Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Техніко-економічна характеристика та особливості організації обліку на досліджуваному підприємстві

 

Об'єктом дослідження даної роботи є Товариство з додатковою відповідальністю «Трембіта», тому необхідно навести в ній основні характеристики про господарську діяльність підприємства.

Товариство діє на принципах самоокупності і самофінансування. Дане підприємство знаходиться за адресою: Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Комарова 3 .

Історія підприємства починається з далекого вересня 1944 року, коли після визволення Буковини у м. Чернівцях була організована фабрика масового пошиття одягу з чисельністю працюючих 35 осіб. Поступово до фабрики приєдналися швейні артілі й у 1957 році чисельність працюючих становила 970 осіб. З 1 січня 1964 року на базі цього підприємства було засноване Чернівецьке виробниче швейне об’єднання «Трембіта». Чисельність колективу досягла 1970 чоловік. Об’єднання спеціалізувалось на масовому пошитті чоловічої, жіночої та дитячої одежі та виконувало спеціальні замовлення по пошиттю верхнього одягу. На сьогоднішній день на підприємстві працює 2500 чоловік.

ТДВ «Трембіта» — промислове підприємство, яке спеціалізується на пошитті ділового чоловічого та жіночого одягу. Адреса: м. Чернівці, вул. Комарова, 3. Володіє брендами Трембіта, Trembita, представлена мережею магазинів одягу для чоловіків та жінок в Україні.

ТДВ «Трембіта» вже 70 років зберігає найкращі традиції майстерності у створенні сучасного, якісного одягу для чоловіків і жінок.
Костюм від Трембіти – це, костюм, що заявляє про себе екстравагантністю, проявляє елегантність в легкій тканині, вишуканість в кольорі і малюнку, витонченість у крої, бездоганність у пошитті і прекрасній обробці.

Він створений спеціально для тих, хто хоче виділитися своєю неповторністю, відчувати себе впевнено і розкуто в будь-якій ситуації. ТДВ «Трембіта» – в кравецькій справі ми можемо все. В даний час ТДВ «Трембіта» є одним з безперечних лідерів на ринку чоловічого одягу України, близького та далекого зарубіжжя. Підприємство працює стабільно, постійно нарощує обсяги виробництва. Виготовлена продукція реалізується в Україні, Німеччині, Італії, Франції та США.
З часів набуття незалежності ТДВ “Трембіта” повністю провело технічне переозброєння підприємства обладнанням нового покоління таких провідних фірм як KURIS – Німеччина, INDUPRESS – Німеччина, DUERKOPP ADLER – Німеччина, BASLER – Німеччина, PFAFF – Німеччина, JUKI – Японія, GERBER-США та почала співпрацювати з багатьма зарубіжними партнерами: «KAISER», «ROI ROBSON», «HUGO BOSS», «PIERRE CARDIN», «DRESS MASTER» (Німеччина), «MARK SPENSER», «NEW TREND» (Англія), «CONBIPEL», «MANTEX», «BENETTON», «ABBIGLIAMENTO» (Італія), «KAPPAHL» (Швеція) «FORMENS» (Франція), «WALKER» (Німеччина), «ISABELL» (Німеччина), «POLARIS» (Австрія).

Конкурентоспроможність продукції ТДВ «Трембіти» підтверджують міжнародні та вітчизняні нагороди:

1. «Найкраща торговельна марка»;

2. «Золота торговельна марка»;

3. «Вища проба»;

4. «Європейська якість»;

5. орден «Знак пошани»;

6. диплом «100 найкращих товарів України»;

7. «Реєстр найкращих товарів України»;

8. «Буковинська якість»;

9. «Найкращий вітчизняний виробник»;

10. «Найкраща модель одягу» та багато інших.

Однак найбільшою гордістю підприємства є робітники. Це фахівці високого класу, що відточували свою майстерність роками. Завдяки кому підприємство існує і може пишатися своєю продукцією далеко за межами України.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту, має самостійний баланс, круглу печатку зі своєю назвою, веде бухгалтерський облік та статистичну звітність.

Товариство створене з метою найбільш ефективного використання свого майна, насичення споживчого ринку, задоволення потреб покупців, населення щодо послуг підприємства та отримання прибутків.

Товариство має право укладати угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових, інтелектуальних прав, нести обов'язки, виступаючи в суді.

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності, після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку вносять передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після здійснених розрахунків, залишається в повному розпорядженні господарства. Характеризуючи підприємство з економічної точки зору, необхідно знати в першу чергу чи є підприємство прибутковим. Результати діяльності підприємства подамо у табл. 1.3.1.

