Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


з дисципліни «Людино-машинна взаємодія»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри інженерії

Програмного забезпечення

________________ Сидоров М.О.

Запитання

До модульної контрольної роботи №1

з дисципліни «Людино-машинна взаємодія»

 

 

1. Що вивчає когнітивна психологія?

Психологія вивчає, яким чином зовнішній вплив переходить до внутрішнього,психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності. А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання в залежності від умов діяльності і від індивідуально-типологічних особливостей людини.

 

2. Чим відрізняється короткострокова пам'ять від довгострокової?

Короткострокова пам'ять утримує інформацію впродовж дуже незначного часу, її завдання дати психіці час вирішити подальшу долю інформації.
Довгострокова пам'ять – може зберігати інформацію впродовж всього життя.

 

3. Які методи роботи з інформацією із довгострокової пам'яті існують?

Відтворення-процес активізації в мозку

інформації, яка була попередньо запам'ятована

та збережена полягає в переході його з

довготривалої пам'яті в короткочасну, тобто

актуалізація його у свідомості. Має три форми

- впізнавання, пригадування і спогади.

Забування- це процес втрати або погіршення

точності чи обсягу матеріалу, що був

запам'ятований. Відповідно, якщо втрачена

частина інформації, то забування вважають

частковим, якщо весь матеріал - то повним.

 

4. Що зберігається у буферної пам’яті?

Кеш — особлива швидкісна пам'ять або частина ОЗП, де зберігаються копії часто використовуваних даних. Забезпечує до них швидкий доступ. Кеш пам'ять зберігає вміст і адресу даних, до яких часто звертається процесор. Під час чергового звертання процесора до адреси пам'яті, перевіряється наявність цієї адреси у кеші. Якщо відповідні дані наявні, вони передаються процесору з кешу. Це дозволяє скоротити тривалість обміну, оскільки швидкодія кешу більша за швидкодію звичайної пам'яті. Вибір даних зі звичайної (повільнішої) пам'яті здійснюється лише тоді, коли потрібні процесору дані в кеші відсутні.

5. Опишіть процес сприйняття інформації людиною.

Зорова – фізичне сприйняття

Читання
Слухання

Дотик

Пам'ять (комбінація зорової, слухової та нюхової памяті)

 

6. Які існують види пам’яті у людини?

7. Чим відрізняються процеси розпізнавання й відновлення інформації?

Відновлення інформації Відновленню інформації з пам’яті можуть сприяти сигнали, наприклад, категорії, образи.
Розпізнавання Інформація дає знання, якщо ця інформація вже відома.
Розпізнавання - це задача віднесення вихідних даних до певного класу за допомогою виділення істотних ознак, що характеризують ці дані, із загальної маси несуттєвих даних. Розпізнавання простіше ніж відновлення.


8. Які переваги та недоліки має пам’ять комп’ютера у порівнянні з пам’яттю людини?

Система пам'яті мозку принципово відрізняється від бінарної системи пам'яті комп'ютера: пригадування нами інформації не відбувається шляхом звертання до постійної адреси збереження. У комп'ютері кожна одиниця інформації має свою адресу — код, що потрібний для її отримання. Біологічна пам'ять теж використовує адреси, але варіює їх залежно від асоціацій і думок. Постійно накопичується все більше доказів того, що у людини та інших високорозвинених істот пам'ять виникає як властивість мозку в цілому, а не як властивість окремих компонентів.

9. На яких параметрах базуються викладки моделі GOMS?

Модель GOMS дозволяє передбачити, скільки часу буде потрібно досвідченому користувачеві на виконання конкретної операції під час використання конкретного інтерфейсу. GOMS – модель, що базується на оцінці швидкості друку.
GOMS - це теорія про пізнавальні здібності, пов'язана з роботою на комп'ютері. Вона заснована на теорії обробки інформації, яка розглядає різні типи пам'яті (наприклад, сенсорна, робоча пам'ять, LTM) з окремою обробкою сприйняття, пізнання і руху.

10. Чи дозволяє модель GOMS обрахувати абсолютні значення? Чому?

Ні, вона обраховує приблизну кількість жестів які зробить людина, тому вона не надає абсолютні значення.

