Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ГІДРОЦИЛІНДРИ

 

Мета роботи: Вивчити призначення, будову, принцип роботи, методику розрахунку.

Гідравлічним циліндром називають об'ємний гідродвигун з обмеженим зворотно-поступальним рухом вихідної ланки.

Залежно від конструкції робочої камери гідроциліндри поділяють на поршневі, плунжерні, телескопічні, тандем-циліндри, мембранні, сильфоні та ін.

Поршневим гідроциліндромназивають циліндр, в якому робочі камери утворені поверхнями корпусу 1 (рисунок 1,а) і поршня 3 зі штоком 4. Гідроциліндр має дві порожнини: поршневу А - обмежену робочими поверхнями корпусу і поршня; штокову Б - обмежену поверхнями корпусу, поршня і штока.

Поршневі гідроциліндри поділяють за такими ознаками: за напрямком дії робочої рідини - однобічної ( рисунок 1, б) та двобічної ( рисунок 1, а) дії; за кількістю штоків - одноштокові ( рисунок 1, а) і двоштокові ( рисунок 1, в); за типом вихідної ланки - з рухомим штоком ( рисунки 1, а, б і в) і з рухомим корпусом ( рисунок 1, г).

У гідроциліндрах однобічної дії рух вихідної ланки під дією потоку здійснюється тільки в одному напрямку. Рух у зворотному напрямку відбувається під дією зовнішніх сил, наприклад сил, тяжіння виконавчого органу, пружини тощо.

а) б)

 

в) г)

 

Рисунок 1- Конструктивні схеми і умовні позначення поршневих гідроциліндрів:
а- двобічної дії; б- однобічної; в-двоштокові; г- з рухомим корпусом;
1-корпус; 2,5-ущільнення; 3- поршень; 4- шток; 6- пружина; А і Б – порожнини.

У гідроциліндрах двобічної дії рух вихідної ланки в обох напрямках здійснюється під дією потоку робочої рідини.

Гідроциліндри з двома штоками застосовують тоді, коли необхідно мати однакові зусилля і швидкість штока в обох напрямках.

Гідроциліндри з рухомим корпусом застосовують здебільшого у варіаторах молотильних апаратів зернозбиральних комбайнів.

У всіх поршневих гідроциліндрів для герметизації рухомих з'єднань встановлено ущільнювальні кільця.

Принцип дії. При сполученні поршневої порожнини А (рисунок 1, а) з напірною лінією гідропривода поршень 3 разом зі штоком 4 під дією тиску рідини переміщується вправо. При цьому одночасно відбувається витіснення робочої рідини із штокової порожнини Б у зливну лінію гідропривода. При підведенні робочої рідини під тиском у порожнину Б поршень зі штоком переміщується у зворотному напрямку.

б)

Рисунок 2 - Поршневі гідроциліндри гідроприводів комбайна «Енисей-1200»: а - гідроциліндр керування вивантажувальним шнеком; б - гідроциліндр моста керованих коліс; 1 - вушко; 2 - втулка; 3 — контргайка; 4 - шток; 5 - манжета;
6, 14 - головки; 7, 8, 11, 12 - ущільнювальні кільця; 9 - корпус (гільза); 10 - поршень;
13-корончаста гайка; 15-штуцери; 16 - наконеч­ник; 17 - денце гідроциліндра.

У гідроприводах сільськогосподарських машин і тракторів переважно застосовують поршневі гідроциліндри двобічної дії. Загальну будову таких гідроциліндрів показано на рисунку 2.

Гідроциліндр керування вивантажувальним шнеком, механізмами відключення жатки і зворотної прокрутки молотильного барабана ( рисунок 2, а) - це гільза 9 з привареними до неї штуцерами 15, що пазами сполучені з порожнинами циліндрів. Гільза з одного боку закрита глухою головкою 14, а з другого — знімною головкою 6, буртик якої шестигранний. Всередині гільзи, розміщено поршень 10, який прикріплено до штока 4. З іншого боку штока прикріплено вушко 1. З боку різьби під вушком зроблено лиску під ключ для утримання штока від провертання під час загвинчування корончастої гайки, контргайки 3 і самого вушка. Для ущільнення поршня, штока і головки в кільцевих проточках цих деталей встановлено гумові кільця 7,8, 11 і 12.

Щоб розвантажити шток від згинаючого моменту і спрямувати зусилля вздовж його осі, отвори в головці 14 і вушку 1 виконано сферичними, в них вставлено втулки 2. Для монтажу втулок 2 в головці і вушку передбачено пази, що відповідають ширині втулок. Через них вводять втулки в отвори і, коли їх сфери співпадають зі сферами головки та вушка, втулки повертають на 90°. Для збільшення площі контакту в сферичній парі вісь пазів спрямовано перпендикулярно напрямку дії зусилля. Манжета 5 запобігає потраплянню пилу і бруду в порожнину циліндра.

Гідроциліндр моста керованих коліс ( рисунок 2, б) має аналогічну будову.

Поршневий гідроциліндр гідропривода гальммає дещо іншу будову і принцип дії порівняно з описаними вище. Будову колісного гідроциліндра показано на рисунку 3.

