Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Конкурентоспроможність товару і методи її визначення.

Конкурентоспроможність галузі, фірм забезпечується конкурентоспроможністю товарів, які вони виробляють.

Слід відзначити три основні пункти при визначені конкурентоспроможності виробу:

1) конкурентоспроможність будь-якого товару може бути визначена тільки внаслідок її порівняння з іншими виробами, а отже є відносним показником;

2) показник конкурентоспроможності показує відмінності даного виробу від виробу-конкурента з врахуванням ступеня задоволення конкурентом конкретної суспільної потреби;

3) для визначення конкурентоспроможності товару необхідно також враховувати витрати на маркетинг та витрати споживачів на придбання та використання виробу.

Таким чином, конкурентоспроможність ТПП - це сукупність споживчих властивостей товару, які характеризують його відміну від виробу-конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам, а також з врахуванням затрат на їх задоволення. Такий показник вказує рівень конкурентоспроможності виробу відповідно до виробу конкурента.

Умовою конкурентоспроможності товару в загальному вигляді є

Оцінка конкурентоспроможності ТПП включає такі етапи (рис.6.4).

Рис.6.4. Типові етапи оцінювання конкурентоспроможності виробу

 

Визначення сукупності параметрів, які підлягають оцінюванню.

На цьому етапі вимоги до товару трансформуються в перелік конкретних параметрів, за якими оцінюватиметься товар. Усі параметри можна розділили на три групи: нормативні; технічні; економічні.

Нормативні параметри відповідають діючим у країні нормам, стандартам і законодавству. Йдеться виключно про відповідність нормативним параметрам, а не про перевищення їх.

Технічні параметри конкурентоспроможності можуть бути поділені на кілька груп: класифікаційні, функціональні, показники технологічності, ергономічні, естетичні, екологічні, показники безпеки.

Крім класифікаційних характеристик, всі інші є оціночними показниками, які характеризують якість товару.

Економічні параметри конкурентоспроможності включають витрати споживача на придбання товару та витрати, пов'язані з його експлуатацією:

Цсптекс

де Цсп - ціна споживання;

Цт - ціна товару;

Цекс - витрати, пов'язані з експлуатацією виробу.

Витрати, пов'язані з експлуатацією виробу, включають:

 

Цекс = Ц12 + Ц3+ Ц4 + Ц5 + Ц67+ Ц8+…+Цп

 

де Ц1 - витрати на транспортування виробу;

Ц2 - витрати на монтаж;

Ц3 - витрати на навчання персоналу;

Ц4 - витрати на експлуатацію;

Ц5 - витрати на ремонт;

Ц6 - витрати на технічне обслуговування;

Ц7 - страхові внески;

Ц8 - витрати на пальне, енергію;

Цп - витрати на купівлю та переклад національною мовою технічної інформації та інструкцій;

п - загальна кількість окремих витрат.

Розрахунок одиничних параметричних індексів

Оцінка нормативних параметрів оцінюється показником, який набирає одного з двох значень:

1 - товар відповідає нормам і стандартам;

0 - не відповідає.

Процедура визначення одиничних параметричних індексів за технічними показниками (показниками якості) здійснюється за формулами показаними нижче. Якщо параметр тим кращий, чим більше його значення, одиничний параметричний індекс розраховується як відношення величини параметра виробу до величини параметра товару, з яким здійснюється порівняння, за формулою:

Qi= Рі / Рбаз і

 

Якщо параметр тим кращий, чим менше його значення, розрахунок одиничного параметричного індексу здійснюється за оберненою формулою:

 

Qi = Рбаз іі,

 

де qi - одиничний параметричний індекс, розрахований за і-м параметром;

Рі-значення і-го параметра виробу;

Рбаз і- аналогічний параметр базового виробу, з яким проводиться порівняння.

