Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Кількість хребців різних відділів хребетного стовпа в різних видів свійських тварин

 

Вид тварин Відділ хребетного стовпа
шийний грудний поперековий крижовий хвостовий
Велика рогата худоба 16-29
Кінь 18 (19) 6 (5) 5 (6) 15-21
Собака 7 (6) 20-23
Свиня 14-15 7 (6-5) 20-23
Вівця 3-24
Коза 12-16

Зміст і послідовність самостійної роботи студентів за темою

Перш ніж приступити до вивчення видових особливостей будови хребців в різних видів свійських тварин, повторіть характерні риси їх будови (шийних, грудних, поперекових, крижових та хвостових).

Поступово розгляньте видові особливості хребців різних відділів хребетного стовпа за їх характерними ознаками, навчіться розрізняти хребці різних видів свійських тварин за цими ознаками на препаратах, а також одночасно, користуючись підручниками та анатомічними атласами, зверніть увагу на інші особливості, які не мають вирішального значення під час визначення видової приналежності хребців, проте доповнюють її загальну картину.

Вивчати тему почніть із шийних хребців,зокрема першого шийного хребця – атланта. Згадайте специфічні ознаки, за якими розрізняють цей хребець у різних видів тварин та потренуйтеся за ними розрізняти його. Крім того, зверніть увагу на інші, неспецифічні особливості атланта. У собаки знайдіть дві пари отворів: хребцевий і поперечний, замість крилового отвору крилову вирізку. Відмітьте, що дорсальна дуга у них широка, без горбка, вентральна – вузька і повністю вкрита суглобовою поверхнею для зуба епістрофея, крила – тонкі, плоскі, горизонтальні, витягнуті латеро-каудально, міжпоперечний отвір досягає дорсальної поверхні крила в криловій ямці. В свинізнайдіть три пари отворів: криловий, хребцевий та отвір міжпоперечного каналу, що починається в основі крил позаду і відкривається в плоску крилову ямку. Відмітьте, що в крилах атланта добре виражені передній і задній кути та дугоподібний край, вентральна дуга вужча за дорсальну і має глибоку вирізку для зуба епістрофея. Вентральний горбок великий і повернутий каудально. У великої рогатої худоби знайдіть дві пари отворів: криловий і хребцевий, відзначте відсутність поперечного. Зверніть увагу, що крилова ямка плоска, крила атланта утворюють краніальні й ширші каудальні кути, суглобова поверхня для зуба епістрофея досягає половини вентральної дуги. В коня знайдіть всі три пари отворів: хребцевий, поперечний і криловий, а також відзначте, що крила мають заокруглені краї, загнуті вентрально, що утворює глибокі крилові ямки, суглобова поверхня для зуба епістрофея досягає також половини вентральної дуги.

Далі розгляньте видові особливості другого шийного хребця – епістрофея.Згадайте специфічні ознаки, за якими розрізняють цей хребець у різних видів тварин та потренуйтеся за ними розрізняти його, а також зверніть увагу на інші, менш вирішальні риси будови під час визначення видової приналежності. В собаки зуб тонкий, циліндричний, гребінь нависає краніально над зубом, а каудально зростається із каудальними суглобовими відростками, крім того міжхребцевий отвір замінений вирізкою. В свинізуб конусоподібний, тупий,гребінь крилоподібний, вузький, високий, має каудальний напрям, хребець у цілому масивний, проте короткий. У великої рогатої худоби зуб має вигляд порожнистого напівциліндра, гребінь – прямокутної пластинки, міжпоперечний отвір інколи замінюється вирізкою. В коня зуб має вигляд наповненого напівциліндра (плоска дорсальна поверхня та опукла суглобова (вентральна)), масивний гребінь каудально роздвоюється і зростається з каудальними суглобовими відростками, вентральний гребінь добре розвинутий.

Згадайте, що типові та шостий шийні хребці,насамперед, розрізняють заособливостями будови поперечнореберних (реберних) відростків та ступенем вираження голівки і ямки, у деяких видів тварин зверніть увагу на інші специфічні для них ознаки. Для зручності і полегшення визначення видової приналежності типових та шостого шийних хребцівсвійських тварин умовно розділіть на дві групи: А – собака і кінь, Б – свиня і велика рогата худоба.Потім знайдіть і порівняйте типові та шостий шийні хребці тварин групи А – собака і кінь. При цьому відзначте, що в собак типові шийні хребці мають плоскі голівку і ямку, косо поставлені відносно тіла, двогілкові поперечнореберні відростки (поперечні відростки спрямовані каудально, а реберні – краніально), що знаходяться в одній парамедіанній (парасагітальній) площині, крім того є пластинчасті остисті відростки (крім третього шийного), в коня – голівка і ямка добре виражені, двогілкові поперечнореберні відростки знаходяться в одній парамедіанній (парасагітальній) площині (поперечні відростки спрямовані каудально, а реберні – краніально), замість остистого відростка горбистість. Під час порівняння шостих шийних хребців зверніть увагу, що в собак голівка і ямка плоскі, відносно тіла поставлені косо, в цілому поперечнореберні відростки тригілкові, реберні мають вигляд прямокутної пластинки (сережкоподібні). В коня, на відміну від собаки, знайдіть добре виражені голівку і ямку, потовщений на кінцях смугоподібний реберний відросток. На шостому шийному хребці собаки відшукайте добре виражені соскоподібні відростки, розміщені на каудальних суглобових відростках, а коня – горбистість замість остистого відростка.

