Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


IІІ. Послідовність виконання курсової роботи

3.1. Вибір теми та об’єкта дослідження.Курсова робота виконується на основі єдиної теми, за виключенням тематики туру: “Технологія туристичної діяльності на туристичному підприємстві „.......”.

Об’єкт дослідження, за матеріалами яких буде виконуватись курсова робота, повинен співпадати з базою проходження практики. Тематика обраного туру не повинна повторюватись в рамках однієї навчальної групи. Рекомендована тематика турів, технологію формування яких студенти повинні розробити, наведена у додатку 1.

За погодженням з керівником студент може запропонувати власний об’єкт дослідження при належному обґрунтуванні доцільності його дослідження.

3.2. Опрацювання літературних джерел і складання плану курсової роботи. Для написання якісної курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літературних джерел, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми у ході навчального процесу. Далі, під час написання курсової роботи, проводиться систематизація джерел.

До складу бібліографії мають бути віднесені вітчизняні та міжнародні інструктивні матеріали, підручники, навчальні посібники, довідники, збірники, словники, енциклопедії, монографії, матеріали наукових конференцій, журнальні та газетні статті, атласи, карти, картосхеми, звіти підприємств і організацій тощо. Слід починати із загальної (підручники, довідники, видання енциклопедичного характеру, теоретичні розробки) та переходити до спеціальної літератури (інструктивні та нормативні документи, монографії, статті специфічні для даної проблеми, періодичні видання, картографічний матеріал, статистичні дані тощо).

Вивчення літератури та дослідження проблеми повинні проводитись в історичному аспекті – від історії питання, його теоретичних засад, до сучасного стану, практичної реалізації, перспектив розвитку. Це дозволяє вивчити явище чи проблему в динаміці, виявити тенденції розвитку, науково спрогнозувати її. Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування.

Виконуючи курсову роботу, необхідно пам’ятати, що вивчення – це не лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, спрямований на вирішення поставлених завдань. Працюючи над тим чи іншим підручником чи статтею, слід конспектувати основні положення, точки зору, висновки та їх обґрунтування. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних видання, що дасть змогу зробити правильне посилання на літературу. Під час роботи над теоретичною літературою студент повинен зуміти дати аналіз прочитаного, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони.

Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставленими в працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, чи висунути та довести власну точку зору.

Слід пам’ятати, що якісне написання курсової роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а декількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно. Список рекомендованої літератури наведений у розділі 6 даних методичних рекомендацій, який, звичайно, може бути доповнений.

Робота повинна виконуватися у відповідності до рекомендованого деталізованого плану виконання курсової роботи, що наведений у додатку 4.

Чітке дотримання термінів виконання роботи дозволить своєчасно завершити виконання курсової роботи, врахувати зауваження керівника, усунути недоліки, здати її на перевірку та вийти на захист.

ІV. Оформлення курсової роботи

4.1. Загальні вимоги до написання тексту (пояснювальної записки) курсової роботи:

- чіткість побудови та конкретність викладання;

- логічно-послідовне викладання матеріалу;

- доказовість аргументації та доказовість висновків;

- наочність.

Зібраний, опрацьований та систематизований матеріал студент розподіляє за окремими питаннями, послідовність викладення яких визначає план роботи.

Загальний обсяг роботи не повинний перевищувати 30-35 сторінок друкованого тексту на папері стандартного формату, включаючи бібліографію. До загального обсягу не входять додатки.

Послідовність розміщення матеріалів курсової роботи:

· Титульна сторінка (зразок наведений у додатку 2)

· Зміст – рекомендований план (додаток 3) з обов’язковим зазначенням сторінок

· Вступ в якому обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення; аргументується вибір предмету (об’єкту) дослідження; визначається мета та конкретні завдання дослідження у відповідності до обраної теми; окреслюється структура курсової роботи.

· у І розділі(об’єм 10-12 стор.) подається загальна характеристика туристичного підприємства.

