Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

Насичені вуглеводні (алкани) — речовини, в молекулах яких валентності, що залишилися після з'єднання атомів Кар­бону між собою ординарним ковалентним σ-зв'язком, насичені Гідрогеном. Карбон у цих сполуках перебуває у першому кова­лентному стані (sp3-гібридизація). Алкани утворюють гомоло­гічний ряд загальною формулою СnН2n+2. Для алканів із C4 і далі характерне явище ізомерії.

Добувають насичені вуглеводні з галогенопохідних, ненасичених вуглеводнів, із карбонових кислот та їх солей, гідрогенізацією вугілля й оксидів Карбону. З хімічного погляду насичені вугле­водні відзначаються порівняно малою хімічною активністю.

Етиленові вуглеводні (олефіни, алкени) характеризують­ся наявністю подвійного зв'язку між атомами Карбону, що являє собою сполучення σ- та π-зв'язків і утворюють гомологічний ряд за загальною формулою CnH2n.

Карбон біля подвійного зв'язку перебуває у другому валент­ному стані sp2-гібридизації. Ізомерія олефінів зумовлена будо­вою з атомів Карбону (структурна ізомерія), місцем положення подвійного зв'язку (ізомерія положення) і просторовим поло­женням атомів Карбону відносно подвійного зв'язку (геометрич­на, цис- транс-ізомерія).

За тривіальною номенклатурою назви етиленових вугле­воднів утворюють із назв насичених вуглеводнів із тим самим числом атомів Карбону, замінивши закінчення -ан на -ілен. Раціональна номенклатура розглядає алкени як заміщені етилену і називають за назвою залишків, з'єднаних з етилено­вою групою >С=С< із добавкою етилен.

За номенклатурою IUPAC закінчення -ан, характерне для насичених вуглеводнів, замінюється в назвах олефінів на -ен і місце знаходження подвійного зв'язку вказується цифрою.

У природі етиленові вуглеводні зустрічаються рідко. Їх добу­вають під час крекінгу та піролізу вуглеводнів нафти, із галогенозаміщених, одноатомних спиртів і у результаті неповного гід­рування ацетиленових вуглеводнів.

Олефіни відзначаються високою реакційною здатністю че­рез наявність у молекулі подвійного зв'язку. Для них характерні реакції приєднання, окислення і полімеризації. Реакції приєд­нання до олефінів підлягають правилу В. В. Марковнікова, згід­но з яким Гідроген приєднується до більш гідрогенізованого ато­ма Карбону за місцем розриву подвійного зв'язку. Такий меха­нізм приєднання пояснюється поляризацією подвійного зв'язку, іонним механізмом і реакціями електрофільного приєднання:

CH3–CH=CH2 + H+–Br → CH3–CHBr–CH3.

Велика реакційна здатність олефінів визначає їх широке використання для різних промислових синтезів. Однією з важ­ливих особливостей ненасичених вуглеводнів є їх здатність до реакції полімеризації. Особливо легко полімеризуються дієнові вуглеводні зі спряженими (кон'югованими) подвійними зв'яз­ками. Діолефіни, алкадієни, дієнові вуглеводні характеризуються наявністю двох подвійних зв'язків, які від­повідають загальній формулі СnН2n-2.

Ацетиленові вуглеводні належать до ненасичених сполук і характеризуються наявністю потрійного зв'язку між атомами Карбону. Останній являє собою сполучення σ-зв'язку та двох π-зв'язків і утворює гомологічний ряд за загальною формулою CnH2n - 2 Карбон біля потрійного зв'язку перебуває у третьому валентному стані sp-гібридизації.

Алкіни, ізомерні алкадієнам. Ізомерія зумовлена будовою вугле­водневого скелету, місцем розташування потрійного зв'язку.

За раціональною номенклатурою ацетиленові вуглеводні розглядаються як заміщені ацетилену. За номенклатурою IUPAC назва ацетиленових вуглевод­нів походить від назв відповідних насичених вуглеводнів, закін­чення -ан, яких замінюється в назвах алкінів на -ин (-ін), і міс­це знаходження потрійного зв'язку вказують цифрою.

Добувають ацетилен із карбіду кальцію, а заміщені — реак­цією алкілування ацетилену або з відповідних галогенозаміщених.

Алкіни відрізняються високою реакційною здатністю, всту­пають у реакції відновлення, приєднання, окислення, конден­сації, полімеризації та заміщення.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дослід 4. ВИЯВЛЕННЯ ГАЛОГЕНІВ | Лабораторна робота № 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.