Порівняйте типові шийні хребці тварин групи Б – свиня і велика рогата худоба. Знайдіть спочатку спільну рису – двогілкові поперечнореберні відростки, що лежать у різних площинах (поперечні відростки у фронтальній, а реберні – в парасагітальній, вентрально від поперечних), а потім відзначте добру виразність у великої рогатої худоби голівки і ямки, і, навпаки, їх плоскість у свиней. Крім того, в цього виду тварин в основі поперечнореберних відростків знайдіть дорсовентральний отвір, що є для них додатковою специфічною ознакою. Знайдіть шості шийні хребці тварин групи Б – велика рогата худоба і свиня за спільною рисою – реберні відростки у вигляді прямокутної пластинки (сережкоподібні), потім за доброю виразністю голівки і ямки виділіть хребець великої рогатої худоби та відзначте, що в свині ці структури плоскі і в основі поперечнореберних відростків є дорсовентральний отвір.

Під час визначення видових особливостей сьомого шийного хребця свійських тварин умовно розділіть на дві групи: А – кінь і велика рогата худоба, Б – собака і свиня. При цьому, відзначте, що в групі А хребці розрізняють за формою та ступенем виразності остистого відростка і вентрального гребеня, а групі Б – лише за формою та ступенем виразності остистого відростка. Потім знайдіть і порівняйте сьомий шийний хребець тварин групи А – кінь і велика рогата худоба. При цьому відзначте, що в коня сьомий шийний хребець має невисокий остистий відросток та добре виражений вентральний гребінь, а у великої рогатої худоби, навпаки, добре виражений остистий відросток та майже відсутній вентральний гребінь. Під час порівняння сьомого шийного хребця тварин групи Б – собака і свиня зверніть увагу, що в собак остистий відросток шпилеподібний, поставлений косо до дуги хребця, крім того голівка і ямка хребця плоскі, відносно тіла поставлені косо, реберні ямки можуть бути відсутні, в свині остистий відросток високий, пластинчастий, поставлений вертикально, в основі поперечних відростків є дорсовентральний отвір, а міжхребцеві отвори подвійні.

Під час визначення видових особливостей типових грудних хребцівзвертайте увагу на наявність міжхребцевих вирізок або отворів та форму остистого відростка,причому свійських тварин знову розділіть на групи: А – собака і кінь, Б – велика рогата худоба і свиня. Спочатку за характерними спільними ознаками відокремте хребці тварин цих груп (А – глибокі каудальні міжхребцеві вирізки, Б – латеральні хребцеві отвори). Потім серед хребців тварин групи А виділіть хребець за відповідною формою остистого відростка: собака – С-подібний, нахилений краніально та кінь – дуже потовщений на дорсальному кінці (булавоподібний), з каудальними тупими краями. Розпізнайте грудні хребці великої рогатої худоби, що мають додатково сідлоподібні реберні ямки на поперечних відростках та свині – з дорсовентральними отворами.

Згадайте, що специфічними ознаками, за якимирозрізняють поперекові хребці, є форма суглобових поверхонь на краніальних та каудальних суглобових відростках і специфічність будови поперечнореберних відростків. Розділіть тварин на дві групи: А – собака і кінь, Б – велика рогата худоба і свиня. Порівняйте поперекові хребці тварин групи А – собака і кінь.Знайдіть спочатку їх спільну рису – плоска форма суглобових поверхонь на краніальних та каудальних суглобових відростках, а потім відзначте, що в собаки остисті відростки сильно нахилені краніовентрально, а в коня – поставлені горизонтально. Крім того, в собаки біля каудальних суглобових відростків знайдіть додаткові відростки, що спрямовані каудально та добре розвинуті, високі соскоподібні відростки, а в коня – на 2-3 останніх поперечнореберних відростках суглобові поверхні для з’єднання один з одним і з крилами крижової кістки. Потім знайдіть і порівняйте поперекові хребці тварин групи Б – велика рогата худоба і свиня. Для великої рогатої худоби і свині спільною рисою, яка об’єднує їх в цю групу, є жолобоподібні суглобові поверхні на краніальних та циліндричні каудальних суглобових відростках. Однак, у великої рогатої худоби остисті відростки поставлені горизонтально, краї їх гострі і нерівні, а в свині – вони дугоподібні, в їх основі є дорсовентральний отвір або вирізка.

