Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація методів аналізу

ЛЕКЦІЯ № 1

 

Коротка історія, предмет і завдання аналітичної хімії

За визначенням академiка I.П. Алiмарiна: “Аналiтична хімія - наука, яка розвиває теоретичні основи аналізу хімічного складу речовин, розробляє методи ідентифікації та виявлення, визначення та розділення хімічних елементів та їх сполук, а також методи встановлення хімічної будови сполук”.

Предмет АХ – теорія і практика хімічного аналізу. Завдання АХ – розробляти, вдосконалювати і правильно використовувати різноманітні методи вивчення і визначення складу і структури речовин.

Якісний аналіз базується на визначенні елементів у досліджуваній пробі за допомогою хіміко-аналітичних реакцій, які супроводжуються видимими ефектами і називаються якісними або характерними реакціями.

Завдання кiлькiсного аналiзу – визначення абсолютних кiлькостей компонентiв або їх спiввiдношень у пробi.

Хімiчний склад. Види аналізу

Для правильного i доцiльного використання природнiх ресурсiв, для ефективного проведення технологiчного процесу, для правильної оцiнки стану природних об'єктiв, якостi продукцiї i т.п. потрiбна iнформацiя про їх хімiчний склад. Поняття "хімічний склад" може включати рiзну iнформацiю в залежностi вiд конкретної потреби. Тому розрiзняють наступні види аналізу:

1. Елементний: дозволяє визначити, з яких елементів складається аналізована речовина.

2. Речовинний, або молекулярний: виявляє наявність певних молекул у зразку.

3. Ізотопний: встановлює, які ізотопи елементу містяться в аналізованій речовині.

4. Структурний (функціональний) дозволяє встановити, як розмiщенi в кристалiчнiй гратцi атоми, молекули та йони або яка структура молекул органiчних речовин (визначення окремих функціональних груп органічних речовин).

5. Фазовий дозволяє визначити з яких складових частин, вiддiлених одна вiд одної поверхнями розділу, або фаз складається досліджувана речовина.

Класифікація методів аналізу

У практиці хімічного аналізу існує дуже багато різних методів. Їх можна класифікувати за різними критеріями. Найчастіше їх поділяють за трьома ознаками.

За властивостями речовини, які лежать в основі визначення, методи поділяються на хімічні, фізико-хімічні та фізичні. Хімічні методи аналізу основані на перетворенні визначуваного елемента у сполуку з новими властивостями, що супроводжується зовнішнім ефектом (зміна кольору, запаху, утворення осаду, виділення газу). До них відносяться якісний хімічний, титриметричний та гравіметричний аналіз. Фізико-хімічні методи аналізу основані на спостереженні змін фізичних властивостей аналізованої речовини, які відбуваються в результаті хімічної реакції. До них відносяться оптичні, електрохімічні та хроматографічні методи. Фізичні методи аналізу основані на визначенні складу проби за даними про фізичні параметри системи. Це емісійний спектральний, рентгеноспектральний, рефрактометричний, рентгенівський фазовий аналізи, ядерний магнітний резонанс (ЯМР), та інші.

За кількістю речовини, яка необхідна для проведення аналізу, методи поділяються на: макроаналіз «грам» – (1-10 г), напівмікроаналіз «сантиграм» – (0,05-0,5 г), мікроаналіз «міліграм» – (10-3-10-6 г), ультрамікроаналіз «мікрограм» – (10-6-10-9 г), субмікроаналіз «нанограм» – (10-9-10-12 г) та субультрамікроаналіз «пікограм-методи» – (‹10-12 г).

Найчастiше в класичнiй аналiтичнiй хімiї використовується напiвмiкроаналiз, який має ряд переваг:

- економiя часу та реагентiв,

- висока надiйнiсть та детальна розробка методик,

- наявнiсть специфiчних та високочутливих реакцій і реагентiв.

За способом виконання методи аналізу поділяються на «сухий» та «мокрий». "Сухий" спосіб полягає у проведенні реакцiй мiж твердими речовинами (розтирання, зтоплювання, спiкання, прожарювання, спалювання). "Мокрий" спосіб базується на проведеннi реакцiй в розчинах, коли пробу розчиняють у відповідному розчиннику і далі аналізують.

Крім методів визначення в аналітичній хімії існують методи розділення, якими відокремлюють складники, що заважають визначенню основного компонента, а також методи нагромадження чи розведення проб.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.