Студопедия
Контакти
 


Тлумачний словник

Реклама: Настойка восковой моли
Авто | Автоматизація | Архітектура | Астрономія | Аудит | Біологія | Будівництво | Бухгалтерія | Винахідництво | Виробництво | Військова справа | Генетика | Географія | Геологія | Господарство | Держава | Дім | Екологія | Економетрика | Економіка | Електроніка | Журналістика та ЗМІ | Зв'язок | Іноземні мови | Інформатика | Історія | Комп'ютери | Креслення | Кулінарія | Культура | Лексикологія | Література | Логіка | Маркетинг | Математика | Машинобудування | Медицина | Менеджмент | Метали і Зварювання | Механіка | Мистецтво | Музика | Населення | Освіта | Охорона безпеки життя | Охорона Праці | Педагогіка | Політика | Право | Програмування | Промисловість | Психологія | Радіо | Регилия | Соціологія | Спорт | Стандартизація | Технології | Торгівля | Туризм | Фізика | Фізіологія | Філософія | Фінанси | Хімія | Юриспунденкция

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

ВСТУП

ЗМІСТ

Р.

М.Самбір

ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ

МЕНЕДЖМЕНТ

Ю.Р.Бич

 

Ю.Р.Бич Менеджмент. Навчальний посібник (тексти лекцій). – Самбір, НОЦ СТЕТІ, 2010. – 242с.

 

 

Рецензенти: Яцура В.В., кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вантух В.П. кандидат економічних наук, директор Самбірського державного педагогічного коледжу імені Івана Филипчака

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри менеджменту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

Протокол № 12 від 28 квітня 2010р.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії комерційних дисциплін Самбірського технікуму економіки та інформатики

Протокол № 8 від 23 березня 2010р.

Стор.

ВСТУП............................................................................................................................................. ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ……………………………………………………. 1. Менеджмент як навчальна дисципліна, предмет, мета і завдання дисципліни. Суть понять: управління та менеджмент……………………………………………………………………………………. 2. Менеджер у системі управління. Категорії менеджерів: менеджер і підприємець, їхні функції та особливості…………………………………………………………………………………………………………… 3. Ролі та якості менеджера…………………………………………………………………………………… 4. Горизонтальний та вертикальний поділ управлінської праці……………………………… 5. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент…………………………………………….. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ……………………………………………………... 1. Організація як відкрита система. Основні вимоги щодо існування організацій………………. 2. Класифікація організацій та їх загальні риси……………………………………………………….. 3. Характеристика внутрішнього та зовнішнього середовища організації……………………….. 4. Процес менеджменту…………………………………………………………………………………… ТЕМА 3. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ........................................................................... 1. Суть та класифікація управлінських рішень………………………………………………... 2. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень……………………………………………………………………………………….. 3. Процес вироблення управлінських рішень………………………………………………….. 4. Підходи до оптимізації рішень: науковий метод, системна орієнтація, моделі……. ТЕМА 4. ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ......................................................................................... 1. Поняття та класифікація функцій менеджменту………………………………………………... 2. Сутність планування як функції менеджменту. Види планів. Принципи планування……. 3. Стратегічне планування. Процес стратегічного планування………………………………… 4. Тактичне планування (поточне та оперативне). Процес тактичного планування………… 5. Бізнес-планування, його суть та призначення…………………………………………………..   ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ……………………………………………………. 1. Сутність і характеристика організаційної функції. Делегування та відповідальність. Повноваження в організації: лінійні та функціональні (апаратні, штабні)………………………………….. 2. Організаційні структури управління: лінійні, функціональні, комбіновані, їх переваги та недоліки………………………………………………………………………………………………………………... 3. Організаційне проектування та ситуаційні чинники. Принципи побудови організаційних структур…………………………………………………………………………………………………………………... ТЕМА 6. МОТИВАЦІЯ....................................................................................................................... 1. Основне визначення мотивації. Модель мотивації поведінки через потреби. Спонукання та винагороди…………………………………………………………………………………………………….……...... 2. Змістовні теорії мотивації. Сутність змістовного підходу до мотивації………………………….. 3. Процесійні теорії мотивації. Сутність процесійного підходу до мотивації……………………… 4. Формування та використання системи матеріальних стимулів праці. Форми оплати праці. Прямі та непрямі економічні фактори, що визначають систему матеріальних стимулів…………………. 5. Поняття нематеріального стимулювання. Неекономічні фактори мотивації. Моральні, організаційні, систематичні…………………………………………………………………………………………...     ТЕМА 7. УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ................................................................................... 1. Визначення та необхідність контролю…………………………………………………………………… 2. Мета, завдання, об’єкт та предмет контролю………………………………………………………….. 3. Класифікація контролю……………………………………………………………………………………. 4. Процес контролю та його етапи…………………………………………………………………………... 5. Заходи підвищення ефективності контролю. Роль контролінгу та аудиту в процесі прийняття управлінських рішень………………………………………………………………………………………………….. ТЕМА 8. ЛІДЕРСТВО.................................................................................................................. 1. Сутність та основні засади керівництва. Лідерство, влада, вплив……………………………. 2. Форми впливу та влади………………………………………………………………………………… 3. Підхід до лідерства з погляду манери поведінки керівника…………………………………….. 4. Континуум стилів керування Р.Лайкерта, двовимірне трактування стилів керування вченими університету штату Огайо. Таблиця стилів керування Р.Блейка та Дж.Моутон……………. 5. Ситуаційний підхід до лідирування. Сутність ситуаційного підходу до лідирування. ….….   ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ТА СТРЕСАМИ ………………………………………………. 1. Природа конфлікту та керівництво конфліктною ситуацією в організації………………………… 2. Види конфліктів…………………………………………………………………………………………….. 3. Умови та причини виникнення конфліктів……………………………………………………………… 4. Методи розв’язання конфліктів………………………………………………………………………….. 5. Поняття та причини стресу. Види стресу. Управління стресовою ситуацією……………………. 6. Чинники, що приводять до змін: планові та ситуаційні. Керування змінами в організації…….. 7. Засади та технології розвитку організації. Організаційні інновації ………………………………...   ТЕМА 10. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ……………………………………………………………… 1. Ефективність менеджменту організації та її оцінювання……………………………………………. 2. Види ефективності менеджменту………………………………………………………………………… 3. Витрати праці в управлінні підприємством, їх класифікація…………………………………………. 4. Критерії і методи визначення економічної ефективності менеджменту на підприємстві……….. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………………………………………….                                              

