Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституці­єю України, цим та іншими законами до їх відання.

Порівняльна таблиця

  Територіальна громада Виборний орган – рада депутатів Юридична особа «МІСЬКА РАДА»
Визначення територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є само­стійними адміністративно­-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр; (ЗУ «Про місцеве самовря­дування в Україні» Ст.1) представницький орган місцевого самоврядування - ви­борний орган (рада), який складається з де­путатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення; (ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Ст.1) Органи місцевого самовря­дування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. ЗУ «Про місцеве самоврядуван­ня в Україні» Ст. 16 п.1.
Звичайно, можна сказати, що це один і той же суб'єкт, але з таким підходом до питання, виникає правова колі­зія, бо юридична особа не може бути «виборною». І немає відповіді на питання: яким чином юридична особа РАДА «складається з депутатів». Вони там оформлені/числяться як хто? Як співзасновники? Або як наймані працівники? Хто вибирав ЮРИДИЧНУ ОСОБУ «МІСЬКА РАДА» та де протокол цих «виборів»?
Чим є Первинний суб’єкт місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядуван­ня – ви­борний орган – збори депутатів для голо­сування. Органи місцевого самовря­дування (виконавчий) – юри­дична особа, не виборний орган. Для виконання того, що вирі­шили депутати або громада.
Порядок створення Територіальна громада створює представницький орган місцевого самоврядуван­ня - обирає раду депутатів, а також кері­вника виконавчого органу.   Громадяни обирають не ОРГАН як юридичну особу, а ДЕПУТАТІВ, які мають до цієї юридичної особи вельми опосередковане відношення (якщо взагалі мають). («ЗУ «Про місцеве самоврядування в Украї­ні» ) ст.11 п.1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, ра­йонних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.   КУ ст. 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном…   Юр особа «Рада» легітимна ті­льки на підставі документів від територіальної громади.
Отже: Територіальна громада обирає депутатів для прийняття рішень, створює юридичну особу для організації виконання рішень (безпосередньо загальних зборів або сесій пред­ставницького органу ради депутатів). Обирає міського голову - для керівництва цією юридичною особою, яка за рішенням міської ради та міського голови набирає посадових осіб для організації і виконання того, що вирішила територіальна громада безпосередньо або сесія міськради депутатів, як органу представницької влади. Законом не передбачений МЕХАНІЗМ ПЕРЕХОДУ ПОВНОВАЖЕНЬ від територі­альної громади через депутатів до юридичної особи. Тому де-юре юридична особа «Рада» не може діяти від імені територіальної громади, через відсутність повнова­жень. У цьому сенсі законом не передбачено юридичної особи, яка володіє необхі­дними повноваженнями від територіальної громади. Відповідно, будь-яке рішення ради депутатів повинно бути прийняте і підписане саме ними, а не тільки засвідчені підпи­сом голови та печаткою юридичної особи, яка займається виконавчими функціями. Коли цими печаткою та підписом замінюють підписи депутатів, то це перевищення службових повноважень І якщо на територію проживання жителів приходять представники якоїсь юридичної особи і заявляють, що їх юридична особа діє ВІД ІМЕНІ жителів... виникає питання про істин­ність цього твердження (якщо, звичайно, у юридичної особи немає відповідного рішення ради депутатів, зборів територіальної громади або доручення).
Повноваження ЄДИНИМ джерелом влади в Україні є народ. Територіальна громада, як ча­стина цього народу передає повноваження депутатам. Далі ці повноважен­ня повинні якимось чином перейти до ЮРОСОБИ "Рада". Де механізм пере­ходу цих повнова­жень? Єдині, зазначені в законах повноваження юридичної особи «Рада» чи «РАДА» від територі­альної громади - організовувати і виконувати рішення ради депу­татів або безпосередньо громади і звітувати за виконан­ня.
Відношення до власності КУ ст. 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і не­рухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а та­кож об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Приймають рішення по управлінню майном територі­альних громад. Згідно з ч. 2 ст. 327 ЦК право комунальної власності (управлін­ня майном, що є у комунальній власності) здійснюють безпосередньо те­риторіальна громада та утворені нею органи місцевого самовря­дування.
Суб'єктом права власності на майно є територіальна громада. Всі юридичні особи на зразок юридичної особи "РАДА" можуть бути лише ПРЕДСТАВНИКАМИ територіальної громади. Отже, необхідно перевірити ПОВНОВАЖЕННЯ представника. У ст.ст.142, 43 Конституції і ст.60 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" закрі­плене положення про те, що право комунальної власності належить самостійним суб'єктам - територіальним громадам а не адміністративно-територіальним одиницям.
Відповідальність Територіальна громада відповідає перед усім народом України за збе­реження об'єктів зага­льнонародної власності, що знаходяться на її те­риторії.     Ст. 74. ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповід­альність за свою дія­льність перед територі­альною громадою, державою, юридични­ми і фізичними особами. Ст. 75. ЗУ "Про місцеве самоврядуван­ня в Україні" 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвіт­ними, підконтрольними і від­повідальними перед територіальни­ми громадами. 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
Порядок підпорядкування Територіальна громада підпорядковується нормам Конституції і Законам України.   Земля - всенародне багатство, але на тери­торії ТГ саме громада все має робити так, щоб не нашкодити землі, інакше це - пору­шення Конституційних прав народу.   І хто тут може що вказати громаді - які державні органи? Якщо вони державні, то тим більше заці­кавлені в здоров`ї землі, а якщо її знищи­ти пропонують - задача ТГ вияснити, хто це порушує Конституцію? І, як не дивно, пору­шником себе мало хто захоче назвати, тож кож­не рішення "зверху" треба перевіряти, в тому числі і голові. Структура влади будує­ться знизу вгору, ніякого тиску від вертикалі влади зверху бути не може. Сільрада НЕ підпоряд­ковується райраді, а та, у свою чергу, не під­порядковується облраді. І всі вони разом НЕ під­коряються НІКОМУ, крім територіальних громад. В місцевому самовря­дуванні "вертикаль влади" йде "ЗНИЗУ", а не з Києва. На те воно і САМОвря­дування. ст. 11. ЗУ "Про місцеве самоврядуван­ня в Україні" 2. Виконавчі органи сільських, селищ­них, міських рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповід­ним органам виконавчої влади.   Виконавчий орган підзвітний відповідній раді і, у частині делегованих державою повноважень, органів державної влади.   ст.143 Конституції України: Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноважен­ня органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих зага­льнодержавних податків, передає орга­нам місцевого самоврядування від­повідні об'єкти державної власності. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтро­льні відповідним органам виконавчої влади.
                 

