Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Посібник складений з урахуванням цільового призначення - підготовки провізора, стратегічний напрямок діяльності якого по­винен бути направлений на попередження хвороб людини, на охорону i підтримання здоров'я i здорового образу життя, а не тільки на лікування хвороб, а значить на продовження активної життєдіяльності та працездатності.

Фізіологія як навчальна дисципліна:

а) забезпечує підготовку спеціалістів-провізорів, які володіють значним обсягом теоретичних та практичних знань відносно структурно-функціональних особливостей організму на різних рівнях його організації;

б) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, медичної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами;

в) є основою для засвоєння фармакології, мікробіології, основ патологічної фізіології та спеціальних фармацевтичних дисциплін: фармакогнозії, фармацевтичної хімії, аптечної технології ліків, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування уміння застосування знання з фізіології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

г) закладає розуміння поняття здоров’я, здорового способу життя та профілактики порушення функцій у процесі життєдіяльності.

Організація навчального процесу здійснюється на основі кредитно-модульної системи відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні відповідного модулю (залікового кредиту).

Система оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу здійснюється на підставі інструкції (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. – Книга плюс. – 2005. – 383 с.), та змінами до неї (2007 р.).

В процесі проходження курсу по фізіології студент повинен знати :

- предмет, мету, задачі дисципліни та її значення для своєї май­бутньої професійної діяльності ;

- закономірності розвитку клітин, тканин, органів, систем здорового організму i механізми його регуляції, які розглядаються з позицій загальної фізіології, спеціальної фізіології та інтегра­тивної діяльності організму ;

- механізми і закономірності виникнення і передачі збудження в організмі;

- основні принципи і механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій;

- фізіологічні основи методів дослідження функцій органів і систем організму людини;

- структуру, функції і значення сенсорних систем для життєдіяльності людини і принципи основних методів їх дослідження;

- фізіологічні механізми формування емоцій, поведінки людини, інтегративної діяльності організму під впливом фармакологічних речовин.

В результаті вивчення фізіології студент повинен вміти :

- самостійно працювати з науковою, учбовою, довідковою, учбово-методичною літературою ;

- самостійно виконувати лабораторні роботи, ставити досліди на експериментальних тваринах, захищати протокол проведеного дослід­ження, вирішувати тестові завдання i ситуаційні задачі, готувати наукові повідомлення i т.д. ;

- пояснювати інформаційну цінність різних показників (констант) i механізми регуляції діяльності клітин, тканин, органів, систем i цілісного організму ;

- оцінювати i пояснювати основні закономірності формування i регу­ляції фізіологічних функцій організму при досягненні пристосувального результату;

- оцінювати i пояснювати закономірності формування i регуляції ос­новних форм поведінки організму в залежності від умов його існування;

- реакцію рецепторів організму що до дії фармакологічних речовин.

Перелік знань та практичних навичок, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

1. Визначення вмісту гемоглобіну в крові за методом Салі, оцінка результатів.

2. Визначення групи досліджуваної крові в системі АВО.

3. Визначення ШОЕ.

4. Оцінка загального аналізу крові.

5. Вимірювання артеріального тиску методом Короткова.

6. Спірометрія та аналіз статичних показників зовнішнього дихання.

7. Оцінка результатів проби Зимницького.

8. Оцінка результатів дослідження шлункового соку.

9. Уміння малювати схеми рефлекторних дуг та контурів біологічної регуляції.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.