Далі розгляньте видові особливості крижової кістки. Знайдіть крижову кістку собаки, звертаючи увагу на остисті відростки, що зростаються лише в основі, вершини їх відокремлені. Крижова кістка коня відрізняється тим, що кінці остистих відростків відокремлені один від одного, потовщені, часто роздвоєні, а у великої рогатої худоби – зростаються в гребінь з потовщеним вільним краєм. Крім того, в коня крила крижової кістки мають вигляд тригранних пірамід, спрямовані латерально і горизонтально, краніальними суглобовими поверхнями з’єднується з поперечнореберними відростками останнього поперекового хребця, вушкоподібними – з крилами клубової кістки, у великої рогатої худоби краніальні суглобові відростки мають жолобоподібні суглобові поверхні, а на вгнутій вентральній поверхні крижової кістки проходить серединний судинний жолоб. Крижова кістка свині виділяється з-поміж інших видів тварин відсутністю остистих відростків, а також широкими міждуговими отворами.

На хвостових хребцях великої рогатої худоби і собаки, в першу чергу, на вентральній поверхні тілзнайдіть гемальні дуги. Далі в собаки зверніть увагу на шилоподібні остисті відростки, спрямовані каудально, великі, довгі поперечнореберні відростки з потовщеними кінцями, спрямовані вентрокаудально, добре розвинуті краніальні суглобові відростки, а на них – соскоподібні. У великої рогатої худоби тіла хвостових хребців витягнуті в довжину, краніальні суглобові відростки збереглися, а каудальні мають вигляд широких пластин. Відмітьте, що в коня хребці масивні, циліндричні, майже квадратні, поперечнореберні відростки масивні, короткі, остисті – нерозвинуті, в свині – тіла хребців сплющені дорсо-вентрально, поперечні відростки пластинчасті, широкі.

Насамкінець, користуючись схемою 14, вивчіть кількість хребців різних відділів хребетного стовпа в різних видів свійських тварин.

Питання для самоконтролю:

1. Які структурні ознаки мають вирішальне значення під час визначення видової приналежності атланта?

2. За якими структурними ознаками відрізняють атлант свині і собаки?

3. За якими ознаками будови відрізняють атлант великої рогатої худоби і коня?

4. За якими специфічними ознаками будови визначають видові особливості епістрофея?

5. Як відрізнити епістрофей собаки і свині?

6. За якими структурними ознаками відрізняють епістрофей великої рогатої худоби і коня?

7. На які характерні ознаки будови треба звертати увагу під час визначення видової приналежності типових та шостого шийних хребців?

8. На які групи умовно поділяють свійських тварин для визначення видових особливостей будови типових та шостого шийних хребців?

9. За якими структурними ознаками відрізняють типові шийні хребці собаки і коня?

10. Як відрізнити типові шийні хребці великої рогатої худоби і свині?

11. За якими ознаками будови відрізняють шостий шийний хребець собаки і коня, великої рогатої худоби і свині?

12. Які структурні ознаки мають вирішальне значення під час визначення видової приналежності сьомого шийного хребця?

13. На які групи умовно поділяють свійських тварин під час визначення видових особливостей будови сьомого шийного хребця?

14. Як відрізнити сьомий шийний хребець коня і великої рогатої худоби, собаки і свині?

15. На які групи умовно поділяють свійських тварин для визначення видових особливостей будови грудного та поперекового хребців?

16. Які структурні ознаки мають вирішальне значення під час визначення видової приналежності грудного хребця?

17. За якими ознаками будови відрізняють грудний хребець собаки і коня, великої рогатої худоби і свині?

18. Чим відрізняється поперековий хребець собаки і коня, великої рогатої худоби і свині?

19. На які характерні ознаки будови треба звертати увагу під час визначення видової приналежності крижової кістки?

20. Які видові особливості будови має крижова кістка в різних видів свійських тварин?

21. Яка характерна ознака будови відрізняє хвостові хребці великої рогатої худоби і собаки від інших видів тварин?

22. Скільки шийних хребців у різних видів тварин?

23. Яка кількість грудних хребців у собаки, свині, великої рогатої худоби і коня?

24. Скільки поперекових хребців у різних видів свійських тварин?

25. Яка кількість крижових хребців зростається в собаки, свині, великої рогатої худоби і коня в крижову кістку?

26. Як коливається кількість хвостових хребців у собаки і свині?

27. Як коливається кількість хвостових хребці у великої рогатої худоби і коня?

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.