Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розпорядження

 

Розпорядження – внутрішній розпорядчий документ, який видається, керівником організації (установи, підприємства) для оперативного вирішення будь-яких конкретних питань, має обмежений термін дії (до завершення виконання) і стосується, як правило, конкретних структурних підрозділів чи посадових осіб (працівників).

Ключовими словами у розпорядженні можуть бути – ЗОБОВЯЗУЮ, ПРОПОНУЮ, ДОРУЧАЮ, ДОЗВОЛИТИ ін. Послідовність і види реквізитів розпорядження такі ж, як і для наказу.

 

Зразок розпорядження

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Розпорядження

 

16.02.2009 м. Київ № 26-р

 

Про проведення Всеукраїнської

Наради з питань викладання дисципліни

„Українська мова (за професійним

Спрямуванням)” у вищих навчальних закладах

 

З метою вдосконалення викладання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих навчальних закладах:

1. Провести 17 березня 2009 року Всеукраїнську нараду з питань викладання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих навчальних закладах.

2. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення наради, що додається.

3. Робочій групі до 10 березня 2009 року підготувати пропозиції щодо вдосконалення викладання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих навчальних закладах.

4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) провести організаційну роботу щодо проведення наради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

 

 

Міністр І.О. Вакарчук


Вправи

На дотримання орфоепічних, орфографічних, граматичних мовних норм

 

1. Із наведених пар виберіть слова з правильно визначеним наголосом і запишіть їх, підкреслюючи букву під наголосом:

 

ЗмОвчати – змовчАти, кабАнячий – кабанЯчий, нИтковий – нитковИй, одинАдцять – одИнадцять, водоочиснИй – водоочИсний, відмІнковий – відмінкОвий, іскровИй – Іскровий, калинОвий – калИновий, кабалИти –- кабАлити, квасолЕвий – квасОлевий, катАлог – каталОг, піддобрИтися – піддОбритися, тЕсляр – теслЯр, тонкИй – тОнкий, товчЕний – тОвчений, упОперек – упоперЕк, цікАвенький – цікавЕнький, чергОвий – черговИй, чорнОслив – чорнослИв, шовкОвий – шОвковий, яскрАвіший – яскравІший, жадОба – жАдоба, житлО- жИтло, живОпис – жИвопис, завЕршити – завершИти, звУковий – звуковИй, мерЕжа - мережА, запальнИк – запАльник, збутОвий – збутовИй, алфавІт – алфАвіт, багатошарОвий - багатошАровий, БарбадОс – БарбАдос, бджолянИй – бджолЯний, безстрОковий – безстрокОвий, борОдавка – бородАвка, вірменИн – вірмЕнин.

2. Послідовно випишіть слова з правильно визначеним наголосом. Якщо ви не помилились, то за другими буквами кожного слова прочитаєте вислів, що належить Григорію Сковороді

ОбхіднИй, металУргія, ґрунтовИй, кулінарІя, низинА, однакОвий, двійнЯ, веселЕнький, промІле, зшивнИй, кОрисний, чималЕнький, тОвстий, індУстрія, гУсячий, різнОвид, смолЯр, нАвхрест, укрАїнський, стОляр, довіднИк, чистЕнький, сміттєпровІд, верблюдИця, ошУрка, осетЕр, бензопровІд, бджолЯний, прОшарок, плАтівка, рекрУтський, одинАдцять, кип’ячЕний, випАдок, інкОгніто, чИтання, гуртОжиток.

 

3. Випишіть слова, у яких, на вашу думку, правильно визначено наголос. Якщо ви правильно виконали завдання, то послідовно підкресливши другу букву кожного слова, прочитаєте вислів Марка Твена.

 

СкорОпис, поєднАння, відгрЕбти, алкогОль, жирнЕнький, псевдонІм, лунатИчка, рОзлам, змОвчати, кАучук, індУстрія, підлЕнький, двошарОвий, машинОпис, з'Єднання, мІлкий, жИрненький, страйковИй, ненАвисть, усерЕдині, Оптовий, дядькІвський, скромнЕнький, радіомЕтрія, джентльмЕн, зірковИй, отАман, льодянИк, вподОбання, іржАвіти, католИцький, квітковИй, злодІйка, одинАдцять, зубАстий, іржавІти.

 

4. Погрупуйте слова за їх написанням відповідно до основних принципів українського правопису (фонетичним, морфологічним, історичним (традиційним), розрізнювальним).

 

Серце, студентський, левада, кременчуцький, обласний, веселий, ближчий, шістсот, Кривий Ріг, нагору, випускний, Ніцца, назустріч, розчин, бароко, Надія, вмивається, бульйон, суббота, келих.

 

5.Запишіть слова у дві колонки: у першу – слова, що пишуться з апострофом, у другу, що пишуться без апострофа.