Принцип дії. При подачі робочої рідини від насоса (головного циліндра) по трубопроводу в порожнину між поршнями 3 циліндра 4 поршні розходяться в обидва боки і штовхачами 8 діють на колодки гальм, розтягуючи їх пружину. При цьому колодки розходяться і гальмують колесо.

 

Рисунок 3 - Колісний поршневий гідроциліндр гальм:

1 - гумовий ковпак; 2 - манжета; 3 - поршень; 4 - циліндр; 5 - пружина; 6 - ковпак клапана; 7 - перепускний клапан; 8 – штовхач

 

Плунжерним гідроциліндромназивають циліндр з робочою камерою, утвореною робочими поверхнями корпусу і плунжера. Такі циліндри однобічної дії. Будову їх показано на рисунку 4.

Принцип дії. При сполученні напірної лінії гідропривода із штуцером 2 плунжер 5 під дією сили тиску рідини переміщується вправо. Якщо порожнину гідроциліндра сполучити через штуцер 2 зі зливною лінією гідропривода, плунжер під дією сили тяжіння робочого органа чи інших зовнішніх сил переміщується вліво у вихід­не положення. Плунжерні гідроциліндри комбайнів, жаток та інших сільськогосподарських машин виконані за однією й тією самою конструктивною схемою.

Виняток становлять лише спеціальні гідроциліндри, наприклад, варіатора мотовила, молотильного барабана тощо.

б) в)

Рисунок 4 - Плунжерні гідроциліндри

а - піднімання жатної частини комбайнів «Нива», «Енисей»; б - піднімання мотовила і закриття клапана копнувача комбайнів «Нива», «Енисей»;
в - умо­вне позначення на принципових схемах; 1 - денце плунжера;
2 - штуцер; 3- мідна прокладка; 4 - гільза; 5 - плунжер; 6 - головка гільзи;
7,8 - гумові кільця; 9 - манжета; 10 - головка плунжера; 11 - денце; 12 - упорне кільце.

Плунжерні гідроциліндри відрізняються від поршневих простотою конструкції. Недоліком є нестійкість плунжера внаслідок наявності тільки одної опори плунжера в циліндрі.

Розрахунок основних їх параметрів аналогічний розрахунку параметрів поршневих гідроциліндрів.

Телескопічним гідроциліндромназивають циліндр з робочою камерою, утвореною поверхнями корпусу і декількох концентрично розміщених поршнів або плунжерів, що переміщаються відносно один одного (рисунок 5).

Повний хід вихідної ланки такого циліндра дорівнює сумі ходів кожного поршня або плунжера відносно суміжного. Телескопічні гідроциліндри застосовують тоді, коли при невеликій довжині корпусу потрібно мати великий хід вихідної ланки і немає обмеження товщини корпусу.

а) б)

Рисунок 5 - Телескопічний гідроциліндр: а- конструктивна схема, б-умовне позначення на принципових схемах; 1 і 2 поршні зі штоком.

 

Тандем-циліндризастосовують в такому разі, коли необхідно мати значні зусилля на штоці і не обмежена довжина циліндра, а обмежена можливість застосування циліндрів великих діаметрів. Схему такого гідроциліндра показано на рисунку 6.

 

а)

б)

Рисунок 6 - Тандем-циліндри

Зусилля F на штоці тандем-циліндра визначають за залежністю (1)

 

F= P * (S1+S2) , (1)

 

де Р - тиск рідини, що підводиться до гідроциліндра,

S1, S2 - площа відповідно першого і другого поршнів.

(2)

де Q - витрата рідини.

Нині такі гідроциліндри в гідроприводах сільськогосподарської техніки застосовують недостатньо широко. Їх використовують в системах дублювання керування літаків та залізничного транспорту.

Сильфонні гідроциліндри(рисунок 7, а) застосовують при незначних переміщеннях штока 1, переважно у приладах гідроавтоматики.

Сильфони 2 виготовляють із металів, а при незначних тисках рідини - із гуми, фторопласту тощо. Зовнішній діаметр сильфона може бути від 5 до 250 мм, робочий тиск 0,20 - 15 МПа.

Мембранні гідроциліндри (рисунок 7, б) також застосовують при незначних переміщеннях штока як виконавчі механізми гідроавтоматики. Робочу камеру в таких циліндрах утворено корпусом 3 і мембраною 4.

а) б)

Рисунок 7 - Схеми гідроциліндрів: а – сильфонного; б – мембранного.

Загальні вимоги до гідроциліндрів (основні):

- поршні і плунжери циліндрів під статичним зусиллям мають плавно переміщуватись на всій довжині ходу;

- не допускаються бічні навантаження на штоки циліндрів;

- зовнішні підтікання робочої рідини через ущільнення не допускаються; на рухомих поверхнях допускається наявність оливової плівки;

- внутрішні перетікання рідини із однієї порожнини в іншу мають бути мінімальними;

- робочі поверхні елементів гідроциліндрів мають бути стійкими до зношення і корозії.

 


Читайте також:

  1. Гідроциліндри
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Маркування гідроциліндрів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.