Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Буферні розчини

Багато реакцiй в розчинах протiкають в потрiбному напрямку тiльки при певнiй кислотностi розчину (рН), тому пiдтримування заданого рН є однiєю з вирiшальних умов їх протiкання. Задане значення рН розчину можна пiдтримувати на постiйному рiвнi за допомогою буферних розчинів, якi cкладаються з сумiшi слабких кислот із супряженими основами або сумiшi слабких основ із супряженими кислотами.

Наприклад, розглянемо дiю ацетатного буферного розчину:

СH3СOOH « СH3СOO + H+; (IІ)

СH3СOONa ® СH3СOO + Na+. (IIІ)

Буфернi властивостi такої системи пов'язанi з тим, що в нiй одночасно зв'язані як йони водню H+, так i йони гiдроксилу OH. При додаваннi до такого розчину сильної кислоти рiвновага (I) дещо зсунеться влiво i зросте концентрацiя оцтової кислоти, а при введеннi сильної основи – зсунеться вправо i зросте концентрацiя солi.

Концентрацiя H+ в такому розчинi визначається як

, (3.14)

тому невеликi змiни концентрацiй кислоти та солi (при їх достатнiй кiлькостi в розчинi) на спiввiдношення C(HA)/C(KtA) впливають мало i концентрацiя йонiв водню [H+] також змiнюється незначно. Прологарифмувавши (4.1), одержимо вираз для обчислення рН буферного розчину: . (3.15)

Очевидно, для лужних буферних розчинiв, утворених слабкою основою з концентрацією C(B) та її сіллю з концентрацією C(KtA), формула буде аналогічною до (4.1), але відносно йонів OH та константи KB:

, (3.16)

де KB – константа дисоціації основи. Тодi , (3.17)

а . (3.18)

Оскiльки рН буферного розчину визначається рК слабкої кислоти чи основи та спiввiдношенням компонентiв (наприклад, кислоти та її солi), то розведення буферного розчину не повинно впливати на його рН.

Здатнiсть буферного розчину пiдтримувати постiйну величину рН залежить від його буферної ємності π, що визначається як кількість сильної кислоти або основи (моль), яку потрібно додати до 1 л буферного розчину, щоб змінити його рН на одиницю.

Найбiльш часто використовуються наступнi буфернi сумiшi: Формiатна (HCOOH + HCOONa), ацетатна (CH3COOH + CH3COONa), фосфатна (NaH2PO4 + Na2HPO4), амонiйна (NH4OH + NH4Cl).

Буфернi розчини застосовуються в якiсному аналiзi при роздiленнi гiдроксидiв, карбонатiв, сульфiдiв, осадженнi хромату барiю та iн. Їх використовують в титриметричному та гравiметричному аналiзах, а також в багатьох фiзико-хiмiчних методах аналiзу.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.