 

 

Таблиця 1.3.1

Основні економічні показники діяльності підприємства

ТДВ «Трембіта» за 2012-2014 роки

Назва статті 2012 рік, тис. грн. 2013 рік, тис. грн. 2014 рік, тис. грн. Відхилення 2013-2012 р. (+,-) тис. грн. Відхилення 2014-2013 р. (+,-) тис. грн.
Необоротні активи в т.ч.:          
нематеріальні активи - -
основні засоби +387 -68
Оборотні активи в т.ч.:          
запаси +2221 -4321
товари - - +1009 -1009
Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги +588 +2747
Дебіторська заборгованість за розрахункамиз бюджетом -81 -85
Інша поточна дебіторська заборгованість -126 +88
Грошові кошти та їх еквіваленти -9 +769
Готівка - -1 -2
Поточна кредиторська заборгованість за:          
товари,роботи послуги -137 +16
розрахунками з бюджетом -35 +866
розрахунками зі страхування -93 +199
розрахунками з оплати праці -107 +409
Поточна кредиторська заборгованість за          
одержаними авансами - +2934 -2885
Розрахунками з учасниками -27 -25
Чистий дохід від реалізації продукції -1801 +19503
Собівартість реалізованої продукції (29512) (28979) (40133) -533 +11154
Валовий прибуток -1268 +7349
Інші операційні доходи +55 +1962
Адміністративні витрати (4632) (4672) (4621) +40 -51
Витрати на збут (422) (573) (467) +151 -106
Інші операційні витрати (1175) (1456) (2691) +281 +1235
Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток)         -1685   +8233
Чистий фінансовий результат (прибуток) -1274 +5652

 

За даними табл. 1.3.1 видно, що підприємство протягом 2012-2014 років працювало прибутково. Так, чистий прибуток підприємства станом на кінець 2012 року знаходився на рівні 2007 тис. грн., в порівнянні з 2013 роком він знизився на 1274 тис. грн., тоді як порівнюючи з 2014 роком він збільшився на 771,08 % і склав 6385 тис. грн. На збільшення розмірів прибутків на кінець 2014 року вплинуло зменшення адміністративних витрат на 51 тис.грн., витрат на збут на 18,50%. Сукупність цих факторів змусила підприємство працювати прибутково,і в порівнянні з попереднім роком, прибутки суттєво зросли. На кінець 2014 року відбулося зменшення запасів підприємства на 4321 тис. грн.,товарів на 1009 тис. грн., збільшення суми дебіторської заборгованості за товари роботи і послуги на 310,40%, а у 2013 році в порівнянні з 2012 роком підприємство збільшило обсяг запасів на суму 2221 тис. грн. ,товарів на 1009 тис. грн.., суму дебіторської заборгованості за товари роботи і послуги на 197,98%, а також суму поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами на 2934 тис. грн. Поряд з цими факторами на ТДВ «Трембіта» на кінець 2013 року відбулось зменшення по статті готівка на 1 тис. грн., і зменшення сум поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 91,95%, розрахунками з бюджетом на 26,72%, розрахунками зі страхування на 21,52%, розрахунками з оплати праці з 107тис. грн., до 597 тис. грн., в порівнянні з 2012 роком.

Організація бухгалтерського обліку на ТДВ «Трембіта» ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції № 291 та згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і здійснюється відповідно до Статуту підприємства (дод. А1).

На ТДВ «Трембіта» організація обліку ведеться за допомогою бухгалтерії. Передусім, бухгалтери, які працюють безпосередньо на підприємстві, як правило, зацікавлені у результатах діяльності підприємства в цілому. Це є гарантією їх сумлінного ставлення до своєї роботи та стимулює пошук найоптимальніших підходів до організації і ведення бухгалтерського обліку. Керівництво підприємства, у свою чергу, має можливість постійно контролювати діяльність бухгалтерів. Таким чином, дана форма організації бухгалтерського обліку дає змогу ефективніше управляти підприємством. Відповідно до чинного законодавства підприємство самостійно визначає форму ведення бухгалтерського обліку, яка передбачається у положенні про облікову політику. ТДВ «Трембіта» для ведення обліку застосовує автоматизовану форму ведення обліку, що є значним плюсом для підприємства. Незважаючи на те, що на сучасному ринку на сьогоднішній день існує безліч програмних продуктів для здійснення обліку, наше підприємство обрало програму Mini Makc – бухгалтерія.

В процесі підготовки інформації для управління життєво важливою стає організація належного документування господарських операцій і документообігу. В бухгалтерському обліку документ – це матеріальний об’єкт, який містить інформаційні дані, оформлений у визначеному порядку та має юридичну силу.

