Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Написати схему реакції 2-метилпентану з 1 моль хлору. Написати та назвати за міжнародною номенклатурою 5 ізомерів одержаної сполуки.

2. Написати структурні формули чотирьох ізомерних вуглеводнів складу C7H16, головний ланцюг яких складається з п’яти вуглецевих атомів. Назвати їх за міжнародною номенклатурою. Позначити в них первинні, вторинні, третинні, четвертинні атоми Карбону

3. Написати структурні формули наступних сполук: 3,3-диметил-гексан; 2-метил-4-ізопропілгептан; 2,2,6-триметилоктан; 3-етилпентан. Вказати, які з них є ізомерами. Написати схему реакції 3-етилпентану з 1 моль хлору і назвати одержану сполуку за міжнародною номенклатурою.

4. Пояснити, які сполуки називаються ізомерами. Написати чотири ізомери складу C4H9Br. Написати схему реакції взаємодії 2-бромбутану з металічним натрієм (синтез Вюрца). Назвати одержаний вуглеводень за міжнародною номенклатурою.

5. Написати схему одержання ізобутану будь-яким методом та схему реакції його нітрування (з 1 молем HNO3).

6. Одержати за реакцією Вюрца (дія металічного натрію на галогенпохідні відповідних вуглеводнів) 2,3-диметилбутан. Написати чотири ізомери цієї сполуки і назвати всі вуглеводні за міжнародною номенклатурою.

7. Написати чотири ізомери, які належать до дієнових та ацетиленових вуглеводнів складу C4H6 і назвати їх за міжнародною номенклатурою. Для кожного ізомеру написати схему реакції взаємодії з одним моль Br2.

8. Одержати етиленовий вуглеводень дегідратацією З-метил-2-пентанолу. Написати схему реакції окиснення одержаного алкену розчином калій перманганату і назвати продукт реакції за міжнародною номенклатурою.

9. Зазначити реакцію дегідратації вторинного бутилового спирту. Назвати одержану сполуку і написати рівняння реакції взаємодії її з наступними реагентами:

а) бромною водою;

б) озоном.

10. Із відповідного спирту одержати 2-метил-2-бутен. Написати чотири ізомери одержаної сполуки та назвати їх за міжнародною номенклатурою.

11. Написати рівняння реакції одержання алкену під дією спиртового розчину лугу на 2-бром-2-метилбутан. Назвати вуглеводень за міжнародною номенклатурою і написати для нього схеми реакцій з:

а) гідрогенхлоридом;

б) лужним розчином калій перманганату;

в) водою(у присутності сульфатної кислоти).

Назвати одержані сполуки за міжнародною номенклатурою.

12. Написати 5 сполук з ізольованими, супряженими та кумульованими подвійними зв’язками загальною формулою C5H8. Написати схему реакції 1,3-пентадієну з 1 моль брому і назвати сполуки за міжнародною номенклатурою.

13. Написати схеми реакцій взаємодії 1,3-бутадієну та 1,4-пентадієну з 1 моль водню і 2 моль хлористого водню. Назвіть одержані сполуки за міжнародною номенклатурою.

14. Написати формули і назви органічних сполук, які одержують взаємодією 1-бутину з наступними реагентами:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

15. Навести схеми реакцій, за допомогою яких можна відрізнити пентан, 1-пентен і 1-пентин. Відповідь обґрунтувати.

16. Написати рівняння реакцій циклопропану, циклобутану і циклопентану з наступними реагентами:

а) 1 моль брому;

б) 1 моль водню (в присутності каталізатора).

Назвати одержані сполуки.

17. Написати формули циклопропану, циклобутану, 1,3-циклопентадіену та циклогексену і рівняння реакцій їх з 1 моль брому. Навести пояснення до реакцій.

18. Написати схеми реакцій α-пінену з наступними реагентами:

а) 1 моль хлору;

б) гідрогенбромідом.

19. Написати рівняння реакцій лімонену з наступними реагентами:

а) водою в кислому середовищі;

б) бромною водою;

в) воднем.

20. Написати схеми одержання бензолу з таких вихідних речовин:

а) ацетилену;

б) циклогексану.

Навести приклади реакцій заміщення та приєднання для бензолу. Назвати одержані сполуки.

