Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теми рефератів

1. Соціальний порядок як цінність у релігійно-етичних вченнях Стародавнього Сходу.

2. Соціальні узагальнення у творчості античних мислителів-досократиків.

3. Ідеальна модель соціуму у творах Платона.

4. Аристотель як систематизатор античного знання про людину і суспільство.

5. Християнство як цілісна соціально-етична доктрина.

6. Утопічний соціалізм як чинник становлення соціологічного знання.

7. Соціологічні ідеї Н. Макіавеллі стосовно політики і влади.

8. Внесок Ш. Монтеск’є у теорію правової держави.

9. Ж.-Ж. Руссо як критик цивілізації.

10. Г. Спенсер – засновник органіцизму в соціології.

11. Позитивістсько-натуралістичний напрям у соціології.

12. Історичний матеріалізм та його значення для аналізу суспільства сучасною наукою.

13. Е. Дюркгейм – теоретик соціології.

14. Теорія соціальної дії М. Вебера.

15. Формальна німецька соціологія першої половини ХХ ст.

16. Чинники появи та значення соціологічного психологізму для розвитку спеціальних соціологічних теорій.

17. Структурний функціоналізм як впливовий напрям західної соціології ХХ ст.

18. П. Сорокін – теоретик соціології ХХ ст. і видатний діяч Американської асоціації соціологів.

19. Протосоціологічні ідеї у спадщині українських мислителів XVI-XVIII ст.

20. Соціологічні погляди І. Франка.

21. М. С. Грушевський як теоретик соціології та організатор українських науково-соціологічних закладів.

22. Державницькі концепції і демократичний рух в Україні межі XIX-XX ст.

Питання для самоконтролю

1. Коли починається теоретичне осмислення соціальної реальності?

2. Чи існувала соціологія у Стародавньому Світі?

3. Які з соціальних ідей мислителів античності не втратили свого значення для сучасної соціальної теорії?

4. Чи залишається доцільною теорія “середнього класу” Аристотеля? Обґрун-туйте свою позицію.

5. Які соціальні цінності обґрунтували мислителі європейського Середньо-віччя?

6. Яке місце у новоєвропейській соціально-філософській думці посідає вчення про суспільний договір?

7. Які засади справедливого суспільства обстоювали Т. Мор і Т. Кампанелла?

8. Яке значення для розвитку соціологічної теорії мали погляди мислителів XVII-XVIII ст.?

9. Назвіть найбільш соціально значущі ідеї представників європейського Просвітництва.

10. Чому соціально-філософські ідеї І. Канта є висхідними для формування сучасних соціальних цінностей ліберально-демократичного змісту?

11. Чому з теоретичного доробка Г. Спенсера бере початок структурний функціоналізм як соціологічно-методологічний підхід?

12. Яке місце посідає соціологічна доктрина марксизму у теоретичній соціології другої половини XIX – XX ст.?

13. Чому теорія Е. Дюркгейма отримала назву соціології солідаризму?

14. У чому полягає головне завдання соціології на думку М. Вебера?

15. Який взаємозв’язок між протестантською етикою та становленням буржуазного суспільства дослідив М. Вебер?

16. Назвіть провідні напрями та школи теоретичної соціології ХХ ст.

17. Надайте характеристику етапам розвитку соціологічної думки в Україні.

18. Яке ставлення до соціології було провідним у радянському суспільство-знавстві? Чи змінилося ставлення до соціології в сучасній Україні?

19. Яке місце в історії теоретичної соціології посідає П. Сорокін?

20. Назвіть відомі Вам наукові установи та центри соціологічних досліджень у сучасній Україні.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура програми курсу «Соціологія» для студентів І курсу економічного факультету | Тема7. Соціологія сім’ї

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.