На ТДВ «Трембіта» раціонально не організований документообіг, графік документообігу складений в усній формі. Як пояснила бухгалтер всі первинні документи подаються до 5 числа місяця, записуються до регістрів і обробляються в коп’ютері до 10 числа місяця, а звітність формують до 15 числа місяця. Але по суті даний графік є не доречним, оскільки різні первинні документи мають свої строки подачі на підписання і виконання, записи в облікові регістри та їх обробка на комп’ютері мають здійснюватися по мірі їх надходження, а строки подання звітності різні для кожної із них. І тому саме через це такий умовно організований документ не забезпечує мінімальний розрив у часі між здійсненням господарської операції та отриманням звітної інформації для прийняття управлінських рішень.

Облікова політика підприємства визначає способи організації та ведення бухгалтерського обліку на даному підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності. Вона оформляється наказом генерального директора «Про облікову політику» (дод.А2) з обов'язковим розкриттям в окремих розділах методичних принципів побудови бухгалтерського обліку, техніки його ведення та складання фінансової і статистичної звітності, організації роботи бухгалтерської служби. Облікова політика на досліджуваному підприємстві складається один раз на рік, але при цьому в неї можуть вноситися зміни.

Проект наказу складає головний бухгалтер досліджуваного підприємства і з усіма додатками та передає на затвердження генеральному директору підприємства. Наказ набирає юридичної сили з дня його підписання генеральним директором підприємства і є обов’язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства.

Організація бухгалтерського обліку підприємства залежить від обсягу облікових робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших умов, а також від облікової політики, яку обрало підприємство. А облікова політика – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку.

Згідно з чинним законодавством облікова політика на підприємстві розроблена на тривалий період і може змінюватись тільки у випадку:

1.Зміни вимог органу, що затверджує Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

2.Статутних вимог;

3.Забезпечення внесеними змінами більш достовірного відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

У разі зміни облікової політики на даному підприємстві у примітках до фінансової звітності слід розкривати причини і сутність зміни, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення.

Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Одним із важливих нормативних документів, завдяки якому забезпечується ведення бухгалтерського обліку, є план рахунків.

Згідно з обліковою політикою даного підприємства, активи і зобов’язання повинні відображати в балансі тільки тоді, коли вони відповідають таким критеріям:

1) Існує імовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод;

2) Їх оцінка може бути достовірно визначена.

Розглядаючи основні засоби в наказі про облікову політику вказано метод нарахування амортизації та в якому випадку здійснюється переоцінка. На кожен об’єкт основних засобів амортизація нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта. Для відображення в обліку сум амортизаційних відрахувань до малоцінних необоротних матеріальних активів застосовують нарахування амортизації у першому місяці використання в розмірі 100% вартості об’єкта.

Що стосується нематеріальних активів, то при зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінюють за собівартістю відповідно до П(С) БО 8 «Нематеріальні активи»; за кожним нематеріальним активом визначають термін корисного використання, наведено випадки проведення переоцінки, а також обрано прямолінійний метод нарахування амортизації. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюють до нуля.

Оскільки у підприємства фінансових інвестицій немає, то і в наказі про особливості їх відображення в обліку не розкрито. Підприємству щодо фінансових інвестицій у випадку їх здійснення необхідно буде визначити за яким методом відображати фінансові інвестиції в обліку.

Щодо запасів, то одиницею запасів у цілях бухгалтерського обліку вважають вид (однорідна група) запасів або їх найменування. Придбані (отримані) запаси зараховують на баланс за собівартістю, визначеною відповідно до П(С) БО 9 «Запаси». Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами, на підприємстві визначають згідно з П(С)БО 16 «Витрати». Оцінку незавершеного виробництва здійснюють за нормативними затратами. У балансі відображають запаси за первісною вартістю, на дату Балансу проводять інвентаризацію запасів, оцінюючи їх вибуття за методом середньозваженої собівартості.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Дебіторська заборгованість за продукцію і товари відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за продукцію і товари за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Враховуючи стан розрахунків по дебіторській заборгованості за продукцію і товари, резерву сумнівних боргів не нараховують. Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до П(С)БО 15 «Дохід».

Витрати відображаються в Балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати – одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

Слід відмітити, що форми та системи оплати праці на підприємстві застосовуються згідно з умовами, передбаченими колективним договором.

Отже, проаналізувавши облікову політику досліджуваного підприємства, можна сказати, в цілому бухгалтерський облік ведеться згідно чинних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та норм податкового законодавства.

 

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.