Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ВСТУП

Ці методичні вказівки складено для проведення циклу лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" для студентів за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології".

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії "Автоматики та мікромашин" кафедри електричних систем та мереж. Вони дають змогу студентам, що вивчають дану дисципліну, провести натурні експерименти та досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набути практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою та методиками експериментальних досліджень.

Під час занять студенти отримують навички проведення вимірювань, навчаються аналізувати та оцінювати результати дослідів, вчаться оформлювати звіти виконаних робіт в рамках діючих стандартів, що вкрай необхідно для підготовки майбутнього спеціаліста.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Перед початком занять в електротехнічній лабораторії викладач повинен провести вступну бесіду зі студентами, пояснити їм значення роботи в лабораторії, познайомити з апаратурою, що застосовується у ній, та дати ряд методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. На цьому ж занятті викладач повинен ознайомити студентів зі специфічними умовам роботи в даній лабораторії, правилами внутрішнього розпорядку, організацією робочого часу, приділивши особливу увагу питанням техніки безпеки при роботі з електричними колами, машинами та апаратами. На закінчення необхідно ознайомити студентів із планом проведення лабораторних робіт на поточний семестр і рекомендувати їм необхідну літературу.

Для одержання найбільшого ефекту від лабораторних занять кожну лабораторну роботу доцільно проводити бригадою в складі двох-трьох студентів. Кожен студент повинний виконати протягом семестру всі лабораторні роботи зі свого плану, складеного на поточний семестр кафедрою.

Студенти, відповідно наявному в них плану виконання лабораторних занять, зобов’язані завчасно, готуватися до майбутнього заняття в лабораторії. Підготовка полягає у вивченні відповідних розділів теоретичного курсу по лекційних записах і навчальній літературі, у вивченні опису роботи та схеми експериментальної установки по даним методичним вказівкам, а також у акуратній підготовці таблиць спостережень, у які під час зайняття студент повинен записувати всі дані, отримані при проведенні досліду.

Схема установки та таблиці спостережень заносяться завчасно в спеціальний бланк для виконання лабораторної роботи.

Перед виконанням лабораторної роботи викладач перевіряє знання кожного студента з матеріалу роботи для з’ясування ступеня підготовленості студентів до проведення робіт і роз’яснення окремих незрозумілих для них нюансів. Студенти, що з’явилися на заняття непідготовленими, до виконання робіт не допускаються та підчас зайняття вивчають положення методичних вказівок та відповідних розділів лекційного курсу.

Уся експериментальна частина робіт виконується студентами в повній відповідності з інструкціями, безпосередньо під керівництвом викладача з дотриманням правил по техніці безпеки. При виконанні лабораторних робіт студентами інших напрямків підготовки викладач може скоротити обсяг лабораторної роботи, крім окремих її пунктів.

При складанні схем студенти повинні спочатку зібрати послідовне коло з застосуванням провідників великого перетину, а потім за допомогою більш тонких приєднати вольтметри, паралельні обмотки ватметрів і лічильників, звернувши особливу увагу на щільність контактів.

Перед початком роботи стрілки електровимірювальних приладів повинні бути встановлені у нульове значення, а прилади з декількома межами вимірів повинні бути включені, на максимальні межі вимірів.

Показання приладів необхідно записувати у діленнях шкали приладів із вказівкою ціни поділу. Результати вимірів заносяться студентами в заздалегідь заготовлені таблиці спостережень і пред’являються для перевірки керівникові занять до розбирання схеми. Якщо результати спостережень будуть розцінені викладачем як незадовільні, то дослід необхідно повторити.

Отримані дані частково обробляються студентами на лабораторному занятті, а остаточно – вдома. За результатами лабораторної роботи складається звіт про виконану роботу у відповідній формі.

Звіт повинен мати наступні частини: мета роботи, порядок проведення роботи, тип експериментальної установки, методику виміру окремих величин, розрахунки окремих електричних величин, остаточні результати випробувань, згруповані у таблиці і відображені графіками та висновки, що зроблені на основі отриманих експериментальних даних.

При складанні звіту студенти повинні застосовувати у формулах і схемах умовні технічні позначення, рекомендовані державними стандартами та оформлювати звіт у відповідності до ДСТУ 3008-95.

При побудові експериментальних кривих студенти повинні вказувати на координатних осях умовні позначки величин, що відкладаються (з їх розмірностями), нанести поділки та вказати поряд з ними числові значення у обраному масштабі (1 см – 1∙10∙n, 2∙10∙n, 5∙10∙n одиниць, де n – будь-яке ціле число), нанести експериментально отримані точки та провести апроксимовану лінію (на підставі теоретичних знань), яка проходить якнайближче до отриманих точок та не обов’язково перетинає їх.

Іноді зручно графічні залежності представляти у «відносних одиницях», наприклад, при випробуванні електричних машин, коли за одиницю виміру обирають номінальні: напругу, струм, потужність, швидкість обертання і т.д. Тоді будь-яка величина визначається в частках від відповідного номінального значення цієї ж величини. Такі графіки повинні бути побудовані у відносних одиницях. Таки графіки дуже зручні для порівнянь властивостей електричних машин і апаратів, різних за своїми номінальними потужностями.

Звіт представляється кожним студентом викладачеві до наступного лабораторного заняття, без чого він не допускається до виконання чергового завдання.

При здачі звіту викладач опитує студента по матеріалу виконаної роботи, після чого робота зараховується як захищена.

Студенти, що виконали всі передбачені графіком лабораторні роботи та вчасно здати звіти по них, одержують атестаційну оцінку по відповідній частині курсу.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
Експериментальне визначення статичних і динамічних характеристик об'єкта регулювання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Мета роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.