Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Організаційно-управлінські заходи запобігання й усунення надзвичайної ситуації на об'єкті

ЛК. 10 – ЗАПОБІГАННЯ ТА УСУНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТІ

Анотація

Організаційно-управлінські заходи запобігання й усунення надзвичайної ситуації на об'єкті. Захист працівників, службовців та населення, яке мешкає у житловому відомчому секторі, що потрап­ляють у можливі осередки ураження та райони сти­хійного лиха.

 

 

Головною метою розвитку і удосконалення системи цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб'єкта господарської діяльності є створення дійсної високоефективної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території СГД, яка спрямована на проведення профілактичних робіт, захист працівників і службовців, підготовку органів управління і сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та зменшення фінансових і матеріальних витрат на ці заходи.

При створенні системи розвитку та удосконалення цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності необхідно приділити особливу увагу на вирішення наступних важливих проблем:

1. Удосконалення роботи органів управління ЦО суб'єкта господарської діяльності з попередження ви­никнення надзвичайних ситуацій техногенного, природ­ного та екологічного характеру:

1.1. Створення автоматизованої системи управління ЦО і банку даних з питань надзвичайних ситуацій.

1.2. Розробка науково обґрунтованих прогнозів можливого впливу надзвичайних ситуацій:

- на господарську та іншу діяльність суб'єкта господарської діяльності внаслідок:

- аварій на АЕС;

- аварій на гідровузлах (шлюзах, греблях);

- аварій з викидом хімічно небезпечних речовин на об'єктах і транспорті, що перевозить ХНР;

- виникнення пожеж і вибухів;

- інших надзвичайних ситуацій.

1.3. Розробка і здійснення інженерно-технічних заходів щодо захисту (на випадок виникнення надзвичайних ситуацій) вироб­ництва, зберігання і транспортування продукції, що виробляється суб'єктом господарської діяльності.

1.4. Створення, розвиток та удосконалення локальних систем виявлення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території суб'єкта господарської діяльності.

1.5. Створення, розвиток та удосконалення локальних систем оповіщення працівників, службовців та населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді, про загрозу або виникнення над­звичайних ситуацій на хімічно, радіаційно, вибухо-, пожежонебезпечних об'єктах.

2. Захист працівників, службовців та населення, яке мешкає у житловому відомчому секторі, що потрап­ляють у можливі осередки ураження та райони сти­хійного лиха:

2.1. Інженерний захист:

а) накопичення фонду захисних споруд суб'єктом господарської діяльності:

- нове будівництво сховищ;

- нове будівництво ПРУ;

б) дообладнання (пристосування) під сховища і ПРУ інших споруд та приміщень;

в) поточний ремонт сховищ і ПРУ.

2.2. Радіаційний і хімічний захист:

а) поточний ремонт складів та інших приміщень, які використовуються для зберігання засобів індивідуального захисту та майна сил цивільної оборони;

б) поповнення запасів засобів індивідуального захисту, заміна застарілих ЗІЗ та тих, у яких минув термін зберігання;

в) придбання перспективних приборів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

2.3. Медичний захист:

а) обновлення медичних засобів захисту і спеціального майна:

- аптечок (індивідуальних і колективних);

- йодистих препаратів;

- знеболювальних препаратів;

б) придбання медичного обладнання для сил цивільної оборони. 2.4. Евакуаційні заходи:

а) створення евакоорганів суб'єкта господарської діяльності з визначенням потрібної чисельності і складу;

б) підготовка автотранспорту для проведення евакозаходів;

в) підготовка місць для розміщення евакуйованих людей у випадках виникнення НС.

3. Організація життєзабезпечення працюючого пер­соналу суб'єкта господарської діяльності і населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді, у разі ви­никнення надзвичайних ситуацій:

3.1. Створення матеріального, продовольчого і фінансового резерву для життєзабезпечення працюючого персоналу суб'єкта господарської діяльності на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

3.2. Створення резерву рухомих і стаціонарних дизельних електростанцій для систем життєзабезпечення суб'єкта господар­ської діяльності.

3.3. Підготовка систем життєзабезпечення суб'єкта господар­ської діяльності для сталого функціонування в умовах надзви­чайних ситуацій.

4. Забезпечення готовності сил ЦО для дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру:

4.1. Створення і підтримка в готовності до дій в умовах над­звичайних ситуацій сил ЦО.

4.2. Організація всіх видів забезпечення діяльності сил ЦО.

4.3. Створення резерву витратних ресурсів матеріального за­безпечення сил ЦО.

5. Удосконалення системи управління, оповіщення і зв'язку цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності:

5.1. Удосконалення і розвиток системи пунктів управління:

а) нове будівництво пунктів управління (у місцях постійної дислокації);

б) нове будівництво заміських запасних пунктів управління;

в) поточний ремонт запасних пунктів управління.