 

11. Перелічіть правила моделі GOMS.

Початкова розстановка операторів M

Видалення очікуваних операторів М
Видалення операторів М усередині когнітивних одиниць
Видалення операторів M перед послідовними роздільниками
Видалення операторів M, які переривають команди

Видалення перекриваючих операторів M

 

12. Які є переваги в інтерфейсі, що розроблений за допомогою стандартних елементів?

За цілями користувачів розрізняють чотири основні

категорії елементів управління:

Командні, які застосовуються для виконання функцій

Вибору, що дозволяють вибирати дані або настройки

Введення, застосовувані для введення даних

Відображення, використовувані для наочного

безпосереднього маніпулювання.

Вони часто використовувані, і для людини зрозуміліші

13. Про що допомагають пересвідчитися закони Хіка і Фітса?

Закон П.Фіттса (Paul M. Fitts) дозволяє кількісно визначити той факт, що чим далі знаходиться об'єкт від поточної позиції курсору або чим менше розміри цього об'єкта, тим більше часу потрібно для переміщення до нього.
Закон В. Хіка (William E. Hick) дозволяє кількісно визначити спостереження, що чим більше варіантів заданого типу, тим більше часу потрібно на його вибір.

14. У яких випадках має сенс використовувати модель GOMS при розробці інтерфейсів?

GOMS дозволяє передбачити, скільки часу буде потрібно досвідченому користувачеві на виконання конкретної операції під час використання конкретного інтерфейсу. GOMS – модель, що базується на оцінці швидкості друку. Тому ця модель є найбільш ефективною і доцільною для використання, якщо користувач під час використання інтерфейсу програми виконує конкретні визначені операції та вводить певну інформацію.

15. Що таке взаємодія?

Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів, при якій результат дії одного з них впливає на інші.
Взаємодія - це по суті процес комунікації між користувачем та використовуваною системою. Найбільш зручним засобом взаємодії користувача з інформаційною системою є інтерфейс користувача.


16. Які моделі взаємодії Вам відомі?
Модель взаємодії - це певні наперед визначені правила перекладу інформації між користувачем і системою.
Моделі взаємодії:
Модель Нормана (концентрується на інтерфейсі з точки зору користувача) -
Модель Абовда і Біаса (розширення моделі Нормана і складається з 4-х частин)

17. Що таке ергономіка?
Ергономіка - вивчає фізичні характеристики взаємодії. Основний об'єкт досліджень ергономіки — система «людина-техніка». Вона також відома як людський фактор, але може бути використана для більшості взаємодій. Ергономіка добре визначає стандарти та керівні принципи для обмеження деяких аспектів системи. Це наукова дисципліна, що вивчає взаємодію людини та інших елементів системи, а також сфера діяльності по застосуванню теорії, принципів, даних і методів цієї науки для забезпечення благополуччя людини та оптимізації загальної продуктивності системи.

18. Охарактеризуйте командні елементи управління.

Елементи управління – доступні для маніпулювання самодостатні екранні об’єкти, за допомогою яких людина взаємодіє з цифровими продуктами.

 

19. Охарактеризуйте елементи управління вибору.

Прапорець – вибір з двох взаємовиключних варіантів
Вимикач – не вимагає переключення уваги користувача (заміна прапорцю)
Радіо кнопка – вибір одного з варіантів
комбо кнопка – різновид радіо кнопики
Список – дозволяє вибрати з кінцевої множини текстових рядків, кожен з яких представляє команду, обєкт або ознаку
Комбінований список – поєднання списку і поля редагування

20. Охарактеризуйте елементи управління вводу.

Елементи управління вводу дають можливість користувачеві вводити нову інформацію. Наприклад: лічильники, повзунки, лінійки.

21. Охарактеризуйте елементи управління відображення.

Елементи управління відображенням використовуються для відображення та управління візуальним представленням інформації на екрані. Приклад: смуги прокрутки, роздільники сторінок.

22. Назвіть основні складові процесу проектування взаємодії.

- Проектування (що це, заходи, цілі та труднощі);
- Процес проектування (що відбувається та коли);
- Користувачі (хто вони такі, які вони є);
- Сценарії (багаті історії проектування);
- Навігація (орієнтування в системі);
- Ітерації та прототипи (ніколи не виходить добре одразу).


