Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


КККККККККК

К. Поппер « қайыршылық ң деп атап , сынаған теория. тарихизм

К.Поппердің белгілі шығармаларының бірі – « Ашық қоғам және оның ... ң. жаулары

Казіргі заман философиясында адам мәселесін негізге коятын бағыт: экзистенциализм

Канттың пікірінше, нағыз философиялық --. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық? Әлемнің түп негізі неде?

Карл Густав Юнгтың -- ұғымдар қатарына жататын ұғым ... ұжымдық санасыздық архетипі

Келесі тұжырымды -- болады: ”Металдардың -- Темір -металл.Темірде жылуды өткізеді”: дедуктивті

Кеністік дегеніміз не: объктілердің орналасуы, ара кашықтығы

Кеңістік пен уақыттың жалпы қасиеттері: адам санасына тәуелсіздік

Классикалық марксистік материалистік тарихтың түсінігіне жатпайтың ұғым: әлеуметтік әрикет

Классиктік марксистік -- қоғамдық құрылымдар мен қатынастардың анағұрлым: дамудың жалпы заңдары

Конвенциалистер ақиқатты қалай түсінеді: келісім

Конфуций философияғы ізгіліктің орталық принципі. алтын орта принципі

Конфуций философиясындағы "есімдерді өзгерту" дегеніміз нені білдіреді атын ауыстыруды;

Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны: білімқұмарлық;

Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде қайырымдылық арқылы басқару теориясында;

Көзқарастың қанша түрлері бар деп саналады: үш

Көне үнді философияда карма - ол әділ жаза заңдылығы;

Көне Қытай ойшылдардың арасында “мемлекетші-- болу керек” деп санаған кім? Конфуций

Көне Қытай ойшылдарың қайсысы даосизмнің ата-бабасы деп саналады: Лао-цзы

Көне Қытайда бірінші себеп - ұлы жаратушы: аспан

Көне Үнді философиясында қандай ұғым жеке моральдық заңды белгілейді: дхарма

Көне Үнді философиясының өзіндік алғашқы жазылған түрі сутра

Көрсетілген тап құрушу белгілердің қайсысы негізгі болып саналады: өндіріс қатынастарына деген қатынас

Кім антикалық философияда атомистік материализмді тұғызған: Демокрит

Кім материализмді жүйеге келітірді Фейербах

Кім антикалық философияда адам мәселесін ерекше бағалаған: Сократ

Кім антикалық философияда қозғалыстың қайшылығын анықтау үшін апорияларды шығарған: Зенон

Кім антикалық философияда ойша құрылған, әлеуметтік идеалды мемлекетті аңсайды: Платон

Кім антикалық философтарының арасында алғашқы негізді “ауа” деп санаған? Анаксимен

Кім Ертедегі Грецияда объективті идеализмді туғызды: Платон

Кім жаңа уақытта келісімдік мемлекеттік теорияны шығарды: Т. Гоббс

Кім көне Қытай ойшылдардың арасында “Ли” деген ұғымды дүниежүзілік тәртіп деп бағалаған: Конфуций

Кім неміс философияда агностикалық көзқарасты қолдайды: И. Кант

Кім орта ғасырлық философияда құдайға арналған дәлелдеулерді бір системаға жинайды: Фома Аквинский

Кім орта ғасырлық философияда сенімді ойлауданда, ақылданда жоғары қояды: Августин Блаженный

Кім орта ғасырлық философияда томизмді философиялық оқу ретінде туғызды: Фома Аквинский

Кім Орта ғасырлық философтардың арасында концептуалистік теорияны дамытқан: П. Абеляр

Кім ХІХ ғ. Неміс философтардың арасында бұлжымас императивті ашты: И. Кант

Кімді орта ғасырлық шығыс философияда Аристотельдің шәкірті деп санаған: Аль-Фараби

Кімнің енбектерінде мәдениет пен өркениетің ұқсас элементтерің табуға болады: Ясперс және Тойнби

Кімнің пікірі бойынша әлем – идеалдық мәндер мен заттардың , форма мен материяның бірлігі ? Аристотель ілімі

Кімнің тұжырымдамасы?: «Жаратылыс дегеніміз заттардың ішіндегі жасырын Құдіретң Дж.Бруно

Кімнің түсінігінде болмысты алғашқы және абсолютті идея,таза ұғым ретінде қабылдаған ? Гегель

 

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қазақ ағартушыларының --жақындастырады ?тарихи процестің ақыры туралы идеология мен идеяның болмауы.

