Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Data chrztu Polski 966

Historia Polski w datach i faktach

Unia brzeska- 1596

połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodow. Cerkiew Prawosławna

pozostawała pod zwierzchnictwem Patriarchy Moskiewskiego.

I rozbior Rzeczpospolitej dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy 1772

Sejm czteroletni 1788 – 1792 uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791

Konstytucja 3 Maja wprowadzała państwo jednolite: Rzeczpospolitą.

z jednym skarbem, urzędami centralnymi, wojskiem. Dziedzicznym krolem.

http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/k3m/k3m_2.php

II rozbior Rzeczpospolitej dokonany przez Rosję i Prusy 1793

III rozbior Rzeczpospolitej dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy 1795.Koniec I Rzeczpospolitej.

Mieszko I (ok. 922-992)

Pierwszy historycznie udokumentowany władca Polski z dynastii Piastow. Zjednoczył kilka plemion zachodniej Słowiańszczyzny

pod swoją władzą książęcą. W celu umocnienia tworzonej państwowości Mieszko I przyjął w 966 r. chrzest. Przez ten akt

państwo Mieszka weszło w owczesny europejski system polityczny, nawiązane zostały stosunki z owczesnymi potęgami - z

papiestwem i z cesarstwem.

Chrzest Polski przyjęty został z Czech, wraz z małżeństwem z czeską księżniczką Dobrawą.

Gdzie i jak zginął Św. Wojciech ?

http://www.mbkp.info/swieci/wojciech.html

Wojciech urodził się w Libicach, w Czechach, około 956 roku. Będąc już biskupem, Wojciech skierował swe kroki do Polski,

zatrzymując się w Krakowie, w Opolu, a po przybyciu do Gniezna przyjęty został przez Bolesława Chrobrego. W Polsce Bolesław

Chrobry z radością przyjął biskupa Wojciecha w 997 r. Przyszły krol polski wiele dobrego słyszał o biskupie Wojciechu od krola

Czech - Sobibor, ktoremu udzielił schronienia.

Celem Świętego Wojciecha nie był jednak pobyt na dworze księcia, a prowadzenie misji na połnocy, w kraju pogańskich Prusow.

Przyszły krol Bolesław dał Wojciechowi 30 wojow jako eskortę.

U boku biskupa do Gdańska popłynęli Radzim - Gaudenty i subdiakon Benedykt Bogusza, ktory znał język pruski i mogł służyć za

tłumacza.

W Gdańsku przez kilka dni Wojciech głosił Ewangelią tamtejszym Prusom. Następnie, odsyłając eskortę, udał się do Prus. Dotarł

najprawdopodobniej do okolicy dzisiejszego Elbląga, czy nawet na teren obecnego okręgu Kaliningradu.

Jednak już pierwsze spotkanie z Prusami okazało się niepomyślne, a misjonarze zostali zmuszeni do odwrotu. Kilka dni poźniej, 23

kwietnia 997 roku, we wsi Święty Gaj, niedaleko dzisiejszego Pasłęka, zostali zaatakowani. Św. Wojciech zginął śmiercią

męczeńską podczas odprawiania Mszy Św.

Otoczyli go poganie, a pierwszy cios zadał świętemu pogański kapłan. Następnie przebito go 6 włoczniami, a głowę odcięto i

wbito na żerdź. Umierając za wiarę 23 kwietnia 997r. Wojciech miał 41 lat.

Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry za tyle złota ile ważyło. Relikwie uroczyście przeniesiono do Gniezna. Bolesław Chrobry

powiadomił o śmierci Wojciecha ich wspolnego przyjaciela, cesarza Niemiec Ottona III. Otton III z kolei natychmiast posłał do

Papieża w Rzymie list z tą straszną wieścią i prośbą o kanonizację. Było to pierwsze wyniesienie na ołtarze przez Papieża, bowiem

do tego czasu świętych ogłaszali miejscowi biskupi. Kanonizacja nastąpiła przed 999 rokiem na podstawie żywotu spisanego na

podstawie wiedzy naocznych świadkow. Dokonał jej papież Sylwester II, ktory utworzył metropolię św. Wojciecha w Gnieźnie.

W 1000r. Otton III odbył pielgrzymkę do grobu świętego. Odbył się wtedy zjazd gnieźnieński, podczas ktorego ogłoszono

utworzenie Metropolii Gnieźnieńskiej z podległymi Biskupstwami: we Wrocławiu, w Krakowie i Kołobrzegu. Cesarz opuścił

Gniezno z relikwią ramienia świętego. Jej części zostały umieszczone w Akwizgranie i w Rzymie.

