Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Функції державної метрологічної служби

Держспоживстандарт України здійснює:

• встановлення з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку України пріоритетних напрямів розвитку метрології;

• розроблення наукових, технічних, законодавчих та організаційних основ метрологічного забезпечення;

• організація виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів і уточнення значень фундаментальних фізичних констант з метою вдосконалення еталонної бази;

• встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування;

• організацію робіт, що пов'язані з розробленням, зберіганням і підтриманням на сучасному рівні еталонної бази України;

• встановлення єдиного порядку передавання розмірів одиниць фізичних величин від державних еталонів зразковим ЗВТ;

• встановлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик ЗВТ і ха­рактеристик похибок;

• державний метрологічний нагляд за розробкою, виробництвом, станом, засто­суванням, метрологічною перевіркою, калібруванням, ремонтом, прокатом, продажем, імпортом і зберіганням ЗВТ, дотриманням метрологічних норм і правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;

• державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих товарів в упаковках піл час їх продажу та розфасування;

• застосування до підприємств і організацій правових і економічних санкцій за татами державного метрологічного нагляду;

• стандартизацію норм і правил метрологічного забезпечення;

• розроблення та затвердження державних стандартів і інших нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;

• організацію державної метрологічної перевірки ЗВТ;

• встановлення порядку планування і проведення сертифікації, державних випробувань і метрологічної атестації ЗВТ;

• затвердження типів ЗВТ;

• ведення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в Україні;

• організацію розроблення та атестації методик виконання вимірювань;

• керівництво Державними службами стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин і матеріалів, єдиного часу та еталонних частот;

• сприяння діяльності міністерств (відомств), підприємств і організацій, що спрямована на підвищення ефективності метрологічних робіт і забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань;

• погодження положень про метрологічні служби міністерств (відомств);

• акредитацію метрологічних служб, вимірювальних, випробувальних, аналі­тичних та інших лабораторій на право виконання метрологічних робіт;

• ліцензування на право виготовлення та імпорту (ввезення) ЗВТ;

• підготовку кадрів у галузі метрології і метрологічного забезпечення та підвищення їх кваліфікації;

• розроблення концепції участі України в роботі міжнародних організацій з метрології; а також реалізації міждержавних угод у галузі метрології і метрологічного забезпечення;

• виконання робіт, пов'язаних з взаємовизнанням результатів державних ви­пробувань і затвердження типу, метрологічної перевірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ.

Головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні здійснює:

• розроблення концепції забезпечення єдності вимірювань в Україні;

• розроблення наукових, методичних, організаційних і законодавчих основ забезпечення єдності вимірювань;

• координацію та виконання фундаментальних досліджень з теоретичних основ метрології, досліджень нових фізичних ефектів і уточнення фундаментальних фізичку констант з метою вдосконалення еталонної бази;

• створення та вдосконалення в закріплених видах вимірювань державних та вторинних еталонів, зразкових ЗВТ з урахуванням потреб економіки, зокрема і інтересів оборони;

• розроблення довгострокових програм створення та забезпечення функціонування державної еталонної бази;

• відтворення та зберігання в закріплених видах вимірювань одиниць фізичних величин, передавання їх розмірів ЗВТ, що належать державній та відомчим метрологічним службам;

• погодження положень про головні організації відомчих метрологіч­них служб;

• науково-методичне керівництво територіальними органами державної метрологічної служби і головними організаціями з видів вимірювань;

• розроблення законодавчих і нормативних документів, що регламентують норми та правила метрологічного забезпечення;

• аналіз стану метрологічного забезпечення закріплених видів вимірювань;

• сертифікацію, державні випробування та метрологічну атестацію ЗВТ в закріплених видах вимірювань;

• науково-методичне керівництво розробленням комплексних програм метрологічного забезпечення;

• метрологічну експертизу нормативних документів ДСВ;

• підготовку спеціалістів-метрологів вищої кваліфікації;

• виконання інших робіт, спрямованих на вдосконалення метрологічного забезпечення закріплених видів вимірювань або видів метрологічної діяльності;

• участь, за погодженням із Держспоживстандартом України, в роботі міжнародних організацій з метрології;

• виконання спільних науково-дослідних робіт з метрологічними організаціями інших країн.

