Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Пояснювальна записка

Філософія і методологія науки

Методичний комплекс

З навчальної дисципліни


Міністерство освіти і науки України

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кафедра філософії

 

 

Методичний комплекс з навчальної дисципліни

 

Філософія і методологія науки

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

Кривий Ріг – 2012

 

Філософія і методологія науки. Методичний комплекс з навчальної дисципліни

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2012.

 

Розробники: к.ф.н., доц. В.С. Пісчиков, к.ф.н, доц. М.М. Холін, к.ф.н., доц. А.І. Абдула.

 

 

ЗМІСТ

Загальний опис навчальної дисципліни

Пояснювальна записка

Структура залікового кредиту курсу

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Змістовий модуль ІV

Змістовий модуль V

Література до курсу

Орієнтовні питання для підсумкового самоконтролю студентів

Контроль успішності роботи магістрантів

 


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: підготовка магістрів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів відповідних ECTS: 1,5   Модулів: 3   Змістових модулів: 5 Загальна кількість годин: 54   Тижневих годин: 4 Шифр та назва напрямку: для всіх напрямків   Шифр та назва спеціальності: для всіх спеціальностей   Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Обов’язкова Рік підготовки: 5   Семестр: 2 Лекції: 14 год.   Семінари: 8 год.   Самостійна робота: 32 год.   Вид контролю: залік

Пояснювальна записка

Філософія і методологія науки є одним з провідних напрямків сучасної світової філософії. Вивчення її як учбової дисципліни майбутніми магістрами спрямоване на розуміння ними природи науково-пізнавальної діяльності та критеріїв науковості знання, закономірностей розвитку науки та її соціокультурних детермінант і функцій в контексті радикальних змін, що відбуваються під впливом науково-технічної та технологічної революції, становлення інформаційного суспільства.

Наука як об’єкт філософії і методології науки розглядається у змісті курсу комплексно: як система достовірних знань, специфічна пізнавальна діяльність з їх виробництва та соціальний інститут; з'ясовується роль соціокультурних факторів у розвитку науки та її зв'язок с іншими сферами суспільного життя.

Особливістю розділу, у якому йдеться про філософсько-методологічні проблеми сучасної науки, є те, що їх зміст як загальнонаукових проблем висвітлюється з урахуванням професійної спеціалізації магістрантів; також розглядаються і деякі відповідні проблеми конкретних наук.

Вивчення курсу філософії і методології науки дає можливість магістрантам отримати систему знань сучасного рівня розвитку зазначеної дисципліни, усвідомити місце науки/сучасної науки в системі культури, зрозуміти сутність наукового типу раціональності та на цьому підґрунті сформувати у себе риси наукового стилю мислення.

 

Засвоївши курс філософії і методології науки магістрант повинен

знати:

– ключові поняття та зміст основних проблем дисципліни;

– головні напрямки та найбільш впливові її концепції;

– специфіку наукової раціональності та критерії науковості знання;

– сучасні проблеми методології наукового пізнання;

– основні риси сучасної наукової картини світу;

вміти:

– правильно (адекватно) оцінювати складний характер та нові тенденції у розвитку сучасної науки;

– застосовувати набуті знання у майбутній педагогічній діяльності;

– використовувати принципи наукової методології у науково-дослідницькій діяльності у відповідній галузі пізнання;

– аналізувати та опрацьовувати наукову літературу;

– формулювати світоглядні та методологічні засади наукової картини світу.

 

Структура курсу включає такі основні розділи:

1) філософія і методологія науки як розділ філософського знання та особливий напрямок у сучасній світовій філософії;

2) наука в системі культури;

3) історичні етапи і основні закономірності розвитку науки;

4) моделі науки та наукового знання в західній філософії науки ХХ ст.;

5) філософсько-методологічні проблеми сучасної науки.

 

Основними формами навчальної роботи є лекції, семінарські заняття і самостійна робота студентів. Загальна робоча програма розрахована на 54 год., що становить 1,5 кредитів ECTS.

 

Укладачі комплексу:

 

к.ф.н., доц. В.С. Пісчиков

к.ф.н, доц. М.М. Холін

к.ф.н., доц. А.І. Абдула.


 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.