Становлення ринкових відносин в діяльності українських підприємств, незалежно від форми власності, вимагає формування нової системи управління - менеджменту.Интернет реклама УБС

У нових економічних умовах підприємство повинно сформувати таку систему менеджменту, яка забезпечила б йому високу ефективність діяльності, конкурентноздатність і стійке становище на ринку.

Менеджмент за своєю суттю є специфічною сферою професійної діяльності, наукою і навчальною дисципліною.

Менеджмент-діяльність - це система ефективного управління виробничо-господарськими організаціями (підприємствами) в умовах ринкової економіки.

Зміст менеджменту як науки полягає в дослідженні складових ефективного управління та розробці шляхів і способів наукового підходу до управління.

Менеджмент як навчальна дисципліна є системою послідовного викладу теоретичних основ і особливостей практики менеджменту стосовно предметної сфери діяльності майбутніх управлінців.

Предметом навчального курсу "Менеджмент" є організаційні і управлінські відносини як складова частина виробничих відносин. Навчальний курс "Менеджмент" тісно пов'язаний з іншими дисциплінами навчального плану: економічною теорією, макро- і мікроекономікою, економікою підприємства, основами підприємництва і комерційної діяльності на ринку товарів і послуг, маркетингом, фінансами, соціологією, психологією та ін.

Методика вивчення курсу грунтується на єдності проблемних лекцій, практичних та семінарських занять, які передбачають розв'язування типових виробничих і організаційних завдань, вирішення господарських ситуацій, практичне ознайомлення з системами управління вітчизняних підприємств; групових та індивідуальних консультацій, заліків, екзаменів. Вивчення студентами ключових тем теорії менеджменту і практики менеджерської діяльності передбачає також виконання ними індивідуальних завдань та самостійну роботу над курсом.

Даний навчальний посібник підготовлений у відповідності із анотацією дисципліни “Менеджмент” Державного освітнього стандарту, освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” 2009 року видання.

При підготовці посібника використано матеріали з книг авторів: М.Альберта, Б.Андрушківа, Р.Гріфіна, О.Кузьміна, М.Мескона, Ф.Хедоурі, Ф.Хміля, В.Яцури, Н.Тарнавської, Р.Пушкара, О.Гірняка, П.Лазановського, А.Охріменка

 

1. Менеджмент як навчальна дисципліна, предмет, мета і завдання дисципліни. Суть понять: управління та менеджмент.

2. Менеджер у системі управління. Категорії менеджерів: менеджер і підприємець, їхні функції та особливості.

3. Ролі та якості менеджера.