21. Написати структурні формули чотирьох ізомерних ароматичних сполук складу C8H10 і назвати їх. Зазначити, які ізомери здатні утворювати фталеві кислоти. Написати схеми реакцій їх утворення.

22. Написати схеми реакцій толуолу з наступними реагентами:

а) Br2 (Fe)

б) HNO3 (конц. H2SO4);

в) Cl2 (світло);

г) KMnO4 (H2SO4);

д) CH3Cl (AlCl3).

23. Використовуючи реакцію Вюрца-Фіттіга, одержати пропілбензол. Написати для цієї сполуки схеми реакції взаємодії з нітратною кислотою (у присутності концентрованої сульфатної кислоти); воднем хлористим метилом (у присутності алюміній трихлориду). Назвати одержані речовини.

24. Написати схеми наступних реакцій:

а) пара-метилізопропілбензол з Н2 (

б) орто-ксилол з KMnO4 (H2SO4);

в) бензойна кислота з CH3СОCl (AlCl3).

г) хлорбензол з CH3Cl (AlCl3).

Назвати одержані сполуки.

25. Написати схему реакції одержання етилбензолу за реакцією Фріделя-Крафтса. Для одержаної речовини написати реакції взаємодії з наступними реагентами: Br2 (Fe); .

26. Написати схеми реакцій взаємодії етенілбензолу з наступними реагентами:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д)

27. Написати схеми реакцій одержання з бензолу орто-, мета-, пара-нітротолуолу.

28. Написати схеми реакцій одержання з бензолу орто-, мета-, пара-бромбензойні кислоти.

29. Написати рівняння реакцій бромування у присутності каталізатора наступних сполук:

а) ізопропілбензолу;

б) пара-нітротолуолу;

в) бензолсульфокислоти;

г) бензойної кислоти.

30. Написати схеми реакцій нітрування і сульфування наступних сполук:

а) етилбензолу;

б) нітробензолу;

в) ) м-бромнітробензолу.

31. Одержати відповідний спирт відновленням пропіонового альдегіду і написати для одержаної речовини наступні реакції:

а) внутрішньомолекулярної дегідратації (у присутності концентрованої сульфатної кислоти за умов нагрівання);

б) з металічним натрієм;

в) з гідрогенбромідом.

Назвати одержані сполуки.

32. Одержати етиловий спирт з ацетилену. Написати схеми реакцій, які характеризують властивості етилового спирту (реакції приєднання, заміщення, окиснення, дегідратації). Назвати одержані сполуки за міжнародною номенклатурою.

33. Написати схеми реакцій окиснення первинного, вторинного та третинного спиртів складу С5Н11ОН. Назвати вихідні сполуки та продукти реакції за міжнародною номенклатурою.

34. Написати структурні формули всіх ізомерних ароматичних спиртів складу і для кожного з них реакцію окиснення. Назвати сполуки за міжнародною номенклатурою.

35. Написати структурні формули наступних спиртів:

а) 1-пропанол;

б) 2-бутанол;

в) 3-метил-3-пентанол;

Вказати, які з них є первинними, вторинними та третинними. Написати схеми реакцій окиснення кожного спирту. Назвати продукти реакцій.

36. Одержати дегідратацією відповідних спиртів такі сполуки:

а) метилпропіловий етер;

б) дибутиловий етер;

в) 2-бутен;

г) 2-метил-1-пентен.

37. Зазначити, які етери можна одержати з етилового та ізопропілового спиртів у присутності концентрованої сульфатної кислоти? Назвати одержані етери.

38. Одержати гідратацією відповідних етиленових вуглеводнів такі спирти:

а) 3,3-диметил-2-бутанол;

б) 2-метил-2-пентанол;

в) 3-метил-2-гексанол;

г) 2,3-пентадіол.

Назвати вихідні сполуки і зазначити серед них первинні, вторинні та третинні спирти.

39. Написати схеми одержання 2-пропанолу з наступних сполук:

а) 2-хлорпропану;

б) пропану;

в) 1-пропену;

г) пропанону;

д) пропіну.

40. Одержати одноатомні спирти при відновленні таких сполук:

а) 2-метилпропаналь;

б) метилетилкетон;

в) етилізопропілкетон;

г) 2-метилпентаналь;

д) 2-бутанон.

Назвати одержані спирти за міжнародною номенклатурою.