Kult świętego szybko rozszerzył się na wiele krajow Europy. Św. Wojciech to głowny patron Polski, kilku miast i diecezji. W

ikonografii przedstawia się go w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włocznie, od

ktorych zginął.

Kto był pierwszym krolem Polski ?

http://artyzm.com/matejko/poczet/poczet.htm

Gdzie i kiedy odbył się zjazd gnieźnieński ? Kiedy koronowano Bolesława Chrobrego ?

Bolesław Chrobry (ok. 967-1025)

był pierworodnym synem Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy.

Myśląc o koronie krolewskiej, rozwijał kontakty z papiestwem i cesarstwem.

W 1000 roku, w Gnieźnie, doszło do wizyty mającej wielkie znaczenie polityczne dla pozycji państwa Bolesława (zjazd

gnieźnieński). Gościem był sam cesarz Niemiec Otton III, podejmowany z wielką gościnnością i przepychem.

Bolesław Chrobry w wojnach zarowno z zachodnimi, jak i ze wschodnimi sąsiadami uzyskał znaczne nabytki terytorialne. Na

zachodzie Milsko i Łużyce. Na wschodzie Grody Czerwieńskie.

Koronacja Boleslawa Chrobrego nastąpiła w ostatnim roku jego życia w 1025.

Pierwszy Zjazd gnieźnieński

Zjazd odbył się między 7 a 15 marca 1000 roku w Gnieźnie. Do grobu kanonizowanego w 999 roku, świętego Wojciecha

przybył cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Otton III, zwany też Ottonem Rudym. Po modlitwie w

katedrze spotkał się z księciem Bolesławem. Podczas zjazdu Otton nałożył na jego głowę diadem i wręczył kopię Włoczni św.

Maurycego. W zamian cesarz otrzymał od księcia część relikwii św. Wojciecha. W rozmowach z Cesarzem Bolesław przychylił się

do planow niemieckich o Wielkim Cesarstwie. W zamian), dla Polakow najdonioślejszym efektem zjazdu było utworzenie

Metropolii gnieźnieńskiej – pierwszej diecezji kościelnej w Polsce, podległej wyłącznie papieżowi. Na czele diecezji postawiono

brata św. Wojciecha: Radzima Gaudentego. Utworzenie diecezji musiał poprzeć Cesarz Niemiec.

Wraz z powstaniem nowej metropolii utworzono podległe Gnieznu nowe biskupstwa w Krakowie z biskupem Popponem, w

Kołobrzegu z biskupem Reinbernem, Wrocławiu z biskupem Janem. Biskupstwo w Poznaniu pozostało poza metropolią

gnieźnieńską aż do śmierci biskupa Ungera.

Zjazd z pewnością przyczynił się do umocnienia pozycji Bolesława wobec władcow państw sąsiadujących z Polską.

Testament Bolesława Krzywoustego - co w nim było ?

http://artyzm.com/matejko/poczet/poczet.htm

Bolesław Krzywousty (1085 -1138)

Po śmierci ojca, krola Władysława Hermana, w 1102 roku Bolesław Krzywousty musiał toczyć walkę o władzę z bratem

przyrodnim Zbigniewem. Poźniej, w miarę utrwalania swojej władzy odnosił kolejne sukcesy wojenne i terytorialne.

Walka z cesarzem niemieckim, Henrykiem V, po wielu dramatycznych epizodach takich jak obrona Głogowa przez Polakow, w

czasie ktorej oblegający miasto Niemcy, na machinach oblężniczych powiesili zakładnikow, ktore miasto było

zmuszone dać wcześniej zakończyła się zwycięstwem Polakow nad wojskami cesarskimi w bitwie pod

Wrocławiem.

W 1939 roku podobne wydarzy się w Grodnie, gdy atakujące wojska sowieckie do czołgu atakującego obrońców

przywiążą zakładnika Tadka Jasińskiego.

Bolesław podbijał Pomorze, prowadząc tam jednocześnie akcje misyjne. Zdobył Pomorze Gdańskie i uzyskał zwierzchnictwo nad

Pomorzem Szczecińskim.

Jego imponujące sukcesy osłabia jednak ostatni akt polityczny regulujący sprawę następstwa tronu.

