Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема № 13

«Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою».

Мета заняття: вивчення економічного розвитку під впливом економічного зростання та його факторів, джерел і тенденцій економічного зростання; вивчення сутності та форм зайнятості, значення людського фактора в системі основних чинників виробництва, причини неповної зайнятості, видів і форм безробіття, проблеми відтворення робочої сили в Україні.

 

 

План заняття

 

1. Вихідні теоретичні положення характеристики економічно­го зростання:

• його зміст, типи та альтернативні трактовки;

• нагромадження, заощадження та інвестиції: сутність, місце і роль в економічному зростанні;

• логіка взаємозв'язку категорій: суспільне відтворення —економічне зростання — економічний розвиток.

2. Теорії і моделі економічного зростання:

• зміст його основних теорій та сучасних течій;

• концептуальні підходи (моделі) аналізу чинників економіч­ного зростання;

• роль НТР в економічному зростанні та його основні показники.

3. Зайнятість: сутність, форми та ефективність:

• сутність зайнятості;

• повна і неповна зайнятість;

• ефективність зайнятості;

• теорії зайнятості.

4. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення ро­бочої сили:

• сутність безробіття, його види та форми. Норма безробіття;

• соціальні наслідки безробіття.

5. Чинники і показники розширеного відтворення робочої сили:

• специфічність і фази відтворення робочої сили;

• місце ринку праці у відтворенні робочої сили;

• особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі у світі та в Україні.

 

Питання для обговорення

 

1. Чому кожна країна прагне до економічного розвитку суспільства і чи пов’язане це, напряму, із економічним зростанням?

2. Чим відрізняється науково-технічний прогрес (НТП) від науково-технічної революції (НТР)?

3. Як економічні кризи пов’язані із економічним зростанням?

4. Циклічність економічного розвитку є не тільки злом, а й благом. Поясніть.

5. Визначте ті наслідки, які характеризують рушійний характер економічної кризи.

6. Чи має економічна криза позитивний вплив на економічний розвиток?

7. Що ви розумієте під терміном «людський капітал»? Чому необхідно збільшувати інвестиції у людський капітал?

8. У чому полягає роль зайнятості у відтворенні робочої сили?

9. Назвіть джерела створення робочих місць в економіці.

10. Доведіть, що безробіття є закономірним соціально-економічним явищем. Поясніть чим зумовлюється закономірний характер безробіття?

11. Особливості функціонування ринку праці в Україні.

12. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості?

13. Які наслідки для економіки України має міграція робочої сили?

Тести

1. Зазначте найвагомішу причину виникнення економічних криз:

а) диспропорційність між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що виробляють засоби виробництва;

б) суперечність між суспільним характером виробництва і капіталістичним привласненням його результатів;

в) несправедливість у розподілі багатств.

2. Яка тривалість довгих циклів в економіці:

а) 38 – 45 років;

б) 48 – 55 років;

в) 58 – 65 років?

3. За яких умов виникає безробіття:

а) за умови збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї;

б) за умови, що на ринку праці попит на робочу силу менший від її пропозиції;

в) за умови, що економіка країни перебуває у кризовому стані?

4. Економічне зростання являє собою:

а) процес кількісного збільшення та якісного удосконалення результатів і чинників виробництва на макрорівні;

б) перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого;

в) розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників;

г) розширення відтворення суспільного виробництва;

д) розширення виробництва на основі кількісного збільшення всіх його чинників.

 

5. Економічними чинниками зростання суспільного виробництва є:

а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

б) підвищення якості використання ресурсів;

в) залучені до процесу виробництва ресурси ( як економічні та і не економічні);

г) поліпшення способів використання ресурсів;

д) підвищення продуктивності праці.

6. Інтенсивний тип економічного зростання це:

а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

б) підвищення якості використання ресурсів;

в) залучені до процесу виробництва ресурси ( як економічні та і не економічні);

г) поліпшення способів використання ресурсів;

д) підвищення продуктивності праці.

7. Екстенсивний тип економічного зростання це:

а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

б) підвищення якості використання ресурсів;

в) залучені до процесу виробництва ресурси ( як економічні та і не економічні);

г) поліпшення способів використання ресурсів;

д) підвищення продуктивності праці.

8. Який показник найповніше характеризує ефективність суспільного виробництва:

а) результати виробництва/сукупні витрати;

б)співвідношення сукупна пропозиція – сукупний попит;

в) тип економічного зростання;

г) тривале підвищення обсягів суспільного виробництва;

д) реальний обсяг ВНП.

9. Рушійними силами економічного процесу є:

а) взаємодія розвитку виробництва зі споживанням;

б) економічні інтереси як спонукальний мотив господарської діяльності людей;

в) форми власності на засоби виробництва;

г) обмеженість виробничих ресурсів;

д) нагромадження та його норма.

10. Показниками економічного зростання є:

а) зростання продуктивності суспільної праці;

б) відношення витрат використання ресурсів до вартості виготовленої продукції;

в) трудомісткість суспільної праці;

г) матеріалоємність виробництва;

д)всі відповіді вірні.

11. Послідовність фаз економічного циклу:

а) депресія, піднесення, пожвавлення, криза;

б) криза, депресія, пожвавлення, піднесення;

в) піднесення, пожвавлення, депресія, криза;

г) пожвавлення, піднесення, депресія, криза;

д) піднесення, депресія, криза, пожвавлення.

12. Економічне зростання в Україні відбувається за типом:

а) екстенсивним;

б) інтенсивним;

в) регресивним;

г) переважно екстенсивним;

д) переважно інтенсивним.

13. Зайнятість це:

а) цілеспрямована діяльність людини;

б) форма організації, за якої певна кількість людей спільно бере участь у виробничому процесі;

в) населення працездатного віку, зайняте в економіці України;

г) спільна праця людей;

д) діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій чи іншій формі.

14. Повна зайнятість – це:

а) зайнятість населення усього працездатного населення працездатного віку;

б) зайнятість економічно активного населення віком від 15 до 70 років;

в) зайнятість усіх тих, хто потребує оплачуваної роботи, тобто усіх, хто бажає і здатен займатися діяльністю, яка дає дохід у тій чи іншій формі;

г) зайнятість людей, що займаються офіційно зареєстрованою діяльністю;

д) зайнятість – це складова відтворення працездатного населення суспільства.

15. Яка з форм зайнятості є провідною в Україні:

а) праця осіб – співвласників колективних, кооперативних та акціонерних підприємств і організацій;

б) наймана праця за трудовою угодою;

в) праця громадян, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю;

г) праця громадян, зайнятих у недержавному секторі;

д)праця само зайнятих працівників і підприємств?
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Для чого необхідне створення в сільському господарстві страхових фондів? | Неповна занятість – це ситуація, коли6

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.