41. Написати рівняння реакцій:

а) 2,2-диметил-1-бутанолу з метиловим спиртом (в присутності концентрованої сульфатної кислоти);

б) етиленгліколю з купрум(ІІ) гідроксидом;

в) 2-пропанолу з водним розчином біхромату калію (в присутності сульфатної кислоти при нагріванні);

г) гліцерину з нітратною кислотою;

д) бензилового спирту з п’ятихлористим фосфором.

Назвати одержані сполуки.

42. Написати схеми реакцій одержання з пропілового спирту наступних сполук:

а) 1,2-пропандіол;

б) ацетон;

в) пропанова кислота;

г)дипропіловий етер.

43. Написати рівняння реакцій окиснення та внутрішньомолекулярної дегідратації наступних спиртів;

а) 1-бутанол;

б) 2,4-диметил-1- пентанол;

в) 1,3-пентадіол.

Назвати одержані сполуки за міжнародною номенклатурою.

44. Написати схеми реакцій, які характеризують хімічні властивості пропілового спирту: реакції приєднання, заміщення, окиснення, дегідратації, дегідрування. Назвати одержані сполуки за міжнародною номенклатурою.

45. Написати схеми реакцій одержання вторинного пропілового спирту з:

а) відповідного кетону;

б) етиленового вуглеводню.

Написати рівняння реакції одержаного спирту з металічним натрієм і метанолом (у присутності концентрованої сульфатної кислоти). Назвати вихідні та одержані сполуки.

46. Написати схеми реакцій взаємодії:

а) пара-нітрофенолу з натрій гідроксидом;

б) феноляту натрію з йодистим етилом;

в) резорцину з бромною водою;

г) -нафтолу з металічним натрієм.

Назвати одержані сполуки.

47. Написати схеми послідовних реакцій одержання фенолу з бензолу різними способами.

48. Написати схеми реакцій взаємодії фенолу з наступними реагентами:

а) нітратною кислотою;

б) натрій гідроксидом;

в) бромною водою;

г) п’ятихлористим фосфором.

Назвати одержані сполуки.

49. Пояснити відмінності в будові і властивостях фенолів і ароматичних спиртів. Підтвердити пояснення відповідними схемами реакцій.

50. Написати рівняння послідовних реакцій одержання уксуснофенілового естеру за схемою:

бензол бензолсульфокислота натрієва сіль бензолсульфокислоти фенолят натрію фенол уксуснофеніловий естер.

51. Написати схеми реакцій взаємодії наступних пар сполук:

а) пара-бромфенолу з натрій гідроксидом;

б) феноляту натрію з хлористим метилом;

в) оксигідрохінону з надлишком оцтового ангідриду;

г) резорциу з нітратною кислотою.

Назвати одержані сполуки.

52. Виходячи з нафталіну, одержати -нафтол за наступною схемою:

нафталін -сульфонафталін -нафтол.

Написати для кожного перетворення рівняння реакції.

53. Написати структурні формули і назвати ізомерні двоатомні і триатомні феноли. Навести рівняння реакцій взаємодії гідрохінону з натрій гідроксидом; оцтовим ангідридом; п’ятихлористим фосфором.

54. Написати рівняння реакції одержання дифенілового етеру за схемою:

ізопропілбензол фенол фенолят натрію дифеніловий ефір.

55. Написати схеми реакцій, за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення, і назвати всі продукти:

толуол

56. Написати схеми реакцій одержання наступних сполук:

а) фенілетилового етеру;

б) оцтовобензилового естеру.

57. Написати структурні формули чотирьох ізомерних ароматичних гідроксисполук складу С7Н8О та назвати їх. Навести схеми реакцій одного з ізомерів з натрій гідроксидом, бромною водою, воднем (у присутності каталізатору), назвати одержані сполуки.

58. Написати схеми реакції одержання з бензолу наступних сполук:

а) пара-крезолу;

б) мета-нітрофенолу;

в) бензилового спирту.

59. Написати схеми реакцій взаємодії наступних пар сполук:

а) орто-нітрофенолу з оцтовим ангідридом;

б) феноляту натрію з йодистим пропілом;

в) бензилового спирту з масляною кислотою (в присутності концентрованої сульфатної кислоти;

г) β-нафтолу з калій гідроксидом.

Назвати одержані сполуки.

60. Написати схеми реакцій одержання пара-нітрофенолу за схемою:

бензол бензолсульфокислота фенолят натрію фенол паранітрофенол.