W 1138 r., przed swą śmiercią, Bolesław Krzywousty wydał testament regulujący zasady następstwa tronu. Swoim Testamentem

Bolesław Krzywousty chciał zapobiec walkom między braćmi o koronę państwa. Takim jakie sam musiał toczyć. Ale to Testament

Krzywoustego wprowadzał, nawet i wbrew zamysłom Krola, rozbicie państwa polskiego na małe księstwa.

Proponowana w Testamencie „regulacja” była kompromisem, ktora godziła jedność państwa z prawem każdego z książęcych

synow do dziedziczenia ziemi. Princepsem (seniorem czyli księciem zwierzchnim całej Polski) miał być każdorazowo najstarszy

członek dynastii Piastow. Podstawę jego władzy stanowiła dzielnica senioralna obejmująca prawdopodobnie ziemie: krakowską,

sieradzką, łęczycką, wschodnią Wielkopolskę (z Kaliszem i Gnieznem), Kujawy (z Kruszwicą) oraz kontrolę nad Pomorzem.

Godność pierwszego princepsa przypadła Władysławowi, ktory otrzymał także (jako własną dzielnicę dziedziczną) Śląsk wraz z

ziemią lubuską. Bolesław (Kędzierzawy) objął Mazowsze z częścią Kujaw, Mieszko III (Stary) - część Wielkopolski z Poznaniem,

zaś Henryk - ziemię sandomierską (ktora najprawdopodobniej wydzielona została dla niego dopiero po śmierci Krzywoustego, nie

zaś od razu w testamencie). Najmłodszy z braci, Kazimierz, pozostał bez własnej dzielnicy.)

W swym testamencie Bolesław Krzywousty podzielił państwo między trzech pełnoletnich synow, tworząc co

prawda instytucję księcia zwierzchniego - seniora. W ten sposob rozpoczął się okres tzw. rozbicia dzielnicowego,

ktory trwał prawie 200 lat, do 1320.

Kto sprowadził do Polski Krzyżakow ?

W 1226 roku, w okresie rozbicia dzielnicowego, Książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Zakon Krzyżacki.

Mieli oni pomoc w obronie przeciw napadom i podbiciu pogańskich Prusow.

Z czasem Krzyżacy urośli w potęgę, a ich obecność zaczęła zagrażać bezpieczeństwu Polski.

Z jakim wydarzeniem historycznym wiąże się legenda o Lajkoniku ?(Краковский Лайконик)

z najazdami ze wschodu Tatarow na Polskę w XIII wieku (1241, 1259, 1287) ! Byli oni plagą ucywilizowanej Europy.

Dziś lajkonik jest jednym z nieoficjalnych symboli Krakowa. I obok Smoka Wawelskiego rozpoznawalnym emblematem.

Pochod Lajkonika, Harce Lajkonika – ludowa zabawa, ktora odbywa się w Krakowie co

roku w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała (w "oktawę Bożego Ciała").

Głowny bohater zabawy – lajkonik, (konik zwierzyniecki, Tatarzyn) – to brodaty jeździec

w pseudoorientalnym stroju poruszający się na sztucznym koniku przytwierdzonym do

pasa, przemierza tradycyjny szlak ze Zwierzyńca na Rynek Głowny w Krakowie w

towarzystwie kapeli Mlaskotow oraz orszaku włoczkow odzianych w stroje krakowskie i

"tatarskie".

Lajkonik jest najprawdopodobniej pamiątką obrony Ołomuńca (na Morawach, Czechy)

przed Tatarami, i jej bohatera Zdzisława ze Szternberku. Obrona przypadła w okolicach

Bożego Ciała w roku 1241. Zwycięstwo Morawian miało być w Krakowie przyjęte z

taką radością, ktorej skutkiem była zabawa z konikiem, ktora w poźniejszych czasach włączona została w procesję Bożego Ciała.

Kto wygrał bitwę ( starcie ) pod Płowcami ?

Bitwa pod Płowcami – bitwa rozegrana 27 września 1331 r. pomiędzy wojskami krola Władysława Łokietka a oddziałami zakonu

krzyżackiego pod wodzą komtura krajowego chełmińskiego Ottona, marszałka zakonu Dietricha von Altenburga, wielkiego

komtura Otto von Bonsdorfa, w okolicach wsi Płowce na Kujawach. Wynik bitwy można uznać pod względem strategicznym za

nierozstrzygnięty, lecz w całej batalii Łokietek odniosł sukces – moralny i militarny.

