Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Засоби текстового зв'язку в науковій праці.

Кафедра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Приклад опису структури роботи

Приклад формулювання апробації наукового дослідження

Апробація результатів дослідження. Результати курсової роботи були оприлюднені автором у доповідях і повідомленнях на регіональних конференціях, семінарах, круглих столах.

Серед них:

1. П’ята студентсько-викладацька конференція в НаУ “Острозька академія” (квітень 2005 р., м. Острог).

Структура курсової роботи. (декілька абзаців). Коротко описується структура курсової роботи, подається зміст вступу, розділів, висновків. Наводиться кількість використаних наукових джерел. Описуються зміст додатків, якщо вони подані в роботі.

 

Структура курсової роботи. Структура курсової роботи зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що витікає з об’єкта, предмета, поставленої мети та основних завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, джерел та додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється об’єкт і визначається предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в завданнях, вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення дослідження, подається апробаціята структура курсової роботи.

У першому розділі розглядається

У другому розділі автор аналізує

У висновках підводяться підсумки дослідження

У додатках автор дослідження наводить приклади

Список використаних джерел і літератури нараховує 25 позицій, з них 10 –подано англійською мовою.

Приклад титульної сторінки

(назва навчального закладу)

 

Курсова робота на тему:

 

Студента ____групи

факультету ______

(прізвище, ім'я та по-батькові)

 

Науковий керівник: ___

(науковий ступінь, посада)

(прізвище та ініціали)

 

 

(Місто - рік)

 

Написання тексту курсової роботи. Відразу застерігаємо авторів курсових робіт, що

· переписування чужої роботи,

· її сканування,

·копіювання і подача під своїм іменем є плагіатом, справою аморальною і неприпустимою, що тягне за собою серйозні негативні наслідки для такого “автора”.

Плагіатом вважається також подання чужих думок без посилання на автора.

 

Готуючись донаписання тексту курсової роботи, доцільно ще раз усвідомити тему роботи, уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита.

 

Виклад тексту курсової роботи має бути логічним, зв’язним, аргументованим, супроводжуватися посиланнями на авторів використаних джерел.

 

Текст курсової роботи поділяється на розділи. Розділи у свою чергу діляться на підрозділи.

Підрозділи – на абзаци.

Абзаци складаються з декількох речень, які становлять собою завершений у смисловому відношенні фрагмент роботи. Одне речення зазвичай не може бути окремим абзацом.

 

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над розділом, треба зазначити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу.

Тези необхід­но підтверджувати фактами, думками різних авторів – психологів, педагогів, методистів.

Треба уникати безсистемного викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагаль­нення.

Думки мають бути пов'язані між собою логічно, а увесь текст повинен бути підпорядкований одній головній ідеї. Один висно­вок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його.

Якщо висновки не будуть пов'язані між собою, текст втра­тить свою єдність. Один доказ має випливати з іншого. Для доказу кожного положення треба наводити аргументи, розташовуючи їх таким чином:середній доказ — слабкий доказ — сильний доказ або сильний — слабкий — середній. Щодо кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї ро­боти в цілому.

Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти ви­значити їх достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, аналізу, порівняння. Аналіз зібраних матеріалів слід проводити у сукупності.

Таким чином, широке використання відомих у науці ме­тодів накопичення, вивчення, систематизації фактів та прак­тичного досвіду в цілому дасть змогу виконати основне зав­дання курсового дослідження: поєднати різні роз'єднані знання в цілісну систему, вивести певні законо­мірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності.

 

 

Послідовність викладу матеріалу в тексті виражається з допомогою таких засобів: по-перше, по-друге, по-третє, з одного боку, з іншого боку, насамперед, наостанку, передусім, почнемо з того, що..., спочатку, також, тепер, далі, водночас, після того як..., нарешті, на закінчення, потім, тепер, перш ніж, після того як..,. одночасно, наприкінці.

Ступінь вірогідності повідомлення передається таким чином: очевидно, безумовно, без сумніву, безперечно, напевно, певна річ, звичайно, як відомо, мабуть.

Послідовність, наслідок, умова і наслідок виражається з допомогою словосполучень: якщо то, оскільки, тому, відтак, поза як, таким чином, внаслідок, завдяки, тому, що... у зв'язку з тим, що... через те, що... в результаті це пов'язано з... отже, зважаючи на те, що... з огляду на те, що... з огляду на викладене вище, зважаючи на викладене вище, це спричиняється тим, що... це залежить від того, що...

 

Зіставлення, протиставлення з тексті передається так: так само, які... як.., так і (а) проте, але, навпаки, в той самий час, однак, втім.

Доповнення, уточненнявідбувається з допомогою слів та словосполучень: водночас, зокрема, крім того, щоправда, наприклад, як-от, цебто, разом з тим, точніше зауважмо.

Узагальнення, висновок здійснюється, використовуючи такі слова та словосполучення: отже, таким чином, відтак, узагальнюючи сказане... з розглянутого можна зробити такі висновки... зважаючи на викладене вище... звідси... звідси висновок... підсумовуючи...

Ілюстрація до сказаного виражається так: наприклад, так, проілюструємо це на... кілька прикладів, опишемо кілька випадків, коли...

Перехід до нової думки здійснюється таким чином: розгляньмо... перейдемо до... ще одне:

Під час написання роботи слід прочитувати кожне написане речення вголос. Це допомагає краще сформулювати і виразити думку у письмовій формі. Чорновий варіант курсової роботи має прочитати науковий керівник. Закінчену роботу також необхідно вичитати для здійснення редакційної правки.

 

Обсяг тексту курсової роботи. Текст курсової роботи має становити 25 сторінок без списку використаної літератури та додатків, надрукованих 14 шрифтом через 1,5 інтервала. З них:

Вступ – 3 сторінки,

Розділ І – 10 сторінок,

Розділ ІІ – 10 сторінок,

Висновки 2-3 сторінки.

 

Формулювання висновків до роботи. (2-3 сторінки). Логічним завершенням курсової роботи є висновки.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приклад формулювання практичного значення дослідження | ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.