5.2. Оснащення запасних пунктів управління сучасними засобами зв'язку і оповіщення працюючого персоналу суб'єкта господарської діяльності, організація їх експлуатації:

а) придбання засобів зв'язку;

б) придбання засобів оповіщення;

в) створення рухомого пункту управління;

г) організація та проведення поточного ремонту засобів зв'язку та оповіщення працюючого персоналу суб'єкта господарської діяльності.

6. Удосконалення роботи органів управління з підготовки суб'єкта господарської діяльності до сталого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій:

6.1. Підвищення захисних характеристик будинків і споруд при проведенні капітального ремонту будинків і споруд.

6.2. Резервування систем енергозабезпечення суб'єкта господарської діяльності.

6.3. Створення резерву матеріально-технічних засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

7. Організація підготовки і перепідготовки керівного складу суб'єкта господарської діяльності до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій:

7.1. Планова підготовка керівного складу органів управління по ЦО:

а) на центральних державних курсах цивільної оборони і промислової безпеки;

б) на обласних (міських) курсах ЦО.

7.2. Планова підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО та з MC на факультетах підвищення кваліфікації.

7.3. Підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах.

7.4. Інші планові заходи з підготовки керівників та спеціалістів при проведенні навчань і перевірок з питань цивільної оборони

8. Удосконалення навчальної матеріальної бази ЦО і проведення пропаганди з питань ЦО та з НС:

8.1. Створення навчального класу з ЦО.

8.2. Придбання спеціальної навчально-методичної літератури і відеофільмів та створення куточків з цивільної оборони.

На основі вище викладеного складаються відповідні плани розвитку і удосконалення цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності, які розроблені згідно з Законом України "Про цивільну оборону України" і внесенням змін та доповнень до нього, "Положенням про цивільну оборону України", постановами KM У, іншими нормативними актами та вказівками МНС України.

У цих планах подаються:

• зведені кошториси витрат на виконання заходів розвитку і вдосконалення систем цивільної оборони та попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об'єкті господарської діяльності;

• перелік основних заходів розвитку і вдосконалення систем цивільної оборони та попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об'єкті господарської діяльності;

• довідкові дані про стан і забезпеченість виконання основних заходів цивільної оборони на об'єкті господарської діяльності.

Ці плани підписуються начальником штабу цивільної оборони, головним бухгалтером та заступником начальника цивільної оборони з економічних питань на об'єкті господарської діяльності.

Роботодавець незалежно від форм власності і господарювання надає своїм працівникам сховище, забезпечує засобами індивідуального захисту, сприяє здійсненню евакозаходів, створенню сил для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та їх готовності до практичних дій, а також виконанню заходів з цивільної оборони.

Роботодавець, який дійсно піклується за безпеку своїх праців­ників, а Закон зобов'язує його це робити, знайде кошти, матері­альні ресурси і змогу тримати за рахунок підприємства штатну одиницю, яка б займалась справами захисту, невеличкий поза­штатний загін для надання першої необхідної допомоги своїм працівникам у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Для керівників потенційно небезпечних підприємств Законом передбачено додаткові заходи і визначається відповідальність за безпеку населення, яке мешкає поряд з цими об'єктами.

На радіаційно, хімічно і вибухонебезпечних підприємствах до­датково створюються локальні системи виявлення загрози виник­нення надзвичайної ситуації та оповіщення персоналу і населен­ня, що проживає в зонах можливого ураження, запроваджують­ся інженерно-технічні заходи, що зменшують ступінь ризику ви­никнення аварій, пожеж та вибухів і несуть витрати щодо їх здійснення.

Контроль за виконанням заходів щодо розвитку і удосконалення системи цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб'єкта господарської діяльності здійснює один із заступників начальника цивільної оборони СГД через керівників структурних підрозділів, начальників управлінь (відділів) адміністрації та начальника штабу цивільної оборони.

 

Список літератури

Назва Кіл-ть примірників УДК
Основна    
1. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 256 с. ∞ (ел. варіант) 681.3.07
2. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: навчально-методичне видання. – К.: КДТЕУ, 1999. – 208 с ∞ (ел. варіант) 681.3.07
3. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання.- 2-е вид., стереот..- Суми: Університетська книга, 2003.- 301 c. ∞ (ел. варіант) 681.3.07
Додаткова    
4. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 439 с ∞ (ел. варіант) 681.3.07
5. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги, 2004. – 404 с. ∞ (ел. варіант) 681.142.2
6. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 16.10.1992р. ∞ (ел. варіант) 681.142.2
7. Закон України „Про охорону праці” від 19.10.1992р. ∞ (ел. варіант) 681.142.2
8. Закон України „Про цивільну оборону України” від 3.02.1993р. ∞ (ел. варіант) 681.3.07
9. Закон України „Про охорону атмосферного повітря” від 24.02. 1994р. ∞ (ел. варіант) 681.3.07
         

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.