Krzyżacy zaczęli liczyć się z Polakami na ich terytorium.

Z kim wiąże się następujące powiedzenie : " Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną" ?

Krol Kazimierz Wielki (1310-1370)Syn krola Władysława Łokietka, jedyny krol w Polsce nazywany

Wielkim.

Wprawdzie rok 1320 - koronacji w Krakowie ojca Kazimierza Wielkiego, krola Władysława Łokietka przyjmowany jest za rok

przywrocenia jedności Polski ale to Kazimierz Wielki dokończył dzieło zjednoczenia państwa po okresie rozbicia dzielnicowego.

Terytorium wzrosło w czasie jego panowania dwukrotnie. To za panowania Krola Kazimierza Wielkiego do Polski przyłączony

został trwale Lwow.

Krol kładł wielki nacisk na rozwoj gospodarczy. Mowiono o nim, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Opiekował się

miastami i handlem, przeprowadził reformę pieniądza, kodyfikował prawo. Założył w Krakowie w 1364 r. pierwszy w Polsce

uniwersytet - Akademię Krakowską.

W polityce zagranicznej gotow był do kompromisow, co niektorzy mieli mu za złe - gdyż uważał, że Polska wymaga

wewnętrznego umocnienia w warunkach pokoju. Jedynym niezłomnym punktem polityki Kazimierza był sojusz z Węgrami.

Krol Kazimierz Wielki dwa razy uczestniczył w zjazdach monarchow w Wyszehradzie (na Węgrzech) w 1335 i 1338 (lub 1339).

Rozwiązania spornych spraw poprzez wspolne rozmowy między uczestnikami pierwszego "trojkąta wyszehradzkiego"

łączącego władcow Węgier, Czech i Polski są przykładem dla obecnej pracy Grupy Wyszehradzkiej łączącej Polskę,

Węgry, Słowację i Czechy.

W 1338 r. w Wyszehradzie, na drugim zjeździe monarchow Węgier, Czech i Polski zawarł on z krolem węgierskim układ, w myśl

ktorego w wypadku jego bezpotomnej śmierci tron polski miał przypaść węgierskim Andegawenom.

Był ostatnim z wielkiej dynastii Piastowi jego śmierć przyjęta była z wielkim smutkiem i pytaniami o przyszłość kraju:

wygasała dynastia Piastow a pamięć Polski dzielnicowej była świeża. Na krotki okres, 8 lat, krolem Polski został krol

Węgier Luldwik Andegaweński (lub Węgierski). Władzę po nim przejęła po przyjeździe do Krakowa jego corka Jadwiga.

Powszechne przeczucie nadchodzących zmian szybko znalazło potwierdzenie w Unii z Wielkim Księstwem Litewskim, i

przeorientowaniem politycznym Polski, ktora będąc do tego momentu krajem zakorzenionym w środkowej Europie

odwrociła się w kierunku Wschodu.

Kim była Święta Jadwiga?

Krolowa Jadwiga Andegaweńska (1374-1399)

Corka krola Węgier i Polski - Ludwika Węgierskiego. Ojciec Jadwigi, Krol Ludwik panował w Polsce krotko, głownie za

pośrednictwem swojej matki, Elżbiety, siostry polskiego Krola Kazimierza Wielkiego.

Po śmierci Ludwika Wegierskiego, w 1384 r. możnowładcy polscy zażądali przybycia jedenastoletniej wowczas Jadwigi do

Polski z Węgier i objęcia tronu Krolestwa Polskiego.

Tak jedenastoletnia dziewczynka, Jadwiga po przybyciu z dalekich Węgier do Krakowa w roku 1384 została koronowana

Krolową Polski. Nie poprzestając w swych wymaganiach do krolowej Jadwigi, panowie małopolscy dążyli i doprowadzili do

zerwania jej narzeczeństwa z Wilhelmem Habsburgiem. Od małżeństwa Jadwigi z jej rowieśnikiem woleli oni związek

dynastyczny Polski z Litwą w celu umocnienia Korony zagrożonej stałą ekspansją Krzyżakow i zakończenie ciągłych

napadow wojsk litewskich na Mazowsze. Na podstawie umowy, ktorą możnowładcy zawarli w Krewie w 1385 r., Wielki

Książę Litewski Jagiełło zobowiązał się poślubić Jadwigę (Jagiełło miał wowczas przeszło 40 lat) po nawroceniu się wraz z

całą Litwą na chrześcijaństwo w obrządku łacińskim (gdy możnowładcy podpisywali umowę przyszły mąż Jadwigi był poganinem).

