Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Функції туризму в суспільстві: соціальна, гуманітарна та економічна

Тема 1. Функції туризму, умови та фактори його розвитку

Лекція 1.2. Функції туризму та умови його розвитку

 

5. Функції туризму в суспільстві: соціальна, гуманітарна та економічна

6. Фактори, що впливають на розвиток туризму

7. Поняття туристична послуга її соціально-економічна характеристика

8. Туристичний продукт та особливості його створення в умовах розвитку індустрії туризму

9. Якість туристичного продукту та його конкурентоспроможність

10. Життєвий цикл туристичного продукту

 

Функції туризму в суспільстві: соціальна, гуманітарна та економічна

Роль туризму в сучасному світі визначається передусім тим, що він є частиною соціальної сфери, виконуючи функції соціального характеру.

1) туризм являє собою вид відпочинку, сприяє відновленню сил і працездатності людини і відповідно психофізіологічних ресурсів суспільства;

2) туризм сприяє раціональному використанню вільного часу людини;

3) важливу роль туризм виконує у сфері зайнятості й підвищення життєвого рівня місцевого населення;

4) туризм можна вважати екологічно безпечною сферою діяльності людини;

5) туризм збагачує соціально-економічну інфраструктуру і міжрегіональну співпрацю країн, держав і народів.

Слід відмітити, що головною соціальною функцією туризму можна вважати відновлення (відтворення). Суть її в тому, щоб відновлювати сили й внутрішні ресурси людини, витрачені під час праці та виконання повсякденних побутових обов’язків. Відпочинок при цьому має активний характер, включає різноманітні розваги, які допомагають змінити вид діяльності, оточення, познайомитися з іншими людьми, новою культурою, традиціями, звичаями, узнати невідомі природні особливості і явища.

Ритми сучасного життя більшості індустріально розвинених держав супроводжуються збільшенням виробництва, урбанізацією, нерідко погіршенням екологічного становища, ізоляцією мешканців міст від природи, надходженням значного обсягу інформації. Вищевказані фактори сприяють тому, що людина відчуває стомленість, яка має фізичний і психологічний характер, що, у свою чергу, призводить до збільшення конфліктних ситуацій в побуті і на виробництві, погіршення здоров’я, знижує життєву активність.

Подолати ці негативні наслідки допомагає туризм, який є ефективною формою повного і всебічного оновлення, бо людині надається можливість тимчасово покинути місце постійного проживання, трудової діяльності, змінити оточення і спосіб життя.

Науково-технічний прогрес і автоматизація виробництва сприяють збільшенню вільного часу працюючих, проблема його раціонального використання також належить до числа соціальних. Вирішити цю проблему можна за допомогою туризму, бо громадяни можуть провести своє дозвілля на екскурсіях, у походах, подорожах.

Розвинена туристична галузь дозволяє вирішувати таке важливе завдання, як зайнятість місцевого населення. Розвиток туристичної інфраструктури сприяє залученню трудових ресурсів, спрямовуючи їх на обслуговування туристів.

Туризм, який має відносно швидку окупність і високу прибутковість, вирішує ще одну проблему соціального плану – сприяє підвищенню життєвого рівня місцевого населення як прямо так і побічно.

Як прямий вплив, можна розглядати наступні аспекти:

– приплив грошових коштів до туристичного регіону;

– збільшення прибутку туристських організацій;

– підвищення оплати праці службовців;

– зростання зайнятості місцевого населення.

Наявність розвинутої туристичної індустрії дозволяє вирішувати проблему зайнятості робочих рук. Туризм є однією з самих трудомістких галузей економіки, тому розвиток туризму сприяє зменшенню безробіття. За даними ВТО: кожне п’ятнадцяте робоче місце в світі припадає на туристичний бізнес.

Світова практика показує, що туристична індустрія залучає додаткові трудові ресурси з інших регіонів, збільшуючи, тим самим, населення даної місцевості.

Туризм впливає на підвищення рівня життя населення. Послуги туризму, в порівнянні з роботою в інших галузях, добре оплачуються, тому робота у сфері туризму має високий попит.

Туризм впливає і на сімейну структуру: через фінансову незалежність працюючих, змінюються відносини між батьками і дітьми, а також становище жінок в сім’ї

Сучасний туризм двояко впливає на екологічну ситуацію. З одного боку, навколишньому середовищу до певної міри завдається шкода. Відбувається зміна природних життєвих умов людей, тваринного і рослинного світу. Серед чинників шкідливої дії туризму на перше місце, місцеві жителі ставлять забруднення повітря транспортом і неекологічне використання землі (задоволення своїх потреб у відпочинку туристи ставлять вище, ніж турботу про використання і збереження природного середовища).

