Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Принципи організації і діяльності прокуратури.

Для того щоб органи прокуратури належним чином здійснювали свої конституційні та інші функції, викону­вали покладені на них завдання і ефективно реалізовува­ли свої повноваження, вони повинні бути організовані й побудовані на певних принципах.

Ці принципи можуть носити загальний характер, тор­каючись начебто зовнішньої сторони організації і діяль­ності прокуратури. Є принципи і внутрішнього характе­ру, на яких базується власне робота органів прокуратури по виконанню покладених на них завдань. Без визначен­ня системи зазначених принципів будь-яка діяльність, у тому числі і прокурорська, може виявитися малоефектив­ною, нецілеспрямованою.

Система принципів організації та діяльності прокуратури України складається із загальних принципів організації і діяльності прокуратури загального значення та внутрішньо-організаційні принципи

Схема загальних принципів організації та діяльності прокуратурибуде наступною:

Органи прокуратури України:

1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим;

2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів;

3) захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;

4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення, оприлюднюють та надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.

Окрім принципів організації і діяльності прокуратури загаль­ного значення, що передбачені в законі, в прокуратурі існують і внутрішньо-організаційні принципи, вироблені практикою ро­боти органів прокуратури.

Відповідно до цих принципів, як правило, здійснюється роз­поділ обов'язків як серед структурних підрозділів, так і безпо­середньо серед працівників прокуратури.

Територіальний (зональний) принцип означає такий елемент організації роботи, коли її обсяг розподіляється за територіаль­ними ознаками згідно з адміністративно-територіальним по­ділом. Це можуть бути, наприклад, прокуратури районів, кількох районів, прокуратури міст. Зональний принцип роботи харак­терний і для вищестоящих прокуратур. За прокурором відділу чи управління, якого закріплюється відповідна зона — нижчестояща прокуратура, з дорученням контролювати виконання за­конів, наказів і розпоряджень Генерального прокурора України та організацію ефективності її роботи. З цією метою зональний прокурор має право проводити перевірки, знайомитися з відпо­відними матеріалами, відомостями (планами роботи, їх виконан­ням, узагальненням, статистикою тощо), давати відповідні вка­зівки, надавати практичну допомогу, поширювати позитивний досвід, брати участь у підвищенні кваліфікації підлеглих прац­івників прокуратури.

Зональні прокурори ведуть відповідні наряди, в яких нако­пичуються необхідні документи, і мають поточну інформацію про стан законності й дисципліни в регіоні. А це, у свою чергу, дає можливість здійснювати кваліфіковане керівництво підлег­лими прокуратурами.

У прокуратурах районного рівня певною мірою теж може застосовуватися територіальний принцип. Це може мати відно­шення до слідчих, за якими в порядку підслідності вчинених злочинів, можуть бути закріплені певні зони, дільниці, вулиці, квартали тощо. Цей принцип може стосуватися і помічників прокурора, яким доручається участь в судових засіданнях, що проводять конкретні судді, за якими також можуть закріплюва­тися відповідні територіальні зони, дільниці.

Для організації роботи органів прокуратури застосовується і предметний (функціональний) принцип,в основі якого лежать функції, що покладені на прокуратуру, а також сфера законо­давчого регулювання, що входить в предмет прокурорського нагляду. Це може бути підтримання державного обвинувачен­ня в суді, участь прокурорів в судових засіданнях, нагляд за до­держанням відповідних законів тощо. Цей принцип дає змогу зосередити зусилля органів прокуратури на вирішенні важли­вих, пріоритетних завдань, що стоять перед ними. Якщо йдеть­ся про вищестоящу прокуратуру, то, відповідно до предметного принципу, за кожним прокурором відділу (управління) з ура­хуванням його професійної підготовки, досвіду та інших особи­стих якостей працівника, закріплюються окремі напрями у ме­жах відповідних функцій прокуратури, вирішення певних ак­туальних питань зміцнення законності і правопорядку. Цей прокурор постійно вивчає і накопичує інформацію, що стосуєть­ся його предмета і надходить до облпрокуратури з різних дже­рел — обласних органів, міст і районів області; вивчає і готує до поширення позитивний досвід роботи районних і міських про­куратур і, навпаки, узагальнює характерні недоліки в роботі для вжиття заходів щодо їх усунення, розробляє методичні рекомен­дації по проведенню прокурорських перевірок в межах свого предмета. При цьому підтримує тісні контакти і взаємодіє з іншими прокурорами. У районних, міських і прирівняних до них прокуратурах предметний принцип може застосовуватися в плані спеціалізації їх працівників.

В органах прокуратури застосовується і змішаний принцип організації роботи — зонально-предметний.Відповідно до цьо­го принципу, за зональним прокурором закріплюються і певні напрями прокурорської діяльності, її предмет. Такий підхід дає змогу зональному прокуророві та іншим спеціалізуватися при здійсненні нагляду за дотриманням законів у певних сферах суспільних відносин, у межах функцій, покладених на прокура­туру, або у вужчому масштабі, наприклад нагляд за додержан­ням конституційних прав і свобод, за додержанням природоохо­ронного законодавства, законів про права неповнолітніх, нагляд за органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність тощо. Класичне, більш широке застосування зонально-предмет­ного принципу організації роботи прокуратури можуть мати у разі віддалених територій, наприклад островів. У нас, напевне, це може бути острів Зміїний, де відповідні працівники проку­ратури мають там проживати і здійснювати весь комплекс про­курорських функцій. При таких ситуаціях, скажімо, помічник прокурора певного району відіграватиме роль прокурора «в мініатюрі».

Але за будь-якого розподілу обов'язків в прокуратурі не по­винна порушуватися конституційна вимога про те, що прокура­тура України становить єдину систему. Принципи мають практичне значення для визначення змісту і об'єму прав і свобод учасників прокурорсько-наглядової діяльності тощо.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.