Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА №1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ.

 

Економічна конкуренція — це суперництво між учасниками за кращі умови виробництва, купівлі і продажу. Це ринкова боротьба за виживання і економічне процвітання. За умов конкуренції на ринку відбувається вільне ціноутворення. Конкуренція дає змогу раціонально розподіляти ресурси і швидко орієнтувати виробництво на задоволення потреб споживача.

Розрізняють досконалу і недосконалу конкуренцію. Досконала конкуренція означає, що на ринку діють багато покупців. Жоден продавець не в змозі серйозно вплинути на ринкову ціну товару. Недосконала конкуренція, коли на ринку існує лише кілька крупних фірм, які виробляють основну масу певного товару, тобто наявність монопольних виробників.

У розвинутих країнах в умовах сучасної НТР широко використовується нецінова конкуренція. Вона означає, що суперництво ведеться на основі технічної переваги, високої якості, ефективних методів збуту, розширення видів послуг, гарантій, умов оплати тощо. Методи нецінової конкуренції передбачають наявність значних коштів.

Конкуренція веде до концентрації і централізації виробництва та капіталу, вони породжують монополію, тобто можливість окремим фірмам диктувати умови ринку. Конкуренція породжує монополію, а монополія за певних умов усуває конкуренцію. Монополізація економіки гальмує науково-технічний прогрес, підриває стимули до розвитку й удосконалення виробництва та обміну товарів. Тому в розвинутих країнах існує антимонопольне законодавство, яке ставить певні межі монополізації

Залежно від рівня конкуренції економісти розрізняють чотири ринкові структури або моделі ринку:

- ринок чистої (досконалої) конкуренції,

- ринок монополії,

- олігополії

- монополістичної конкуренції.

Ринок чистої конкуренції характеризується наявністю великої кількості незалежних продавців, які виробляють стандартизовану продукцію. Продавець не може встановити ціни, вищої від ринкової, ринок інформований, відсутні штучні бар'єри при входженні на ринок того чи іншого виробника.

Ринок чистої монополії — це ринок, де одна фірма є єдиним продавцем продукції чи послуг. Виробник «диктує» ціну. Замінники продукції відсутні. Існує дефіцит необхідної інформації. Значні штучні бар'єри при входженні у галузь.

Олігополія відрізняється невеликою кількістю виробників і високою концентрацією виробництва. Виробники виробляють стандартизовану і диференційовану продукцію, тобто різні види даного продукту. Між виробниками існує взаємозалежність при визначенні ціни і обсягів виробництва. При встановленні ціни можливі змови. Тут розгортається боротьба за якість товарів і послуг, за престиж.

Ринок монополістичної конкуренції характеризується порівняно значною кількістю виробників, які виробляють диференційований продукт. Продаж товарів відбувається в широкому діапазоні цін. Поряд з ціновою, значну роль відіграє нецінова конкуренція (реклама, марка товару, методи реалізації тощо).

 

Запитання та завдання для обговорення

1. Чи може бути ефективною економіка неринкового типу? Які характерні ознаки останньої?

2. Які проблеми не здатний розв'язати ринковий механізм? Чи можна говорити, що він має недоліки?

3. Що характеризує взаємодію попиту й пропонування?

4. Яка роль держави за умов ринкової економіки?

ТЕМА №1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ.

 

С 1917 года в истории мира начинается период, именуемый Новейшее время. Прежде чем начать изучение ключевых событий данного периода необходимо разделить его на временные отрезки для построения системной картины прошлого. Данное разделение осуществим на основе периодизации истории России.

Первый подпериод – 1917-1953 гг.

Второй подпериод – 1953-1964 гг.

Третий подпериод – 1964-1991 гг.

Четвертый подпериод – 1991-2014 гг.

Данное разделение имеет под собой основание.

Первый подпериод (1917-1953) включает в себя время формирования новой власти – власти советов, а также формирование культа личности Сталина, смерть которого происходит 5 марта 1953 года.

