Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Принципи функціонування публічної адміністрації Европейського Союзу

Міхровська Марина Станіславівна асистент кафедри

324 ауд.

На лекціях відмічає і враховує при виставлені оцінки

Надо ходить

Одна н - додаткове питання

Н - не перескладають

 

Поняття виконавчої влади та її соціальне призначення

Ст. 6 КУ проголошує, що державна влада в Україні подяляється на законодавчу, виконавчу і судову.

Державна влада в украіні є єдиною і не подільною. Ділиться не сама влада а структурно фунціонал механізм іі здійсненя.

Проблема: дуалізм влади - розмежування компетенції Президента і Уряду.

Монетське обґрунтував на науковому рівні розподіл влади на 3 гілки, система стримувань і противаг яких забезпечує належний порядок у державі і слугує оснвооположними правами людини і громад.

Декларація прав людини 1789 року зазначає, що суспільство, в якому не забезпечено користування правами і не проведено розподілу влад, не має Конституції.

1710 рік конституція Пилипа Орлика: 3 гілки влад

 

Функції виконавчої влади

1. Виконавча - виконаня

2. Правозахисна - дотримання прав і свобод людини і громадянина

3. Правозабезпечувальна - функція забезпечення реалізації прав свобод та інтересів приватних осіб яка маю свій прояв

4. Соціально економічна - спрямована на забезпечення Добробуту та забезпечення публічних інтересів

5. Регулююча (колишня управлінська)

6. Нормотворча - орагни державноі виконавчої влади наділені спец компетенцією щодо видання нпа які мають відповідати Конституції та ЗУ

7. Юрисдикційна - держава наділена застосувати заходи державного примусу у випадках якщо такими особами порушуються вимоги закондавства

Виконавча влада - це одна з гілок державноі влади, основним призначенням якої є забезпечення виконання законів та інших нпа, реалізація внутрішньої і зовнішньої політики держави, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, що здійснюються через побудову вертикально ієрархізованої системи органів виконавчої влади, наділених спеціальною компетенцією Констиуції і зу.

 

ДЗ:

1. Поняття виконавчої влади. Іі місце в системі виклнавчої влади

2. Функції виконавчої влади, іі соціал призначення

3. Особливості виклнавчої влади як гілки влади

 

 

АВЕРЬЯНОВ - адмін реформа

Липня 1998 року Указом ПУ було прийнято Прозатвердження концепції адмін реформи в Україні

 

Розпорядження КМУ про утворення робочої групи з підготовки проекту концепції реформування публічної адміністрації

 

Принципи функціонування публічної адміністрації Европейського Союзу

• Принцип законності - будь-який закон не має застосовуватися, якщо він порушує права і свободи людинм і громадянина

• Можливість скасування або відкликання незаконнго адміністративного акта

• Принцип не дискримінації або рівності - до кожної осоьі. Ах бути однакове ставлення; судова практика має бути єдиною; ОВВ не мають права по різному вирішувати одні й ті самі питання

• Принцип юридичної визначеності - всі суб'єкти права мають діяти в межах наданих ім повноважень, риють цьому основоположним є дотримання основних принципів діяльності.

• Принцип пропорційності - всі рішення, які приймаються суб'єктами публічної адміністрації мають бути пропорційними тим рішенням, які завдали шкоди певним суб'єктам.

• Друада дефенс - право на захист в усіх інституціях, де знаходиться громадянин. Виходить з принципу справедливості. Означає, що кожна особа має право вимагати справедливого ставлення до неї від органів публічної адміністрації.

• Принцип поваги до фундаментальних прав і свобод людини - особа має право звернутися до будь-якого міжнародного суду і до Европейскього суду правосуддя з позовом про скасування рішення суду відповідної країни.

• Принцип субсидіарності - вважається, що всі заходи, які застосовуються органами публічної адміністрації мають бути ефективними, а так само всі проблеми мають вирішуватися на най нижчому з усіх рівні.

• Принцип прозорості - про оприлюднення всіх актів публічної адмін ... Тощо

• Принцип належного урядування -розглядається як практика економічної, політичної, адміністративної влади з управління справами держави на всіх рівнях. Це поняття об'єднує інституції, механізми через які громадяни та групи громадян висловлюють свої погляди, реалізують свої права та інтереси, виконують свої обов'язки та балансують між розбіжностями.Запровадження даного принципу тягне за собою повну відмову від концепції жорсткого управління і слугує утвердженню демократизму, прав та свобод людини і громадянина та реалізація іі публічних інтересів на всіх рівнях публічної адміністрації та усіх іі інституціях.

