Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Первинний, синтетичний і аналітичний облік біологічних активів рослинництва.

План

ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У РОСЛИННИЦТВІ

3.1. Первинний, синтетичний і аналітичний облік біологічних активів рослинництва.

3.2. Облік витрат на біологічні перетворення.

 

З метою бухгалтерського обліку класифікацію біологічних активів рослинництва проводять за такими ознаками:

- за терміном використання;

- за методом оцінювання вартості;

- за видами (культурами) рослин.

За терміном використання виділяють поточні біологічні активи рослинництва і довгострокові біологічні активи рослинництва.

До довгострокових біологічних активів рослинництва належать штучні багаторічні насадження: плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева, чагарники, кущі тощо); виноградники; багаторічні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження; сади дерева в лісі (лісовий масив).

До основних видів плодоносних плодово-ягідних та виноградних багаторічних насаджень належать:

- плодові насадження зерняткові (яблуня, груша, айва);

- плодові насадження кісточкові (слива, вишня, абрикос тощо);

- плодові насадження горіхоплідні (грецький горіх, фундук, мигдаль тощо);

- ягідні насадження (суниця, полуниця, смородина, аґрус, чорноплідна горобина тощо);

- виноградні насадження;

- плантації хмелю.

До початку плодоношення молоді насадження відносяться до незрілих довгострокових біологічних активів.

Переведення незрілих довгострокових біологічних активів до групи зрілих довгострокових біологічних активів відбувається згідно з листом Державного комітету України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості від 24.02.97 N 11/02-460, який передбачає наступні терміни переведення молодих насаджень (незрілих біологічних активів) до складу плодоносних (зрілих довгострокових біологічних активів):

- яблуня, груша (підщепа сильноросла, крона округла) - 7 - 8 років від посадки;

- яблуня, груша (підщепа середньоросла, крона округла або плоска) - 6 років від посадки;

- яблуня, груша (підщепа слаборосла, крона плоска) - 5 років від посадки;

- вишня, персик - 5 років від посадки;

- слива, черешня, абрикос - 6 років від посадки;

- горіх грецький - 8 років від посадки;

- суниця - 2 роки від посадки;

- малина, малина на шпалері - 3 роки від посадки;

- смородина, аґрус, виноград - 4 роки від посадки.

За методом оцінювання вартості тварини поділяють на біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю, і біологічні активи рослинництва, оцінені за первісною вартістю.

За видами виділяють такі культури рослин: зернові, кормові, технічні, картопля, овочі тощо.

Об'єктом бухгалтерського обліку біологічних активів рослинництва можуть бути види сільськогосподарських рослин (зернові, кормові, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові та ягідні рослини, виноград, картопля тощо) або однорідні групи біологічних активів, які складаються з підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі зернові, кісточкові, зерняткові, горіхоплідні тощо) чи окремих культур (ячмінь, кукурудза, соняшник тощо).

Об'єктом бухгалтерського обліку незрілих довгострокових біологічних активів можуть бути види багаторічних насаджень.

Оцінка біологічних активів рослинництва відбувається аналогічно до оцінки біологічних активів тваринництва за методикою, описаною в питанні 1 попередньої лекції. Проте, є такі особливості.

Поточні біологічні активи рослинництва, які не досягли зрілості та технологічний процес їх створення не завершено, якщо їх справедливу вартість можна достовірно визначити, визнаються активом і відображаються у складі поточних біологічних активів. При цьому, на дату балансу визнається інший операційний дохід (витрати) як різниця між сумою справедливої вартості поточних біологічних активів рослинництва, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та сумою понесених витрат, пов'язаних з їх біологічними перетвореннями.

На момент початку збирання врожаю такі біологічні активи списуються з балансу з віднесенням їх вартості на витрати виробництва.

Поточні біологічні активи рослинництва, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, які не досягли зрілості та технологічний процес їх створення не завершено, відображаються у бухгалтерському обліку і звітності як незавершене виробництво та оцінюються за виробничою собівартістю, яка визначається відповідно до П(С)БО 16.

Документування руху довгострокових біологічних активів рослинництва здійснюється з використанням таких форм первинних документів:

- Акта приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма № ДБАСГ-1);

- Акта на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) (форма № ДБАСГ-3).

Введення багаторічних насаджень в експлуатацію здійснюється комісією, що призначається керівником підприємства, та оформляється Актом приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма № ДБАСГ-1). Складається цей документ декілька разів, а саме:

- при збільшенні вартості незрілих довгострокових біологічних активів на суму понесених витрат, пов'язаних з біологічними перетворенням (по закінченні посадкових робіт та щорічному зростанню вартості молодих насаджень на суму витрат по їх вирощуванню);

- при досягненні насадженнями віку ефективного їх використання і зарахуванню їх до складу довгострокових біологічних активів рослинництва.

В Акті приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма № ДБАСГ-1) наводяться такі відомості: найменування насаджень, їх оцінка, порода, вид і сорт, назва або номер ділянки, площа, рік посадки. В Акті вказуються також довжина насаджень в погонних метрах, порода, сортовий складі кількість дерев, чагарників по плодово-ягідних насадженнях, приводиться схема посадки. При складанні Акту по незрілих довгострокових активах до досягнення продуктивного віку вони оцінюються за сумою витрат, понесених на їх закладку та вирощування. При їх переведенні у відповідну групу зрілих довгострокових біологічних активів вартість таких активів переоцінюється до справедливої вартості, зменшеної на витрати на місці продажу, якщо їх можна достовірно визначити. Якщо справедливу вартість неможливо визначити, вони можуть оцінюватися та обліковуватися в порядку, визначеному в П(С)БО 7.