Қазақ ағартушыларының қарастырған басты мәселесі... гуманизм;

Қазақ қоғамдық ойындағы кімнің - мәселелерін жүйелі зерттеудің жарқын үлгісі болып табылады ? М.Дұлатұлы

Қазақ халқының мәдениетіндегі поэтикалық-философиялық диалогтің формасы: айтыс

Қазақстандағы мемлекеттік басқарудың негізгі формасы: президенттік республика

Қазіргі әлеуметтік -- жоғары деңгейде болып табылады: мәдениет философиясы

Қазіргі заманда адамзат қандай революциядан өтіп жатыр: информациялық

Қазіргі философиядағы ең кең ұғым: болмыс

Қай антик ойшылды перипатетик деп атайды Аристотель

Қай әлеуметтік концепциялардың өкелдірі социумнің сапалық өлшемдерің зерттейді: технократиялық

Қай неміс ойшыл кесімді императивті анықтады Кант

Қай ойшылдың философиялық ілімінде “эйдос” деген ұғым негізгі Платон

Қай ойшілдін пікірінші мемлекетті философтар басқаруы тиіс Платон

Қай кезенде адамның мәні космоста деп саналган? антикалық дәүрде

Қай ойшыл ақиқатты шындық білімге сәйкес деп түсінді ? Гегель

Қай ойшыл Гегельдің философиясың сыңға алған: Фейербах

Қай ойшыл диалектикалық ұғымдарды жуйеге келтірді: Гегель

Қай ойшыл қазақ философиясының негізін қалаушы: Анахарсис

Қай сипаттаманы көрнекті бейнеге жатқызуға болмайды? шарттылық

Қайта Өрлеуде негізгі философиялық зерттеу объектісі қандай: адам

Қайта Өрлеу дәуірінде бастапқы әлеуметтік утопияға философиялық көзқараспен деп қойған... Томас Мор;

Қалай болғанда да қоғамдық сананың -- не болады: күнділікті-практикалық және ғылыми-теориялық сана

Қандай антикалық ойшыл “әлемді мәнгілікті лапылдап жанып, сөнетін от деген” Гераклит

Қандай антикалық ойшыл бірінші себепті “апейрон” деген Анаксимандр

Қандай қазақ ойшылдің қызметтінде философиялық және педагогикалық -- дамытылған Ыбрай Алтынсарин

Қандай логикалық әдіс -- және айырмашылықты белігілеуге көмектеседі салыстыру

Қандай мифтерде адамдармен жануарлардың байланысы бейнеленеді тотемдік миф

Қандай неміс ойшыл диалектиканы ғылым ретінде дамытқан Ф. Гегель

Қандай сөз тіркесі дұрыс емес: механикалық идеализм

Қандай үғым ішкі және сыртқы дамудың байланыстарың бейнелейді мән мен құбылыс

Қандай антикалық ойшыл логиканы ғылым ретінде дамытқан: Аристотель

Қандай антикалық ойшыл танымды “еске түсіру” деп санайды: Платон

Қандай антикалық философ ²Адам заттардың өлшемі² деп санаған: Протагор

Қандай антикалық философ тіршіліктің бастапқы негізі су деп санаған: Фалес

Қандай аталған ғылыми әдістердың біреу теориялық танымға жатпайды: эксперимент

Қандай Грек ойшыл диалектиканы оқу ретінде туғызған: Гераклит

Қандай ғалым материяның, қозғалыстың, кеңістіктің, уақыттың бірлігін дәлелдеген: А. Эйнштейн

Қандай ертедегі бағыт философияны өлімге дайындайтын ғылым деп таныған: стоицизм

Қандай ертедегі Грек мектебі дамуды сандық қатынастармен түсіндіреді: Пифагор мектебі