 

ДЗ: можливість запровадження терміну публічна адміністрація в укр законодавство нині + фото ВИКА

 

 

ІСТОРІЯ:

- Період діяльності центральної ради березень - квітень 1917 року.

Головний орган управління Централтна рада, яка першочергова поєднувала в собі функціі законодавчої, виклнавчої та інколи судовоі влади. Формува далась не шляхом обрання іі представників, а шляхом делегування певних осіб від різних громадських організацїй. У квітні 1917 року було визнано що Централтна рада - вищий територіальний орган Укоаїни. Потім було прийнято рішення що ЦР буде перетворена в парламент. Було створено Малу раду яка діяла між сесіми ЦР. Тобто 2 засконоадвчий орган. Лише з прийняття першого Універсалу 28 червня було утворено перший український уряд - Генералтний секретаріат. Який згідно з 4 універсалом було перетворено на раду народних міністрів. Зазначалося, що Генералтний секретаріат - виконавчий комітет ЦР, перед нею відповідальний та іменувався Українське правительство. Складався з Генералтних секретарст. Це період розмежування законодавчої та виконавчоі влади . 29 липня 1917 затверджено статут Генералтного секретаріату, який Грушевський назвала першою укр Конституцією. Але це був перший Закон про КМУ.

Серпень 1917 року Інструкції Тимчасового уряду генеральному секретарству яка дуже обмежила повноваження укр уряду, поширивши його дію лише на ... Берег.

Генералтний секретаріат приймав постанови декларації інструкції і мав своє видання друковане - Вісник Генералтного Секретаря.

 

- Українського-Гетьманська держава

Квітень-листопад 1918 року.

Гетьман Скоропадський.

Гетьман концентрувати в себе законодавчу і виконавчу владу. Ідея сильної водаи гетьмана знайшла відображення в законі про тимчасовий державний устрій в украіні 1918 р. Назва держава Була замінена з УНРна укр державу. Гетьман - вищий орган влади, вищий керівник всіх збройних сил, вищий керівничий у міжнародних відносинах. Гетьмана іменували - Ясновельможний пан Гетьман всієї України. Було створено раду міністрів - виконавчий орган, який не був повноцінним урядом. Рада міністрів здійснювала координацію і управління Централтнимио органами управління, яку очолював отаман міністр. Технічними питаннями завідува Генералтний секретар. Мала рада міністрів - допоміжний орган, що формувався з заступників міністрів. Вони вирішували не значні питання, що не відволікати міністрів від важливих питань.

Реформа місцевого управління Гетьмана скоропадськлго. Він поновив всі назви місцевих органів що діяли за часів Російської імперії, тобто Україна поділялися на губернії повіти і волості. Місцеві адміністрації очолбвалися - старостами. Статус старост відповідав російським губернаторам.

 

- листопад1918-листопад 1920 р.

Директорія проголосила себе вищою законодавчою і виконавчою владою і іноді судова влада. Гостро постало питання про форму правління: був прийнятий компроміс. Головним органом визнавався - парламентом. На місцях мали діяти губернські і повітові ради. 28 січня 1919 року прийнято закон про форми влади на Україні, за яким Директорія мала право приймати закони, які мали бути затверджені конгресом. Конгрес трудового народу України - представники громадян. збирався лише 1 раз. Вибиралась президія конгресу, аде іі функціі і статус не були зрозумілі. Було прийнято закон про тимчасове законодавство та порядок УНР; про державну Раду УНР, що розмежовувати владу між директор їхню державною народною радою і радою народних міністрів. Рада народних міністрів - уряд і Буда підзвітна державній народній раді. Але статус уряду так і не був виписаний. Влада на місцях Була представлена вологими губернськими і повітоими яких призначала Директорія. Найголовніші розпорядники - комісари, що стежили за центральною владою. Жорстка система управління!

 

- початок радянської Державності в Украініі 1917- 1920 роки

Резолюція З'їзду рад Про організацію влади в Украіні де зазначалось що украіні проголошується республікою рад робітничих селянських та солдатських депутатів. Вищий орган - з'їзд рад. Другий орган - центральний виконавчий комітет, що діє між заїздами рад. Формувався за партійною ознакою. Вищим виконавчим і розпорядчих органом був народний секретаріат.

Центральними органами управління були секретарства які очолювали народні секретарі.