Зазначимо, що базовим товаром (з яким порівнюється товар фірми) може бути або товар фірми-конкурента (Рбаз = Рконк), або еталон - гіпотетичний виріб, який задовольняє потреби споживачів на 100% (Р6аз = Р100). При цьому значення одиничного параметричного індексу за таким параметром виробу має дорівнювати одиниці.

Рівень конкурентоспроможності за технічними показниками оцінюють за допомогою "жорстких" і "м'яких" параметрів.

Кожний "жорсткий" параметр (це технічні параметри, параметри призначення та ергономічні параметри) має конкретну величину, яка виражається у кілограмах, міліметрах та інших одиницях і оцінюється у формі відсоткового відношення фактичної величини параметра до величини, яка характеризує задоволення потреби на 100%.

"М'які" параметри характеризують естетичні властивості товару (дизайн, колір, упаковка...). На сучасному етапі простежується тенденція до зростання значення "м'яких" параметрів, бо ринок наповнено товарами з майже однаковими "жорсткими" параметрами.

Параметричний індекс можна визначити і для "м'яких" параметрів, які не мають кількісних характеристик. При цьому результати виражають у цифровій (бальній) формі. Підставою для присвоєння параметрові того чи іншого бала можуть бути оцінки групи експертів за обраною ними шкалою (наприклад, "дизайн", зручність користування) за п'ятибальною або десятибальною шкалою.

Розрахунок групових параметричних індексів.

Груповий показник конкурентоспроможності за нормативними параметрами розраховується як добуток частинних показників за кожним параметром:

Інп=

де Інп - загальний показник конкурентоспроможності за нормативними параметрами;

qi - одиничний (частинний) показник за і-м нормативним параметром;

п - кількість нормативних параметрів, які підлягають оцінюванню.

Як видно з формули, якщо хоч один з частинних показників дорівнює "0" (тобто не відповідає встановленим нормам), товар є неконкурентоспроможним.

Значення групового параметричного індексу за технічними параметрами визначається з урахуванням вагомості (питомої ваги) кожного параметра:

 

Інп=

 

де Інп - груповий параметричний індекс за технічними показниками (порівняно з еталоном);

qi - одиничний параметричний індекс і-го параметра;

ai - вагомість і-го параметричного індексу;

п – кількість технічних параметрів, за якими здійснюється оцінка конкурентоспроможності.

Груповий параметричний індекс може дорівнювати одиниці, бути більшим або меншим, за одиницю:

Imп = 1 - товар за технічними характеристиками аналогічний товару-конкуренту;

Ітп > 1 - рівень конкурентоспроможності товару за технічними показниками вищий за товар конкурента;

а Ітп < 1 - нижче.

Отже, бажане значення Ітп > 1, якщо порівняння здійснюється відносно товару-конкурента. Якщо ж базовий товар - це товар-еталон, оптимальне значення групового параметричного індексу Ітп = 1. А Ітп > 1 - взагалі нонсенс, оскільки це рівнозначно виготовленню товару з характеристиками, вищими за ті, що відповідають вимогам споживачів.

Груповий параметричний індекс за економічними параметрами (за ціною споживача) розраховується за формулою:

де Іеп - груповий параметричний індекс за економічними показниками;

qj - економічний параметр j-ro виду;

bj - питома вага j-ro економічного параметра в загальній сукупності;

т - кількість економічних параметрів, за якими здійснюється оцінювання,

 

або Кесп1сп2,

 

де Ке - показник конкурентоспроможності щодо товару-конкурента за економічними параметрами;

Цсп1 - ціна споживання виробу, що оцінюється;

Цсп 2 - ціна споживання товару-конкурента.

Бажане значення Іеп £ 1, оскільки що нижча ціна споживання, то вищий рівень конкурентоспроможності товару.

Визначений показник конкурентоспроможності дозволить оцінити відповідність товару еталонові. Ці розрахунки слід доповнити порівнянням товарів-конкурентів, оскільки у більшості випадків споживач порівнює товари, які представлені на ринку.

