Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 49. Економічна ефективність роботи підприємств

 

Вступ

1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва.

1.1. Суть економічного ефекту і ефективності.

1.2. Методика визначення економічної ефективності.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення ефективності виробництва.

3.1. Напрямки інтенсифікації виробництва.

3.2. Впровадження інтенсивних технологій.

3.3. Використання прогресивних форм організації і оплати праці.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 50. Фермерське (селянське) господарство. Умови і результати його виробничої діяльності

 

Вступ

1. Теоретико-правові аспекти роботи селянського (фермерського) господарства.

1.1. Основні напрями аграрної реформи на шляху до ринкової економіки.

1.2. Реформування форм власності в сільськогосподарському виробництві.

1.3. Фермерське (селянське) господарство як ринкова форма господарювання.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Економічна оцінка функціонування фермерського господарства.

3.1. Обґрунтування показників ефективності функціонування фермерського господарства.

3.2. Оцінка ефективності функціонування фермерського господарства.

3.3. Основні напрями поліпшення діяльності фермерських господарств.

Висновки і пропозиції

Список літератури

Тема 51. Економічна оцінка ринкової позиції підприємства

 

Вступ

1. Теоретичні і правові основи оцінки ринкової позиції підприємства.

1.1. Завдання оцінки підприємницької діяльності.

1.2. Оцінка ринкової позиції підприємства за даними балансу і на ринку капіталу.

1.3. Оцінка ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Оцінка ринкової позиції підприємства.

3.1. Оцінка ринкової позиції підприємницької і фінансової діяльності підприємства.

3.2. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

3.3. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

3.4. Оцінка ефективності використання капіталу підприємства.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 52. Сучасні проблеми земельних відносин в Україні

 

Вступ

1. Теоретичні і правові питання регулювання земельних відносин.

1.1. Етапи здійснення земельної реформи в Україні і їх особливості.

1.2.Принципи земельного законодавства.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Основні положення Земельного кодексу в Україні.

3.1. Склад і цільове призначення земель в Україні.

3.2. Право власності на землю і користування землею.

3.3. Право земельного сервітуту, земельний моніторинг.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 53. Земельний кадастр і грошова оцінка землі. Плата за землю

 

Вступ

1. Сутність і значення земельного кадастру в сучасних умовах.

1.1. Поняття земельного кадастру і основні його складові.

1.2. Суть поняття «бонітировка земель» і «економічна оцінка земель».

1.3. Види економічної оцінки землі.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Методичні підходи до визначення грошової оцінки землі.

3.1. Грошова оцінка землі і методика її визначення.

3.2. Суть поняття «диференціальний рентний дохід» і «абсолютний рентний дохід».

3.3. Плата за землю.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 54. Оренда землі і орендні відносини

 

Вступ

1. Теоретичні і правові основи орендних відносин на землю.

1.1. Поняття оренди землі.

1.2.Сучасний стан орендних земельних відносин в Україні.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Передумови виникнення права власності і користування землею.

3.1. Поняття орендної плати і її форми в сучасних умовах.

3.2. Право користування землею і сучасні проблеми реалізації цього права.

3.3. Право власності на землю і міжнародний досвід володіння землею.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 55. Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів і їх місце у формуванні енергетичних ресурсів (тракторний парк і ефективність його використання)

 

Вступ

1. Теоретичні питання використання матеріально-речових елементів основних виробничих фондів.

1.1. Класифікація матеріально-речових елементів основних виробничих фондів.

1.2. Поняття енергетичних ресурсів і показники забезпеченості ними підприємства.

1.3.Сучасний стан матеріально-речових елементів аграрних підприємств.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Напрями підвищення ефективності використання матеріально-речових елементів основних виробничих фондів.

3.1. Методика визначення і економічний сенс показників інтенсивності, економічності і продуктивності тракторного парку.

3.2. Шляхи підвищення ефективності використання тракторного парку.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 56. Ефективність використання авансованого капіталу

 

Вступ

1. Теоретичні питання ефективності використання авансованого капіталу.

1.1. Поняття авансованого капіталу і його значення для характеристики підприємства.

1.2.Джерела формування авансованого капіталу.

1.3.Позиковий капітал і доцільність його залучення.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Напрями підвищення ефективності використання авансованого капіталу.