 

Аль/янс, б/юджет, контр/ярус, хом/як, мавп/ячі під/яремні, контр/адмірал, п/єдестал, від/ємність, миш/як, вестиб/юль, р/юкзак, відсв/яткувати, різьб/яр, роз/єднати, моркв/яна, кур/йоз, подвір/ям, тьм/яні, дев/яносто, Лук/янів, ад/ютант, Солов/йов, підв/язати, б/ювет, вузлов/яз, бур/ян, прем/єра, дзв/якати, м/юзкл, прес-пап/є, мен/ю, зар/яд, відр/яджати, зів/янеш, помор/янин, присв/ята.

Увага!Якщо ви правильно виконали завдання, то за останніми буквами кожного слова прочитаєте вислів з китайської мудрості.

 

6.Запишіть слова у дві колонки: у першу, що пишуться з апострофом, у другу, що пишуться без апострофа.

 

Ослов/янювати, ст/юардеса, камен/яр, твердокам/яний, зім/яти, знест/ямки, старослов/янський, безчес/тя, глином/ялка, осв/ячений, поголів/я, спр/ягання, відщкр/ябати, зв/язаний, з/йомка, вив/язаний, ув/язнути, зм/якшення, безслав/я, смітт/яр, зневір/я, галузз/я, авант/юра, безпам/ятство.

Увага!Якщо ви правильно виконали завдання, то послідовно виділяючи другу букву в кожному слові, прочитаєте слова, написані на могилі українського філософа Григорія Сковороди.

 

7.Запишіть слова у дві колонки: у першу слова, що пишуться з апострофом, у другу, що пишуться без апострофа.

 

Стикозвар/ювальний, здоров/я, дев/ятнадцять, вар/яг, п/єдестал, змір/ювати, Р/єпін, відр/ядження, сп/янілий, ар/єргард, вз/ятий, манік/юр, охвіст/я, мар/яж, зв/язок, вибр/язкувати, комп/ютер, осв/ячений, атель/є.

Увага!Якщо ви правильно виконали завдання, то послідовно виділяючи другу букву в кожному слові, прочитаєте латинський вислів.

 

7. Запишіть слова у дві колонки: у першу слова, що пишуться з м’яким знаком, у другу, що пишуться без м’якого знака.

 

Ущіл..нювати, змен..шувати, домен..щик, вжар..те, чотир..ох, всесил..ний, стіл..чик, мален..кий, переніс..ся, абаж..ур, лл..єт..ся, пол..с..кий, астрахан..с..кий, судд..я, уман..с..кий, стеблин..ці, щіл..ний, лицар.., книж..ці, пшеничен..ка, снігурон..ка, ремін..чик, облиш.., виховател..ка, чест..ю, узбіч..чя, емал..ований, внучен..ці, співач..ка, пекар.., зеленен..кий, очеретин..ці, знахар.., мис..ці, смач..ний.

Увага!Якщо ви правильно виконали завдання, то послідовно виділяючи другу букву в кожному слові, прочитаєте вислів Вольтера.

 

8.Запишіть слова у дві колонки: у першу слова, що пишуться без м’якого знака, у другу, що пишуться з м’яким знаком.

 

Ллєт..ся, вжар..те, рибал..ці, Люс..єн, здаєт..ся, Степан..чук, стеблин..ці, виріз..блений, цвірін..кати, нянеч..ка, знос..те, л..вів’янин, оціноч..ний, мен..ше, дон..чин, уман..с..кий, стан..ція, землян..ці, гуцул..с..кий, пас..янс, пташеч..ка, скрин..ці, стан..те, красун..чик, тан..цювати, монгол..с..кий, пробрин..чати, винян..чити.

 

9. Поставте слова у родовому відмінку і запишіть у дві колонки: слова із закінченням -у, -ю у першу колонку, слова із закінченням -а, -я у другу колонку.

Атрибут, аналіз, дебет, взаємовплив, автограф, долар, баланс, орендар, рядок, взаємозв’язок, здобуток, атестат, львів’янин, протокол, видаток, абонемент, сертифікат, дзвоник, статут, виріб, імпорт, озонатор, заставник, аксесуар, акорд, борг, статус, доктор, знаменник, присмак, анонім, тягар, лізинг.

Увага!Якщо ви правильно виконали завдання, то послідовно виділяючи другу букву у кожному слові, прочитаєте слова, що належать князю Володимирові Мономаху.

 

10. Поставте слова у родовому відмінку однини і запишіть у дві колонки. Слова із закінченням -а,-я запишіть у першу колонку, із закінченням - у,-ю у другу колонку.

Свідок, кілограм, успіх, одинак, автомобіль, сміх, вік, ешелон, вектор, слюсар, ансамбль, том, Київ, огляд, колір, скіф, момент, мотор, удар, агностик, вид, товариш, університет, актив, удав, домкрат, край, розум, скарб.

Увага!Якщо ви правильно виконали завдання, то послідовно виділяючи другу букву кожного слова, прочитаєте вислів, який приписують Наполеону.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.