Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Самостійна робота студентів є однією з форм навчання і відіграє значну роль у навчальному процесі. Вона сприяє розширенню, поглибленню, закріпленню знань студентів, формулюванню навичок науково-дослідницької роботи, вмінню аналізувати науковий текст, надавати оцінки суджень інших авторів, робити висновки та узагальнення.

Підготовка до лекції.

Самостійна робота студентів з курсу „Економічна теорія” розпочинається з уміння слухати і конспектувати лекції. При цьому студент повинен пам’ятати, що на лекціях він отримає багато того, чого не знайде у підручниках, а, слухаючи лекції, він витратить менше часу на засвоєння предмету, ніж при його вивченні за книгами.

Готуючись до лекції, студент повинен:

- ознайомитися зі змістом теми, зазначеної у програмі курсу, та рекомендованою літературою;

- занотувати питання, які виникли під час такої підготовки, або ж були актуальними ще до початку вивчення даної теми.

Конспект лекції – це короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що вивчається. Конспект допомагає в раціональній підготовці до семінарських занять, у виконанні індивідуальних завдань, складанні заліку, вказує напрям та обсяг подальшої роботи з інформаційними джерелами. Головна цінність конспекту лекцій полягає не в тому, що по ньому зручно готуватися до екзамену. Він особливо цінний в тому випадку, коли студент виражає в ньому своє відношення до матеріалу.

Конспект є корисним, коли записано найголовніше, найсуттєвіше. Це повинно бути виконано самим студентом. Не варто прагнути записати всю лекцію дослівно Записування лекції рекомендується вести по можливості власними формулюваннями, а визначення і формули необхідно супроводжувати зауваженнями: „важливо”, „особливо важливо”, „варто запам’ятати” тощо. Доцільно напрацювати власну „макрографію”, тобто позначення, символи (наприклад, >, < більше, менше, або ↑, ↓ зростає, спадає), скорочення слів.

Найбільший обсяг самостійної роботи – це підготовка до семінарів.

Готуючись до семінарських занять з дисципліни „Економічна теорія”, студент повинен:

1) ознайомитися з темою та планом семінару;

2) з’ясувати його мету і специфіку проведення, зазначені на лекції з даної теми;

3) опрацювати необхідний матеріал, використовуючи конспект лекції та рекомендовану літературу;

4) з метою самоконтролю відповісти на питання та виконати вправи, що наводяться до кожної теми у планах семінарів;

5) занотувати незрозумілі положення теми, що вивчається, та підготувати питання, які, на думку студента, є проблемними або дуже цікавими для обговорення на семінарі.

6) за необхідності варто звернутися на консультацію до керівника семінару чи лектора.

Іноді недостатність засвоєння того чи іншого питання проявляється тільки при вивченні наступних тем. У даному випадку необхідно повторити погано засвоєний матеріал.

Опрацювання питань, які не викладаються на лекціях.

Питання, які не викладаються на лекціях, винесені за межі плану семінару і наведені після кожної теми у якості рефератів та питань для самостійного вивчення. Ці питання здебільшого стосуються відомих теорій, нормативно-правових документів, статистичної інформації щодо характеристики сучасного стану економічної системи, специфіки та проблем функціонування економічної системи України. У даному випадку важливим є опрацювання підручників, додаткової літератури, а саме: статистичних збірників, наукових статей, аналітичних оглядів у періодичних виданнях та вміння користуватися інтернет-ресурсом.

З метою проведення самоконтролю засвоєння даних питань кожна тема семінару містить контрольні питання і завдання. Якщо в процесі самостійної роботи над вивченням теоретичного матеріалу у студента виникають питання, вирішити які самостійно він не спроможний, необхідно звернутися до викладача за консультацією. У своїх питаннях студент повинен чітко виразити суть та характер проблеми, що виникла. За консультацією варто звертатися й у випадку, коли виникають сумніви щодо правильності відповідей на питання самоперевірки.

Значна увага студента повинна відводитися підготовці до модульного контролю.Результативність такої підготовки залежить, перш за все, від наявності гарного конспекту лекцій. Навіть у тому випадку, коли одна із лекцій була пропущена, необхідно своєчасно її відтворити, звернувшись до бібліотеки університету або однокурсників.

При підготовці до МКР обов’язковим є використання підручнику або конспекту літератури, прочитаної за рекомендацією викладача.

Важлива роль у формуванні відповідних навичок майбутніх фахівців відводиться індивідуальним завданням, які мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, що отримані студентами в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

У процесі вивчення дисципліни «Економічна теорія» використовується одна форма індивідуального завдання – реферат (нім. Referat, від лат. Refero – доповідаю) – самостійна навчально-дослідницька робота студента, у якій автор розкриває суть проблеми, що досліджується, наводить різні точки зору, а також особисті погляди на неї. Зміст матеріалу повинен бути логічним, а його виклад носити проблемно-пошуковий характер.

Робота над рефератом розпочинається з вибору теми. Теми рефератів розподіляються керівником семінару на першому практичному занятті відповідно до рекомендованої тематики. Студент може самостійного запропонувати тему реферату, попередньо погодивши її з викладачем.

Наступним кроком є підбір та вивчення основних джерел за темою і складання бібліографії, обробка і систематизація інформації та складання плану. За списком літератури, її новизною та обсягом можна навіть скласти уяву про знання, інтереси і ерудицію автора, про його бажання серйозно осмислити тему. Огляд літератури пов’язує автора з подіями сьогодення і дає змогу сформулювати актуальність даної теми дослідження, проблеми, які зацікавили автора, і його розуміння сьогоденних проблем.

Зміст реферату повинен відображати:

- знання сучасного стану досліджуваної проблеми;

- обґрунтування обраної теми та її актуальність;

- використання відомих результатів і фактів;

- посилання на роботи інших авторів;

- матеріал, що підтверджує наукове або практичне проблеми, що досліджується.

Типова структура реферату включає: 1) титульний аркуш; 2) план (простий чи розгорнутий); 3) вступ; 4) основну частину; 5) висновки; 6) список використаної літератури; 7) додатки (схеми, графіки, діаграми, таблиці тощо).

Реферат виконується на стандартному білому папері формату А-4 (верхнє і нижнє поле – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см. Текст друкується з одного боку аркуша шрифтом Times New Roman (розмір шрифту – 14 кегель, інтервал одинарний, або полуторний). У випадку неможливості роздрукувати, або ж на вимогу викладача, допускається рукописне оформлення реферату. Важливо дотримуватися оптимального обсягу реферату, він не повинен бути надмірно стислим, або ж занадто великим. Припускається варіація обсягу 10 – 15 сторінок друкованого та до 20 сторінок рукописного тексту.

Важливою умовою виконання реферату є його захист на семінарському занятті з теми, яка передбачає відповідну тему реферативної доповіді. Крім головних положень реферату, для захисту важливі висновки автора та його власна точка зору, а також спроможність відповідати на питання щодо проблеми дослідження.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 8. Держава та її роль у стабілізації ринкової економіки | ПРОБЛЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.