В этот подпериод включаем следующие ключевые события:

1. Первая мировая война.

2. Февральская революция 1917 г.

3. Октябрьские переворот 1917 г.

4. Гражданская война в России.

5. Создание Лиги наций.

6. Политика модернизации в СССР.

7. Формирование фашизма.

8. Вторая мировая война.

Первая мировая война является неким переходом от Нового времени к Новейшему времени. Одно из самых ужасных событий в истории человечества явилось рычагом для многих событий, определивших «лицо» Новейшего времени на начальных этапах.

Первая мировая война стала катализатором Февральской революции в России, которая привела к установлению советской власти, просуществовавшая чуть более 70 лет. Её установление было связано с Октябрьским переворотом, в ходе которого к власти приходят большевики. С этого момента ситуация в стране начала все более накаляться и в скором времени разразилась гражданская война. Её участниками стали так называемые «красные» (сторонники советской власти) и «белые» (сторонники монархической власти). Война заканчивается победой «красных». Первая мировая и гражданская войны нанесли огромный ущерб хозяйству страны, в связи с чем встает задача его восстановления и необходимости поставить страну на рельсы промышленного развития. Решение этой задачи осуществлялось через политику модернизации.

В то же время мировая война показала её участникам всю опасность таких масштабных военных конфликтов. Поэтому страны-участники приходят к пониманию необходимости решать международные вопросы методом компромиссов и переговоров. Для регулирования данного процесса начинаются переговоры о создании международной организации – Лиги наций. Главной задачей Лиги наций было предотвращения повтора событий 1914-1918 гг. Однако деятельность Лиги нации не помешала появлению и развитию одного из главных врагов мирового спокойствия – фашизма. Центром его распространения стала Германия, которая горела идеей реванша за проигрыш в первой мировой войне. Это и стало одной из основных причин начала второй мировой войны (1939-1945 гг.)

 

Второй подпериод (1953-1964) приходится на время руководства страной Хрущевым и характеризуется разворачиванием Холодной войны.

В этот подпериод включаем следующие ключевые события:

1. Создание Организации объединенных наций.

2. Холодная война.

3. План Маршалла.

4. «Оттепель» в СССР.

5. Карибский кризис

 

Вторая мировая война всей своей тяжестью легла на плечи Советского союза. Его победа над Германией подняла международный авторитет. В то же время Соединенные Штаты Америки, находясь вдали от эпицентра мирового конфликта, смогли получить много выгод от торговли необходимыми товарами в военное время. Таким образом, на мировой арене появляются две сверхдержавы, между которыми в скором времени начинается борьба за влияние в Европе. Западная Европа под воздействием страха распространения влияния коммунизма, а также принятым в США планом Маршалла, оказалась в сфере влияния НАТО (международной военной организации во главе с США). План Маршалла предполагал финансовую помощь европейским странам. Восточная Европа оказалась в сфере влияния ОВД (международной организации во главе с СССР). Данное противоборство стало основной составляющей Холодной войны. Мир стал биполярным – две сверхдержавы стали центрами противоборства.

В то же время на международной арене появляется вторая по счету, после Лиги наций, организация, главной задачей которой является сохранения мира во всем мире – Организация объединенных наций.

В СССР после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина к власти приходит Никита Сергеевич Хрущев. Время его правления вошло в историю под названием «оттепель», так как начинается критика политики культа личности Сталина и смягчения партийной политики. Политика Хрущева характеризуется волюнтаризмом, при которой личное мнение руководителя страны ставилось выше потребности и интересов самой страны. Некоторые решения Хрущева не были целесообразны и приводили к дестабилизации ситуации в различных сферах как внутри страны, так и на международной арене. Так, одним из таких последствий был Карибский кризис 1962 года, который стал пиком развития холодной войны. В тот момент мир оказался на грани третьей мировой войны.

 

Третий подпериод (1964-1991) приходится на период руководства страной Брежнева и Горбачева. У руля управления в это время побывали также Юрий Владимирович Андропов и Константин Устинович Черненко, однако их руководящая должность была довольно краткосрочной.