61. Навести схеми реакцій, що відбуваються при каталітичному дегідруванні первинного та вторинного бутилових спиртів. Пояснити хімічні властивості одержаних сполук.

62. Одержати оцтовий альдегід з ацетилену і написати для цього альдегіду схеми реакції:

а) окиснення;

б) відновлення;

в) приєднання.

Назвати одержані сполуки.

63. З 1-бутину за реакцією гідратації (реакція Кучерова) одержати бутанон і для нього написати схеми таких реакцій: окиснення, відновлення і взаємодії з сильною кислотою та гідроксламіном. Назвати одержані сполуки.

64. Окисненням відповідних спиртів одержати наступні оксосполуки: 2-метилбутаналь, метилізопропілкетон. Порівняти їх хімічні властивості на прикладі реакцій окиснення. Назвати вихідні та одержані сполуки.

65. Написати структурні формули ізомерних альдегідів та кетонів загальної формули С4Н8О та назвати їх за міжнародною номенклатурою. Для одного з ізомерів написати схеми наступних реакцій:

а) приєднання синильної кислоти;

б) приєднання водню (в присутності нікелю);

в) окиснення.

Назвати одержані сполуки.

66. Написати для масляного альдегіду схеми наступних реакцій:

а) «срібного дзеркала»;

б) альдольної конденсації;

в) відновлення.

Назвати одержані сполуки.

67. Написати схеми реакцій взаємодії наступних пар сполук:

а) бутаналь з купрум (ІІ) гідроксидом при нагріванні;

б) метилізопропілкетон з натрій гідрогенсульфітом;

в) 2-пентанон з п’ятихлористим фосфором;

г) 4-метил-2-гексанон з гідроксил аміном.

Назвати одержані сполуки.

68. Написати структурні формули трьох кетонів складу С5Н10О і назвати їх. Для одного з ізомерів написати схеми наступних реакцій:

а) окиснення;

б) відновлення;

в) взаємодії з фенілгідразином.

Назвати одержані сполуки.

69. Одержати диметилкетон різними способами (окиснення спиртів, гідроліз дигалогенопохідних вуглеводнів, піроліз солей карбонових кислот, тощо) і написати для нього реакції взаємодії з натрій гідрогенсульфітом і гідроксиламіном. Назвати вихідні та одержані сполуки за міжнародною номенклатурою.

70. Із відповідного ацетиленового вуглеводню за реакцією Кучерова одержати 4-метил-2-пентанон. Навести схеми реакцій приєднання і заміщення для цієї сполуки. Назвати вихідні та одержані сполуки за міжнародною номенклатурою.

71. Одержати з відповідних спиртів масляний альдегіду та метилетилкетон. Написати схеми реакцій відновлення та окиснення цих сполук. Усі сполуки назвати за міжнародною номенклатурою.

72. Написати структурні формули наступних сполук:

а) ізомасляний альдегід;

б) метилізопропілкетон;

в) 3-метил-пентаналь;

г)2,2-диметил-3-гексанон;

д) 2,4-пентадіон.

Написати схеми реакцій окиснення ізомасляного альдегіду і відновлення метилізопропілкетону. Назвати одержані сполуки.

73. З 1-хлорбутану одержати бутанон і для нього написати схему реакції відновлення. Назвати усі речовини за міжнародною номенклатурою.

74. Написати схеми реакцій взаємодії наступних сполук:

а) бутаналь з фелінговим розчином;

б) метилізопропілкетон з натрій гідрогенсульфітом;

в) 3-пентанон з п’ятихлористим фосфором;

г) 2-метил-пентаналь з фенілгідразином;

д) 2,3-диметилгексаналь з метиловим спиртом.

Назвати одержані сполуки за міжнародною номенклатурою.

75. Запропонувати декілька способів добування бутаналю і написати для нього схеми реакцій:

а) «срібного дзеркала»;

б) взаємодії з воднем;

в) взаємодії з фенілгідразином.

Назвати одержані сполуки.

76. Одержати оцтову кислоту з бромистого метилу (за допомогою нітрильного синтезу). Написати схеми реакцій оцтової кислоти з:

а) етанолом у присутності концентрованої сульфатної кислоти;

б) п’ятихлористим фосфором;

в) магній гідроксидом.