3.1. Класифікація активів за ступенем ліквідності.

3.2. Сучасний стан платоспроможності аграрних підприємств і методика її визначення.

3.3. Показники ефективності використання авансованого капіталу.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 57. Науково-технічний прогрес (НТП) і інноваційна діяльність

 

Вступ

1.Теоретична суть НТП і характеристика інноваційних процесів.

1.1.Загальні і пріоритетні напрями НТП в сільському господарстві.

1.2. Вплив інновацій на виробництво.

1.3. Джерела, класифікація і взаємозв'язок інноваційних процесів.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Напрями підвищення ефективності інноваційної діяльності на підприємстві.

3.1. Визначення економічної ефективності нововведень в рослинництві.

3.2. Визначення економічної ефективності нововведень в тваринництві.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 58. Інтенсивність і інтенсифікація. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку підприємств

Вступ

1. Економічна суть інтенсивності та інтенсифікації.

1.1. Поняття економічного типу розвитку підприємства і методика його визначення.

1.2. Напрями формування інтенсивного типу розвитку підприємств.

1.3. Ознаки екологічного інтенсивного типу розвитку підприємств.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Напрями формування інтенсивного типу розвитку підприємств.

3.1. Кругообіг авансованих ресурсів і чинники його прискорення.

3.2. Розподіл валової продукції і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку підприємства.

3.3. Методика визначення додаткового ефекту від прискорення оборотності ресурсів.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

 

Тема 59. Персонал аграрних підприємств. Забезпеченість підприємств персоналом, ефективність його використання

Вступ

1. Персонал підприємств і необхідність забезпечення ним підприємств.

1.1. Трудові ресурси і їх класифікація.

1.2. Забезпеченість і ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві.

3.1. Показники ефективності використання трудових ресурсів і методика їх визначення.

3.2. Співвідношення темпу продуктивності праці і оплати праці. Суть коефіцієнта випередження.

3.3. Групи чинників підвищення продуктивності праці.

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

Тема 60. Ефективність і рентабельність виробництва

Вступ

1. Ефективність і рентабельність виробництва.

1.1. Поняття ефективності виробництва.

1.2. Економічна суть і методика визначення показників рентабельності.

1.3. Напрями використання прибутку підприємства.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Напрями підвищення ефективності і рентабельності.

3.1. Суть беззбиткової виробництва і критичного обсягу реалізації продукції.

3.2. Чинники підвищення ефективності виробництва.

3.3. Факторний аналіз рентабельності виробництва.

Висновки і пропозиції

Список літератури

5.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ВИКОНАННЯ

В ДРУГОМУ РОЗДІЛІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Питання 1: ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 

Завдання для виконання:

- визначити структуру сільськогосподарських угідь і посівних площ;

- проаналізувати рівень інтенсивності використання земельних ресурсів;

- розрахувати показники ефективності використання землі.

Процентне відношення окремих видів сільськогосподарських угідь до їх загальної площі визначає структуру сільськогосподарських угідь.

Землезабезпеченість визначається діленням площі відповідних угідь на наявне населення країни (області, району, підприємства).

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів визначають за такими показниками:

- ступінь господарського використання землі, який розраховується діленням площі сільськогосподарських угідь на всю земельну площу господарства;

- ступінь розораності, який визначається як ділення площі ріллі і багаторічних культурних насаджень на площу сільськогосподарських угідь;

- ступінь меліорації - як відношення площі меліорованих земель (зрошуваних, осушуваних) до загальної площі сільськогосподарських угідь;

- питома вага інтенсивних культур (цукрового буряка, льону, картоплі, овочів, соняшнику, зернової кукурудзи, конопель) в загальній посівній площі підприємства;

- коефіцієнт повторного використання землі, який визначається відношенням посівної площі разом з площею повторних посівів до посівної площі господарства.

Про економічну ефективність використання землі судять на підставі системи натуральних і вартісних показників.

До натуральних показників відносять:

- врожайність сільськогосподарських культур;

- виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (продукцію скотарства і вівчарства розраховують на 100 га сільськогосподарських угідь, свинарства – на 100 га ріллі, птахівництва – на 100 га площі зернових культур).

