Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок заповнення звіту з праці форми 1-ПВ (місячна).

 

Показники розділу І заповнюються за звітний місяць та за період з початку року щомісячно.

У рядку 1010 відображається середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, яка обчислюється згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників.

Під час розрахунку слід враховувати, що персонал, який залучався до роботи у звітному періоді, включає як штатних працівників підприємства, так і тих, які не перебувають в обліковому складі та залучені до роботи згідно зі спеціальними договорами і мали нарахування з фонду оплати праці.

Перерахунок кількості штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості здійснюється пропорційно оплаченому робочому часу як відпрацьованому, так і невідпрацьованому (щорічні відпустки, неявки згідно з законодавством, оплачені простої та інше). Оплачений робочий час штатних працівників відображається у рядку 1050 форми № 1-ПВ (міс.).

У разі простою працівника, якщо час простою було оплачено з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки (стаття 113 КЗпП), він враховується як одна фізична особа. Час такого простою повністю відображається у рядку 1050 форми № 1-ПВ (міс.).

Неявки з причин непрацездатності до розрахунку не включаються.

При визначенні середньооблікової кількості в еквіваленті повної зайнятості штатні працівники, які відпрацювали більше встановленого фонду робочого часу, враховуються:

- як. одна фізична особа, якщо час відпрацьовано понаднормове;

- пропорційно оплаченому часу у разі, якщо працівник оформлений більш ніж на одну ставку, тобто 1,25; 1,5 фізичних осіб (в залежності від кількості займаних ставок).

Працівники, які не входять до- облікового складу підприємства, перераховуються в еквіваленті повної зайнятості в такому порядку:

- пропорційно оплаченому часу - зовнішні сумісники, тобто 0,25; 0,5 фізичних осіб (в залежності від кількості займаних ставок);

- через середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника - працівники, які виконували роботу за цивільно-правовими договорами без зазначення тривалості роботи (пункт 3.4.3 Інструкції зі статистики чисельності працівників).

У рядку 1020 відображається фонд оплати праці усіх працівників, які перебували у трудових відносинах з підприємством у звітному періоді (працівники облікового складу, зовнішні сумісники, працюючі за договорами цивільно-правового характеру), згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

У цьому рядку також відображаються суми, нараховані з фонду оплати праці іншим особам, які не перебувають в штаті даного підприємства. Зокрема, нарахування звільненим працівникам після їх вибуття з облікового складу підприємства (13-та зарплата, премії та компенсація втрати заробітної плати у зв'язку з порушеннями строків її виплати і т. ін.), членам ради акціонерного товариства, працівникам профспілкових організацій тощо.

Слід пам'ятати, що суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки (на відміну від порядку їх виплати), включаються до фонду оплати праці звітного місяця тільки в частині, що припадає на календарні дні відпустки у звітному місяці. Суми, що припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються до фонду оплати праці у відповідному звітному періоді. Водночас, якщо працівнику здійснено нарахування за попередній період (перерахунок або доплата до основної заробітної плати, премія тощо), .ця сума включається до звіту за той місяць, в якому фактично здійснено ці нарахування.

Суми добових у зв'язку зі службовими відрядженнями, нараховані в розмірах, що перевищують законодавче встановлені норми відшкодування витрат, включаються до фонду оплати праці в частині заохочувальних та компенсаційних виплат.

До складу фонду оплати праці не входять:

- суми, зазначені у розділі IV Інструкції зі статистики заробітної плати;

- суми зборів на обов'язкове державне соціальне страхування, сплачені страховиками (роботодавцями);

- суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (незалежно від її тривалості), що фінансуються як за рахунок коштів підприємств (за перші 5 днів тимчасової непрацездатності), так і за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.

У рядку 1030 відображається сума ПДФО, нарахована з величини доходу, врахованого у рядку 1020, тобто з фонду оплати праці. Оподаткуванню ПДФО підлягає весь сукупний доход працівника, включаючи суми оплати за період тимчасової непрацездатності, інші доходи.

У рядку 1040 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, що розраховується згідно з пунктом 3.3 Інструкції зі статистики чисельності працівників.

Звертаємо увагу, що при розрахунку цього показника не враховуються працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники).

Працівники, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, включаються до облікового складу того підприємства, яке провадило з ними розрахунки з заробітної плати, якщо вони не включені до облікової кількості інших підприємств (пункт 2.1.9 Інструкції зі статистики чисельності працівників).

Працівник, який отримує на одному підприємстві півтори ставки (оформлений за сумісництвом на тому ж підприємстві, де й основне місце роботи) або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа. .

