Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Облік власного капіталу

Статутний капітал — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Джерелами формування статутного капіталу господарських това­риств є грошові та матеріальні внески засновників. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку засновників у статутному капіталі.

Акціонерне товариство має статутний капітал, поділений на певну кількість й різної номінальної вартості.Засновники акціонерного товариства повинні внести перед державною реєстрацією не менше 50% від номінальної вартості акцій. Повну вартість (100%) – протягом року з моменту реєстрації.

 

Статутний капітал на державному підприємстві – являє собою державні кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунковому підприємству у вигляді основних засобів та оборотних коштів, розмір яких визначається обсягом виробничної діяльності.

 

Мінімальний статутний капітал, визначений Законом України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII для акціонерного товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ):

 

  з 31.01.94 р. з 27.05.99 р з 30.12.2009 р.
АТ 1250мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства
ТОВ та ТДВ 625 мінімальним заробіт-ним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства 1 мінімальна заробітна плата, виходячи із ставки мінімальної заробіт-ної плати, діючої на момент створення товариства
         

 

Пайовий капітал— сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності, а саме: суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Розміри обов'язкових пайових внесків визначаються загальними зборами пайовиків.

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.За кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" має такі субрахунки:401 "Статутний капітал"402 "Пайовий капітал"403 "Інший зареєстрований капітал"404 "Внески до незареєстрованого статутного капіталу" Для обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) призначено рахунок 41 "Капітал у дооцінках".Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності тощоРахунок 41 "Капітал у дооцінках" має такі субрахунки:411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів"412 "Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів"413 "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів"414 "Інший капітал у дооцінках" Для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу призначено рахунок 42 „Додатковий капітал".По кредиту цього рахунку відображається збільшення додаткового капіталу, а по дебету — його зменшення.Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:421 "Емісійний дохід"422 "Інший вкладений капітал"423 "Накопичені курсові різниці"424 "Безоплатно одержані необоротні активи"425 "Інший додатковий капітал"

Резервний капітал — це сума резервів, створених підприємством від­повідно до чинного законодавства або статутних документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний (страховий) капітал створюється господарськими това­риствами в розмірі, встановленому засновницькими документами, але не менше 25% статутного капіталу. Щорічний розмір відраху­вань до резервного капіталу не може бути меншим за 5% суми чистого прибутку.

Резервний капітал господарського товариства створюється з метою покрит­ті можливих в майбутньому непередбачуваних збитків: для покриття балансового збитку підприємства за звіт­ний період, на виплату дивідендів при недостатності нерозподіленого прибутку, на інші цілі, передбачені законодавством.

Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприєм­ства призначено рахунок 43 „Резервний капітал".По кредиту цього рахунку відображається створення резерву, по дебету — використання резервного капіталу.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є складовою час­тиною власного капіталу, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

У Плані рахунків для обліку сум нерозподілених прибутків (збитків) поточного і минулого років, а також використаного в поточному році прибутку передбачено рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

По кредиту рахунку 44 відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету — збитки і використання прибутку.

Рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441 „Прибуток нерозподілений";

442 „Непокриті збитки";

443 „Прибуток, використаний у звітному періоді".

На субрахунку 441 відображають наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 відображають непокриті збитки; їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капі­талу тощо.

На субрахунку 443 відображають розподіл прибутку між власниками (нара­хування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування до резервного капіта­лу таінше використання прибутку в поточному періоді.

Вилучений капітал— це фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів.

Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників, анулювання. Зазначені акції мають бути реалізовані або анульовані в термін не більше 1 року.

Для узагальнення інформації про вилучений капітал товариства Планом рахунків передбачено рахунок 45 „Вилучений капітал".

За дебетом рахунку 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

У балансі акціонерного товариства дебетове сальдо по рахунку 45 „Вилуче­ний капітал" наводиться у дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсум­ку власного капіталу.

Джерелом формування статутного капіталу є грошові та матеріальні вне­ски засновників. Неоплачений капітал є нічим іншим, як заборгованістю засновників (учасників) по внесках до статутного капіталу.

У бухгалтерському обліку фактичне надходження внесків засновників відображається на рахунку 46 „Неоплачений капітал".По дебету рахунку 46 „Неоплачений капітал" відображається заборгованість засновників (уча­сників) товариства по внесках до статутного капіталу підприємства, а по кредиту — погашення заборгованості.

У балансі підприємства сума заборгованості засновників (учасників) по внесках до статутного капіталу наводиться в дужках і вираховується при ви­значенні підсумку власного капіталу.


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Акції та їх облік
 6. Акції та їх облік
 7. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 8. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 9. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 10. Альтернативні теорії капіталу
 11. Аналіз вартості капіталу
 12. Аналіз використання капіталу.
Переглядів: 1537

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ | Облік цільового фінансування та цільових надходжень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.