6 січня 1919 року було встановлено назву держави - Українська соціалістична радянська республіка.

29 січня 1919 року - уряд був перейменований В Раду народних комісарів і центральні органи управління - народні комісаріати. Компетенцію не було чітко окреслено, але в діяльності повністю залежала від Москви і в своїй діяльності керувався розпорядженнями Всеукраїнского революційного комітету.

Було скасовано посади губернських повітових і міських комісарів, місцевими органами влади проголошувались - ради робітничих і селянсьяких депутатів та іх виконавчі комітети.

 

- Українська держава періоду соціалізму 1921-1929 роки

Уонституція УСРР 1919 року

Вищий орган управління: Всеукраїнський з'їзд рад; Всеукраінський центральний виконавчий комітет; президія Всеукраінського центрального виконавчого комітету; рада народних комісарів.

ВЦВК був вищим органом влади в період між укр з'їздити рад. Його повноваження регулюв про положенням ВЦВК. Збирався тричі на рік. Вищий законодавчий і розпорядчих орган УСРР між сесіми ВЦВК була Президія ВЦВК, діяльність якої регульвалася наказом про порялк роботи президії ВЦВК від 1 липня 1926 року.

1924 року - положення про раду народних комісарів.

Відбувається перехід до жорсткої адміністративно командної системи яка відбувалась за рахунок переходу повноважень від законодавчої вдали до влади виконавчоі.

Централтна управління здійснювали народні комісаріати. На місцевому рівні відбувалися зміцнення рад. На місцях діяли лише виконкоми і місцеві ради.

1922 рік - масштабні адмін-територіальна реформа, за якої остаточно було розформовано губернії а Україну було поділено на округу і райони.

3 червя 1925 року постанов Президії ВЦВК ліквідація губерній і про перехід на 3 ступеневу систему управління.

До системи центрального управління входили союзні, союзно-республіканські наркомати. Головним проголошувалося - український зв'язок центр республік.

На місцевому управлінні - ств комітети незаможних селян. Які часто підміняти діяльність сільрад.

12 жовтня 1927 року - адмін кодекс УСРР. Де розглядалося 1. Відносини органів державного управління. 2. Відносини органів держ управління з громадянами. 3. Відносини громадян з органами дер управління.

 

- Панування тоталітарного режиму 1929-1938 рік

Вищий орган - з'їзд рад! Найвищий контрль в республіці. Функціонує ВЦВК, який працював шляхом проведення сесій. Міг видавати декрети, постанови і розпорядження.

За Конституцією 1938 року - ВР УРСР стає єдиним законодавчим органом.

Вищим виконавчо розпорядчих органом була рада народних комісарів. Яка утворювалися народною радою. Регулювала виконкоми Обл рад.

Проводився черговий етап адмін-територіальної реформи.У лютому 1932 року прийнято постанову про перехід на трустепеневу адмін - територіальну систему - район область центр.

Затверджено положення про міські ради УРСР.

Конституція УРСР становила повну підпорядкованість виконкомів відповідним радам.

 

- Період 2 світової війни 1939-1945 роки

30 червня 1941 року створено державний комітет оборони та обрано Генералтного секретаря ЦК і головуРНК.

1 березня 1944 року ВР УРСР відновила свою роботу яка схвалила перерозподіл навантаження на уряд Респуьліки.

В 1944 відновлено роботу місцевих органів

1 квітня 1944 року прийнято постанову про керівні органи місцевих депутатів трудящих.

 

- період десталінізації 1945-65 рр

ВР - вищий законодавчий орган, проте вибори анти демократичні, бо в виборчих бюлетенях був лише 1 кандидат. Кінець 40 років було затверджено атрибути української влади, зокрема, герб, гімн і прапор.

Березень 1946 рік Рада народних комісарів було перетворено на раду міністрів. Наркомати було перетворено на Міністрества. Рада міністрів визначалася як вищий виконавчий і розпорядчий орган Республіки. На місцях діяли ради депутатів трудящих, посилювалася роль виконавчих комітетів.

1957 - постанова ЦК про поліпшення діяльності рад депутатів трудящих і зміцнення їх зв'язків з масами.

В травні 1957 року президія ВР затвердила положення про обласні, районні, міські та районі в місті, селищні і сільські ради депутатів трудящих. Постійно розширюваласякомпетенція виконкомів рад.

 

- період неотаталітарного режиму.

Жорсткий контрль'

Вищий законодавчий орган - ВР. Було затвердження положення про постійні комісії ВР в червні 1966 року. Велась підготовка до прийняття нової Конституції.

