Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АІС «ПОДАТКИ»

Ефективного функціонування існуючої в Україні галузі оподаткування можна досягти за умови ЇЇ глибокої модернізації, од­ним із найважливіших складників якої є впровадження сучасних ін­формаційних технологій на всіх рівнях ієрархічної структури галузі.

Інформатизація ДПАУ — це об'єктивний процес, який має охо­пити галузь у цілому. Фундаментальною основою інформатизації є створення високоорганізованого середовища, яке. з одного боку, має включати й об'єднувати в рамках всієї податкової служби України інформаційне, телекомунікаційне, комп'ютерне, програмне забезпе­чення, інформаційні технології, мережі ЕОМ, бази даних і знань, інші засоби інформатизації, а з іншого боку — забезпечувати мож­ливість створення І використання ефективного системно-аналітич­ного апарату, що дозволить на якісно новому рівні інформаційного обслуговування провадити як повсякденну оперативну роботу, так і системний аналіз стану та перспектив діяльності податкової служби в цілому; приймати науково-обгрунтовані рішення щодо реалізації податкової політики України.

Рівень інформатизації податкової служби України порівняно Західними країнами значно нижчий- Водночас на сьогодні проведе­но значний обсяг робіт із модернізації засобів автоматизації функцій районних, обласних і головної податкових адміністрацій. Створено й функціонує Державний реєстр фізичних осіб — платників подат­ків та інших обов'язкових платежів, де під час реєстрації в Держав­ному реєстрі кожній фізичній особі централізовано надається єдиний Ідентифікаційний номер. Розроблено понад 50 АРМ, які забез­печують виконання обліково-розрахункових функцій практично в усіх підрозділах податкових адміністрацій. З їх допомогою автома­тизовано найбільш рутинні процедури обробки даних. У кількох об­ластях створюються локальні мережі, що об'єднують автономні АРМ. Впроваджена й експлуатується система зв'язку між районни­ми, обласними і центральною адміністраціями в режимі електронної пошти з використанням комутованих каналів.

Але оскільки роботи виконувалися за відсутності чіткої концеп­ції розвитку інформаційної інфраструктури податкової служби і час­то були реалізовані без додержання єдиних стандартів та технологій, то не було досягнуто бажаного результату — значного впливу на підвищення рівня надходжень до бюджетів держави.

Здійснити інформатизацію ДПАУ в умовах кризового стану еко­номіки і обмежених ресурсів можна лише шляхом чіткого визначен­ня пріоритетних напрямків із концентрацією на них фінансових, ма­теріальних і трудових ресурсів.

В управлінні комп'ютеризації Головної Державної податкової адміністрації України створюється й послідовно впроваджується в експлуатацію Автоматизована інформаційна система (А1С) «Податки». Ця система централізовано поширюється в податкових адміністраціях районного рівня для зручнішого, оперативного та всеосяжного обліку нарахування, надходження податкових платежів та контролю за виконанням податкового законодавства в Україні. А1С «Податки» включає в себе функціональні підсистеми, комплекси за­дач, задачі та функції, які використовуються у структурних підроз­ділах ДПА районного рівня-у^вирлядг системи взаємопов'язаних АРМ спеціалістів-податківців відповідних управлінь: АРМ інспектора по обліку( реєстрація платників); АРМ обліку надходжень до бюджету («Держдоходи»); АРМ реєстрації бухгалтерської звітності; АРМ складання звітності; АРМ контроль та аудит;

АРМ «Податки в Україні» (чинні закони України). АРМ «Валютна інспекція»

Взаємозв'язок АРМ, які функціонують в ДПІ районного рівня, можна простежити на прикладі розв'язання комплексу задач «Облік надходжень і контроль сплати ПДВ з юридичних осіб» (рис. 8.2). [Основні функції АІС «Податки» такі.

1. Облік платників на підставі статутних документів (реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і т.ін.).

2. Збір інформації про відкриття рахунків у банках платниками. Ця функція виконується на підставі письмових повідомлень про від­криття та закриття рахунків, які надходять з банківських установ у Рис. 8.2. Схема функціональних зв'язків в разі розв’язунаїшя комплексу задач «Облік надходжень і контроль сплати ПДВ юридичних осіб» триденний термін (згідно з Інструкцією ЛЬЗ Національного банку України «Про відкриття банками рахунків у національній та інозем­ній валюті»).