Головні організації із видів вимірювань і видів метрологічної діяльності здійс­нюють в закріплених видах вимірювань і метрологічної діяльності;

• виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів з метою створення і удосконалювання методів і ЗВТ вищої точності; розроблення та удоско­налення державних і вторинних еталонів та вихідних зразкових ЗВТ;

• відтворення та зберігання в закріпленних видах вимірювань одиниць фізичних чин та передавання їх розмірів ЗВТ, що належать державній та відомчим службам;

• сертифікацію, державні випробування та метрологічну атестацію ЗВТ;

• розроблення нормативних документів на методи і засоби метрологічної перевірки ЗВТ;

• метрологічну експертизу нормативних документів із забезпечення єднос­ті вимірювань;

• роботи з метрологічного забезпечення вимірювальних каналів, вимірювальних і програмних компонентів вимірювально-інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами;

• виконання інших робіт, спрямованих на вдосконалення метрологічного забезпечення закріплених видів вимірювань або видів метрологічної діяльності;

Державна служба єдиного часу і еталонних частот здійснює:

• відтворення і зберігання розмірів одиниць часу і частоти;

• формування і зберігання національних шкал атомного і координованого часу;

• визначення параметрів обертання Землі і передачу споживачам даних про ці параметри;

• передачу із заданою точністю еталонних сигналів частоти і часу каналами електрозв'язку і забезпечення споживачів цих сигналів офіційною довідковою ін­формацією;

• здійснення метрологічного контролю за відповідністю частотно-часової ін­формації, що передається, встановленим нормам і прийняття необхідних заходів для підтримування параметрів еталонних сигналів частоти і часу в заданих межах.

Державна служба стандартних зразків речовин і матеріалів здійснює:

• розроблення основних напрямів метрологічного забезпечення вимірювань складу і властивостей речовин і матеріалів на базі застосування стандартних зразків;

• координацію робіт із розроблення та виготовлення державних стандарт­ах зразків;

• організацію робіт з метрологічного оцінювання та атестації методик виконання вимірювань складу і властивостей речовин і матеріалів із застосуванням стандартних зразків;

• виконання науково-дослідних робіт у галузі створення та застосування стандартних зразків;

• розроблення нормативних і методичних документів з питань стандартних зразків;

• акредитацію головних і базових організацій з розроблення стандартних зразків;

• експертизу, атестацію і затвердження стандартних зразків;

• інформаційне забезпечення підприємств і організацій з питань стандартних зразків;

• ведення реєстру державних стандартних зразків;

• участь у співробітництві із зарубіжними службами стандартних зразків. Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи, влас­тивості речовин і матеріалів здійснює:

• встановлення і прогнозування потреби економіки України в довідковій інформації про властивості речовин і матеріалів;

• підготовку довідкової інформації про фізичні константи і властивості речовин і матеріалів;

• виконання науково-технічної експертизи і атестації стандартних довідко­вих даних;

• розроблення методичних і інших нормативних документів, що регламентують

функціонування служби стандартних довідкових даних;

• виконання метрологічної експертизи нормативних документів з питань, які мають відношення до стандартних довідкових даних;

• координацію, науково-методичне і метрологічне забезпечення науково-до­слідних робіт щодо визначення властивостей речовин і матеріалів, з систематизації та оцінювання вірогідності даних про властивості речовин і матеріалів, що публікуються в технічній літературі;

• виконання наукових досліджень у галузі вдосконалення методів одержання, оцінки вірогідності, систематизації, узагальнення і застосування даних про властивості речовин та матеріалів;

• інформаційне забезпечення підприємств і організацій України достовірними довідковими даними про фізичні константи та властивості речовин та матеріалів;

• участь у співробітництві з зарубіжними центрами даних і службами стан­дартних довідкових даних.

Територіальні органи державної метрологічної служби здійснюють на закріпленій за ними території:

• зберігання і підтримування на належному рівні робочих еталонів і вихідні зразкових ЗВТ та передавання розмірів одиниць фізичних величин зразковим і робочим 3ВІ державний метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом, за­їм метрологічною перевіркою, калібруванням, ремонтом, зберіганням і дотриманням метрологічних норм;

• державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих товарів в упаковках і„ час їх продажу та розфасування; . державні випробування ЗВТ;

• державну метрологічну перевірку та метрологічну атестацію ЗВТ;

• узгодження положень про базові організації метрологічних служб і метрологічні служби підприємств та організацій;

• виконання особливо точних вимірювань;

• підготовку та підвищення кваліфікації метрологів;

• аналіз стану вимірювань у регіоні;

• участь в атестації вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій;

• акредитацію метрологічних служб і підрозділів підприємств і організацій незалежно від форм власності на право виконання метрологічних робіт;

• ліцензування діяльності підприємств та організацій незалежно від форм власності, а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності на право ремонту, прокату і продажу, відомчої метрологічної перевірки та калібрування ЗВТ;

• інформаційне забезпечення відомчих метрологічних служб регіону з питань метрологічного забезпечення;

• виконання інших робіт із метрологічного забезпечення.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Забезпечення єдності вимірювань. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.