Так, для оцінки рівня конкурентоспроможності товару щодо товару-конкурента визначається показник конкурентоспроможності за технічними параметрами і зіставляються групові параметричні індекси товарів-конкурентів:

 

Km = Ітп 1тп2 ³ 1

де Кт - показник конкурентоспроможності за технічними параметрами;

Ітп 1, Ітп2- відповідно, групові показники конкурентоспроможності за технічними параметрами виробів, що порівнюються, а показник конкурентоспроможності товару за економічними параметрами щодо товару-конкурента визначається через співвідношення групових економічних показників товарів фірми і товару-конкурента:

 

Ке = Іеп 1 / Іеп 2 ,

 

де Ке - показник конкурентоспроможності щодо товару-конкурента за економічними параметрами;

Іеп1, Іеп2- відповідно, групові показники економічних параметрів товару, що оцінюється, та товару-аналога;

Рівень конкурентоспроможності товару тим вищий, чим менша ціна споживання, оскільки споживач при цьому отримує можливість придбати одиницю якості товару за меншу ціну.

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності.

На основі групових параметричних індексів за нормативними, технічними та економічними показниками розраховують інтегральний показник конкурентоспроможності (Кінт):

 

Кінттп / Іеп ³ 1

 

Підготовка висновків щодо підвищення рівня конкурентоспроможності товару

Якщо Кінт >1, товар вважають конкурентоспроможнішим, якщо Кінт < 1 - поступається конкурентному, якщо Кінт = 1 - перебуває з ним на одному рівні. Безумовно, мета виробника - отримати Кінт >1, цілеспрямовано збільшуючи Ітп та зменшуючи Іеп.

Якщо ж порівняння здійснюється відносно еталона, конкурентоспроможнішим можна вважати товар, який відповідає вимогам споживачів на 100%, тобто Кінт = 1.

Описаний підхід до оцінювання конкурентоспроможності має навчально-аналітичний характер. На практиці визначення конкурентоспроможності здійснюється з урахуванням особливостей оцінки певних показників конкурентоспроможності (галузевих, міжнародних тощо).

Якщо значення інтегрального показника, визначеного на основі порівняння з товаром-еталоном, Kінт >1, виріб є конкурентоспроможним відносно товару фірми конкурента.

Якщо метою оцінювання конкурентоспроможності товару є прийняття рішення щодо виведення товару на ринок, прогнозована оцінка конкурентоспроможності товару:

при Кінт = 1,6 і більше - дуже перспективно;

1,40-1,59 -перспективно;

1,20-1,39 - малоперспективно;

1,00-1,19 - неперспективно

Інтегральний показник конкурентоспроможності вказує на ступінь його привабливості з позиції покупця.

В період гострої конкурентної боротьби за споживача виробничі фірми спрямовують свої зусилля на одержання прибутків через призму якості і конкурентоспроможності товарів.

Якщо фірма в своїй діяльності активно займається управлінням конкурентоспроможності, то це забезпечує їй досягнення високих прибутків.

Управління конкурентоспроможністює сукупність заходів, які здійснюються в період розробки, виробництва, збуту і післяпродажного обслуговування товарів з метою забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності і передбачення впливу на всі основні показники діяльності фірми виходячи із критерію прибутку.

Тому управління конкурентоспроможністю є забезпеченням оптимального співвідношення окремих її складових та елементів.

Стадії управління конкурентоспроможності:

- проектування товарів;

- їх виробництва;

- збуту;

- післяпродажного обслуговування.


На стадії виробництва матеріалізуються найважливіші елементи конкурентоспроможності товарів: якість і витрати (рис. 6.5.)

Рис. 6.5. Основні складові "ціна якості" (концепція А. Фейгенбаума).

Моделювання "ціни якості" визначило нове відношення до виявлення оптимального рівня якості. Якість, витрати і інші показники організації виробництва розглядаються в купі і оцінюються за кінцевим результатом - конкурентоспроможністю продукції.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зміст, структура та завдання товарної політики підприємства | Життєвий цикл товару

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.