До вартісних показників відносять:

- виробництво валової продукції в порівняних цінах на гектар сільськогосподарських угідь;

- виробництво товарної продукції в поточних цінах на гектар сільськогосподарських угідь;

- виробництво чистої продукції на гектар сільськогосподарських угідь;

- обсяг чистого прибутку на гектар сільськогосподарських угідь.

 

Таблиця 1

Структура сільськогосподарських угідь

Показники Землезабезпе-ченість Структура с.-г. угідь Відхи-лення, га
площа, га питома вага %
20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р.
8=5-4
Всього сільсько-господарських угідь Код 0450/ Код 0400   Код 0450   -«»-
Зокрема: ріллі Код 0451/ Код 0400   Код 0451   (Код 0451/ Код 0450)*100   -«»-

Вихідні дані: форма №50-с./г. (довідка 2)

 

У висновках необхідно проаналізувати зміну землезабезпеченості в звітному році в порівнянні з попереднім роком за видами с.-г. угідь. Також слід порівняти за роками зміну розміру с.-г. угідь та ріллі в абсолютному та відносному виразі. На при кінці необхідно вказати питому вагу ріллі в структурі с.-г. угідь та порівняти її за роками.

 

Таблиця 2

Склад і структура посівної площі

 

Показники Площа, га Структура посівної площі, % Відхилення (+,-), га
20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р.
6=3-2
1. Площа ріллі Код 0451   Х Х Х
2. Посівна площа Σ(Код 0025 … Код 0105)   Х
Зернові і зернобобові культури – всього Код 0020       -«»-
з них: - озима пшениця Код 0025       -«»-
- жито Код 0026       -«»-
- кукурудза на зерно Код 0030       -«»-
……          
Соняшник Код 0040       -«»-
Овочі Код 0070       -«»-
Кормові коренеплоди Код 0105       -«»-
Інші         -«»-
3. Площа пару (1-2)     Х Х Х

Вихідні дані: форма №50-с./г. (таблиця 1, графа 1)

 

У висновках слід зробити порівняння посівних площ за її видами в абсолютному та відносному виразі. Далі слід вказати, яка посівна площа займає найбільшу питому вагу в структурі посівних площ в кожному році.

 

Таблиця 3

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів

Показники 20__ р. 20__ р. Відхилення, %
1. Ступінь розораності (ділення площі ріллі і багаторічних насаджень на площу с.-г. угідь) Код 0451/ Код 0450   (3/2*100)-100
2. Питома вага інтенсивних культур в загальній посівній площі підприємства, %: - кукурудзи на зерно Код 0030/ п.2 т.2 *100   3-2
- соняшнику Код 0040/ п.2 т.2 *100   3-2
- овочів Код 0070/ п.2 т.2 *100   3-2

Вихідні дані: таблиця 1 і 2 методичних вказівок

 

У висновках слід зробити аналіз по кожному показнику, починаючи зі звітного року. Обов’язково вказати зміну показників за роками в абсолютному та відносному виразі.

 

Таблиця 4

Ефективність використання землі (натуральні показники)

Показники 20__ р. 20__ р. Відхилення
4=(3/2*100)-100
1. Врожайність культур, ц - зернові - всього По коду 0020, графа 2/ графа 1   -«»-
- озима пшениця Код 0025, графа 2/1   -«»-
- ячмінь Код 0023, графа 2/1   -«»-
- овочі Код 0070, графа 2/1   -«»-
- соняшник Код 0040, графа 2/1   -«»-
- кукурудза Код 0030, графа 2/1   -«»-
2. Виробництво зерна на 100 га ріллі, ц Код 0020, графа 2/ Код 0451*100   -«»-
3. Виробництво на 100 га с.-г. угідь, ц а) продукції скотарства - молока Код 0180, графа 2/ Код 0450*100   -«»-
- приросту живої маси ВРХ Код 0140, графа 2/ Код0450*100   -«»-
б) продукції вівчарства - шерсть Код 0190, графа 2/ Код 0450*100   -«»-
- приросту живої маси овець Код 0160, графа 2/ Код 0450*100   -«»-
4. Виробництво продукції свинарства на 100 га ріллі (приріст живої маси свиней), ц Код 0150, графа 2/ Код 0451*100   -«»-
4. Виробництво продукції птахівництва на 100 га площі зернових: - м'яса птиці, ц Код 0170, графа 2/ Код 0020*100   -«»-
- яєць, тис. шт. Код 0200, графа 2/ Код 0020*100   -«»-

Вихідні дані: форма №50-с./г. (таблиця 1)

 

У висновках слід зробити аналіз по кожному показнику, починаючи зі звітного року. Обов’язково вказати зміну показників за роками в абсолютному та відносному виразі.