Nie zostawiając przed śmiercią dzieci, w wieku 25 lat, Jadwiga zapisała cały swoj majątek osobisty na rzecz Akademii

Krakowskiej.

Podsumowując .. w mądrych książkach dziś przeczytamy, że gotowość Jadwigi do podporządkowania swego życia dla

realizacji celów państwowych przyczyniła się do wielkiej sympatii i szacunku, jakim cieszyła się ta królowa.

Kto i kiedy założył akademię (Uniwersytet Jagielloński) w Krakowie ?Najstarszy polski uniwersytet

Kazimierz Wielki (z dynastii Piastow) założył w Krakowie w 1364 r. pierwszy w Polsce uniwersytet - Akademię

Krakowską. Krolowa Jadwiga Andegaweńska (1374-1399), corka Ludwika Węgierskiego, żona Wielkiego Księcia

Litewskiego Władysława Jagiełło odnowiła Akademię Krakowską i na jej rzecz zapisała swoj majątek osobisty.

I ponieważ krolowa Jadwiga była żoną pierwszego krola z dynastii Jagiellonow, a Jagiellonowie dobrze zapamiętali się

w Krakowie to uniwersytet przyjął nazwę: Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kto był pierwszym krolem z dynastii Jagiellonow ?

Władysław Jagiełło (1348-1434)

Od 1377 r. Wielki książę litewski, od 1386 krol Polski. Wstąpił na tron polski po ślubie z Krolową Jadwigą. Imię

Władysław wybrał na część Krola Władysława Łokietka, pierwszego polskiego sprzymierzeńca litewskich Książąt,

Księcia Giedymina.

Władysław Jagiełło był założycielem dynastii Jagiellonow.

Wraz z jego wstąpieniem na tron rozpoczęła się nowa epoka w historii Polski, państwa dotąd środkowoeuropejskiego, ktore było

związane ściśle z cywilizacją zachodnią, łacińską. Władysław Jagiełło wiązał Polskę z Litwą panującą wowczas nad ogromnymi

obszarami Wschodu, od Bałtyku po Morze Czarne, gdzie pogaństwo etnicznej Litwy krzyżowało się z prawosławiem podbitych

przez nią ziem ruskich. W ten sposob zostały osiągnięte doraźne cele polityczne - ekspansja Zakonu krzyżackiego została

powstrzymana przez świetne zwycięstwo sił polsko-litewsko-ruskich pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Jednakże Polska stanęła

wobec wielkich wyzwań Wschodu, ktorym nie zawsze zdolna była sprostać. Tymczasem krol Władysław doprowadził w 1413 r.

do Unii w Horodle, poszerzającej związki Polski i Litwy, oraz wydał dalsze przywileje dla szlachty, aby zapewnić jej poparcie

dla dziedziczenia tronu przez swoich synów. Tak kształtowała się demokracja szlachecka i związek Polski z Litwą.

Kto był zwycięzcą w bitwie pod Grunwaldem? 15 lipca 1410

Wojsko polskie i litewskie pod dowodztwem Krola Władysława Jagiełły i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda

pokonało pod Grunwaldem wojsko Zakonu Krzyżakow.

Gdzie i kiedy zginał krol Władysław Warneńczyk ?

http://artyzm.com/matejko/poczet/poczet.htm

Krol Władysław Warneńczyk (1424-1444)

Krol Polski i Wielki Książę Litewski od 1434 r., Krol węgierski od 1440 r. Był synem Władysława Jagiełły

Węgry, już wowczas poważnie zagrożone przez ekspansję turecką, liczyły, że powiązane z rodem Jagiellonow będą

dla nich ochroną. Młody i zapalczywy Władysław, wyruszył przeciw Turkom z niedostatecznie przygotowanymi

wojskami. Do decydującej bitwy doszło pod Warną (w Bułgarii, na wybrzeżu morza Czarnego) 10 listopada 1444

r. Bitwa zakończyła się klęską dowodzonej przez Władysława koalicji antytureckiej, a sam krol zginął na polu

walki.Władysław należy do najbardziej znanych władcow średniowiecznej Polski. Klęska warneńska przyczyniła się

do powstania legendy o dwudziestoletnim krolu, ktory poległ w starciu dwoch rożnych cywilizacji. Niepowodzenie

pod Warną osłabiło zainteresowanie piastowskim, południowym kierunkiem polskiej polityki.