3. Отримання інформації про внесення та виключення платників з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України. Ця інформація надходить з органів статистики, районної адміністра­ції та Арбітражного суду.

4. Збір інформації про економічну діяльність підприємств. Ці по­відомлення формуються на підставі бухгалтерської звітності, яка ре­
гулярно надається підприємствами до податкової адміністрації.

5. Оперативне отримання даних про надходження грошових ко­штів про сплату податків. Ця Інформація подається у формі платіж­них повідомлень та реєстру надходжень з банківських установ.

6. Проведення перевірок правильності сплати податків згідно з планами перевірок та за замовленням.

7. Формування звітності до Головної, міської та обласної подат­кової адміністрації.

8. Економічний аналіз діяльності податкової адміністрації та ста­ну обслуговуваного району.

Перелічені функції притаманні А1С «Податки» Державної подат­кової адміністрації районного рівня. У ній використано традиційну методику обліку надходжень до бюджету, а також визначено порядок розв'язування задач із застосуванням персональних комп'ютерів.

Ввід даних до персонального комп'ютера з первинних докумен­тів здійснює користувач системи на робочому місці з клавіатури. При цьому дані, що вводяться, контролюються візуально на екрані дисплея. Крім того, дані, які вводяться (код фінансового органу, да­та, вид операції, номер документа, сума по кварталах, загальна сума за період), контролюються також автоматично за різними ознаками. Наприклад, дата не повинна бути більша за поточну календарну і т. ін. У випадку помилки на екрані з'явиться попереджувальне пові­домлення, на підставі якого працівник внесе виправлення. Інформа­ція, яка вводиться, після контролю зберігається в пам'яті комп'ю­тера в БД, яка далі використовується для отримання всіх видів вихі­дних документів.

Завдяки автоматизації наведених функцій, створенню на їх базі АІС «Податки» ДПА районного рівня можна вивільнити висококва­ліфікованих спеціалістів від виконання технічних функцій. Органі­зація в рамках системи автоматизованих робочих місць для кожного фахівця ДПА дає змогу останньому своєчасно отримувати достовір­ну та повну інформацію для виконання своїх функціональних обов'яз­ків І забезпечує;

• вдосконалення оперативності роботи та продуктивності праці
податкових інспекторів;

• підвищення достовірності даних щодо обліку платників подат­ків І ефективності контролю за додержанням податкового законо­давства;

• оперативне отримання даних про надходження податків (за кожним платником податків або їх групою, за кожним видом подат­ку або групою податків) за запитом на будь-яку дату обліку на будь-яких вертикальних рівнях системи управління оподаткуванням;

• поліпшення якості та підвищення оперативності бухгалтерсь­кого обліку;

• поглиблений аналіз динаміки надходження сум податків І мо­жливість прогнозування цієї динаміки;

• забезпечення повного й своєчасного інформування податко­вих адміністрацій усіх рівнів про податкове законодавство на будь-яку дату обліку, починаючи з поточної і раніш;

• своєчасне інформування адміністрації території, яка обслуго­вується ДПА, про надходження податків і додержання податкового законодавства;

• скорочення обсягу паперового документообігу;

• підвищення оперативності та якості рішень, які приймаються щодо керування оподаткуванням з метою підвищення ефективності його функціонування.

Зауважимо, що неодмінною вимогою щодо успішного функціо­нування автоматизованої інформаційної системи «Податки» є забез­печення конфіденційності інформації, її захисту від несанкціонова­ного доступу, умисного зруйнування та кражі. Реалізація цих умов досягається системою організаційних, технічних і програмних засо­бів захист}'.

На практиці функціонування системи АІС «Податки» додержуєть­ся принцип децентралізованого збору та обробки інформації (на ро­бочому місці співробітника), що дозволяє підвищити повноту, точ­ність і актуальність документів, які готуються, прискорити їх підго­товку. Продуктивність праці на рутинних операціях збільшується в кілька разів завдяки використанню на АРМах спеціального програм­ного забезпечення. Широко застосовуються також розвинені засоби електронних комунікацій (мережні засоби, електронна пошта і т.ін.)

8.3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Процес управління неможливий без перетворення інформації, а тому організація інформаційного забезпечення в ін­формаційних системах набуває особливого значення. Система ін­формаційного забезпечення (ІЗ) будується залежно від ряду факто­рів і передбачає створення єдиного інформаційного фонду, систе­матизацію та уніфікацію показників і документів, розробку засобів формалізованого опису даних і т.ін. Цей неповний перелік вже ха­рактеризує складність та багатоаспектнІсть розробки й структурної побудови ІЗ залежно від вирішуваних завдань, структури економі­чної системи в цілому, складу функцій управління та способів пе­ретворення інформації, а також форм подання інформації та спосо­бів опису даних.

