Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Експрес-аналіз балансу підприємства

Практичні завдання

 

10.1. За даними балансу підприємства (форма 1, додаток А) з використанням методів горизонтального та вертикального аналізу проведіть експрес-аналіз фінансового стану досліджуваного господарюючого суб’єкта. За результатами проведених розрахунків сформуйте аналітичні таблиці. Надайте розгорнуті обґрунтовані висновки.

 

10.2. Використовуючи дані звіту про фінансові результати (форма 2, додаток А) проведіть аналіз формування показників фінансових результатів діяльності підприємства за допомогою аналітичної таблиці та відповідних методів аналізу. Виділіть та охарактеризуйте фактори, що впливають на розмір та динаміку чистого фінансового результату підприємства. Висновки обґрунтуйте.

 

10.3. На основі наведених даних фінансової звітності підприємства (форма 1, додаток А), розрахуйте коефіцієнти ліквідності підприємства. складіть аналітичну таблицю. Проведіть аналіз динаміки розрахованих коефіцієнтів, порівняйте фактичні значення з нормативними. Надайте аналітичні обґрунтовані висновки щодо рівня та динаміки ліквідності і платоспроможності досліджуваного суб’єкта господарювання.

 

10.4. З використанням даних балансу підприємства (форма 1, додаток А) проведіть розрахунок відносних показників фінансової стійкості, складіть аналітичну таблицю. Проаналізуйте динаміку показників, охарактеризуйте рівень фінансової незалежності суб’єкта господарювання від зовнішніх джерел фінансування. Надайте обґрунтовані аналітичні висновки щодо рівня фінансової стійкості досліджуваного підприємства.

 

10.5. Базуючись на даних фінансової звітності підприємства (форма 1, форма 2, додаток А), розрахуйте та проаналізуйте показники, що характеризують прибутковість діяльності (рентабельність) господарюючого суб’єкта. Складіть аналітичну таблицю. Проведіть оцінку рівня та динаміки рентабельності підприємства за окремими показниками. Надайте обґрунтовані аналітичні висновки.


Методичні рекомендації

 

Експрес-аналіз балансу підприємства

Проведення експрес-аналізу передбачає використання методів вертикального та горизонтального аналізу.

Вертикальний аналіз дозволяє визначити питому вагу кожної статті пасиву та активу в підсумку балансу на певний момент часу, тобто дослідити структуру джерел формування фінансових ресурсів та майна підприємства в статиці.

Горизонтальний аналіз уможливлює вивчення динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства шляхом встановлення абсолютних та відносних відхилень за статтями пасиву та активу балансу.

Для проведення експрес-аналізу необхідно відповідно до даних, представлених у балансі, заповнити табл. 10.1 - 10.2 та згідно отриманих результатів надати аналітичні висновки.

Аналіз джерел формування фінансових ресурсів передбачає розгляд абсолютних та відносних змін власних та позикових засобів підприємства. При виконанні даного аналізу потрібно визначити:

які кошти (власні чи позикові) є основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства? Як змінюється частка власного капіталу в балансі за звітний період?;

як змінилась частка позикових коштів в сукупних джерелах формування фінансових ресурсів, про що це свідчить;

як за аналізований період змінилась структура власного капіталу підприємства, на які складові припадає найбільша питома вага;

які зобов’язання переважають у структурі позикового капіталу;

як змінились довгострокові зобов’язання за досліджуваний період;

які зобов’язання переважають в структурі кредиторської заборгованості на звітну дату балансу;

яких змін зазнали за аналізований період короткострокові зобов’язання перед бюджетом, перед постачальниками, по авансам;

які види короткострокової заборгованості в досліджуваному періоді характеризуються найбільшими темпами зростання.

При проведенні аналізу напрямків використання фінансових ресурсів підприємства потрібно визначити зміни в майні підприємства, зробити висновки про покращення або погіршення структури активів.


Таблиця 10.1

Структура та динаміка джерел формування фінансових ресурсів підприємства

Стаття пасиву Джерело інформації, форма 1 Абсолютна величина, тис. грн. Питома вага, % Зміни за період
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду в абсолютних величинах, тис. грн. у питомій вазі, % темп приросту, %  
7 = 4 - 3 8 = 6 - 5
1. Власний капітал р. 1495              
1.1. Статутний капітал (пайовий капітал) рр. (1400+1405+1425+1430)              
1.2. Додатковий капітал р. 1410              
1.3. Резервний капітал р. 1415              
1.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) р. 1420              
2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення р.1595              
3. Поточні зобов'язання і забезпечення р. 1695              
3.1. Короткострокові кредити р. 1600              
3.2. Кредиторська заборгованість р. (1610 + ... + 1630)              
3.3. інші поточні зобов’язання і забезпечення рр.(1660+1665+1690)              
4. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу р. 1700              
БАЛАНС р. 1900              

 

Таблиця 10.2

Структура та динаміка активів підприємства

Стаття активу Джерело інформації, форма № 1 Абсолютна величина, тис. грн. Питома вага, % Зміни за період
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду в абсолютних величинах, тис. грн. у питомій вазі, % темп приросту, %
1. Необоротні активи р. 1095              
1.1. Нематеріальні активи р. 1000              
1.2. Основні засоби рр. (1005+1010+1020)              
1.3. Довгострокові фінансові інвестиції рр. (1030+1035)              
1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість р. 1040              
1.5. Інвестиційна нерухомість р.1015              
1.6. Інші необоротні активи рр.(1045+1090)              
2. Оборотні активи р. 1190              
2.1.Запаси рр. (1100+1110)              
2.2.Дебіторська заборгованість рр. (1125+…+1155)*              
2.3.Поточні фінансові інвестиції р. 1160              
2.4.Грошові кошти р. 1165              
2.5. Інші оборотні активи р. 1190              
2.6. Витрати майбутніх періодів р. 1170              
3. Необоротні активи та групи вибуття р. 1200              
БАЛАНС р. 1300              

Примітка:* - крім рядків, які не входять до підсумку балансу.


При цьому потрібно звернути увагу на наступні моменти:

як в цілому змінилась величина майна (сума оборотних та необоротних активів підприємства);

на які складові припадала найбільша питома вага в структурі сукупних активів;

якою є частка необоротних активів в сукупних активах підприємства (відповідь на це питання характеризує “важку” або “легку” структуру активів підприємства); які зміни відбулися зі складовими необоротних активів; яких змін зазнала їх структура;

як змінилась величина оборотних активів підприємства за досліджуваний період, які статті внесли найбільший внесок у формування оборотних активів: запаси, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти;

яких змін за досліджуваний період зазнали обсяги дебіторської заборгованості та грошових коштів підприємства.

На завершення роботи необхідно сформувати загальні висновки.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.