Kto był ostatnim krolem z dynastii Jagiellonow ?

Krol Zygmunt August (1520-1572)

Syn Zygmunta Starego i Bony Sforzy (włoszki), koronowany za życia ojca w 1529 r. (to znaczy został krolem w wieku 9 lat !), od

tego też roku Wielki Książę Litewski. Rządy objął w 1548 r. Popierał reformatorski ogolnoszlachecki ruch egzekucji praw, w

wyniku czego uregulowano sytuację dobr Rzeczypospolitej (krolewszczyzn), utworzono stałe wojsko. Zwolennik tolerancji, nie

dopuszczał do prześladowań i wojen religijnych, wołał na sejmie "Nie jestem krolem waszych sumień".

Rzeczpospolita drugiej połowy XVI wieku była wyspą tolerancji religijnej w Europie.

Nie mając potomstwa zdolnego do dziedziczenia tronu dążył do utrwalenia związkow Polski z Litwą na podstawie unii realnej

i cel ten z wielkim trudem zrealizował na trzy lata przed śmiercią - Unia Lubelska 1569 r.Jego miłość do Barbary

Radziwiłłowny doprowadziła do małżeństwa i koronacji, co było sprzeczne z interesami dynastii i racjami stanu. Krol przykładał

wielką wagę do spraw morskich i budowy floty. Przyłączył do państwa polsko-litewskiego Inflanty. Był człowiekiem odrodzenia,

wszechstronnie wykształconym, protektorem sztuk i nauk, ktore pod jego panowaniem rozkwitły.

Okres panowania krola Zygmunta Augusta określany jest jako złoty wiek Rzeczpospolitej.

Kiedy miał miejsce Potop szwedzki ?

w XVII wieku, za panowania krola Jana Kazimierza..

Krol Jan Kazimierz był wybrany w wolnej elekcji, był ostatnim po kolei z 3 krolow z dynastii Wazow (dynastii bo było

ich 3, ale wszyscy wybierani).

Krolowie z dynastii Wazow rościli pretensje do tronu Szwecji co prowadziło do konfliktow między Rzeczpospolitą a

Szwecją.

Jan Kazimierz (1609-1672)

był synem krola Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki, przyrodnim bratem Władysława IV. Ożenił się z

wdową po krolu Władysławie IV, Marią Ludwiką Gonzagą, ktora będąc z narodowości Francuzką, utworzyła na

dworze silne stronnictwo profrancuskie.

Na okres jego panowania przypadają wojny z Moskwą, najazd szwedzki - "potop",a także wielkie powstanie

kozackie Chmielnickiegona Ukrainie.

Potop szwedzki: Wojska szwedzkie opanowały większość kraju, a krol musiał się schronić za granicą. Kraj znalazł się

w stanie rozprzężenia i ruiny.

Krol oceniał, że przyczyną nieszczęść wielkiego państwa jest słabość władzy i samowola szlachty. Jednak proby

przeprowadzenia reform wywołały w 1665 r. wojnę domową zwaną rokoszem: rokoszem Lubomirskiego.

Polska z kolejnych wojen za panowania Jana Kazimierza wyszła bardzo wyniszczona. Chociaż nie była to wina krola,

że wojny wybuchały jedna po drugiej, to rozgoryczony Jan Kazimierz abdykował w 1668 r. i wyjechał do Francji.

Jan Kazimierz zmarł w Nevers, mieście skąd pochodziła jego żona, w połnocnej Francji.

Z jakim wydarzeniem historycznym kojarzy się postać księdza Kordeckiego ?

Ksiądz Kordecki był przeorem (=przełożonym) zakonu Paulinow i dowodcą obrony klasztoru na Jasnej Gorze w

czasie potopuszwedzkiego.

Podczas potopu szwedzkiego (w 1655)ksiądz Kordecki za cel postawił sobie

uchronienie Jasnej Gory, znanego już wowczas sanktuarium katolickiego

przed rabunkami i dewastacją ze strony wojsk szwedzkich, to znaczy

protestantow.