З іншого боку, туризм зацікавлений в підтримці екології і рекреації, оскільки це є важливою умовою його діяльності. Експлуатуючи природні, культурні та історичні об’єкти, туризм зацікавлений в їх підтримці. Наявність доглянутих парків, скверів, пам’ятників сприяє доброму відпочинку туристів і підвищує рейтинг туристичного підприємства.

До негативних наслідків дії туризму на життя місцевого населення можна віднести:

– зростання частки некваліфікованої праці;

– зростання числа відхилень від суспільних норм поведінки (алкоголізм, хуліганство, проституція);

– розлучення, легке відношення молоді до життя;

– комерціалізацію культури;

– втрату самобутності конкретного туристичного напряму;

– конфлікти між місцевим населенням і туристами.

Як позитивні, так і негативні аспекти дії туризму виявляються на різних рівнях – національному, місцевому і індивідуальному.

Задоволення туристичних потреб не повинно завдавати збитків інтересам населення регіонів і країн, культурним та історичним цінностям, навколишньому середовищу, природним ресурсам.

Окрім функцій соціального характеру, туризм має велике значення у вирішенні економічних проблем суспільства.

Як економічне явище туризм розглядається з двох сторін:

– як економічний комплекс, розвиток якого більшою мірою пояснюється світогосподарськими зв’язками, процесами і відносинами;

– як найважливіший каталізатор економічного зростання. В цій якості туризм виступає каналом перерозподілу валового внутрішнього продукту між країнами.

У сучасному світі туризм:

– має індустріальну форму;

– виступає у вигляді послуг, які не можуть нагромаджуватися і транспортуватися;

– характеризується високим рівнем ефективності і швидкою окупністю інвестицій;

– є піонером господарського освоєння нових районів;

– виступає як ефективний засіб охорони природи і культурної спадщини;

– сумісний практично зі всіма галузями господарства і видами діяльності людини.

Відомо, що дохід від іноземного туризму в розвинутих країнах в два рази перевищує дохід від міжнародної торгівлі кольоровими і чорними металами.

Доходи від туризму утворюються в результаті туристичних витрат, які визначаються як загальна сума споживчих витрат, здійснених відвідувачем в ході його поїздки і перебування в місці призначення. Туристичні витрати включають оплату:

– комплексних поїздок;

– пакетів послуг на відпочинок і тури;

– розміщення;

– харчування і напоїв;

– транспорту;

– рекреаційних, культурних і спортивних видів діяльності;

– споживацьких товарів, що є невід’ємним елементом подорожей;

– медичного обслуговування тощо.

Перераховані туристичні витрати прямо впливають на економіку, тобто економічна діяльність туризму – складова створення національного доходу.

Сферами впливу туризму на економіку країни і суспільство в цілому є:

підприємницька сфера. Створення туристичного підприємства приносить користь, оскільки воно надає клієнтам свої продукти і послуги; робітникам і службовцям – заробітну плату і інші види виплат, акціонерам (власникам) – прибуток, державі (регіону) – податки і збори;

споживацька і прибуткова сфери. Туризм створює нову форму споживацького попиту. Попит туристів на різноманітні товари і послуги сприяє розвитку місцевої промисловості. Завдяки цьому розвивається виробництво споживчих товарів і підвищується рівень життя населення.

Завдяки туризму розвиваються місцеві підприємства, у тому числі:

– культурні і розважальні (музеї, виставки, меморіальні комплекси і пам’ятники, шоу-бізнес, кінобізнес), які, у свою чергу, через оподаткування приносять користь регіону і місцевому населенню;

– транспортні підприємства і фірми (суспільний транспорт, прокат автомобілів, використання автобусів під екскурсії, місцеві авіакомпанії значною мірою зорієнтовані на доходи від туризму);

– підприємства, які виготовляють сувеніри, спеціальне туристське спорядження і народний промисел (продукція цих підприємств у всьому світі в значній мірі орієнтована на туристів);

– валютна сфера. Туризм сприяє притоку значних сум іноземної валюти. Причому надходження іноземної валюти відбувається не тільки у вигляді оплати за туристичний пакет (тур), але і у вигляді обміну грошей в обмінних пунктах туристичного центру, які використовуються туристами на повсякденні витрати, оплату додаткових послуг тощо.

– виробнича інфраструктура. Туризм створює структуру відпочинку, яка може бути використана не тільки для туристів, але і для місцевого населення. Поява нових туристських центрів супроводжується виникненням сервісних, торгових і розважальних підприємств, будівництвом доріг, пляжів, що позитивно впливає на оточуючу інфраструктуру, а також на споживчий ринок та інші сфери підприємницької діяльності. Розвинута туристична інфраструктура в тому або іншому регіоні служить показником рівня життя місцевого населення.