Таблиця 5

Ефективність використання землі (вартісні показники)

 

Показники Роки Відхилення
20__ 20__
4=(3/2*100)-100
1. Виробництво валової продукції* в порівняних цінах на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.: - всього по господарству (ВП*1000/ код 0450)*100   -«»-
- по тваринництву*** (ВПж*1000/код 0450)*100   -«»-
2. Виробництво валової продукції рослинництва** в порівняних цінах на 100 га ріллі, грн. (ВПр*1000/А03)*100   -«»-
3. Товарна продукція в поточних цінах реалізації на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.: - всього по господарству (код 0216 графа 7*1000/0450)*100   -«»-
- по тваринництву (код 0130 графа 7*1000/0450)*100   -«»-
4. Товарна продукція рослинництва в поточних цінах реалізації на 100 га ріллі, грн. (код 0010 графа 7*1000/ код 0451)*100   -«»-
5. Виробництво на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.: - чистої продукції**** (ЧП*1000/код 0450)*100   -«»-
- операційного прибутку (збитку) (форма №2 код 100(105))*1000/ код 0450)*100   -«»-

Вихідні дані: форма №50-с./г. (таблиця 1, довідка 2), форма №2

 

*Валова продукція в поточних цінах по господарству (ВП) = виробнича собівартість продукції (ф.№50 код 0216 графа 3) – виробнича собівартість реалізованої продукції (ф.№50 код 0216 графа 5) + чистий дохід від реалізації (ф.№50 код 0216 графа 7)

**Валова продукція рослинництва в поточних цінах (ВПр) = виробнича собівартість продукції (ф.№50 код 0010 графа 3) – виробнича собівартість реалізованої продукції (ф.№50 код 0010 графа 5) + чистий дохід від реалізації (ф.№50 код 0010 графа 7)

***Валова продукція тваринництва в поточних цінах (ВПж) = виробнича собівартість продукції (ф.№50 код 0130 графа 3) – виробнича собівартість реалізованої продукції (ф.№50 код 0130 графа 5) + чистий дохід від реалізації (ф.№50 код 0130 графа 7)

****Чиста продукція (ЧП) = Валова продукція в поточних цінах по господарству (ВП) – матеріальні витрати (ф.№2 код 230) – амортизація (ф.№2 код 260)

 

У висновках слід зробити аналіз по кожному показнику, починаючи зі звітного року. Обов’язково вказати зміну показників за роками в абсолютному та відносному виразі.

 

Питання 2: ОСНОВНІ ФОНДИ (ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ) АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Завдання для виконання:

- визначити структуру основних виробничих фондів основного виду діяльності;

- розрахувати показники руху, стани основних фондів;

- проаналізувати показники забезпеченості і ефективності використання основних фондів.

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає структура основних виробничих фондів, під якою розуміють процентне співвідношення окремих елементів цих фондів в їх загальній вартості.

При оцінці структури основних виробничих фондів необхідно враховувати, що їх структурні елементи істотно відрізняються за функціональною роллю в процесі виробництва, а тому не з однаковою активністю впливають на кінцеві результати господарювання. За інших рівних умов вищих результатів досягають ті підприємства, які краще оснащені активними основними виробничими фондами.

Для характеристики руху основних фондів використовують такі показники:

- коефіцієнт зростання – відношення суми основних коштів на кінець року до їх вартості на початок року;

- коефіцієнт вибуття – відношення вартості вибулих в звітному році основних засобів до суми всіх основних коштів на початок року;

- коефіцієнт оновлення – відношення знову введених за рік основних засобів до вартості всіх основних засобів на кінець року;

- коефіцієнт сукупного відновлення – відношення вартості основних засобів, які поступили протягом року, до первинної вартості всіх основних засобів на початок року.