23. Охарактеризуйте основні принципи дизайну взаємодії.
- Групування елементів
- Порядок елементів
- Декорації елементів
- Вирівнювання елементів
- Прогалини між елементами

24. Опишіть основні стилі взаємодії користувача та комп’ютера.
інтерфейс командного рядка
меню
природна мова
питання/відповідь та запит діалогу
заповнювання форм та електронні таблиці
WIMP (вікна, іконки, миші та меню що випадають)
точка та натиск( іконки та посилання на текст або якесь розташування)
тривимірні інтерфейси (віртуальна реальність)

25. Назвіть основні правила створення меню.

перша буква в назві меню - велика;
використовують не більше двох підрівнів меню;
назва пунктів меню - одне слово пункт меню “Файл” повинен бути на першому місці, повинен складатися з файл орієнтованих функцій та вкінці функція вихід, яка відділена лінією;
пункт “Правка” йде за пунктом “Файл”, складається з функцій редагування;
пункт “Вигляд” функціонал зміну вигляду;
пункт “Вікно” розташовується передостаннім; пункт “Допомога” останній;
пункт “Допомога” останній;

 

26. Які існують різновиди меню?

за виконанням
текстове
графічне
за функціями
головне меню
спливаючи меню
контекстне меню
системне меню

27. Що таке метафора? Наведіть приклади.

Метафора - це риторична фігура, слово або вираз, що вживається в переносному значенні, в основі якого лежить неназване порівняння предмета з яким-небудь іншим на підставі їх спільної ознаки. Термін належить Аристотелю і пов'язаний із його розумінням мистецтва як наслідування життя.

28. Що таке афорданс? Наведіть приклади. Перелічить способи його передачі на екрані?

Афорданс - це якість об’єкта, або навколишнього середовища, що дозволяє людині виконувати певні дії. Термін використовується в різних галузях: психологія, когнітивна психологія, екологічна психологія, промисловий дизайн, взаємодії людини з комп’ютером, інтерактивний дизайн та штучний інтелект.

29. Які існують переваги та недоліки використання піктограм?

Дозволяє швидко знайти і розпізнати елементи часто використовуваних інструментів для досвідчених користувачів.
Неможливо точно підібрати піктограму для дії елемента.

 

30. Якім чином потрібно використовувати співвідношення "золотого перерізу" при проектуванні інтерфейсів?
Золотий перетин вважається співвідношенням найвідповіднішим естетичному сприйняттю зображення і співідншення повинне бути 1 до 1.618

31. Побудуйте діаграму діяльності меню.

32. Що таке діалог? Які існують діалогові нотації?
В інтерфейсі користувача – синтаксичній рівень ‘бесіди’ людина-комп’ютер.

Лексичний - форма іконки, фактично натиснуті клавіші; Синтаксичний - порядок вводу-виводу;
Семантичний - вплив на внутрішні програми.
Графічні: • мережа переходів, JSD діаграма, блок-схема
Текстові: формальні граматики

33. Порівняти текстові та графічні діалогові нотації.

Графічні - мережа переходів, JSD діаграми, блок-схеми. Текстові - формальні граматики, ті що продовжують правила, теорія взаємодіючих послідовний процесів.

34. Опишіть основні стани діалогу.

Досяжності – легкість отримання

Оборотності – можливість повернутися в попередній стан

Небезпечні стани – не бажаний стан

 

35. Наведіть приклади загрозливих станів діалогу.
Вихід без збереження, ESC – скидає атозбереження\режим не змінюється

36. В чому полягає різниця між модальним та немодальним вікном?

Модальне це вікно яке не дає можливості перемкнутися на інше до завершення роботи в ньому. Не модальне це вікно яке е перешкоджає роботи іншим вікнам.