Гроші, витрачені туристами в місці перебування, одночасно створюють доходи для країни (регіону) перебування. Цей дохід веде до ланцюгової реакції: витрати – доходи – витрати – доходи і т.д. Кожна грошова одиниця, що заробляється на першому обороті засобів і одержується у вигляді доходу, знову йде з рахунку підприємства. Таким чином, у результаті первинних доходів, отриманих внаслідок туристичних витрат, виникають нові доходи, але вже третіх осіб, якщо ці особи виступають у ролі постачальників яких-небудь товарів для туристичного підприємства. У результаті виходить дохід з приростом.

Цей процес опосередковано впливає на економіку країни (регіону). Непрямий вплив туризму на економіку країни виявляється в ефекті повторення витрат туристів на придбання послуг і товарів в певний час та у визначеному місці.

Таке явище називається ефектом мультиплікації, або мультиплікатором. Мультиплікаційний вплив туризму виявляється в тому, що в результаті ланцюгової реакції «витрати – доходи», дохід, одержуваний від одного туриста, перевищує суму грошей, витрачених ним в місці перебування на придбання послуг і товарів.

Це означає, що частина доходів, отриманих з виручки від продажу туристичних послуг і товарів, спрямовується на сплату податків. Коли туристичне підприємство купує місцеві товари, то гроші туристів починають повністю працювати на економіку регіону. З цих доходів виплачується заробітна плата працівникам, які, у свою чергу, витрачають їх на придбання товарів і послуг.

Частина грошей, отриманих від туристів, йде на створення фонду накопичення; частина – покриває витрати на товари, придбані в інших регіонах, тобто є витоком грошей зі сфери економіки туризму. Таким чином, збільшення доходу і управління виробництвом туристичного продукту посилює мультиплікацію туристичних витрат. З іншого боку, чим більше товарів імпортується з інших регіонів, тим менший ефект мультиплікації.

У регіональному аспекті, туризм сприяє економічному розвитку слабких, в структурному відношенні, регіонів. Для місцевих жителів таких регіонів туризм є важливим джерелом додаткового доходу.

Туризм допомагає вирішувати загальні економічні проблеми, але, враховуючи багатоаспектний характер туристичної діяльності, він не може ефективно розвиватися сам по собі. Економічна активність туризму безпосередньо пов’язана з розвитком економіки країни. Економічна ефективність туризму передбачає, що туризм в країні повинен розвиватися паралельно і у взаємозв’язку з іншими галузями народногосподарського комплексу.

Окрім соціальних і економічних, туризм виконує і гуманітарні функції:

1) дозволяє поєднувати відпочинок з пізнанням життя, побуту, історії, культури, звичаїв свого та інших народів. Знайомство з країнами і народами, різноманітна тематика екскурсій розширюють світогляд людини, розвивають її інтелект, допомагають краще усвідомлювати реальну картину світу;

2) гуманітарне значення туризму виходить поза рамки однієї пізнавальної функції, бо він сприяє розвитку мирних, дружніх відносин між народами;

3) слід також відмітити роль туризму у вихованні підростаючого покоління – цікаві екскурсії і маршрути значною мірою здатні розширити світогляд дитини, впливати на формування її естетичних уподобань.

Узагальнюючи вище сказане можна стверджувати, що до переваг розвитку туризму відносяться:

- збільшення грошового потоку в регіон, у тому числі притоку іноземної валюти;

- зростання валового внутрішнього продукту;

- створення нових робочих місць;

- реформування структури відпочинку, яка використовується як туристами, так і місцевим населенням;

- залучення капіталу, у тому числі іноземного;

- збільшення податкових зборів в регіоні.

До негативних наслідків розвитку туризму відносяться:

- зростання конкуренції на місцеві товари і послуги, природні ресурси і нерухомість;

- відтік грошей за кордон при туристському імпорті;

- викликані туризмом екологічні і соціальні проблеми;

- недостатній розвиток інших галузей народного господарства, якщо туризм у регіоні стає профілюючою галуззю.

Економіка країни і туризм тісно взаємодіють між собою. Загальноекономічні чинники впливають на туризм як позитивно, так і негативно. Чинниками позитивного впливує:

- зростання реального доходу – при збільшенні реального доходу споживачі отримують більше грошей, відповідно збільшується і попит на туризм;

- більш рівномірний розподіл доходу – чим рівномірніше розподіляється дохід в суспільстві, тим більша кількість людей зможе купити туристичний продукт;

- стабільність валюти – якщо курс іноземної валюти стабільний, то населення може купити її в більшій кількості, а в такій ситуації легше спланувати свій відпочинок.

Чинниками негативного впливуна туризм є:

- економічні кризові явища;

- зростання безробіття, скорочення заробітної платні тощо;

- нестабільна ситуація з валютою – якщо курс іноземної валюти високий, то населення може придбати її менше, а значить, туристична поїздка закордон коштуватиме дорожче.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Фактори, що впливають на розвиток туризму

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.