У рядку 1050 враховується кількість людино-годин, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці, тобто відпрацьований час, включаючи надурочні, період відпусток (основні, додаткові та творчі) в частині, що припадає на робочі дні; час відсутності працівників у зв'язку з навчанням, виконанням державних або громадських обов'язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством.

Не включаються неявки на роботу через хворобу.

У рядку 1060 відображається кількість фактично відпрацьованих працівниками людино-годин, враховуючи надурочні й відпрацьовані у вихідні (за графіком) святкові та неробочі дні, за період службових відряджень, а також людино-години роботи надомників. Відпрацьований внутрішніми сумісниками час у повному обсязі також враховується у цьому рядку.

У рядку 1070 відображаються суми фактичних нарахувань із заробітної плати штатних працівників, врахованих у рядку 1040.

Розділ II заповнюється тільки тими підприємствами, які своєчасно не розрахувались з працівниками по заробітній платі на 1 число місяця, наступного після звітного періоду. Наприклад, якщо звіт за формою № 1-ПВ (міс.) заповнюється за січень-лютий 2008 р., то розділ II заповнюється станом на 1 березня 2008 р. і містить інформацію про суму невиплаченої заробітної плати за січень 2008 р. та попередні роки.

У рядку 2010 по графі 1 відображається загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати всім категоріям працівників, а саме:

- штатним працівникам облікового складу;

- які не перебувають в обліковому складі підприємства - сумісникам та працюючим за договорами;

- звільненим працівникам.

Заборгованою вважається сума, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі із фонду оплати праці, що належить до виплати, тобто за винятком обов'язкових утримань (ПДФО та сума зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що сплачує працівник), і яка не виплачена до 1 числа місяця, наступного за звітним.

Сума, яка вчасно не отримана працівником не з вини підприємства (депонована заробітна плата), не вважається заборгованою.

Графу 2 заповнюють тільки тібюджетні установи, які фінансуються по оплаті праці за рахунок видатків бюджетів, тобто по коду статті бюджетної класифікації. Небюджетні організації заповнюють графу 2 лише в тому випадку, якщо ними за рахунок коштів Державного бюджету здійснюються компенсаційні виплати, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (код статті бюджетної класифікації "1341 - виплата пенсій і допомоги"), й існує заборгованість по зазначених виплатах.

Графу 3 звіту заповнюють бюджетні установи (організації), у яких витрати на оплату праці фінансуються місцевим бюджетом.

Підприємства, в яких погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам перенесено на пізніші терміни (наприклад, на 2008 р.), незалежно від встановлених термінів реструктуризації, відображають ці суми по рядку 2010 до повного її погашення.

У рядку 2020 відображається заборгованість з виплати заробітної плати, яка нарахована за попередні роки.

У звіті за січень рядок 2010 дорівнює рядку 2020 по усіх графах за рахунок того, що термін виплати заробітної плати за січень на 1 лютого ще не настав.

У рядку 2030 відображається сума заборгованості з виплати заробітної плати штатним працівникам, які враховані у рядку 1040 розділу І.

У рядку 2040 відображається загальна кількість штатних працівників облікового складу, яким строк виплати заробітної плати, встановлений колективним договором або банківською установою, минув до 1 числа звітного місяця незалежно від кількості місяців невиплаченої заробітної плати.

У рядку 2050 зазначена кількість розподіляється за терміном заборгованості. Він визначається для кожного працівника окремо за місяцями, за які не виплачено (повністю або частково) заробітну плату.

Сума заборгованості з виплати всіх видів соціальної допомоги (з тимчасової непрацездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини) відображається у такому порядку:

- у рядку 2090 - в частині, що утворилась за рахунок власних коштів підприємства, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 439 "Про порядок оплати перших 5 днів непрацездатності внаслідок захворювання або травматизму, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації";

- у рядку 2100 - за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності.

У рядку 2110 відображається сума заборгованості зі страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,за рахунок коштів підприємства. Ці суми можуть утворитися у випадках, коли страхувальник не передав особові справи потерпілих до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і продовжує здійснювати страхові виплати в рахунок страхових внесків до Фонду.

У рядку 2120 відображається сума заборгованості за компенсаційними виплатами працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок Державного бюджету і належить до фонду оплати праці. До таких виплат належать нарахування відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а саме доплата до заробітку працюючим на територіях радіоактивного забруднення, оплата за додаткову відпустку (14 днів), доплата до середнього заробітку при переведенні на нижчеоплачувану роботу у зв'язку зі станом здоров'я.

Сума, відображена у рядку 2120, у повному обсязі також включається у рядок 2010 по графі 1 та 2.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нормативне регулювання та порядок подання звітності з праці. | Порядок заповнення Форми 1-ПВ (термінова-квартальна)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.