Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зміст розрахунково-пояснювальної записки

056-194

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи з курсу «Теплопостачання» для студентів спеціальності 6.092100 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Усіх форм навчання

 

  Рекомендовано до друку методичною комісією ІВГ зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» Протокол № 6 від 19 лютого 2004 року  

 

Рівне 2004

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теплопостачання» для студентів спеціальності 6.092100 «Теплогазопостачання і вентиляція» усіх форм навчання /В.А. Ковальчук, - Рівне: УДУВГП, 2004, - 28 с.

 

Упорядник: В.А. Ковальчук, канд. техн. наук., доцент

 

Відповідальний за випуск М.М. Гіроль, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення ..................................................................................................
2. Завдання на курсову роботу .....................................................................................
3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки ...........................................................
4. Вихідні дані для проектування ................................................................................
5. Визначення теплових потоків на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання
6. Побудова графіків теплового споживання ..............................................................
7. Побудова графіків відпуску теплоти .......................................................................
8. Конструювання теплової мережі .............................................................................
9. Визначення витрат мережевої води .........................................................................
10. Гідравлічний розрахунок теплової мережі ............................................................
11. Підбір мережевих і підживлювальних насосів .....................................................
Література .....................................................................................................................
Додатки .........................................................................................................................

 

1 Загальні положення

 

В курсовій роботі по розділу «Теплопостачання» студентам пропонується розробити проектні рішення та виконати розрахунки двотрубної водяної системи теплопостачання житлового району міста з джерелом теплоти котельна або ТЕЦ. Метою виконання курсової роботи є закріплення студентами теоретичних знань і отримання навичок розрахунку та конструювання систем теплопостачання.

Курсова робота виконується у відповідності до діючих будівельних норм і правил, системи проектної документації для будівництва, а також із урахуванням вимог до економного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення матеріалоємності, підвищення якості та ефективності виробництва енергетичних ресурсів.

У процесі проектування студентам слід користуватися конспектами лекцій, підручниками, посібниками, методичними вказівками, довідниками тощо.

Завдання на курсову роботу

 

Завдання на курсову роботу слід приймати за додатком 1 методичних вказівок [2] із вибором варіанту завдання за номером у журналі викладача. Варіанти генпланів міста та кварталу видає викладач.

 

Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Розрахунково-пояснювальна записка повинна вміщувати наступні розділи.

1. Вступ.

2. Вихідні дані для проектування.

3. Визначення теплових потоків на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання.

4. Побудова графіків теплового споживання.

5. Побудова графіків відпуску теплоти.

6. Конструювання теплової мережі.

7. Визначення витрат мережевої води.

8. Гідравлічний розрахунок теплової мережі.

9. Підбір мережевих і підживлювальних насосів.

10. Література.

Розрахунково-пояснювальна записка пишеться чорнилом, кульковою ручкою або набирається на комп’ютері в редакторі Word for Windows. Розмір аркушу 210х297 (А4). Поля: ліве - 30 мм, верхнє - 15 мм, праве - 10 мм, нижнє - 20 мм. Розмір шрифту 14 кегель, текст друкується через 1,5 інтервали і вирівнюється на ширину аркуша.

Взірець титульного аркуша наведений у додатку 1.

Пояснення та розрахунки в записці потрібно викладати коротко з обгрунтуванням прийнятих рішень, техніко-економічними даними та зазначенням літературних джерел, перелік яких наводиться в кінці записки. Цифра, яка вказує порядковий номер літературного джерела, береться в квадратні дужки, наприклад [4].

Формули записують окремим рядком. Під формулою, починаючи з слова «де», записують літерні значення із зазначенням розмірності.

Усі ілюстрації в тексті називаються малюнками і нумеруються із зазначенням номера розділу і номера малюнка, наприклад: мал. 4.5. Під малюнком розміщуються назва малюнка та умовні позначення.

Розрахунки, що повторюються, потрібно подавати у вигляді таблиць, які розміщуються після згадування їх у тексті. Таблиці нумеруються так само як малюнки, наприклад: таблиця 3.2. Назва таблиці розміщується над нею. Посилання на таблицю в тексті приводять в тексті скорочено, наприклад: табл. 2.3.

Графіки виконують на міліметровому папері.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Вихідні дані для проектування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.