4. Горизонтальний та вертикальний поділ управлінської праці.

5. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.

 

1. Менеджмент як навчальна дисципліна, предмет, мета і завдання дисципліни. Суть понять: управління та менеджмент

В останні роки в Україні широко застосовується термін «менеджмент». Шпальти газет переповнені оголошеннями, які пропонують роботу менеджерам з реклами, продажу, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, логістики. Паралельно можна зустріти рекламні оголошення різноманітних закладів освіти – університетів, інститутів, коледжів тощо, які пропонують на різних умовах набути кваліфікації менеджера. Що ж означає поняття менеджмент? Хто такий менеджер?

Варто чітко зрозуміти різницю між поняттями «менеджмент» та „управління", оскільки дуже часто їх ототожнюють, що призводить до плутанини. Управління є цілеспрямованою дією на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, автомобілем, конвеєром, літаком, людьми тощо. Менеджмент є різновидом управління та означає управління людьми (працівниками, колективами працівників, групами, організацією та ін.).

Менеджмент — це цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей.

Сьогодні у світі існує понад п'ятдесят визначень поняття „менедж­мент". В його основі лежить англійське дієслово „to manage" - керувати, яке походить від латинського „manus" - рука. Так, фундаментальний Оксфордський словник англійської мови, вперше виданий ще 1933 року, дає такі тлумачення: 1) Менеджмент - це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками); 2) Менеджмент — це вла­да та мистецтво керівництва; 3) Менеджмент - це вміння і адміністра­тивні навики організовувати ефективну роботу апарату (служб праців­ників); 4) Менеджмент — це органи управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи.

З функціональних позицій менеджмент - це процес планування, ор­ганізування, мотивування, контролювання та регулювання, необхідний для формування та досягнення цілей організації (під організаціями ро­зуміють підприємства, товариства, банки, асоціації тощо, їх відділи, бюро, сектори, цехи). За напрямком здійснення менеджмент можна по­ділити на три види: виробничий менеджмент, фінансовий менеджмент та маркетинг.

Український економіст Валерій Терещенко зазначає, що менедже­ризм як американська теорія управління пересуває центр ваги правових питань у галузь соціології, суспільних відносин, людських стосунків, пси­хофізіології праці, психотехніки, колективної психології. Менеджери розглядаються як розпорядники економічного життя суспільства. Олег Білоус та Євген Панченко вказують на те, що менеджмент забезпечує реалізацію мети підприємства — задоволення соціальних потреб через ринок, тобто виробництво товарів або надання послуг.

Широке розповсюдження у світі терміна „менеджмент" викликає не­обхідність застосовувати його і в Україні у розумінні управління людьми, колективами працівників, організаціями. Водночас у менеджменті буде ви­користовуватись і термін „управління", але з обов'язковою орієнтацією на об'єкт (процес). Наприклад, управління кредитним відділом банку, управ­ління виробництвом, управління зовнішньоекономічною діяльністю.

На думку спеціалістів з менеджменту, його складовими є: теорія управління, мистецтво та практичний досвід. Отже, менеджмент розглядається як:

- наука – це специфічна сукупна галузь різноманітних знань (з економіки, кібернетики, математики, екології, соціології, психології тощо), що має власний об’єкт і предмет дослідження, теоретичну основу та методику вивчення, базується на концепціях, теоріях принципах і методах;

- практика – оскільки в ньому сконцентровано багатолітній практичний досвід попередніх поколінь та впроваджуються теоретичні напрацювання;

- мистецтво – проявляється у творчому ставленні до справи, спроможності за значної кількості різноманітних ситуацій та факторів приймати часом неординарні, але ефективні управлінські рішення. Крім того, оскільки кожна людина має певний тип особистості, свою систему цінностей, мотивацію до праці, то важливим є вміння менеджерів використовувати індивідуальний підхід до підлеглих;

- процес управління, оскільки менеджмент – це комплексна діяльність, яка характеризується за стадіями, функціями, методами, що формують процес управління;

- орган управління – специфічний орган сучасних організацій, тому апарат управління є складовою частиною будь-якої організації та асоціюється з поняттям менеджменту. Головне завдання працівників цього апарату – ефективне використання та координація всіх ресурсів організації для досягнення її цілей;

- особлива категорія людей–в апараті управління працює специфічна категорія людей, які підготовлені і можуть ефективно використовувати ресурси організації.