В этот подпериод включаем следующие ключевые события:

1. Период застоя в СССР

2. Политика «разрядки» на международной арене.

3. Распад колониальной системы.

4. Коммунитаризм и солидаризм в международной политике.

5. Политика «Перестройки» в СССР.

6. Распад СССР.

 

В 1964 году Никиту Сергеевича Хрущева сменяет Леонид Ильич Брежнев. Данная смена была объясняется усталостью от политики Хрущева, от постоянных изменений и реформ. Брежнев был ярый противник реформ, в любом изменении он видел лишь отрицательное. Это его качество для многих было критерием спокойствия в стране. Однако отстутствие при его руководстве реформ приводит к обратному результату – страна входе в период застоя, двигаяся по инерции за счет былых достижений.

Международная арена также характеризовалась движением к успокоению. Карибский кризис 1962 года показал всему миру насколько опасны гонка вооружения и желание решать вопросы с помощью силы. В связи с этим запускается процесс по снижение напряженности. Начинаются переговоры по ограничению стратегических вооружений.

Также начинают происходит изменения в колониальной системе. Увеличивается уровень автономии колоний. Формируется система новых взаимоотношений между метрополиями и колониями (например, английские колонии приобретают статус доминиона).

Начинается обсуждение возможности объединения европейский стран в единое пространство. Предлагаются различные варианты. Основные из них – это коммунитаризм и солидаризм.

С 1985 года в СССР к власти приходит Михаил Сергеевич Горбачев, который начинает политику «Перестройка», направленная на создание коммунизма «с человеческим лицом». Однако, процессы перестройки выходят из под контроля. В 1991 году СССР распадается.

 

Четвертый подпериод (1991-2014)характеризуется формированием на территории бывшего СССР молодого государства Российская Федерация. На международной арене одним из ключевых событий является формирование Европейского союза.

В этот подпериод включаем следующие ключевые события:

1. Шоковая терапия.

2. Чеченская компания

3. Глобализация.

4. Создание Европейского союза.

5. Развитие стран Южной Америки.

6. Развитие стран Азии.

 

Преемницей СССР стала Российская Федерация. Но преемницей не идеологической, а лишь территориальной. Коммунизм потерял свои доминирующие позиции. В РФ ставится задача построить свободную рыночную экономику. Однако, для государства, где 70 лет не было частной собственности, свободы предпринимательства, свободной конкуренции, это было сложно. Решить эту задачу была призвана политика «Шоковой терапии». Однако она не принесла желаемых результатов, а наоборот, стала причиной ряда кризисов в государстве.

Другой вопрос, который стоял перед РФ – это взаимоотношения с регионами. С распад СССР начинается так называемый «парад суверенитетов» - регионы, некогда бывшие составными частями огромного государства, начинают отделяться и создавать отдельные, суверенные государства. Во время существования СССР была сформирована специализация между регионами – каждый регион выполнял определенную функцию. И отделяясь, они забирали с собой все эти предприятия, нанося огромный урон некогда единому хозяйству. В связи с чем, правительство РФ решило пресечь процесс распада. Так, когда в Чечне начался процесс отделения, который сопровождался притеснением не чеченского населения, в декабре 1994 года были ведены российские войска.

На международном пространстве в это время все более распространялась глобализация. Этот процесс характеризовался стиранием экономических, культурных границ. Данный процесс несет в себе как отрицательные стороны (зависимость от экономик друг друга), так и положительные решения (активное взаимодействие и диалог).

Мир окончательно отходит от биполярной системы, двигаясь к многополярности. В Европе, Азии, Южной Америке формируются объединения стран, призванные совместно решать экономические, социальные, политические задачи.


Читайте також:

  1. Возрастная периодизация по Д.Б. Эльконину
  2. Тема 4. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність, види та завдання. Предмет і метод бухгалтерського обліку | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.