Назвати одержані сполуки.

77. Навести схеми реакцій одержання валеріанової кислоти з амілового спирту. Написати реакції її взаємодії з наступними сполуками:

а) кальцій оксидом;

б) 2-бутанолом ( у присутності концентрованої сульфатної кислоти);

в) амоніаком при нагріванні.

Назвати одержані сполуки.

78. Одержати щавелеву кислоту окисненням відповідного двохатомного спирту та написати схеми реакцій цієї кислоти з:

а) метиловим спиртом у присутності концентрованої сульфатної кислоти;

б) натрій гідроген карбонатом;

в) п’ятихлористим фосфором.

Назвати одержані сполуки.

79. Написати схему послідовного одержання естеру, виходячи з пропаналю та пропанону (через стадії одержання кислоти та спирту). Назвати сполуки і написати для одержаного естеру схему лужного гідролізу.

80. З бурштинової кислоти одержати наступні сполуки:

а) бурштиновй ангідрид;

б) дипропіловий естер бурштнової кислоти;

в) монохлорангідрид бурштинової кслоти;

г) амід бурштинової кслоти

81. Одержати ізомасляну кислоту окисненням відповідної карбонільної сполуки. Написати схеми реакцій взаємодії цієї кислоти з наступними сполуками:

а) крейдою;

б) п’ятихлористим фосфором;

в) 2-пропанолом (у присутності концентрованої сульфатної кислоти).

Назвати одержанні сполуки.

82. Виходячи з 1-хлорпропану, одержати пропіонову кислоту та написати схеми реакції її взаємодії:

а) з содою;

б) з етиловим спиртом у присутності концентрованої сульфатної кислоти;

в) з аміаком за умов нагрівання нагріванні.

Назвати одержані сполуки.

83. Виходячи з ацетилену та етилового спирту, одержати етилацетат і написати для одержаного естеру схеми реакцій взаємодії з натрій гідроксидом; амоніаком і ізопропіловм спиртом. Назвати одержані сполуки.

84. Одержати пропіонову кислоту з 1,1,1-трихлорпропану та написати схеми реакцій взаємодії цієї кислоти з наступними сполуками:

а) п’ятихлористим фосфором;

б) ізопропіловим спиртом (у присутності концентрованої сульфатної кислоти);

в) аміаком;

г) кальцій гідроксидом.

85. Написати формули молочної, яблучної, винної та лимонної кислот. Визначити атомність і основність кожної з цих кислот Написати схеми реакцій одержання виннокислого калію, молочнокислого амонію, діаміду яблучної кислоти.

86. Написати схеми реакцій взаємодії наступних сполук:

а) L-молочна кислота з пропіловим спиртом;

б) саліцилова кислота з концентрованою нітратною кислотою у присутності концентрованої сульфатної кислоти;

в) галова кислота з надлишком калій гідроксиду;

г) мезовинна кислота з металічним натрієм.

87. Написати схеми реакцій утворення молочної кислоти з:

а) оцтового альдегіду;

б) пропіонової кислоти;

в) піровиноградної кислоти.

88. Одержати, виходячи з брометану, наступні сполуки:

а) малонову кислоту;

б) бурштинову кислоту;

в) фталеву кислоту.

89. Навести рівняння реакцій одержання з оцтової кислоти: оцтового ангідриду; оцтовокислого кальцію; ізопропілацетату; нітрилу оцтової кслоти.

90. Написати схеми реакцій одержання акрилової кислоти наступними способами:

а) дегідрогалогенуванням галогенопохідної кислоти;

б) дегідратацією оксикислоти;

в) виходячи з ацетилену.

Назвати вихідні сполуки за міжнародною номенклатурою.

91. Написати схему таутомерних перетворень D-фруктози. Пояснити існування ізомерних циклічних форм молекул (α- і β-форми). Написати реакцію взаємодії α-D-фруктопіранози з етиловим спиртом, назвати продукт реакції.

92. Написати схему таутомерних перетворень D-манози і відмітити в молекулі асиметричні атоми Карбону. Написати реакції взаємодії α-D-манопіранози з купрум(ІІ) гідроксидом за умов нагрівання і метанолом. Назвати продукти реакції.

93. Пояснити, за допомогою яких реакцій можна відрізнити сахарозу і мальтозу. Написати схеми відповідних реакцій. Дати пояснення щодо відновлюючих і невідновлюючих властивостей дисахаридів.