 

Порівняльна таблиця обов'язкових ознак органів місцевого самовря­дування та державної влади

Державне управління та місцеве самоврядування - це два паралельні світи, які можуть стикатися, але не перетинаються.

  Органи місцевого самоврядування Органи державної влади
Напрямок Структура влади будується знизу вгору, ніякого ти­ску від вертикалі влади зверху бути не може. Тобто голова сільради НЕ підпорядковується голо­ві райради, а той, у свою чергу, не підпорядковує­ться голові облради. І всі вони разом НЕ підкоряю­ться НІКОМУ, крім територіальних громад. В місцевому самоврядуванні "вертикаль влади" йде "ЗНИЗУ", а не з Києва. На те воно і САМОвря­дування. Структура влади будується зверху вниз
Закон ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/conv) ЗУ "Про державну службу" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/conv)
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»
ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»  
Бюджет Місцевий бюджет Державний бюджет
Чию волю виконують Виконують волю і діють в інтересах територі­альної громади конкретної адміністративної оди­ниці. Через органи державної влади здійснюється воля не цих органів, а самого народу, який може висловити свою волю, здійснити свою владу та­кож безпосередньо (ст.5 Конституції).
Підпорядкування Орган місцевого управління за законом ніяк не повинен бути підпорядкований органам державної влади. Підпорядкування центральному орга­ну виконавчої влади.
Повноваження Діють у межах СВОЇХповноважень. Причому, повноваження у них різні.
ст. 10 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" 4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаю­ться Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад". Як не дивно, основним документом, що регламентує і регулює діяльність органу місцевого самоврядування (після КУ і ЗУ) є статут територіальної громади. Але це статут для ОРГАНІВ, а не для громади, хоча він і називається таким чином. Що стосується положень, на підставі яких функціонують практи­чно всі "органи місцевого самоврядування", то виникає питання: де в законі прописано, що орган місцевого самоврядування може функціонувати на підставі якихось "положень"? Адже згідно частини 2 статті 19 КУ, для органів ЗАБОРОНЕНО все, що не дозволено. А якщо це не прописано, що ми отримує­мо - "перевищення службових повноважень". Тобто територіальна громада, тобто жителі запросто можуть існувати і діяти без жодних статутів (п.1 ст.19 КУ), а от орган місцевого самоврядування - НЕ МОЖЕ, оскільки в іншому ви­падку відсутній документ, в якому б були прописані його повноваження, а також повноваження його посадових осіб. В законі про місцеве самоврядування не сказано, що статут повинен бути обов'язково, але це сказано в частині 2 статті 19 КУ: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядуван­ня, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон­ституцією та законами України.» Інакше, якщо відсутній законний документ (статут територі­альної громади), в якому були б прописані конкретні повноважен­ня конкретного органу з конкретними посадовими особами (посадами) - БУДЬ-яка дія цих осіб може класифіку­ватися як перевищення службових повноважень. Фактично, якщо на території ТГ знаходиться якийсь об`єкт державного значення і для його діяльності потрібний управляю­чий, то цю роль згідно конкретно­го Закону передають ТГ в особі її місцевого органу, при цьому оплачуючи працю та витрати ТГ на обслуговування та цю дія­льність. І лише по цьому питан­ню орган звітує, бо це є об`єкт державного (ЗАГА­ЛЬНОНАРОДНОГО) значення і відповідальність ТГ несе перед всім народом.
Ставлення до власності Управляють комунальною власністю територіальних громад, алене є власниками. Суб'єктом права власності є народ, бо державне — загальнонародне. Але не слід змішу­вати загальнонародне з окремими державними орга­нами - Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України тощо. Останні згідно зі своєю компетенці­єю здійснюють ті чи інші повноважен­ня держави, але самі вони суб'єктами права власності не є.
  ГК ст. 8. 1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.
  Органи державної влади та місцевого самоврядування не є суб'єктами права власності.
       

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.