Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сутність, завдання і функції господарського контролю

Тема 1. Господарський контроль в Україні: сутність, стан, перспективи

1.1. Сутність, завдання і функції господарського контролю

1.2. Процес здійснення господарського контролю

1.3. Методологія господарського контролю

1.4. Класифікаційні види та форми контролю

 

Сутність, завдання і функції господарського контролю

Докорінна зміна форми і змісту менеджменту підприємств при формуванні ринкового середовищ вносять корективи до підсистем управління, які його функціонально забезпечують. У системі управління господарський контроль є не надзвичайним заходом, а невід’ємною частиною управління, тому що не можна здійснювати управління без систематичного контролю за матеріальними цінностями і грошовими коштами, їх раціональним використанням, операціями і процесами, які пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції та сировини.

З етимологічної точки зору контроль (від французького - "controle") - перевірка або спостереження з метою перевірки. Французьке "controle", у свою чергу, утворилося від латинського "contra" - префікс, що означає "протидію","протилежність". У другій частині слова "контроль" міститься слово "роль" (від лат. "role"), тобто “здійснення будь-якої дії”. В цьому випадку у значенні слова"контроль", окрім "перевірки" або "спостереження з метою перевірки", випливає ще один зміст цього слова, який іноді не береться до уваги, - протидія чомусь небажаному. В такому розумінні більш правильніше тлумачити слово.

Таким чином, контроль це систематичне спостереження і перевірка процесу функціонування відповідного об'єкту з метою виявлення його відхилень від заданих параметрів.

Підходи ж до визначення поняття "господарський контроль" завжди були різними. До цього часу серед вчених немає єдиної думки щодо назви такого контролю. Одні називають його економічним, інші - фінансово-господарським, фінансовим чи господарським. Терміни "господарювання", "виробництво", "економіка" в економічній літературі вживаються як синоніми. Тому дані поняття розмежуємо наступним чином: фінансовий контроль – коротко, перевірка фінансової сфери діяльності (діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства); господарський – відновідно господарської (будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару); економічний, або фінансово – господарський – перевірка комплексу господарських процесів і фінансових відносин сфери матеріальних відносин, сфери нематеріального виробництва та не­виробничої сфери.

Таким чином, господарський контроль– це процес спостереження і перевірки господарської діяльності підприємств, яка здійснюється відповідними суб'єктами управління і контролю, з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності, законності, достовірності та ефективності здійснених опера-цій, усунення та попередження негативних явищ і тенденцій.

Коротко,господарський контроль — це контроль за законністю та ефективністю господарської діяльності підприємства, установи, організації.

Господарський контроль охоплює не тільки матеріальне виробництво, але й невиробничу сферу, тобто поширюється на культурно-освітні організації і установи, житлове господарство та сферу побутового обслуговування тощо.Д/з Доповідь 1.Етапи розвитку господарського контролю

Метою господарського контролю є встановлення правильності та законності господарської діяльності, а також виявлення резервів підвищення її ефективності.

Предметом господарського контролю є господарська діяльність суб'єкта господарювання.

Об'єкти господарського контролю — господарські процеси та їх результати, а також окремі господарські операції.

Зверніть увагу. Господарський контроль, може здійснюватись у будь-якій формі, притаманній економічному контролю залежно від форми власності підприємства, що перевіряється. Залежно від цього суб'єктами контролю також можуть бути різні контролюючі органи.

На державних підприємствах та в бюджетних установах господарський контроль здійснюється у формі ревізії (інспектування).

У бюджетних установах у частині виконання ними бюджету здійснюється бюджетний контроль.

Поточний господарський контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у формі казначейського контролю.

На державних підприємствах та в бюджетних установах у частині ефективності використання бюджетних коштів проводиться державний аудит, контроль державних закупівель.

На приватних підприємствах — у формі незалежного аудиту.

На всіх без винятку підприємствах у частині законності та правильності розрахунку та сплати податків, зборів та обов'язкових платежів здійснюється податковий контроль.

Крім того, для здійснення поточного господарського контролю створюються внутрішні підрозділи підприємств. У цьому випадку господарський контроль проводиться у вигляді внутрішнього контролю.

У банківських установах з метою забезпечення законності, правильності та ефективності їх діяльності здійснюються контроль і аудит у банках.

Необхідно відмітити, що поняття контроль - є широким поняттям у порівнянні з терміном «перевірка». Контроль – проводиться в цілому по підприємству, а перевірка – стосується якоїсь конкретної тематики, або частини виробничого процесу.

На сучасному етапі реформування економіки України, контроль господарської діяльності зосереджено на виконанні таких завдань:

· контроль за достовірністю даних бухгалтерського обліку та звітності;

· попередження порушень;

· виявлення та мобілізація резервів;

· виявлення недостач, розтрат, крадіжок та інших порушень;

· вивчення причин та умов, що породжують безгосподарність,марнотратство;

· виявлення відповідності господарювання нормативам, положенням;

· виявлення та визначення суми збитку, нанесеного порушеннями

Відіграючи важливу роль в управлінні господарською діяльністю, контроль виконує ряд функцій.

Інформаційна (сигнальна) функція полягає в тому, що під час здійснення контролю отримані результати (інформація) є підставою для прийняття відповідним суб'єктом рішень і проведення коригуючих дій, завдяки яким забезпечується нормальне функціонування об'єкту, що контролюється.

Інформація повинна бути правдивою, об'єктивною, своєчасною та оперативною, а також містити лише необхідні дані, що дозволяє її швидше вивчати і на її основі приймати оптимальні управлінські рішення.

Профілактична (виховна) функція полягає у попередженні можливості здійснення зловживань, виявлення різного роду порушення дисципліни і законності. В умовах ринку вся господарська діяльність підприємства підлягає контролю, що спонукає організаторів і виконавців виробництва відповідально ставитись до своїх обов'язків. З іншого боку, ліквідуються умови, які породжують безгосподарність. Контроль у цьому випадку покликаний виявляти подібні явища і сприяти їх усуненню, реалізуючи при цьому профілактичну функцію.

Господарський контроль має не тільки економічне, але й певне виховне значення. Недостатньо розкрити ті чи інші порушення і домогтись їх усунення. Важливо, щоб в кожному конкретному випадку виключалась можливість повторення помилок та порушень в майбутньому, що можливо за наявності певного виховного ефекту, заснованого на моральних засадах. В процесі контролю виявляються не тільки недоліки, але й позитивні аспекти діяльності. Останні як провідний досвід стають надбанням інших суб'єктів, в чому проявляється інструктивна (мобілізуюча) функція контролю, яка полягає у застосуванні суб'єктами контролю набутих наукових знань, вивчених прогресивних прийомів і способів вивчення об'єктів контролю.

Всі функції контролю тісно пов'язані між собою і є складовими впорядкованої системи господарського контролю. Джерелами інформації під час здійснення господарського контролю є дані господарського обліку, первинні документи та фінансова звітність підприємства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.