37. Які етапи життя мають вікна? Наведіть приклади.
Будь-яке вікно як об’єкт програми має такі етапи свого життя:
- викликається конструктор
– створюється об’єкт вікна;
- порушується подія Window.Initialized
– вікно ініціалізує декларативні елементи;
- порушується подія Window.Activated
- вікно отримує фокус введення;
- порушується подія Window.Deactivated
– вікно втрачає фокус введення;
- порушується подія Window.Loaded
– вікно побудовано, але ще не відображено;
- Порушується подія Window.ContentRenderer
– вікно відображене на екрані;
- користувач взаємодіє з вікном
- робочий режим вікна;
- порушується подія Window.Closing
- надійшла вимога закрити вікно, яке ще можна скасувати;
- порушується подія Window.Closed
– вікно зруйновано і не підлягає відновленню;
- порушується подія Window.Unloaded
– вікно вивантажено з пам’яті.

38. Перелічить основні феномени, що пов’язані з поняттям колір.
Ко́лір — суб'єктивна характеристика світла, яка відображає здатність людського зору розрізняти довжину хвилі електромагнітних коливань у області видимого світла. Сприйнятий колір (випромінювання або об'єкта) залежить від його спектру та від психофізіологічного стану людини.
Розрізняють спектральні і неспектральні хроматичні кольори (наприклад, пурпурний або коричневий колір), а також ахроматичні кольори (білий, сірий, чорний).

39. Назвіть три основні кольори і поясніть, чому вони називаються основними.
Кольори поділяються на основні, вторинні і третинні. До числа основних кольорів відносять червоний, жовтий і синій. Вторинні кольори одержують шляхом змішування основних кольорів.

40. Опишіть, як створюються відтінок, тон і тінь.
Для створення відтінку нам потрібно до обраного кольору додати білий Для створення тону нам потрібно до обраного кольору додати сірий Для створення тіні нам потрібно до обраного кольору додати чорний

41. Що таке монохромна колірна схема? Назвіть правила підбору кольорів, які будуть відповідати цій схемі
Монохромна колірна схема - створюються темними і світлими відтінками одного кольору.

42. Що таке комплементарна колірна схема? Назвіть правила підбору кольорів, які будуть відповідати цій схемі


Підбирається колір методом прямо протилежного один одному на колі монохромної схеми.

43. Що таке триадична колірна схема? Назвіть правила підбору кольорів, які будуть відповідати цій схемі?
Триадична колірна схема створюється, коли ви вибираєте один колір, а потім вибираєте ще два кольори, які рівновіддалені один від одного на колі

44. Охарактеризуйте принципи універсального дизайну.

справедливого використання
гнучкість у використанні
простота і зручність у використанні
зрозумілість інформації
стійкість до помилок
низький рівень фізичного навантаження
розмір і місце для обраного підходу і використання

45. Що таке мульти-сенсорні системи? Які сенсори людини можуть бути задіяні у взаємодії?
Це системи в яких використовуються більше одного каналу взаємодії:
(звуки, текст, гіпертекст, анімації, відео, жести, зір)
Вони поєднують: - загальну термінологію

- мову
- немовні звуки
- почерк

46. Порівняйте мультимодальні та мультимедійні системи.
Мультимодальні системи – це системи управління в яких відбувається за допомогою більш ніж одного сенсора
Мультимедійні – передають інформацію різними засобами.

47. Опишіть структуру мови людини.
Фонеми:
основна мінімальна одиниця звукового строю
звук трохи відрізняється в залежності від контексту
Алофони:
конкретна реалізація фонеми
Всі звуки В МОВІ

48. Які існують проблеми розпізнавання мови?
- Різні люди говорять по різному (акцент, інтонація, стрес, гучність…)
- Фонові шуми можуть заважати
- Слова не достатньо – семантично необхідно.
- Вимагає інтелекту щоб зрозуміти речення
- контекст має бути зрозумілим
- також інформація про предмет і спікера

49. Опишіть область використання немовних звуків.
Зазвичай використовуються для попередження і сигналів тривоги. Майже будь-яка дія користувача (вибір файлів, активного вікна, вставити диск, пошук помилок, і т.д.) може мати різні звуки пов’язані з цією дією

50. Які сенсори людини задіяні при тактильній взаємодії? Яка наука це вивчає?
Дотик – тактильна взоємодія, сприйняття за допомогою рецепторів шкіри

51. Опишіть використання жестів у взаємодії.

Долати:
жест введення – «покласти туди»
мова жестів
Технологїї:
інформаційні рукавички
дітчики считування позиціїї
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.