- коефіцієнт зносу – відношення суми зносу до первинної вартості основних засобів;

- коефіцієнт придатності – ділення первинної вартості засобів за мінусом всієї суми зносу на їх первинну вартість.

Для оцінки ефективності використання основних фондів розраховують наступні показники:

- фондовіддача – відношення вартості виробленої продукції до первинної середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення;

- фондомісткість – це зворотний показник фондовіддачі, який показує, скільки було використано основних виробничих фондів для виробництва однієї гривни продукції;

- рентабельність основних засобів – відношення чистого прибутку до середньорічної вартості основних фондів виражене у відсотках.

 

Таблиця 6

Структура основних засобів

Найменування засобів Сума, тис. грн. Структура, % Відхилення, %
20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р.
6=5-3
1. Земельні ділянки Код 100   1/14х100    
2. Будівлі, споруди та передавальні пристрої Код 120   2/14х100   -«»-
3. Капітальні витрати на поліпшення земель Код 110   3/14х100   -«»-
4. ……     4/14х100    
5. Всього пасивних засобів (1+2+3+4)     5/14х100   -«»-
6. Машини та обладнання Код 130   6/14х100   -«»-
7. Транспортні засоби Код 140   7/14х100   -«»-
8. Інструменти, прилади, інвентар Код 150   8/14х100   -«»-
9. Робоча і продуктивна худоба Код 160   9/14х100   -«»-
10. Багаторічні насадження Код 170   10/14х100   -«»-
11. Інші основні засоби Код 180   11/14х100   -«»-
12. …….     12/14х100    
13. Всього активних засобів (6+7+8+9+10+11+12)     13/14х100   -«»-
14. Всього основних засобів (5+13)     -«»-
15. Доводиться активних засобів на 1 грн. пасивних (13/5)   Х Х -«»-

Вихідні дані: форма №5

 

У висновках слід зробити порівняння основних засобів за їх видами в абсолютному та відносному виразі. Далі слід вказати, який вид основних засобів має найбільшу питому вагу в кожному році і пояснити зміни.

 

Таблиця 7

Показники забезпеченості і ефективності використання основних виробничих фондів

Показники Роки Відхилення, %
20__ 20__
4=(3-2)/2*100
1.Фондозабезпеченність, грн./га Ф.№5 код 260 графа 14 / довідка 2 код 0450   -«»-
2. Фондоозброєність, грн./чол. Ф.№5 код 260 графа 14 / довідка 2 код 0400   -«»-
3. Фондовіддача по валовій продукції ВП/Ф.№5 код 260 графа 14   -«»-
4. Фондомісткість по валовій продукції Ф.№5 код 260 графа 14/ВП   -«»-
5. Рентабельність основних засобів, % (ф.№2 код 220(225)/ Ф.№5 код 260 графа 14)*100   3-2

Вихідні дані: таблиця 5 методичних вказівок, форма №50, довідка 2

 

У висновках слід зробити аналіз по кожному показнику, починаючи зі звітного року. Обов’язково вказати зміну показників за роками в абсолютному та відносному виразі.

 

Таблиця 8

Показники розміру, руху і стану основних фондів

 

Показники Роки Відхилення, %
20__ р. 20__ р.
4=(3-2)/2*100
1. Наявність на початок року, тис. грн. Код 260 графа 3   -«»-
2. Поступило (введено в дію нових засобів), тис. грн. Код 260 графа 5   -«»-
3. Вибуло (ліквідовано) основних засобів, тис. грн. Код 260 графа 8   -«»-
4. Наявність на кінець року, тис. грн. Код 260 графа 14   -«»-
5. Сума зносу: а) на початок року, тис. грн. Код 260 графа 4   -«»-
б) на кінець року, тис. грн. Код 260 графа 15    
6. Коефіцієнт зростання основних фондів (4/1)     -«»-
7. Коефіцієнт оновлення основних фондів (2/4)     -«»-
8. Коефіцієнт вибуття основних фондів (3/1)     -«»-
9. Коефіцієнт сукупного відновлення основних фондів (2/1)     -«»-
10. Коефіцієнт зносу основних фондів: - на початок року (5А/1)     -«»-
- на кінець року (5Б/4)     -«»-
11. Коефіцієнт придатності основних фондів: - на початок року ((1-5А)/1)     -«»-
- на кінець року ((4-5Б)/4)     -«»-

Вихідні дані: форма №5

 

У висновках слід зробити аналіз по показникам 6-11, починаючи зі звітного року. Обов’язково вказати зміну показників за роками в абсолютному та відносному виразі.