Қандай көне Қытай философиялық ілім мемлекеттік идеология ретінде қабылданған: конфуциялық ілім

Қандай кітапта христиан философиясының негіздері сипатталған: Библия

Қандай қажеттілектерді А.Маслоу « өсу қажеттіліктері ң деп атады қоршаған ортада өзін көрсету қажеттіліктері

Қандай қазақ -- этнографиялық, тарихи, географиялық ізденістерге байланысты дамыған: Ч. Валиханов

Қандай қазақ ойшылы этикалық концепцияны “адам бол” деген принциптен шығарған: Абай

Қандай Қай Ежелгі Греция ойшылы ойлау - ²кумәндану² деп түсінген: Сократ

Қандай логикалығ ёдісте заттардың касиеттері ойда бәлініп баскалардан айыралады: абстрактілеу

Қандай логикалық (ойлау) форма заттардың, құбылыстардың жалпылы, мәнді қасиеттерің бейнелейді: ұғымдар

Қандай логикалық (ойлау) формада бір пікірлерден жаңа пікір (логикалық қортынды) шығарылады: ой тұжырымдар

Қандай логикалық (ойлау) формада заттардың-- мақұлданады не болмаса терістеледі: пікірлер

Қандай логикалық заң бойынша “екі қарамақарсылы пікірлер -- мүмкін емес”: қайшылықсыз заңы

Қандай логикалық заң бойынша ұғым, пікір өз өзіне сәйкес болу керек деп саналады: үйлестік заңы

Қандай логикалық заң бойынша, “егер екі --- жалған болса, үшіншісі болуы мүмкін емес”: үшіншіні жоққа шығару

Қандай логикалық заң бойынша, әр ой толық -- керек деп саналады: толық негізделу, дәлелдену заңы

Қандай мәдениет зерттеуші өркениеті нақтылы -- уақытта берілген жүйе деп санаған: А. Тойнби

Қандай мәселені егжей -- М.Вебердің қосқан үлесі даусыз ? капитализмнің -- бастамалардың рөлі

Қандай неміс ойшылы диалектикалық заңдарды ашты: Ф. Гегель

Қандай ойшыл антикалық философияда материя мен форманы біріктіруге тырысқан: Аристотель

Қандай ойшыл ертедегі Грецияда қозғалыстың теориялық -- көрсете алған: Зенон

Қандай орта ғасырлық философ білім мен сенімді біріктіреді: Фома Аквинский

Қандай ортодоксты көне Үнді мектеп атомизмді дамытқан: вайшешика

Қандай ортодоксты көне үнді мектеп материалды және рухани әлемнің бірлігін мақұлдайды? санкхья

Қандай ортодоксты көне Үнді мектеп рухты абсолюттейді? йога

Қандай орыс ойшылы XІX - XX №. басында жаманшылығты -- болады деп сана№ан: Л. Толстой

Қандай орыс ойшылы ХХғ. әлеуметтік мақсат - дүниежүзілік шіркеуді орнату деп санаған: В.С. Соловьев

Қандай танымдық ілімде ақыл ерекше бағаланады: рационализм

Қандай танымдық форма бірінші пайда болды: мифология

Қандай теория әлеуметтік мобильдік методологиялық негізі деп шығарылады: әлеуметтік стратификация

Қандай ұғым даосизмде негізгі деп саналады: дао

Қандай ұғым көне үнді философиясында дамудың белгіленген жолмен өтетінін көрсетеді? карма

Қандай ұғым материяның саналы ұйымдасуын көрсетеді: ноосфера

Қандай ұғым мәдениеттің дамуында турақтылы ²консервативті² жағын бейнелейді: дәстүр

Қандай ұғымда табиғат пен қоғамның -- мен ақылының рөлі атап көрсетіледі ? ноосфера

Қандай философ Жаңа уақытта дедукцияны танымдық метод ретінде зерттеген: Р. Декарт

Қандай философ Жаңа уақытта индукцияны танымдық метод ретінде анықтаған: Ф. Бэкон

