Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Особливості сучасної екологічної кризи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

Імені В.Г.Короленка

 

Кафедра географії та краєзнавства

 

ГЕОЕКОЛОГІЯ

Навчальний посібник

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Галузь знань:0401 Природничі науки

Напрям підготовки:6.040104 Географія

Курс навчання:4-й Семестр:8-й

 

 

Розробник:

кандидат педагогічних наук,

доцент

Мащенко Ольга Миколаївна

 

Полтава — 2015

УДК 911::502(075)

М 38

ББК 28.081я 73

Мащенко О.М. Геоекологія.Ч.2. Сучасна екологічна криза та шляхи її вирішення: навч. посіб. для студ. спец. «Географія». – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2015. - 26 с.

 

 

Рецензенти:

Шуканова А.А.– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Смирнова В.Г. – кандидат географічних наук, доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Протокол № 8 від …. .03. 2015 року

ÓМащенко, 2015 рік

Ó ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015 рік

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1.СУТНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ………………………………3

1.1. Особливості сучасної екологічної кризи …………………………………………………….3

1.2. Пошкодження здатності природних комплексів до саморегуляції та самовідновлення на сучасному етапі розвитку географічної оболонки ……………………………………………. 50

1.3. Деформація кругообігів речовини та перетворення енергії на сучасному етапі розвитку географічної оболонки ……………………………………………………………………………51

1.4. Порушення динамічної рівноваги у географічній оболонці ………………………………51

1.5. Види деградації навколишнього природного середовища ………………………………...52

1.6. Конструктивні впливи людства на довкілля ………………………………………………..53

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ……………...54

2.1. Екологічні стратегії людства ………………………………………………………………..54

2.2. Концептуальні принципи збалансованого розвитку й глобального природокористування ………………………………………………………………………………………………………56

2.3. Основні шляхи екологізації ………………………………………………………………….57

2.4.Ресурсозберігання - основний шлях вирішення екологічних проблем людства ………..58

2.5.Використання біотехнологій у різних галузях господарства ………………………61

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ………………………………………………………. 67

Список літератури ……………………………………………………………………………...68

РОЗДІЛ 1. Сутність сучасної екологічної кризи

Особливості сучасної екологічної кризи

Характерною особливістю нашого часу є інтенсифікація та глобалізація впливу людини на навколишнє середовище. Якщо раніше відбувалися локальні та регіональні екологічні кризи, що могли привести до загибелі окремої цивілізації, то теперішня екологічна ситуація характеризується порушенням механізмів функціонування географічної оболонки у планетарному масштабі. Це виражається:

1.У пошкодженні здатності природних комплексів до саморегуляції та самовідновлення.

2.У деформації складеного упродовж мільйонів років кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті.

3.У порушенні динамічної рівноваги у географічній оболонці.

4. В акумуляції різних екологічних проблем як у географічній оболонці в цілому, так і в її окремих частинах.

5. В ефекті синергізму, тобто взаємного посилення різнорідних екологічних проблем у географічній оболонці в цілому, так і в її окремих частинах.

Сучасний стан взаємодії суспільства з природним середовищем характеризується переплетенням і акумуляцією різних екологічних проблем на одній і тій же території. Наприклад, відбувається спалювання величезної кількості енергоносіїв , вирубка лісів, зведення трав’яного покриву, забруднення Світового океану, що призводить до загибелі рослинності – постачальника кисню, покриття плівкою нафти і нафтопродуктів океанічної поверхні, що припиняє газообмін з атмосферою. Усе це разом узяте скорочує кількість кисню в атмосфері.

Відмічено також ефект синергізму при введенні у середовище двох чи більше речовин. Наприклад, ДДТ слабо розчиняється у морській воді, тому його концентрації не дуже шкідливі для морських організмів. Але ДДТ дуже добре розчиняється у нафті. Тому нафта концентрує цей пестицид у поверхневому шарі океану, де проводять значну частину свого життєвого циклу багато морських організмів. Отже, сумісна дія нафти і ДДТ більша за суму їх окремих впливів.

Отже, головними чинниками, що поглиблюють сучасну екологічну кризу є демографічний вибух, урбанізація, індустріалізація та хімізація господарства Указані процеси можуть призвести у найближчому майбутньому до такого ступеня деградації навколишнього середовища, що воно стане непридатним, як для біологічного існування людей, так і для господарської діяльності.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.