94. Написати схеми будови молекул крохмалю та целюлози з використанням формул Хеуорса, пояснити схожість і відмінність їх будови. Охарактеризувати властивості цих сполук.

95. Написати структурну формулу і назву відновлюючого дисахариду, який утворюється з двох молекул α-D-глюкопіранози. Написати схему реакції окиснення цього дисахариду.

96. Пояснити, за допомогою яких реакцій можна відрізнити сахарозу і лактозу. Написати схеми відповідних реакцій. Дати пояснення щодо відновлюючих і невідновлюючих властивостей дисахаридів.

97. Пояснити будову і властивості фракцій крохмалю — амілози й амілопектину. Скласти схему ступінчастого гідролізу крохмалю і пояснити його значення.

Написати схеми утворення піранозних і фуранозних α- і β-форм D-фруктози. Відмітити всі асиметричні атоми Карбону.

98. Навести і пояснити будову молекули сахарози. Охарактеризувати процес інверсії сахарози, процес карамелізації.

99. Навести схеми реакцій одержання аскорбінової кислоти. Пояснити її властивості та значення.

100. Використовуючи формули Хеуорса, навести будову молекул мальтози і сахарози. Пояснити, який із цих дисахаридів і чому є відновлюючим. Пояснення підтвердити відповідними схемами реакцій.

101. Написати структурну формулу і назву невідновлюючого дисахариду, який утворюється з двох молекул α-D-глюкопіранози. Пояснити властивості одержаного дисахариду і навести відповідні схеми реакцій.

102. Навести схеми реакцій окиснення моносахаридів до -онових, -арових, -уронових кислот. Пояснити, для молекул яких із цих кислот характерні таутомерні перетворення. Написати схеми відповідних реакцій. Назвати одержані сполуки.

103. Пояснити будову і властивості клітковини. Одержати естери клітковини з нітратною кислотою: колоксилін і піроксилін та пояснити їх використання.

104. Написати схему кислотного гідролізу крохмалю. Пояснити сутність і значення процесів декстринізації і клейстеризації крохмалю.

105. Написати і пояснити будову пектинових речовин. Зазначити їх значення і використання.

106. Пояснити будову та ізомерію амінокислот. Написати схеми наступних реакцій:

а) цистеїну з лугом;

б) серину з хлоридною кислотою;

в) гліцину з аспарагіновою кислотою.

Назвати одержані сполуки.

107. Пояснити, які сполуки називаються поліпептидами. Написати схему реакції утворення трипептиду гліцил-цистеїл-фенілаланіну.

108. Виходячи з будови молекул амінокислот, пояснити їх фізичні властивості. Написати схему реакції одержання трипептиду з цистеїну, фенілаланіну та аспарагінової кислоти. Назвати одержаний трипептид.

109. Пояснити, які сполуки називаються амінами, навести їх класифікацію. Написати схеми реакцій етиламіну з:

а) хлоридною кислотою;

б) нітритною кислотою;

в) ацетилхлоридом.

Назвати продукти реакції.

110. Охарактеризувати хімічні властивості амінокислот на прикладі аланіну (утворення внутрішньої солі, амфотерні властивості, характерні реакції за функціональними групами). Написати схеми відповідних реакцій і назвати одержані сполуки.

111. Пояснити, які сполуки називаються білками і навести їх класифікацію. Одержати трипептид з аланіну і двох молекул гліцину. Назвати одержаний трипептид.

112. Написати приклади відомих α-амінокислот: моноаміномонокарбонової, діаміномонокарбонової і моноамінодикарбонової. Пояснити на їх прикладі поняття ізоелектричної точки кислот. Для однієї з наведених кислот написати рівняння реакцій з хлоридною кислотою і натрій гідроксидом. Назвати одержані сполуки.

113. Пояснити , які сполуки називаються амінами, види їх ізомерії. Написати формули первинного, вторинного і третинного амінів складу С3Н9N та схеми реакцій цих амінів з нітритною кислотою.

114. Пояснити властивості α-амінокислот. Написати схеми реакцій аспарагінової кислоти з:

а) калій гідроксидом;

б) нітратною кислотою;

в) двома молекулами гліцерину.

Назвати одержані сполуки.