Қандай философ Жаңа уақытта пантеистік көзқарасты дәлелдеуге тырысқан: Б. Спиноза

Қандай философиялық -- айырмашылықтарды зерттеуге көмектеседі? әлеуметтік стратификация теориясы

Қандай философиялық бағыт танымның бастауы тек қана түйсік деп есептейді: сенсуализм

Қандай философиялық бағытта ақиқат жоққа шығарылады: релятивизм

Қандай философиялық оқу танымды терістейді: агностицизм

Қандай философиялық ұғым адамның дамуындағы әлеуметтік қатынастардың сатысың бейнелейді: тұлға

Қандай философиялық ұғым адамның өмір сүру формасын, рухани бағытын бейнелейді: сана

Қандай философиялық ілім -- заңдары бойынша дамитының мойындайды: деизм

Қандай философиялық ілім Ертедегі Қытайда мемлекеттік идеология ретінде қабылданған? конфуцианство

Қандай философиялық ілім қоғамға табиғаттың әсерін абсолюттейді: географиялық детерминизм

Қандай философиялық ілім қозғалысты жоққа шығарды: метафизикалық

Қандай философиялық ілім құдай мен табиғаттың бірлігің мақұлдайды : пантеизм

Қандай философиялық ілім сана материяның бәр түрлеріне тараған: гилозоизм

Қандай философиялық ілімде адамның өмірінің мәні бақытқа ұмтылуымен байланыстырылады: гедонизм

Қандай философиялық ілімде құдай бірінші себеп ретінде, жаратушы ретінде терістеледі: атеизм

Қандай функция арқылы философия адамдарға рухани құндылықтарың дамытуға көмектеседі: аксиологиялық

Қандай функция толық философия мен нақтылы ғылымдардың байланысың шығарады: методологиялық

Қандай ілім буддизмде рухани әлемнің мәңгілігін бейнеледі? жанның айналуына арналған ілім

Қандай ілім қозғалысты қуатқа (энергия) айландырады: энергетизм

Қандай ілімде қоғам тарихы тарихи-табиғи процесс ретінде түсіндіріледі: маркстік

Қоғаи туралы -- келеді : « қоғам ... салыстармалы -- бөлігі ң. табиғи ортаның ( табиғат болмысының )

Қоғам дегеніміз не, -- қасиеттиері ? Бұл сұрақ әлеуметтік -- бөліміне жатады: әлеуметтік онтология

Қоғам оның тарихы -- маркстік теорияның негізін құрамайтын принцип: еркіндік принципі

Қоғам дамуының қандай саласын демографиялық мәселелер бейнелейді: халықтың орналасуы

Қоғам деген не: Қоғам - адамдарының жиынтығы, тарихи негізделген байланысты түрлері

Қоғамдық ғылымдардың логикасы мен заңдылықтарын -- айналысады: әлеуметтік таным методологиясы

Қоғамдық сананың қүрылымына жататың элемент қүнделікті-практикалық және ғылыми теориялық сана

Қоғамдық сананың негізгі тұрлеріне жатпайтын: мәдениет

Қоғамдық таптарының классикалық анықтамасын айтқан кім: Ленин

Қоғамдық формациялар теориясында Маркс нені абсолютеді: базистін бастапқылығы

Қоғамның әлеуметтік болмысына жатпайтыны: технологиялық элементтердің құрылымы

Қоғамның рухани болмысының негізгі элементтері қандай ұғыммен белгіленеді: қоғамдық сананың түрлері

Қоғамның системалық зерттеуінің мағынасы қандай: структуралық, функционалды, динамикалық зерттеу

Құқық туралы философиялық ой -- негізінде бірінші кезекте не жатыр: құқық идеясы

Құқықты сипаттайтың ерекше белгілердің ішіне кірмейтіндер: автономдық

Құқықтың қайнар көзіне келесілердің ішіндегі жатпайтыны : құқық философиясы

Құқықтың негізгі функциясы – ... реттеу

Қытай философияда “жэнь” деген ұғым нені білдіреді адамгершелік

Қытай ойшылдары арасында “алтын орта” іздеуді адамның саналылығына байланыстырған кім ? Конфуций
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.