W tym celu ukrył obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a w kaplicy umieścił

jego kopię. Wysłał do krola Karola X Gustawa list – przechowywany obecnie

w archiwum w Sztokholmie, w ktorym zgadzał się poddać twierdzę w zamian

za gwarancję nienaruszalności sanktuarium. Kiedy jej nie otrzymał,

zdecydował się zbrojnie bronić Jasnej Gory. Dowodził obroną twierdzy

jasnogorskiejprzez cały okres oblężenia: od 18 listopada do 27 grudnia 1655

roku.

Dzieje oblężenia Ksiądz Kordecki przedstawił w pamiętniku datowanym na

1655 r., a na jego podstawie w 1658 r. napisał Nową Gigantomachię –

beletrystyczny utwor o obronie częstochowskiego sanktuarium. Opis ten został wykorzystany w „Potopie” przez Henryka

Sienkiewicza do stworzenia fabularyzowanego opisu obrony klasztoru.

Z czym kojarzy się postać krola Jana III Sobieskiego ?Co wiesz o odsieczy Wiednia?

Krol Jan III Sobieski (1629-1696)

Kolejny krol z wolej elekcji, wybrany po Wazach, Jan Sobieski, był w dniu wyboru człowiekiem sprawdzonym i bardzo

popularnym. Sobieski był hetmanem wielkim, wybitnym wodzem i organizatorem wojska. Żonaty był z Marią Kazimierą

d'Arquien, ktora miała duże ambicje polityczne. Listy krola do - jak ją nazywał - Marysieńki są pomnikiem języka polskiego z

tamtych lat. Krol prowadził początkowo politykę zbliżenia z Francją, poźniej jednak - co często bywa krytykowane - wszedł w

sojusz z Habsburgami. Był także mecenasem kultury i sztuki.

Największymi najgłośniejszym jego czynem była odsiecz Wiednia oblężonego w 1683r. przez Turkow, gdzie

odniosł świetne zwycięstwo nad armią wielkiego wezyra Kara Mustafy.

Krol Sobieski rozgromił wojska tureckie oblegające Wiedeń i tym samym ocalił stolicę Austrii.

Turcja, po tej przegranej bitwie nie podniosła się i przestała stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy.

Krolowi przyszło władać krajem skłoconym, wstrząsanym walkami frakcji magnackich, osłabionym terytorialnie (przejściowa

okupacja Podola przez Turkow i - choć wciąż odnosił zwycięstwa militarne (Wiedeń 1683) - nie podołał zadaniu uporządkowania

spraw państwowych. Także w dziedzinie dyplomacji nie odniosł sukcesow (strata połowy Ukrainy na rzecz Rosji, chwiejne sojusze

z Francją i Austrią).

Wraz ze śmiercią Jana III Sobieskiego (1696) zakończył się okres sarmacki(szlachecki) Rzeczypospolitej a rozpoczął się okres

magnaterii - odtąd decydującą rolę w państwie odgrywały koterie magnackie. W przeszłość odeszły także triumfy oręża polskiego.

Kto był ostatnim krolem Polski ?

Krol Stanisław August Poniatowski (1732-1798)

Wywodził się z rodu magnackiego, ktorego znaczenie było świeżej daty. Krolem został w 1764 r. z inicjatywy carycy

rosyjskiej Katarzyny II. Był człowiekiem oświecenia - wykształconym i wrażliwym. Uczynił wiele dla podniesienia poziomu

elit Rzeczypospolitej i unowocześnienia państwa. Pod względem politycznym, i z punktu widzenia pozycji międzynarodowej,

państwo polsko-litewskie było już w stanie rozkładu i działalność oświeceniowa krola i jego wspołpracownikow służyła raczej

przyszłości aniżeli teraźniejszości. Był krol wybitnym mecenasem sztuki i kultury.

Nadzieje na utrzymanie państwa pokładał w łaskawości Katarzyny II bo państwo już w chwili objęcia przezeń władzy po prostu

nie istniało: nie było armii. Nie były ściągane podatki. Na terenie Rzeczpospolitej stacjonowały wojska rosyjskie i pruskie.

Wielkim jego wzlotem był tworczy udział w ustanowieniu Konstytucji 3 Maja w 1791 r., akcie odrodzenia narodowego. Jednakże

wobec sprzeciwu Katarzyny II łatwo skapitulował i zgodził się na abdykację (oddanie tytułu monarchy) na korzyść carycy

rosyjskiej, Katarzyny II. Abdykacja ta oznaczała koniec państwowości Rzeczypospolitej.

Kiedy miał miejsce I, II, III rozbior Polski ?Które państwa uczestniczyły w rozbiorze Polski ?
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.