;

д) коли недостача відноситься до розряду дрібних.

84. Колективна матеріальна відповідальність впроваджується у випадках:

а) наявності великого обсягу робіт по оприбуткуванню та відпуску ТМЦ;

б) неможливості розмежування матеріальної відповідальності кожного працівника;

в) наявності декількох місць зберігання ТМЦ;

г) неможливості укладання з кожним працівником персонального договору про повну матеріальну відповідальність.

85. Бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період, називається:

а) фінансовою:

б) статистичною;

в) оперативною.

86. Фінансова звітність підприємства формується з дотримання.! наступних принципів:

а) компетентності;

б) конфіденційності;

в) доцільності вибору методики та техніки;

г) превалювання змісту над формою;

д) всіх вище перерахованих.

87. Принцип обачливості передбачає, що:

а) оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється, виходячи -: припущення, що його діяльність буде тривати далі;

б) оцінка, що застосовується в бухгалтерському обліку, повинна запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат та завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

в) вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства в йог. фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці.

88. Квартальна звітність підприємства складається з:

а) Балансу, Звіту про фінансові результати. Звіту про рух коштів:

б) Балансу, Звіту про фінансові результати;

в) Балансу, Звіту про фінансові результати. Звіту про рух грошових-коштів. Звіту про власний капітал.

89. Метою складання звітності є надання інформації про стан підприємства:

а) інвесторам та кредиторам;

б) менеджерам та управлінському персоналу;

в) робітникам підприємства;

г) всі відповіді правильні.

90. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику-шляхом описування:

а) принципів оцінки статей звітності;

б) методів обліку відносно окремих статей звітності.

в) всі відповіді правильні.

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАДАЧА 25. | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.