Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік процесу реалізації.

 

Процес реалізації є завершальним етапом діяльності підприємства, тісно пов'язаний з кінцевими результатами діяльності підприємства — прибутком і його розподілом.

Процес реалізації — це сукупність операцій з продажу готової продукції споживачам

 

 


Процес реалізації, пов'язаний, з одного боку, з відвантаженням виробником готової продукції та передачі її покупцеві, а з іншого — з одержанням грошових коштів та їх еквівалентів і їх зарахуванням на рахунки продавця.

Обсяг реалізованої продукції має дві оцінки: фактична собівартість реалізованої продукції і ціна реалізації (продажна вартість) товару. їх порівняння дає змогу визначити фінансовий результат реалізації: прибуток чи збиток.

Якщо ціна реалізації (продажна вартість) реалізованої продукції вища фактичної собівартості реалізованої продукції, операція прибуткова, якщо навпаки — збиткова.

Облік процесу реалізації здійснюється за допомогою системи рахунків бухгалтерського обліку: 26 "Готова продукція", 90 "Собівартість реалізації", 70 "Доходи від реалізації", 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 64 "Розрахунки за податками й платежами", 79 "Фінансові результати" та ін.

На синтетичному рахунку 90 "Собівартість реалізації" узагальнюється інформація про фактичну собівартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг. За дебетом цього рахунка відображають виробничу собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг, фактичну собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом — списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

При відвантаженні готової продукції покупцеві та передачі виконаних робіт і наданих послуг замовнику дебетують рахунок 90 "Собівартість реалізації" і кредитують рахунки 26 "Готова продукція", 25 "Напівфабрикати", 28 "Товари" та ін.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включають до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат — 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності". Наприкінці місяця сума дебетового обороту за рахунком 90 "Собівартість реалізації" списується з кредита на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

На дебет рахунка 79 "Фінансові результати" також списують із кредиту відповідних рахунків адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

на рахунку 70 "Доходи від реалізації" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу (непрямих податків, зборів). За кредитом цього рахунка протягом місяця відображають суму загального доходу (виручки) разом із сумою непрямих податків і зборів, що включені до ціни продажу, а за дебетом — щомісячне відображення належної суми непрямих податків і зборів, що підлягають перерахуванню їх одержувачам (як правило, бюджету), щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати відображають суму чистих доходів від реалізації продукції, а за дебетом — фактичну собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг та адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності.

Приклад. Підприємством було реалізовано готову продукцію покупцям у розмірі 120000 грн., в т.ч. ПДВ.

В обліку дана операція буде відображена наступним чином:


1). Відображено реалізацію готової продукції:

Дт 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 701 «Дохід від реалізації готової продукції» - 120000

 

ПДВ:

Дт 701 «Дохід від реалізації готової продукції»

Кт 641 «Розрахунки за податками» - 20000

 

2). Списано реалізовану готову продукцію:

Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кт 26 «Готова продукція»

 

3). Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції:

Дт 79 «Фінансові результати»

Кт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

 

Процес реалізації тісно пов'язаний з витратами на запаковування продукції (товару); сортування, маркетинг, рекламу та інші витрати, які пов’язані безпосередньо з процесом реалізації продукції та відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут».

Наприклад:

1). Відпущено матеріали на пакування готової продукції:

Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 204 «Тара й тарні матеріали»

 

2). Відображено витрати на рекламу продукції:

Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

 

3). Відображено заробітну плату робітників складу:

Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 661 «Розрахунки за оплатою праці»

Питання для самоконтролю:

1. Що розуміють під господарською операцією?

2. Яким чином проводять оцінку придбаних матеріальних ресурсів ?

3. Якою є економічна суть процесу придбання матеріальних цінностей?

4. Які рахунки використовують для обліку придбання матеріальних цінностей?

5. Порядок обліку надходження матеріальних ресурсів?

6. Як здійснюють облік транспортно-заготівельних витрат?

7. З чого складається процес виробництва та його задачі?

8. За якими ознаками групуються витрати на виробництво?

9. Надайте характеристику рахунків для обліку виробництва ?

10. Пояснити взаємозв’язок між господарськими процесами.

11. Що представляє собою облік процесу реалізації та його задачі ?

12. Які рахунки використовуються для обліку витрат процесу реалізації ?

 

&Рекомендована література: 5, 6, 10, 21

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

5. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 3 "Звіт про фінансові результати", 5 "Звіт про власний капітал", 9 "Запаси", 10 "Дебіторська заборгованість", 11 "Зобов'язання", 15 "Дохід", 16 "Витрати", 17 "Податок на прибуток".


ТЕМА 9: ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, ТЕХНІКА, ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ (4 год.)

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.