1978 рік - було прийнято нову конституцію УРСР.

Президією ВР УРСРвидавалися укази та інші нпа, які за юридичною силою ішли одразу після законів. Президія УРСР забезпечує організацію роботи вищогооргану Республіки.

1980 - регламент ВР УРСР.

Рада міністрів УРСР - вищий орган державного Управління.

Рада міністрів - вищий виконавчий і розпорядчий орган державноі влади.

Уряд був підзвітний ВР.

1978 рік про раду міністрів української РСР. Була створена президія ради міністрів - постійно діючий дорадчий ораг при уряді.

На центральному рівні управління були союзно-республіканські та республіканські Мінітсрества. Створювалися державні комітети, які працювали за галузевим принципом. Кількість мінітсреств не Була сталою. Види орагів містилися в законі про раду міністрів.

На місцях діяли обласні, районні, міські, районі в містах, селищні та сільські ралм депутатів трудящих. Згідно з Конституцією 1978 року назву раду депутатів трудящих було замінено на раду народних депутатів. Найбільшу роль на місцевому рівні відіграваливиконавчі комітети рад, які втілювали політику ЦК і вели контроль за діяльністю рад.

У іх віданні Була організація і проведення виборів до рад та координація діяльності всіх комісій в тому числі і виборчих.

1980 роки приймаються закони: про міську районну в місті раду; про районну раду; про селищну раду; про сільську раду; про обласну раду народних депутатів.

 

- перебудова в радянському союзі 1985-1991 роки

Обирали президента. Існування даної осадили засвідчило намагання партійного керівництва втілити систему розподілу влад. У 1990 році раду міністрів радянського союзу було перейменовано в Кабінен міністрів. КМ - вищий розпорядчий орган, підпорядковуватися президенту Радянського союзу.

Вищий представницький орган -ВР.

1989 - зміни і доповнення до Конституції, які прописувати компетенцію ВР. Було визначено, що голова ВР є найвищою посадовою особою республіки. Кількість народних депутатів була скорочена до 450.

Було затверджено регламент ВР - 1990.

Вперше з'явилася опозиція. В 1991 році - запроваджено пост президента в УРСР. Закон від 5 липня 1991 року закон про заснування поста президента УРСР і внесення змін і доповнень до конституція. Закон про президента УРСР. Про вибори Презилента УРСР.

21 травня 1991 року до Конституції внесені зміни щодо структури виконавчоі влади. Рада міністрів перейменована в кабінет міністрів. Посада голови ради міністрів замінена посадою прем'єр міністра.

13 травня 1991 року був прийнятний закон про перелік мінітсреств та інших центральних орагів державного управління УРСР. Уряду було надано можливість видавати постанови і розпорядження та здійснювати контрль та нагляд щодо іх виконання. Кабінет міністрів УРСР спрямовува роботу мінітсреств та інших Централтна орагів дер управління.

9 квітня 1990 року був прийнятий закон про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР.

7 грудня 1990 року закон УРСР про. Місцеві ради народних депутатів УРСР та місцевого самоврядування.

Регіональне та місцеве самоврядування. Район і область - регіональне. Місцеве - сільські, селищні, сдх міські ради. Органам місцевого самоврядування вперше було дозволено об'єднуватись в асоціації місцевого самоврядування ті інші форми об'єднань громадня.

 

- незалежність!

10 листопада 1994 року підписано угоду про партнерство і співробітництво між Україною та європейськими співтовариства та іх державами членами. Угода була ратифікована ВРУ. До украіни ставилися такі вимоги:

1. Інституційно реформування управління в украіні за європейським зразком

2. Ліквідація радянських складових державног управління та демократизація системи структурних зв'язків між органами державног управління.

3. Нормативний аспект. Необхідно було системно оновити всю базу закнодавства в сфері державного управління з урахуванням європейських демократичних тенденцій та фундаментальної поваги до основоположних свобод і прав людини і громадянина.

4. Замовлення нової ідеології системи органів виконавчоі влади, яка бо відображалася в належному наданні адмін послуг.

5. Формування належної системи місцевого самоврядування, за якої територіальна громада мала б право визначати основоположні тенденції щодо розвитку регіону та щодо формування місцевих бюджетів.

• 1995 розробка теоретичних положень про місцеве самоврядування та по місцеві державні адміністрації.

• 200 рік новий тимчасовий регламент КМУ
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.