Для визначення непридатності багаторічних насаджень і встановлення неможливості та/або неефективності їх використання, а також для оформлення документації на списання багаторічних насаджень безпосередньо на підприємстві створюється комісія.

Комісія створюється наказом керівника підприємства та складається з голови комісії (керівника або його заступника) та членів комісії (головного бухгалтера або його заступника; осіб, на яких покладено відповідальність за збереження майна; працівників інженерних, технічних, технологічних та інших служб підприємства, які добре знають об'єкт основних засобів).

Комісія зі списання багаторічних насаджень:

- проводить інвентаризацію багаторічних насаджень, які пропонуються до списання, та за її результатами складає акт за встановленою формою;

- установлює економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання багаторічних насаджень та вносить відповідні пропозиції;

- установлює конкретні причини списання багаторічних насаджень: знищене, фізичне зношення, реконструкція та інше;

- установлює можливість використання окремих матеріалів знищених багаторічних насаджень, що підлягають списанню і забезпечує контроль за проведенням їх оцінки;

- складає Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) (форма № ДБАСГ-3).

В Акті на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) (форма № ДБАСГ-3) вказують дані, які характеризують об'єкт, а саме: рік закладання; первісну вартість (переоцінку); суму нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку; причини списання; економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення активів.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації та Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) затверджуються керівником підприємства.

Документальне оформлення процедури списання орендованих багаторічних насаджень. У разі якщо багаторічні насадження стали непридатними для використання в силу зносу або інших причин, незалежних від орендаря, вони підлягають списанню за погодженням сторін. Погодження сторін оформлюється письмово у відповідності до договору оренди або як окрема угода. Цей документ є свого роду погодженням сторін про вилучення об'єкта зі складу орендованого майна та визначення умов використання матеріальних цінностей, одержаних від його списання. Після досягнення згоди між сторонами про списання об'єктів багаторічних насаджень здійснюються процедури їх ліквідації (розкорчовування). Ліквідація багаторічних насаджень оформлюється Актом на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) (форма № ДБАСГ-3). Даний Акт складає комісія, до складу якої мають входити представники орендаря та уповноважена особа від співвласників (орендодавців), а також представник комісії з організації вирішення майнових питань. Акт складається у двох примірниках, один із яких зберігається у орендаря, інший - у орендодавця як підтверджуючий документ про зміну складу та вартості орендованого майна. При цьому відразу необхідно внести зміни до переліку майна, що орендується у співвласників, який є додатком до договору та Акта приймання-передачі орендованого майна.

Документальне оформлення процедури списання багаторічних насаджень внаслідок дії форс-мажорних обставин. Процедура ліквідації багаторічних насаджень внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) розпочинається за наявності відповідних висновків підтверджених:

Торгово-промисловою палатою України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішенням Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повеней, пожежі та інших видів стихійного лиха;

висновками інших органів, уповноважених згідно з законодавством засвідчувати форс-мажорні обставини (висновки наукових закладів та проектних організацій "Укрдіпросад", довідки Центрів з гідрометеорології та інші підтверджуючи документи).

За наявності зазначених документів, а також погодження комісії по списанню багаторічних насаджень Міністерства аграрної політики України (у разі якщо власником багаторічних насаджень є державне підприємство) підприємство має право списувати загиблі насадження. Процедура списання багаторічних насаджень оформлюється Актом на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень).

Документування руху поточних біологічних активів рослинництва здійснюється з використанням таких форм первинних документів:

Акта на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (форма № ПБАСГ-1);

Акта на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2).

Оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на дату складання Балансу.

Експертною комісією з оцінки визначається справедлива вартість окремо по рослинах (озимі зернові, з них озима пшениця; ярові зернові, з них ячмінь, горох; технічні культури; соняшник, цукровий буряк тощо) або по однорідних групах, які складаються з окремих підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі зернові) чи окремих культурах (пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, соняшник, цукровий буряк, картопля тощо) на певному полі, площі. Вони обліковуються як поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю. Підставою для оприбуткування є Акт на оприбуткування поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (форма № ПБАСГ-1), який складається цією комісією.

В Акті зазначається склад експертної комісії, назва об'єкту обліку, площа в гектарах, оцінка якості посіву, прогнозовані врожайність та валовий збір, справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва. Акт підписується членами експертної комісії. Бухгалтером перевіряється правильність заповнення реквізитів та складається кореспонденція рахунків; дебет 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" кредит 231 "Рослинництво". Акт на оприбуткування поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (форма N ПБАСГ-1), затверджується керівником підприємства.

Списання поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на момент збирання врожаю та оформляється Актом на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2). В Акті зазначається назва об'єкту обліку, площа в гектарах та справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва. Акт складається та підписується керівником структурного підрозділу та бухгалтером.

Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) є підставою для відображення в бухгалтерському обліку вибуття поточних біологічних активів рослинництва за кредитом субрахунку 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" в кореспонденції з дебетом субрахунку 231 "Рослинництво".

Синтетичний облік рослин сільськогосподарські підприємства ведуть з використанням субрахунків до рахунків 16 "Довгострокові біологічні активи" і 21 "Поточні біологічні активи":

– 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю";

– 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю";

– 165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю";

– 166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю";

– 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю".

Типові бухгалтерські проведення з обліку біологічних активів рослинництва подані в табл. 3.1.


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 5. Акції та їх облік
 6. Акції та їх облік
 7. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 8. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
 9. Амортизація нематеріальних активів
 10. Амортизація нематеріальних активів
 11. Аналіз активів банку
 12. Аналіз грошових активів підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Типові бухгалтерські проведення з обліку кормів | Облік витрат на біологічні перетворення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.