Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема: КОРЕЛЯЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

Кафедра інформаційних технологій та систем управління

Полесіна О.Г.

Економетрія

 

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

 

для студентів 3 курсу денної форми навчання

за напрямом 0306 спеціальності «Менеджмент»

професійне спрямування 6.030601

«Менеджмент і адміністрування»

Одеса – 2011


Рецензенти

Макарова І.О. – кандидат технічних наук, доц., в.о. зав. кафедри інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України

 

Рекомендовано до друку рішенням Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

 

Протокол № від 2011 р.

Полесіна О.Г.Економетрія.Методичнівказівки до виконання лабораторних робіт. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 50 с.

 

 

  ©Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2011. © Полесіна О.Г., 2011.

ВСТУП

 

Економетрія – галузь науки, що швидко розвивається, ціль якої полягає в тому, щоб придати кількісні міри економічним відносинам.

Економетрія як наукова дисципліна зародилася й одержала розвиток на основі злиття економічної теорії, математичної економіки, економічної й математичної статистики. Згодом до них приєдналася обчислювальна техніка як умова розвитку економетрії.

Предмет дослідження економетрії – це економічні явища. Але на відміну від економічної теорії економетрія наголошує на кількісні, а не на якісні аспекти цих явищ. Наприклад, економічна теорія затверджує, що попит на товар з ростом його ціни убуває. Але при цьому практично недослідженим залишається питання, як швидко й за яким законом відбувається це убування. Економетрія відповідає на це питання для кожного конкретного випадку.

Вивчення економічних процесів (взаємозв'язків) в економетриці здійснюється через математичні (економетричні) моделі. У цьому бачиться її споріднення з математичною економікою. Але якщо математична економіка будує й аналізує ці моделі без використання реальних числових значень, то економетрія концентрується на вивченні моделей на базі емпіричних даних.

Однієї з основних задач економічної статистики є збір, обробка й подання економічних даних у наочній формі: у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Економетрія також активно користується цим інструментарієм, але йде далі, застосовуючи його для аналізу економічних взаємозв'язків і прогнозування.

Потужним інструментом економетричних досліджень є апарат математичної статистики. Дійсно, більшість економічних показників носить характер випадкових величин, пророчити точні значення яких практично неможливо. Наприклад, досить складно передбачати доход або споживання якого-небудь індивідуума, об'єми експорту й імпорту країни протягом наступного року й т.д. Зв'язок між економічними показниками звичайно не носить строгий функціональний характер, а допускає наявність яких-небудь випадкових відхилень (особливо це стосується макроекономічних даних). Внаслідок цього використання методів математичної статистики в економетриці природно й обґрунтовано. Однак у силу специфіки одержання статистичних даних в економіці (наприклад, в економіці неможливе проведення керованого експерименту) економетристам доводиться використати свої власні наробітки й спеціальні прийоми аналізу, які в математичній статистиці не зустрічаються.

Сьогодні неможливо уявити собі економетричний аналіз без використання комп'ютера. До складу електронних таблиць MS Excel входить пакет аналізу даних і статистичні функції, за допомогою яких можна побудувати, оцінити, перевірити якість економетричних моделей і виконати прогнозування економічних показників. Також існує ряд пакетів для побудови й аналізу економетричних моделей, серед яких можна виділити Statgraphics або Statictica.

Таким чином, економетрія – це наука, у якій на базі реальних статистичних даних будуються, аналізуються й удосконалюються математичні моделі реальних економічних явищ. Економетрія дозволяє знайти кількісне підтвердження або спростування того або іншого економічного закону або гіпотези. Одним з найважливіших напрямків економетрики є побудова прогнозів по різних економічних показниках.

Курс «Економетрія» розрахований на студентів 3-го року навчання (5-й семестр). Матеріал курсу призначений для використання в дисциплінах, пов'язаних з кількісним аналізом реальних економічних явищ, таких, як, наприклад, прикладна мікро- і макроекономіка, маркетинг і ін. Може бути використаний у спецкурсах по аналізу тимчасових рядів, теорії випадкових процесів, математичним моделям в економіці, оптимальному керуванню, статистичному прогнозуванню, застосуванню методів теорії ймовірностей у фінансовій математиці, прийняттю рішень в умовах невизначеності.

Програма розрахована на студентів, що прослухали курс математичного аналізу, що включає диференціальне й інтегральне обчислення, а також курси лінійної алгебри, методів оптимальних рішень, економічної статистики, теорії ймовірностей і математичної статистики.

Відповідно до Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти по напрямках «Статистика», «Економіка», «Менеджмент» дисципліна «Економетрія» входить у навчальні плани підготовки економістів всіх спеціальностей як обов'язкова дисципліна. Курс «Економетрія» є базовою дисципліною сучасної економічної освіти й викладається у всіх провідних університетах світу.

В ОРІДУ НАДУ при Президентові України практична частина курсу викладається протягом 11 занять (22 робочих годин). Тому даний посібник частково орієнтований на самостійну роботу студентів та виконання розрахунково-графічної роботи по предмету.


Тема: КОРЕЛЯЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Мазуренко Олександр Олександрович | Лабораторна робота № 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.