115. Написати схему гідролізу білка і пояснити його значення. Написати схему реакції одержання трипептиду з гліцину, глутамінової кислоти і цистеїну. Назвати одержаний трипептид.

116. Пояснити, що таке пептидний зв’язок. Написати схему реакції одержання тетрапептиду аланіл-серил-гліцил-лізину. Визначити кольорові реакції, які характерні для наведеного тетрапептиду.

117. Дати загальну характеристику хімічних властивостей α-амінокислот. Написати такі реакції для амінокислот:

а) дисоціація лізину;

б) аспарагінової кислоти з лугом;

в) аланіну з нітритною кислотою.

Назвати одержані сполуки.

118. Зазначити і пояснити, яку реакцію середовища, кислу, лужну або нейтральну, мають водні розчини:

а) аланіну;

б) аспарагінової кислоти;

в) лізину.

Написати схеми дисоціації цих кислот.

119. Охарактеризувати властивості білків (гідроліз, гідратація, дегідратація, осадження). Написати схему реакції одержання трипептиду з цистеїну, лізину та аланіну. Назвати одержаний трипептид і визначити кольорові реакції, які характерні для цього трипептиду.

120. Пояснити, що таке пептиди і пептидний зв’язок. Написати схему реакції утворення тетрапептиду, послідовно з’єднуючи аланін, фенілаланін, гліцерин та аспарагінову кислоту. Назвати одержаний тетрапептид і визначити для нього значення ізоелектричної точки.

121. Написати схему утворення змішаного тригліцериду з гліцерину, олеїнової і двох молекул стеаринової кислот, назвати його. Навести схему омилення цього жиру і пояснити за яких умов утворюється тверде і рідке мило.

122. Написати структурну формулу олеоліноленостеарину і пояснити, як визначається консистенція жиру з тригліцеридами переважно такого складу. Підтвердити ненасиченість цього тригліцериду схемою відповідної якісної хімічної реакції.

123. Написати схему одержання пальмітодистеарину і пояснити, як визначається консистенція жиру з тригліцеридами переважно такого складу. Одержати з тригліцериду рідке і тверде мило. Назвати одержані сполуки.

124. Написати схему утворення бутироліноленостеарину і схему його гідрогенізації. Назвати одержаний тригліцерид і зазначити схему його кислотного гідролізу.

125. Написати формули п’яти кислот, які найчастіше входять до складу жирів і масел. Пояснити, як визначається консистенція жиру. Навести схему каталітичного гідрування олеоділінолену, назвати продукт реакції і охарактеризувати властивості вихідного і одержаного тригліцериду.

126. Написати структурну формулу змішаного тригліцериду, який утворено з пальмітинової, олеїнової і лінолевої кислот, назвати його і пояснити, як визначається консистенція жиру з тригліцеридами переважно такого складу. Навести схему каталітичного гідрування цього тригліцериду і охарактеризувати властивості вихідного і одержаного жиру.

127. Одержати естер з гліцерину, пальмітинової і ліноленової кислоти, назвати його. Навести схему каталітичного гідрування цього тригліцериду. Охарактеризувати процеси, що перебігають під час згіркнення жиру.

128. Написати схему одержання пальмітодистеарину і зазначити консистенцією жиру з тригліцеридами переважно такого складу. Навести схему гідролізу цього тригліцериду у присутності натрій гідроксиду і назвати продукти реакції.

129. Написати схеми реакцій кислотного і лужного гідролізу тристеарину. Навести схему взаємодії продукту лужного гідролізу з кальцій гідрогенкарбонатом. Назвати усі одержані сполуки.

130. Написати схему реакції одержання олеопальмітостеарину і зазначити консистенцією жиру з тригліцеридами переважно такого складу. Навести схему гідролізу цього жиру у присутності калій гідроксиду і відмітити консистенцію утвореного мила?

131. Дати визначення класу сполук жири. Від чого залежить консистенція жиру? Написати структурні формули змішаного тригліцериду пальмітодіолеїну, охарактеризувати його властивості, навівши схеми відповідних реакцій. Навести схему якісної реакції, що підтверджує властивості тригліцериду як ненасиченої сполуки.

132. Написати схеми реакцій одержання тригліцеридів:

а) бутиропальмітостеарину;

б) триолеїну.

Порівняти фізичні та хімічні властивості зазначених тригліцеридів, відповідь підтвердити схемами реакцій.