ІЗ включає методичні та інструктивні матеріали, єдину систему класифікації та кодування економічної інформації, інформаційну ба­зу. Остання, у свою чергу, поділяється на позамашинну (норматив­но-довідкові документи, уніфіковані системи вхідних та вихідних документів) і машинну ( масиви бази даних)

У разі автоматизованого розв'язування комплексу задач реєстра­ції платників податків крім первинних документів використовується нормативно-довідкова інформація загальнодержавних та галузевих класифікаторів:

• ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств, організа­цій України;

• СПАТО — Система позначень автономій, територій, областей;

• ЗКГНГ — Загальний класифікатор галузей народного госпо­дарства;

• УКВЕД — Український класифікатор видів економічної діяль­ності;

• УКФВ — Український класифікатор форм власності;

• КОПФГ — Класифікатор організаційно-правових форм госпо­дарювання;

• СПОДУ — Система позначень органів державного управління;

• УСГК — Українська стандартна галузева класифікація;

• УКУД — Український класифікатор управлінських документів;

• УБК — Українська бюджетна класифікація;

• класифікатор видів платників податків;

• класифікатор банківських установ.

Найбільш місткою та важливою частиною ІЗ є інформаційна база, до якої входять нормативно-довідкові документи та вхідні і вихідні інформаційні повідомлення. Нормативно-довідкові документи міс­тять інформацію про розміри ставок за кожним із видів податкових платежів, процентну ставку НЬУ, довідкові відомості про податкову систему України в цілому, кожну ДЛА, платників податків, банківсь­кі установи, в яких перебувають розрахункові рахунки платників та бюджетні рахунки, іншу інформацію.

Вхідні інформаційні повідомлення та документи надходять до ДПА ззовні.

8.4. ЗОВНІШНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ

Ефективність функціонування податкової служби зна­чною мірою залежить від своєчасності надходження інформації. Обмін інформацією між рівнями управління в межах податкової си­стеми України здійснюється за допомогою електронної пошти. З верхнього рівня (Головної ДПА України) до підлеглих рівнів (обла­сних, районних ДПА) направляються різного роду законодавчі, ме­тодичні та нормативні матеріали, нові версії та засоби програмного забезпечення і т.ін. Знизу, тобто з ДПА районного рівня до обласно­го направляються файли, в яких міститься регламентна звітна ін­формація про платників, стан податкових платежів, виконання пла­тіжної дисципліни і т.Ін. згідно зі строками її надання, а також інформація щодо неформалізованих запитів. На обласному рівні на­громаджуються дані, які надходять із районних ДПА, агрегуються в цілому по ДПА обласного рівня і передаються до Головної ДПА України. На підставі цієї інформації органи законодавчої та вико­навчої влади мають змогу оцінювати виконання прибуткової части­ни бюджету України, а також робити висновки про те, як працюють Закони за кожним із податків. Водночас зростає актуальність підго­товки законодавчих та нормативних актів для забезпечення взаємо­дії податкової адміністрації з банками, фінансовими органами, орга­нами державної влади на місцях, правоохоронними та митними органами. Документи мають відображати як питання отримання ін­формації ДПА, лак і питання надання інформації податковими слу­жбами Іншим організаціям.

Основні джерела надходження інформації до ДПА: платник, банк, фінансовий відділ райдержадміністрації. Споживачі інформа­ції районної ДПА — це платник, ДПА вищого рівня, фінансовий відділ райдержадміністрації. Інформація щодо окремих платників передається:

• до арбітражного суду — застосування закону про банкрутство;

• до податкової поліції — застосування статті 148 Кримінально­го кодексу України.

Платники в установлені терміни подають до ДПА відповідні звіт­ні документи про господарську діяльність. Ці звіти та декларації традиційно подавалися до ДПА на паперових носіях. З Ш кварталу 1997 року у практиці роботи ДПА запроваджено електронну форму бухгалтерської звітності (ЕЗ) платників податків — юридичних осіб. Електронна звітність подасться платниками на дискетах 3,5 дюйма і, разом з підписаними паперовими копіями, приймається на виділе­ному робочому місці в ДПА.