 

 

 

Питання 3: ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Завдання для виконання:

- визначити структуру оборотного капіталу;

- проаналізувати показники оборотності оборотного капіталу;

- розрахувати показники ефективності використання оборотного капіталу.

Оборотні кошти – це засоби виробництва, які беруть участь тільки в одному виробничому циклі, в ході якого повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Оборотні фонди – це грошовий вираз предметів праці, які знаходяться на стадії виробничих запасів і незавершеного виробництва, які беруть участь лише в одному циклі виробництва і повністю переносять свою вартість на знов створену продукцію.

Фонди обігу не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі і не беруть участь в утворенні вартості, а лише обслуговують його, будучи одночасно результатом цього виробництва.

Знаючи, що в створенні додаткової вартості беруть участь лише оборотні фонди, а фонди обігу лише обслуговують цей процес, важливим моментом є визначення структури оборотних коштів.

Під структурою оборотних коштіврозуміють співвідношення окремих елементів в загальному обсязі оборотних коштів, виражені у відсотках до підсумку.

Одним з найважливіших показників ефективності, що характеризує швидкість оборотності оборотного капіталу є коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, який розраховується як ділення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості оборотного капіталу.

Зворотну величину коефіцієнта оборотності називають коефіцієнтом завантаження оборотного капіталу, який характеризує його суму, що доводиться на одну гривну реалізованої продукції.

У практиці достатньо широко застосовується показник тривалості одного обороту оборотного капіталу в днях (Тоб), який визначається за формулою:

де Тп – тривалість періоду, за який розраховується показник (найчастіше, береться один рік – 365 днів)

Коб – коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

Для оцінки і аналізу ефективності використання оборотного капіталу визначається показник фондовіддачі діленням валової продукції в порівняних цінах на середньорічну вартість цього ресурсу.

Для оцінки використання спожитих оборотних фондів розраховують показники материаловіддача (відношення валової продукції до матеріальних витрат виробництва) і матеріаломісткості (зворотна величина показника материаловіддачі).

Таблиця 9

Склад і структура оборотних коштів

Показники Роки Відхи-лення, %
20___ 20____
тис. грн. структура, % тис. грн. структура, %
6=5-3
1. Виробничі запаси Код 100 Код 100/П.15 Т.9*100     -«»-
2. Поточні біологічні активи Код 110 Код 110/П.15 Т.9*100     -«»-
3. Незавершене виробництво Код 120 Код 120/П.15 Т.9*100     -«»-
4. Витрати майбутніх періодів Код 270 Код 270/П.15 Т.9*100     -«»-
5. Всього оборотних фондів (1+2+3+4)   Строчка 5 т.9/ П.15 Т.9*100     -«»-
6. Готова продукція Код 130 Код 130/П.15 Т.9*100     -«»-
7. Товари Код 140 Код 100/П.15 Т.9*100     -«»-
8. Векселя одержані Код 150 Код 150/П.15 Т.9*100     -«»-
9. Дебіторська заборгованість за товари, роботи Код 160 Код 160/П.15 Т.9*100     -«»-
10. Дебіторська заборгованість по розрахунках Σ кодів 170-210 Σ кодів 170-210/ П.15 Т.9*100     -«»-
11. Грошові кошти Код 230 Код 230/П.15 Т.9*100     -«»-
12. Поточні фінансові інвестиції Код 220 Код 220/П.15 Т.9*100      
13. Інші оборотні кошти Код 250 Код 250/П.15 Т.9*100     -«»-
14. Всього фондів обігу (6+7+8+9+10+11+12+13)   Строчка 14 т.9/ П.15 Т.9*100     -«»-
15. Всього оборотних коштів (5+14)     Х

Вихідні дані: форма №1 на кінець звітного періоду

 

У висновках слід зробити порівняння оборотних засобів за їх видами в абсолютному та відносному виразі. Далі слід вказати, який вид оборотних засобів має найбільшу питому вагу в кожному році і пояснити зміни.

 

Таблиця 10
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.