133. Написати схеми таких реакцій:

а) каталітичного гідрування ліноленодіолеїну;

б) омилення пальмітодистеарину.

Назвати продукти реакцій.

134.Одержати змішаний тригліцерид з олеїнової, лінолевої і ліноленової кислот і навести схему його гідрогенізації. Назвати вихідний тригліцерид і продукт гідрогенізації і порівняти їх властивості.

135.Провести лужний гідроліз (омилення) змішаного тригліцериду пальмітоолеостеарину. Написати схеми реакцій однієї з одержаних солей з сульфатною кислотою, з кальцій хлоридом.

136. Написати структурну формулу піридину і навести схеми реакцій, які характеризують властивості цієї сполуки (відношення піридину і β-метилпіридину до дії окисників), реакція з гідрогенхлоридом; нітрування піридину.

137. Написати структурні формули піридину та ізомерів етилпі-ридину. Назвати ізомери, для одного з них написати схеми реакції з:

а) хлоридною (соляною) кислотою;

б) окисником.

138. Дати визначення класу гетероциклічних сполук. Одержати тіофен з ацетилену і гідрогенсульфуру і стисло охарактеризувати цю сполуку. Написати схеми реакцій сульфування і хлорування тіофену.

139. Одержати фурфурол з пентози. Охарактеризувати властивості фурфуролу і його галузі використання (написати схеми реакцій окиснення і відновлення фурфуролу).

140. Написати формули фурану, індолу і нікотинової кислоти. Зазначити, які гетероатоми містять ці сполуки. Написати реакції взаємодії фурану з амоніаком, індолу з киснем і нікотинової кислоти з лугом.

141. Написати схеми реакції пірролу з:

а) металічним калієм;

б) воднем (у присутності каталізатору);

в) гідрогенсульфуром (у присутності Al2O3).

Назвати одержані сполуки. Охарактеризувати значення піролу для життєдіяльності тварин і рослин.

142. Стисло охарактеризувати властивості фурану як ароматичної сполуки. Написати схеми реакцій фурану з:

а) ацетилнітратом;

б) бромом (у діоксані);

в) оцтовим ангідридом.

Назвати одержані сполуки.

143. Написати структурні формули фурфуролу і пірослізевої кислоти. Стисло охарактеризувати хімічні властивості фурфуролу. Зазначити способи одержання фурфуролу?

 

144. З ацетилену й амоніаку одержати піролідин за схемою:

 

Ацетилен + амоніак Пірол Піролідин

 

Охарактеризувати хімічні властивості піролу (реакції з металічним калієм і воднем) і зазначити схеми відповідних реакцій.

145. Написати схеми наступних реакцій:

а) пірідину з воднем (у присутності каталізатору);

б) фурфуролу з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду;

в) тіофену з водою (у присутності каталізатору).

Назвати одержані сполуки.

146. Написати послідовно реакції за схемою:

 

Нікотинова кислота амонійна сіль нікотинової кислоти Амід нікотинової кислоти

 

Охарактеризувати біологічне значення нікотинової кислоти й аміду нікотинової кислоти.

147. Написати схеми послідовних перетворень:

 

Пентоза Фурфурол Пірослізева кислота Натрієва сіль пірослізевої кислоти

 

148. Написати схеми наступних реакцій:

а) фурану з амоніаком (у присутності Al2O3);

б) тіофену з водою (у присутності Al2O3);

в) нікотинової кислоти з лугом.

Зазначити, які гетероатоми містять вихідні сполуки.

149. Дати визначення класу гетероциклічних сполук. Написати схему взаємних перетворень п’ятичленних гетероциклів за Юр’євим. Обґрунтувати ароматичний характер п’ятичленних гетероциклів?

150. Написати реакції послідовних перетворень за схемою:

 

Індол Індоксил Індиго

 

Стисло охарактеризувати використання індиго у галузях промисловості.


ЗМІСТ

 

1 Загальні вказівки 3

2 Рекомендована навчально-методична література 3

3 Типові навчальні задачі та приклади їх розв’язання 5

4 Вказівки до вибору контрольних завдань,

оформлення та виконання контрольних робіт 21

5 Варіанти контрольних робіт 25

 


 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОНТРОЛЬНА РОБОТА | Навчальне видання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.021 сек.