У менеджменті як у специфічній сфері діяльності існують певні обмеження, що стосуються:

- норми керованості, тобто максимальної кількості працівників (підрозділів), якими в певних умовах може успішно керувати один менеджер (орган управління );

- менеджмент потребує і є правом лише спеціалістів, тобто керувати повинні лише професійно підготовлені особи;

- керувати повинна невелика команда (меншість): управління потребує єдності волі для формулювання та досягнення цілей і прийняття управлінських рішень, що неможливо досягти за колегіального управління.

Менеджмент використовує такі інструменти (механізми) впливу на людину:

- ієрархія – організаційна структура управління, де основним засобом впливу є влада, підлеглість, контроль та розподіл певних благ;

- культура – методи поведінки й діяльності, визнані суспільством або групою людей, які ґрунтуються на цінностях, нормах, еталонах поведінки, ритуалах;

- ринок – рівноправні відносини по горизонталі, що ґрунтуються на попиті та пропозиції, на відносинах власності, рівнозначності і інтересів продавця і покупця.

Загальною метою менеджменту є: оптимізація функціонування господарських об’єктів і створення умов за яких із найменшим ризиком та витратами ресурсів досягають певних цілей.

Основні завдання менеджменту:

- організація виробництва товарів і послуг;

- забезпечення існування організації на ринку;

- вирішення проблем працівників організації;

- розробка та аналіз цілей організації;

- доведення до кожного працівника конкретних завдань та контроль за їх виконанням;

- стимулювання працівників.

Золоте правило менеджменту: ефективний менеджмент, який забезпечує існування та успіх організації в умовах ринкової конкуренції, потребує орієнтації на людину:

у зовнішньому середовищі – на споживача;

у внутрішньому – на персоналі

До основних категорій менеджменту слід віднести поняття організації, функцій управління, рівнів управління, методів менеджменту, стилів керівництва, комунікацій, управлінських рішень тощо.

В управлінській діяльності керуються такими законами менеджменту: спеціалізації управління, інтеграції управління, оптимального поєднання централізації і децентралізації управління, демократизації управління, економії часу в управлінні, пропорційного розвитку систем управління; еластичності (адаптації) тощо.

Важливу роль також відіграють принципи менеджменту: цілеспрямованості, врахування потреб та інтересів, ієрархічності, взаємозалежності, динамічної рівноваги, економічності, активізації,
системності, єдиновладдя (єдинокерованості у поєднанні з колегіальністю) тощо.

Предметом вивчення науки про менеджмент є:

1. Теоретичні засади управлінської діяльності (закони, закономір­ності, принципи, категорії, механізми, моделі тощо).

2. Практика управління організаціями (підприємствами, корпора­ціями, господарськими товариствами тощо).

3. Проектування систем менеджменту, тобто формування взаємопов'язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив.

Об'єктом вивчення менеджменту є процес управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, корпорацій, господарських то­вариств, об'єднань та інших організацій. Дослідження процесу менедж­менту, виділення його окремих етапів дають можливість послідовно ознайомитись з усіма управлінськими категоріями, виявити взаємозв'яз­ки між ними, зрозуміти характер та особливості здійснення управлінсь­кого впливу. Це сприяє формуванню у майбутніх економістів та менед­жерів управлінського мислення, керівних навичок, здатності до прийняття управлінських рішень.

Суб'єктом вивчення менеджменту є працівники керуючої і керованої систем організації, їх професійний та кваліфікаційний рівень, ступінь виконання ними повноважень, обсяги відповідальності, а також взаємозв'язки в системі менеджменту.

Мета вивчення курсу "Менеджмент" — здобуття теоретичних і практичних знань та вмінь з наукового управління галузями господарства та громадською діяльністю організацій і підприємств.

Загальним методом менеджменту, як науки є діалектичний підхід, що дає змогу правильно вирішувати питання удосконалення форм та методів управління виробництвом в умовах мінли­вих економічних ситуацій, передбачає вивчення окремих аспектів, елементів та зв'язків системи управління.

Будь-якій організації властива велика кількість різноманітних дій, процесів і підпроцесів. В основному виділяється певні групи процесів, які застосовують у будь-якій організації і є об’єктами управління з боку менеджменту – сфери менеджменту, що формують комплекс менеджменту, котрий поділяють на три компоненти: стратегічний, кадровий, виробничий (операційний), фінансовий, маркетинговий, інноваційний тощо (табл.1.1)

 

Таблиця 1.1


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 8. Аналіз зарубіжних концепцій менеджменту
 9. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 10. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 11. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 12. Базове поняття земле оціночної діяльності.

Загрузка...<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк різограф. | Проблеми і вимоги сучасного менеджменту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.