· ІІ розділ(об’єм 10-12 стор.). Визначаються дії туристичного підприємства в процесі формування нового туристичного маршруту з оформленням всієї необхідної технологічної документації.

· у ІІІ розділі(10-12 стор.) визначаються особливості технологій в процесі реалізації за різними каналами збуту розробленого туру з оформленням відповідної технологічної документації.

· Висновки(2-3 стор.) завершують курсову роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також стисло рекомендації та пропозиції наукового та практичного характеру (тезисне) щодо подальшого вдосконалення досліджуваного напряму, що були запропоновані у третьому розділі.

· Список використаних джерел наводиться наприкінці роботи і містить в абетковому порядку перелік літературних джерел, які були використані в процесі виконання курсової роботи. Послідовність наведених матеріалів наступна: законодавчі акти; нормативна база; підручники, навчальні посібники; періодичні видання (журнали та газети); іноземні (іншомовні) джерела; сайти Internet. Вимоги до складання використаних джерел наведені у додатку 14.

· Додатки не підлягають наскрізній нумерації сторінок і не входять до загального об’єму курсової роботи. На кожний пронумерований літерами додаток (наприклад, Додаток А) повинне бути посилання в тексті.

Кожний розділ курсової роботи повинен містити заповнену технологічну документацію у послідовності до технологічних процесів, які розглядаються (див. додатки 4 - 14). Окрім наведених у додатках документах в курсовій роботі повинні бути представлені наступні документи:

· програма перебування;

· транспортний маршрут з використанням карт чи інших джерел;

· приклади проектів угод: з постачальниками туристичних послуг, агентської угоди, договору про туристичне обслуговування;

· рекламні матеріали.

4.2. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи. Курсова робота виконується на папері формату А4 (210×297 мм). Поля: ліворуч – 25 мм, праворуч - 20 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. При написанні курсової роботи з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт.

Титульний аркуш (перша сторiнка) оформляється за установленою формою. Типовий зразок титульного аркуша подано в додатку 2.

Заголовки від тексту відділяються зверху та знизу трьома інтервалами. Перенос слів у заголовках не дозволяється. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Назва розділів друкується прописними (великими) літерами, параграфів і пунктів – рядковими (малими). Заголовок розділу в тексті розміщується посередині сторінки, параграфу та пункту – з абзацу. Не дозволяється розміщувати заголовок унизу однієї сторінки, а текст починається з наступної.

У процесі написання тексту потрібно виділяти абзаци (1,25 см).

Текст роботи викладається від третьої особи або у формі безособових речень, уникаючи займенників “я” та “ми”. Рекомендується вживати слово “автор”.

Вирази “у цьому році”, “у цей час”, “у минулому році” тощо необхідно заміняти точною датою, вказувати рік і місяць. Після назви місяця слово “місяць” не пишеться.

Оформлення наукового апарату є наочним свідченням уміння студента працювати над літературою та джерелами. Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точки зору. У ході цитування слід звірити текст і дати точний опис джерела, звідки взято цитату. Усі факти, положення, цитати, підрахунки, використані в курсовій роботі, повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована.

Найбільш поширеними є посилання у тексті. У даному випадку посилання оформлюється у скороченому вигляді – береться в дужки. Наприклад: [3; 23], де перша цифра “3” означає номер використаного джерела, а друга – “23” – її сторінку.

Важливою частиною курсової роботи є таблиці та графiчнi матерiали. Таблицi, у яких систематизована статистична iнформацiя, та малюнки, що вмiщують рiзноманiтнi графiчнi iлюстрацiї (дiаграми, схеми, графiки), мають позначатися в межах роботи арабськими цифрами; розмiщуються вони пiсля першого посилання на них у текстi (посилання мають бути на всi таблицi та малюнки). Таблиці та малюнки повиннi мати назви, що вiдповiдають їх змiсту.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Виконання бюджету
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 8. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 9. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 10. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 11. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
Переглядів: 1176

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ІІ. Загальні вимоги до написання курсової роботи | V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.