Звітність платники формують за допомогою спеціального про­грамного засобу «Клієнт-3», інтегрованого за форматами даних і протоколом передавання з комп'ютерними системами ДПА. Про­грамні засоби надають платникам можливість:

• генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні бухгалтерські форми згідно з чинним законодавством;

• перевіряти (виконувати попередню документальну перевірку) в автоматичному режимі заповнення звітних форм, фіксуючи відхи­лення та помилки окремим протоколом перевірки;

• захищати дані, що передаються до ДПА, від несанкціоновано­го доступу та коригування шляхом «електронного підпису» ЕЗ го­ловним бухгалтером і директором підприємства;

• нагромаджувати й використовувати дані ЕЗ в базі даних плат­ника;

•друкувати форми ЕЗ (отримувати паперові копії звітних форм).

Значна роль щодо надходження інформації належить банкам.

ДПА подає до відділень банків інформацію для відкриття відповід­них бюджетних рахунків, на яких акумулюються надходження по­датків та платежів. Щоденно ДПА отримує інформацію про надход­ження податків та платежів у вигляді платіжних документів та зве­дених документів про надходження за кожним із бюджетних рахун­ків. Отже, інформація про сплату платежів обробляється відділен­нями банків та ДПА. Інформація в ДПА подається на підставі сфор- 4 мованого масиву надходжень податкових і деяких видів неподатко­вих платежів, крім цього формується реестр надходжень за кожний день, місяць, квартал, з початку року (згідно з обраним періодом). Завдання дістати інформацію з відділень банків на машинних носіях стало одним з пріоритетних у^ створенні системи автоматизованої обробки інформації. Остання;Усвою чергу, уможливила скорочення чисельності персоналу для її обробки та підвищення оперативності І повноти отримання необхідних даних. Згідно з чинним законодавст­вом відділення банків надсилають до ДПА інформацію про відкрит­тя (закриття) розрахункових, валютних та інших рахунків суб'єк­тами господарської діяльності, про наявність та обіг коштів на цих рахунках, про виконання операцій за бюджетними рахунками та строки проведення цих операцій стосовно платників, видів платежів та бюджетів.

Одним із напрямків вдосконалення зовнішніх інформаційних зв'язків, а також підвищення ефективності діяльності ДПА, є розв"я-зання проблеми ідентифікації платежів до державного та місцевого бюджету. Ідентифікація податків та інших видів неподаткових пла­тежів виконується за бюджетною класифікацією Міністерства фі­нансів України, яка є обов'язковою для використання в усіх фінан­сових установах нашої держави. ДПА обмінюється відповідною інфор­мацією про нарахування та фактичне надходження податків і деяких видів неподаткових платежів до місцевих бюджетів з фінансовими відділами райдержадмінїстрацій. Вирішення питання ідентифікації платежів місцевого бюджету уможливило отримання інформації про їх надходження безпосередньо з банку і оперативну підготовку для фінансового відділу Інформації у відповідній формі (файли елект­ронної пошти та реєстри до них).

Крім основних джерел надходження інформації (платник, банк, фінансовий відділ) до районної ДПА для підвищення ефективності її діяльності в умовах функціонування систем автоматизованої оброб­ки інформації існують ще й інші джерела, з яких Інформація надхо­дить безпосередньо до ДПА. Це зокрема:

• Державний комітет України зі статистики (обласні, міські управління). Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №538 на Держкомстат покладене завдання з ведення Державного реєстру звітних статистичних одиниць (збір та обробка інформації стосовно осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, присвоєння іден­тифікаційних кодів). Щомісяця ДПА отримує від Держкомстату дані про доповнення до Державного реєстру звітних статистичних оди­ниць у вигляді файла за допомогою засобів електронної пошти. Крім цього, Держкомстат опікується питаннями створення та ведення за­гальнодержавних класифікаторів, зокрема тих, що визначають класи­фікаційні ознаки платника (форма власності, вид діяльності і т.ін.);

• Митниця — можливе отримання інформації про проведення експортно-імпортних операцій за даними митних декларацій;

• Міністерство зовнішніх економічних зв'язків — перспектив­ним є отримання інформації про видачу ліцензій на здійснення екс­портно-імпортних операцій.

Вирішення питань про те, щоб Інформація до ДПА надходила безпосередньо від митниці та Міністерства зовнішніх економічних зв'язків, може значно вплинути на ефективність контролю за валют­ними операціями.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Побудова ДПД | НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.